www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Mirta, Ziedīte
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
A.Balodis - Kosmosofija. (1935)04.10.2007

Kosmosofija ir mācība par Dievu, pasauli un visu, kas tanī atrodas.

Pirmo reizi joga zināšanas un iekšējā pieredze atklājas eiropiešu izteiksmē. Līdz šim ir iespiestas tikai jogas mācības, metožu kopojumi un aicinājumi pielietot tās. Līdzīgu darbu nav nevien latviešu, bet arī cittautu eiropejiskā literatūrā. Šinī grāmatā puslīdz sistematizēta neliela daļa no joga Inigaes Noimanta -gara mācības. Viņas priekšrocība ir tās lielā skaidrība. Tagadējās mācības par garīgo pa­sauli klibo miglainībā. Daļa šādu publicējumu rodas aiz nezināšanas, tiešo piedzīvojumu trū­kuma dēļ. Daļa aiz pilnīgi saprotamas apmaldīšanās bezgalīgajā kosmisko parādību plašumā. Parasti uzķerto daļu pieņem par veselu, par gal­veno, īsto, vienīgo, tad vairs nekā jauna nemeklē, negaida, pat apkaro. Tomēr lielākā daļa rodas kā īpatnējs ļaunās pasaules cīņas paņēmiens, kā intriģējoši noslēpumi lasītāja domu saistīšanai vampīriskos nolūkos.

Kosmosofijas radītājs, līdzīgi Ramakrišnam, varētu teikt, ka pats redz un runā ar Dievu. Viņa izteiksmes un tēlošanas veids ir tāds, kas mūs pa lielākai daļai apmierinās. Viņa mācība par bezgalīgo attīstību, pretēji tagad parastām t.s. filosofiskām skolām, mācībām ne­kad nav, nevar būt nobeigta. Tāpēc tā atver mums un visiem citiem neaprobežotas darbības, līdzradīšanas un aktivitātes iespējas. Ta­gadējā okultisma un vispār gara zinātņu sa­sniegumi, mācības un reliģijas kosmosofijā no­der kā elementi, kā sistēmas sastāvdaļas. Zinām, ka tagadnes okultismā trūkst koordinētu sistē­mu, skaidru pārskatu par garīgo pasauli un nav īstu mērķu. Gluži otrādi tas šinī mācībā. Patiesībā visi skartie jautājumi prasa bezgala daudz pētījumu viņu noskaidrošanai un kon­kretizēšanai. Tas ir darbs daudzām paaudzēm un tautām. Šī darba plašumu varbūt nojēgsim, ja atcerēsimies, ka visu mūsu tagadnes zinātņu ietvertais horizonts ir maza, visai maza daliņa no zināšanu nākošās pakāpes aploka — kosmiskām zināšanām, kosmosofijas.

Redzēsim, ka arī joga pieredzei ir robežas, kuras gan tālu pārsniedz ikdienas cilvēka sa­sniegtās. Jutīsimies aicināti ne vien šīs robe­žas sasniegt, bet pārsniegt! Tas ir baltās rases, un sevišķi latvju, uzdevums. Dievs lai piepilda šo mūžības dvesmu mūsos!

Blakus tam ar izbrīnu atklāsim, ka abso­lūti brīvās gribas princips, atrasts joga tiešzināšanas ceļā - pilnīgi loģiski noved mūs pie kosma iekārtas, kas attēlota turpmāk.

Pozitīvi noskaņotam cilvēkam var likties, ka šī grāmata pārāk pildīta negatīviem tēlo­jumiem: elle, haoss. u.t.t.. Mūsu sfairas stā­voklis, cilvēces grūtības, prasa taisni šos at­klājumus vispirms. Un ar to mūsu Guru mums atklāj mūsu pretinieku, ļaunā principa izvedēju noslēpumus. Šīs domas, pat ja skaram tās neticot skolotāja spilgti-konkrētiem tēloju­miem, rada mūsu dvēselē šermuļus. Ja ne par mums pašiem, tad par vājiem un mūsu aizsardzību un paļāvušamies mūsu brāļiem, māsām un bērniem. Un pāri visam — par mūsu garā na­badzīgāko līdzcilvēku daļu.

Par domu un ideju trūkumu mūsu dienās nesoda, un iekams paši neredzam, un neviens mums nesaka — mūsu sirdsapziņa klusē. Bet tikko ir radies cilvēks, kas sakās redzam, zinām kaut ko, — mums vairs nav tiesību teikto ignorēt. Mūsu pienākums meklēt, kon­trolēt sacīto, — bet vairāk taču neprasa arī Guru! Tikai kad mūsu «es» mācību atzīst, tikai tad mums mūsu dzīve jāpārveido, bet tad gan negrozāmi, ar visu mūsu spēku un pieķeršanos, ar sirdi un dvēseli. Ja mūsu pašu piedzīvojumi — kaut sapņos, jo sapnis pa lie­lākai daļai ir dzīve augstākās (parasti astrālā) pasaulēs — kādā punktā saskan ar Guru tēlo­jumiem, — neaizmirstat iedomāt, ka tā ir lik­teņa labvēlība Jums. Turpinat kontroli jo cītī­gāk! Lai nebiedē mūs iespējamie maldi. Maldu maiņa ir cilvēces attīstības ceļš. Bet Jūs, kas noturēsiet šo domu inspirētāju par kādu murgotāju — neaizmirstat, ka Nīče, piem., bija garīgi slims cilvēks. Viņa domas to­mēr apsver ikviens garīgi vesels cilvēks, kurš pretendē uz kaut cik aptverošu pasaules uz­tveri. Un neviens lai nedara tagad tik parasto kļūdu: prāta nozīmes pārspīlēšanu cilvēka dzīvē. Jūs redzēsiet, ka prāts ir tikai 1/7, aug


Stākais 1/5 daļa visa cilvēka. Piegriežat vē­rību arī citām savām cilvēka būtnes spējām, citām Dieva izpausmēm. Sajūtas, jūtas, iztē­les vara. nojautas, sapņi, intuīcija, kosmiskā apziņa, iekšējā ticība, tiešzināšana — «ģēnija dzirksts» u. d. c, taču arī pelna, mūsu ievē­rību! Neprasīsim tāpēc pierādījumu, bet būsim pateicīgi arī par parādīšanu.

Autors nepolemizē. Kritizēt visas pastā­vošās teorijas un uzskatus aizņemtu tūkstots reiz lielāku lappušu skaitu. Kā skaņa pāriet un pieaug rezonansē noskaņotā stīgā, tā tēlotās ainas radniecīgās dvēselēs izsauks, inducēs, intuitīvi rosinās lieliskas atskaņas. Atvieglot nojautu izlaušanos garīgi dīgstošās dvēselēs, tāds ir autora — un Guru — nolūks pirmā iz­devumā. Mūsu laikmetu sauc par radio, auto laikmetu. Tad arī uztversim bez vadiem un brauksim bez sliedēm! Vārds «saprast» lie­tots šinī grāmatā vairāk nozīmē: prasme iz­saukt sevī līdzīgu jūtu, sajūtu, parādību, — nekā parastā bāzēšanā uz jau zināmo, saka­rībā ar pazīstamo.

Ir daudz slinku cilvēku, kas mūsu dienās saka: pierādat man! Viņi aizmirst, ka jāpierāda sev. Kas «pierādīja» pirmam meklē­tājam viņa atziņas? Kura atziņa cilvēcē dzi­musi pierādīšanas ceļā? Mūsdienu daudz slavētā «loģiskā domāšana» tāpat sastāv no in­tuīcijas graudiņiem. Katrs mūsu vārds, katra doma pa sevi ir intuīcija mazā mērogā. Arī soļojot kājas jāatdala no zemes. Kāpēc vairīties vesela, atzīt tik drumslas? Kāpēc nedo­māt bez vārdiem? Vai nespējam vairs pa­skriet?

Meklējošiem cilvēkiem, kas parasti gadiem alkst cita dzīves satura, kuru sirdis plosa tagad bezcerību padošanās bezmērķa dzīves uztverei, — šādiem cilvēkiem noskaidrosies ļoti daudz, varbūt pat viss, bet katrā ziņā pa­šas bezcerību dzīves veida iemesli.

Guru lieto salīdzinājumus, bilžainus tēloju­mus, lai aizpildītu garīgo jēdzienu trūkumu, kāds Eiropas valodām raksturīgs. Ja nav jē­dzienu, nav arī vārdu, bet radīt jaunus vai ie­vest sanskrita nosaukumus — iepriekš vaja­dzētu nodrukāt otru grāmatu, pirmās tulku.

Dabīgais izteiksmes veids būtu tāds, kādā tiek saņemtas inspirācijas. Tas būtu simboliski-alegoriska forma, pieejama vienīgi tīri intuitīvi domājošiem, «lidojošā prāta» cilvē­kiem. Tā būtu apm. Bībeles izteiksmes forma, atmetot tās arhaismus, vai Nīčes lietotā utml. Savrup paliktu mūsdienu izplatītā saprāta veida pārstāvji, loģiski-matemātiskās, soļos ejošās domas cilvēki. Tas apstāklis, ka skolo­tājs cenšas apvienot abus izteiksmes veidus, kas vienai personai īsti nemaz nav veicams, spiež mūs daudz piedot un, galvenais, daudz domāt. Kas pieraduši pie tagadnes zinātņu tradīciju norobežotiem saprāta līdzekļiem un metodēm, tiem silti ieteicam grāmatiņu (latv. val.): prof. O. Chvolsons. «Zinātne un reliģi­jas problēmas.» Tur Dievs uzskatīts par domu avotu. Domājams, autors bijis ierobežots poli­tiskiem apstākļiem. Varbūt kosmosofijā lasī­tājs skatīs soli tālāk: kādā ceļā domas no­nāk mūsos.

Šī grāmata sastāda daļu no nodomātās sērijas otrā cikla. Pirmā ciklā tiek apskatītas mūsu materiālās pasaules, Eiropas kultūras at­tiecības ar garīgo, un ieskicēta pāreja uz jaunu, sintezētu veidojumu no abām minētām. Trešā ciklā sakopota visas mācības praktiskā, pielie­totā puse. Tā skar psihisko spēku attīstīšanu, atdzimšanu kā personīgā nozīmē, tā sabiedrī­bas un cilvēces apmēros, cīņu ar ļauno pasauli un ļauno pasaulē.

Kā pirmās nodrukātas svarīgākās domas un atzīmes iz otrā cikla — lai parādītu priekšā stādamās mācības īpatnības. Interesei mosto­ties varēs parādīties 1, 3. cikli, iztrūkstošais 2. ciklā un tālāk, pēc vajadzības. Mūsu gara nabadzības laikmets, vadošo ideju trūkums, steidzina un nedod iespēju sakopoties kādā pa­kāpeniskā saskanīgā sistēmā. Labāk kaut kas, nekā nekas. Nav iespējams visu nodrukāt. Kosmosofijā ir pati dzīve, izejot no tās kodola. Vai censties visu dzīvi pārdrukāt uz papīra?

Rīgā, 1935. g. jūlijā.

Materiāls sagatavots pateicoties Verneram Straupem un Līgai Viļčinskai

 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv