www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Konstance, Donats
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Emanuels Svedenborgs 01.02.2005

Fragments no Emanuela Svedenborga darba "Jaunā Jeruzalme un tās debešķīgā mācība"

"Dzenaties papriekšu pēc Dieva Valstības
tad jums visas lietas taps piemestas
". Mat. 6, 33.

GRIBA UN SAPRĀTS.

Cilvēkam ir divi spējas, kas iztaisa viņa dzīvību; vienu sauc par gribu, otru par saprātu. Tās savā starpā gan izšķiŗas, bet ir tā radītas, lai tās būtu viens, un kad tās ir viens, tad tās sauc par sirdsprātu. Tā tad cilvēka sirdsprāts ir viņa griba un saprāts, un visa cilvēka dzīvība ir tanī.

Kā visas lietas pasaules visumā, kuŗas saskan ar Dievišķo kārtību, attiecas uz labo un patieso, tā visas lietas pie cilvēka attiecas uz viņa gribu un saprātu, jo labais pie cilvēka pieder viņa gribai, un patiesais pie viņa pieder viņa saprātam; jo šīs divi spējas, jeb šīs divi dzīves cilvēkā ir trauki labā un patiesā uzņemšanai un to nesēji. Griba ir visa labā trauks un nesējs, un saprāts ir visa patiesā trauks un nesējs. Labais un patiesais [bona et vera] pie cilvēka nav nekur citur. Un tā kā labais un patiesais [bona et vera] pie cilvēka nav nekur citur, tad arī mīlestība un ticība nav nekur citur, jo mīlestība pieder labajam un labais mīlestībai, tāpat kā ticība pieder patiesajam un patiesais ticībai.

Tā kā nu visas lietas pasaules visuma attiecas uz labo un patieso, un visas baznīcas lietas uz mīlestības labo un ticības patieso, un tā kā cilvēks ir cilvēks pateicoties minētām divi spējām, tad šinī mācībā ir runa arī par tām, jo citādi cilvēkam nevarētu būt par tām nekāda skaidra jēdziena, nedz arī būtu uz ko savas domas pamatot.

Griba un saprāts iztaisa arī cilvēka garu, jo tanīs mājo viņa gudrība un sapratnība, un vispār viņa dzīvība; bet ķermenis ir tikai paklausība.

Nekas nav tik svarīgs, kā zināt, kāda kārtā griba un saprāts iztaisa vienu sirdsprātu. Tie iztaisa vienu sirdsprātu tāpat, kā labais un patiesais kopā iztaisa vienu ; jo līdzīga laulība ir starp gribu un saprātu, kā starp labo un patieso. Kāda šī laulība ir, to pilnā mērā var redzēt no tā, kas agrāk sacīts par labo un patieso ; un proti, kā labais ir pati lietas būtība, un patiesais ir lietas izpausme no tās, tā griba pie cilvēka ir pati viņa dzīves būtība, un saprāts ir dzīves izpausme no tās, jo labais, kas pieder gribai, veidojas un redzami izpaužas saprātā.

Tiem, kas ir labajā un patiesajā, ir griba un saprāts; bet tiem, kas ir ļaunumā un nepatiesībā, nav ne gribas, ne saprāta, bet gribas vietā viņiem ir iekāre, un saprāta vietā zināšana. Jo īsta cilvēcīga griba ir labo, un saprāts patieso uzņemošs trauks kāpēc arī nevar teikt 'griba' attiecībā uz ļauno, nedz 'saprāts' attiecība uz nepatieso, jo tie ir pretstati, un pretstats [savu pretstatu] iznīcina. No tam nākas, ka cilvēku, kuŗš ir ļaunumā un no tam nepatiesībā, nevar saukt par prātīgu, nedz par gudru un sapratīgu. Ļaunajiem ir arī aizvērti iekšķīgākie gara iecirkņi, kur galvenām kārtām griba un saprāts mājo. Mēdz gan domāt, ka arī ļaunajiem esot griba un saprāts, jo arī viņi saka, ka viņi gribot un saprotot, bet viņu gribēšana ir tikai iekārošana, un viņu saprašana ir tikai zināšana.

Tulkots no latīņu valodas.

Darbu šai publikācijai sagatavoja : skanēja - Jānis Vītols un Iluta Bērziņa, OCR apstrādi veica un rediģēja - Iluta Bērziņa. Šajā interneta izdevumā saglabātas visas oriģinālā izdevuma rakstības un stila īpatnības arī tur, kur tās neatbilst mūsdienu latviešu valodā pieņemtajām normām.

Ar pilnu tekstu var iepazīties http://tradition.lf.lv/


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv