www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liesma, Elita, Alita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiLūgšana 06.05.2007

Mēs apzināmies lūgšanas svarīgumu, lai gan bieži neapzināmies, kādas pakāpes šis nozīmīgums ir patiesībā. Svārstīdamies starp šaubām un ticību, bieži mēs paši atraujam lūgšanai tās patieso spēku, nesaprotot, cik ļoti lielas iespējas tajā slēpjas.

Šīs iepējas ir sākušas interesēt arī zinātnes cilvēkus un tas nav ikdienišķs jautājums. Tēvs ir pravietojis, ka pienāks laiks, kad labas gribas zinātnieki sāks apmeklēt šī laika mācekļu sanāksmes, lai saņemtu saviem pētījumiem gaismu un vadību. Bet kādā veidā viņi saņems visu to, kas draudzēm tiem būs jānodod? Mēs zinām, ka to un vēl daudz citu mēs saņemsim sazinoties no gara uz Garu, bet kas cits šī saziņa ir, ja ne lūgšana, pacelta līdz savai maksimālajai izteiksmei?

Tādēļ tagad apskatīsim šīs svarīgās tēmas vairākus aspektus, cerot, ka tas paplašinās mūsu ieskatu par lūgšanas patiesajām iespējām.

Četri lūgšanas veidi

Cilvēki lūdz visdažādāko iemeslu dēļ — sākot no mazajiem, kas lūdz sev kārotās rotaļlietas, vecākie lūdz sev veselību un spēku savām pēdējām dienām, bet vīri un sievas lūdz par visdažādākajām vajadzībām gan garīgajās lietās, gan emocionālajās, gan materiālajās. Un katram lūgšanas veidam ir sava forma — kad mēs lūdzam kaut ko sev vai savam līdzcilvēkam, vai kad pielūdzam Tēvu, vai esam ekstāzē viņa Godības klātbūtnē. Kungs mums ir paskaidrojis, ka pamatos eksistē četras lūgšanas formas:

"Lūgšana ir lūgums, iestāšanās par kādu, godināšana un skatīšana."

"Patiesi, Es jums saku, pirmā forma — lūgums, tā būtība ir tāda, ka cilvēks, kas lūdz, ilgojas redzēt savu vajadzību izpildītu, savas ilgas apmierinātas, piepildītu visu, kam viņš tic, ka tas ir viņa dzīvei labs, vissvarīgākais un veselīgākais. Un Es jums, bērni, saku, Tēvs dzird visas lūgšanas un visiem dod to, kas katram ir visvairāk nepieciešams viņa patiesajam labumam."

"Otrais lūgšanas veids ir iestāšanās par kādu, aizlūgums. Tā avots ir tuvākmīlestība, kuru Es jums, pasaulē būdams, mācīju. Lūdziet par saviem tuvajiem un tālajiem brāļiem, par tiem, kas citās tautās cieš kara seku dēļ, sērgu un slimību dēļ, kas cieš badu, par tiem, kas cieš zem šīs pasaules laicīgo valdnieku tirānijas. Ak, Mani bērni, sagatavojieties, lūdziet par jūsu brāļiem, bet arī šajos aizlūgumos ir jāmāk lūgt, jo gars ir svarīgāks nekā matērija."

"Ja jums ir kāds slims brālis vai vecāki vai bērni, tad lūdziet par viņiem, bet neuzstājiet, lai viņi paliktu šajā dzīvē, ja tas nav vajadzīgs viņu garam. Labāk lūdziet, lai viņu gars kļūtu brīvs, lai tas savās ciešanās attīrītos, lai sāpes veicinātu garīgo pacelšanos. Tāpēc Meistars jau Otrajā laikā jums ir mācījis, teikdams — Tēvs, Tava Griba lai piepildās! Jo Tēvs ir tas, kas zina labāk par jebkuru Savu bērnu, kas ir vajadzīgs garam."

"Trešā lūgšanas forma ir Dieva Gara godināšana. Tas nozīmē godināt visu to, kas ir pilnīgs, jo tādā godināšanā jūs varat savienoties garā ar Pilnīgo, ar Mīlestību, kas aptver visu Universu. Šādā lūgšanā jūs varat atrast pilnības stāvokli, kuru jums katram ir jāmāk sasniegt. Ar šo godināšanu jūs varat sasniegt ceturto lūgšanas formu — skatīšanu."

"Skatīšana apvienojumā ar godināšanu ir tas, kas paceļ jūs līdz savienībai ar Dieva Svēto Garu, ar mūžīgās Dzīvības Avotu; ar Avotu, kas dienu no dienas dāvā jums dzīvību, lai reiz jūs varētu ienākt Tēva Valstībā."

"Šīs lūgšanas formas jums ir jāpraktizē katru dienu, sākot ar lūgumu, līdz nonākat līdz skatīšanai. Tas dos spēku jūsu garam, bet materiālais tiks piemests kā piedeva." (Trešais Laiks)

Ir teiciens — prakse dara pilnīgu jeb darbs darina meistaru. Kurš gan negribētu būt lūgšanas meistars, mīlestības meistars?

Starpnieki

Ja rūpīgi analizējam iepriekš lasīto, mēs aptveram, cik nozīmīga var būt lūgšana, lai mazinātu pasaules ļaunumu, un jo sevišķi, ja lūgšanu mēs orientējam kā iestāšanos un aizlūgumu. Kļūsim visi par mūsu brāļu, cilvēces starpniekiem!

"Lūdziet ne tikai tad, kad esat sāpīgos pārbaudījumos, lūdziet arī tad, kad esat mierā, jo tieši tad sirds un domas var nodarboties ar citiem."

"Svētīgi, kas ar asarām acīs Man saka — Meistar, Jums es uzticu savas sāpes, lai ar mani notiek Jūsu Griba! Mana Griba ir, lai jums būtu Mans miers, ak nabaga cietusī un nabadzīgā tauta! Bet uz mirkli aizmirstiet savas ciešanas un lūdziet par pasauli, par tautām! Mīliet cits citu!" (Trešais laiks)

Ir tik ļoti daudz problēmu, kurām ir nepieciešama labas gribas garu lūgšana! Darīsim līdzīgi mūsu brīnišķīgajai Mātei Marijai, universālajai starpniecei. Bet, lai mēs patiesi varētu būt starpnieki, mums vispirms ir jāaizmirst pašiem sevi. Cik atšķirīga ir Dievišķā mācība no tā, ko mums šodien pūlas iemācīt egoistikā un materializētā pasaule!

"Kas ir tas, kas Man patiesi seko? Tas ir tas, kas domājot par citiem, aizmirst pats sevi! Tas ir tas, kas Man patiesi seko!"

"Enerģiski apvaldiet savu "es", nerūpējieties tik daudz par savu vārdu un savu personību; aizmirstiet paši sevi, lai domātu par Tēvu un par brāļiem!"

"Lūdziet par visiem, un jūsu lūgšana būs gaisma un miers, kas minūti pēc minūtes izpletīsies pār Zemes vaigu."

"Esiet nomodā par pasauli, lūdziet par vājajiem un neaizsargātajiem; lai ikkatrs no jums ir patiesības apustulis!" (Trešais Laiks)

Ir skaidrs, ka dzīvojot saskaņā ar šīm lekcijām, mums uzbruks un apvainos par naiviem, muļķiem un par fanātiķiem; tikai tas nebūs nekas jauns, jo tas pats ir noticis jau 2000 gadus agrāk.

Garīgie mācekļi sabiedrībā

Ir iespējams, ka tu esi dzīvojis jau agrāk, kad arī ir valdījis liels materiālisms, un tagad tu saskati lielu līdzību starp šodienas pasauli un to dienu Romu, kad Dievišķā Meistara sekotājus vajāja bez žēlastības, viņus nicināja un viņiem atņēma ne tikai brīvību, bet arī dzīvību. Pat vārds "kristietība" bija kā apvainojums daudziem romiešiem, kas sevi uzskatīja par labiem Cēzara padotajiem. Un šodienas cēzari mūs nemaz netaisās paciest labāk kā toreizējie.

Redziet, piemēram, kā šodien tiek uztverts vārds "garīgais māceklis" — masas to lieto kā sinonīmu vārdiem "šarlatāns", "melis", "medijs saziņai ar mirušajiem"; kamēr šī vārda patiesā nozīme ir "cilvēks, kas tic garīgajai mācībai", kā pretstats cilvēkam, kas nododas tikai materiālām lietām. Citiem vārdiem — kas ir antonīms vārdam "materiālists", ja ne "garīgais māceklis"?

Bet, tāpat, kā ir noticis ar vārdu "kristīgs", tāpat ātrāk vai vēlāk lietas mainīsies. Šajā laikā nevienu nemocīs līdz nāvei, kā Kungs to ir pravietojis; bet vajāšanas un nesapratne mums būs jāpacieš morālā plāksnē no šīs pasaules, kas tik ļoti ir nodevusies savai vislielākajai kaislībai — kultam pret savu ego.

Mums ir citi mērķi, mūsu domas vairs nefokusējas tikai mūsos vien, mēs esam sapratuši, ka patiesa mīlestība nevar ieslēgties sevī vien. Mums ir jāpūlas katru dienu būt dzīviem labā simboliem, cīnītājiem par patiesību un par mūsu vājo brāļu aizstāvjiem; un tādēļ mums ir jāaizmirst pašiem sevi. To Jēzus mācīja ne tikai ar muti, bet arī ar Savu dzīvi:

"Tad Jēzus teica saviem mācekļiem — jā kāds grib Man sekot, lai tas aizliedz sevi, tad ņem savu krustu un seko Man." (Mateja 16:24)

Šo pašu domu izsaka arī trīs pārējie Evanģēliji, tādēļ, ka tā ir ļoti svarīga. Ja mēs darām, kā ir mācījis Jēzus Kristus, mēs būsim patiesi aizbildņi saviem līdzcilvēkiem:

"Lūdziet, esiet nomodā un nesiet balzāmu visiem, kuriem ir vajadzība. Ejiet pie viņiem savā lūgšanā un sargājiet viņus zem sava garīgā apmetņa. Ja jūs tā izliesiet savu būtni mīlestībā, tad es ieslēgšu Savā Garā visu Universu." (Trešais laiks)

Lūgšanas motīvi

Protams, dzīve šajā pasaulē piedāvā mums daudz iespēju pielietot praksē to, ko ir mācījis Kungs šajā laikā. Ir daudz lietu, daudz motīvu, kuri pelna mūsu uzmanību, rūpes, un mūsu lūgšanu.

"Es esmu jums devis pasauli, lai jūs tajā sētu Manu Lekciju sēklu; esmu jums uzticējis jūsu mājas, esmu nozīmējis jums apvidus un ceļus, pulciņus, slimnīcas, bērnu namus un vietas, kur valda netikums un ļaunums; visi tie ir gatavi lauki jūsu lūgšanai un jūsu žēlsirdības darbiem."

"Būtnes tumsā atgrieziet ar savu lūgšanu, kas kā karapulki cīnās un kaujas, kamēr jūs guļat."

"Lūdziet par visiem tiem, kas savā aptumšojumā slepkavo, laupa vai jebkādā citā veidā dara cilvēcei sāpes. Lūdziet ne tikai par tiem, kas jums ir darījuši labu vai par tiem, kas jums nav darījuši neko sliktu. Lai arī tas ir labi, taču daudz vairāk nopelnu jums dos, ja lūgsiet par tiem, kas jums ir kaut kādā veidā kaitējuši."

"Es gribu jums arī mācīt izpildīt savus piemākumus pret tiem, kas pārvalda valsti. Ja jūs gribat, lai viņu lēmumi būtu labu nesoši un taisnīgi savām tautām, tad jums ir jāpalīdz viņiem ar lūgšanām."

"Ar savām lūgšnam un domām sūtiet mierinājumu bēdīgajiem, slimajiem, vientuļajiem, vecīšiem, bērniņiem, jaunatnei. Redziet, jūsu pasaulē tagad ir daudz vairāk atraitņu un bāreņu nekā jebkad agrāk. Domājiet par tautām, kurām nav miera un par cilvēkiem, kuriem nav cerību. Vieni cieš ļoti stipri, citi — tādēļ, ka dziļi ir iegrimuši netikumu dubļos, vēl citi cieš tādēļ, ka nepazīst patiesības gaismu un dzīvo bez mīlestības, vai atkal ir izsalkuši pēc taisnības un miera."

"Ir nepieciešams, lai jūs rādītu garīgas lūgšanas spēka paraugu, kā to ir darījuši cilvēki, kurus jūs atceraties kā patriarhus, vadoņus un praviešus."

"Bez lūgšanas spēka jūs nespēsiet iet uz priekšu dzīves cīņā, jūs nespēsiet arī pastāvēt pārbaudījumos, un vēl mazāk spēsiet mācīt saviem brāļiem, kā pilnīgi lūgt."

"Lūdziet par visu cilvēci, nešķirojot ne rases, ne ticības, lūdziet pilnā ticībā un mīlestībā, uz kādu esat spējīgi. Ja jūs to pratīsiet, tad arī būsiet sapratuši Manu mācību, Manu upuri un būsiet pareizi iztulkojuši Manu Gribu. Ja jūs to darītu, cilvēce, tad Es darīšu, ka šī pasaule pacelsies tīra no savas lepras; tad Es likšu arī pacelties dzīvībai no nāves; tad Es panākšu, ka no naida nogatavosies samierināšanās auglis un no dumjības celsies saprāts." (Trešais laiks)

Cik smalka ir mūsu atbildība! Cik liels ir mūsu morālais un garīgais kompromiss ar visiem mūsu brāļiem, neakarīgi no viņu rases, tautības vai ticības! Mūsos ir ielikti brīnišķīgi dārgumi, bet ko mēs ar tiem lai darām? Vai mums paturēt tos pie sevis, vai labāk mums iet ar domas un vistīrākā nolūka spārniem pie brāļiem, izdalot dziedinājumu, mierinājumu un labu padomu?

Visu to mēs varam darīt gan no savas guļamistabas miera, gan arī ikdienas dzīves virpulī. Pietiks, ja viens līdzjūtības un brāļu mīlestības sirdspuksts pārvertīsies gaismas pilnā domā un aizceļos tālu virs mūsu mazajām cilvēciskajām kaislībām, pārvarēs attālumus un laiku un mierinās sirdis, atvieglos sāpes un apciemos slimos.

Atdarināsim Dievišķo Meistaru, brīnišķīgāko Rabi no Galilejas, kura visa dzīve bija viena lūgšana! Tēvs mums lūdz tikai piecas minūtes dienā lūgšanai, bet šai lūgšanai ir jānāk no mūsu būtnes lielākajiem dziļumiem.

Pastāvēsim labdarīgā lūgšanā, būsim tajā spītīgi un neatlaidīgi, un tā ar pilnu nodošanos izpletīsim mūsu mīlestības iepējas, nosūtot to visiem, kam tā ir vajadzīga. No garīgās gaismas pasaules mums ir teikts — piecas minūtes lūgšanas, un visa dzīve ir Vārda pildīšanā.

Palikšana nomodā

Mums ir skaidri jāapzinās, ka lai mūsu lūgšanai varētu būt reāls efekts, tad cilvēkam vispirms ir jābūt nomoda stāvoklī.

"Atcerieties — lūgšana bez nomoda nespēj nekā. Esiet nomodā, un jūsu lūgšana būs spēkpilna un efektīva." (Priekštecis 18,31)

"Kungs saka — nepietiek lūgt, ja nav nomoda, jo, ja jūs lūdzat un tad iemiegat, tad ienaidnieks var pārsteigt jūs guļošus. Lūdziet un esiet nomodā." (Aizstāvji 44,32)

"Lai ekstāze būtu perfekta, vispirms jums ir jābūt nomodā tā, kā to darīja Pirmā laika taisnie. Tādēļ jums Jēzus Otrajā laikā mācīja tās lietas." (Trešais laiks)

Ne velti frāzi "esiet nomodā un lūdziet" Tēvs pastāvīgi atkārto ļoti daudzās Savās Trešā laika lekcijās.

"Esiet nomodā un lūdziet, Es bieži jums atkārtoju; bet Es negribu, lai jūs pierastu pie šī maigā padoma, bet gan, lai jūs to izstudētu un pielietotu savā dzīvē."

Kad Kungs runā par nomodu, Viņš nedomā neko materiālu, kā ļoti izvērstā formā to dara dažās reliģijās. Nē, nomods, par kuru runā Tēvs, ir garīgs.

"Lai uzvarētu visās pārbaudēs, dariet to, ko jums ir mācījis Meistars — esiet nomodā un lūdziet, lai jūs vienmēr būtu nomodā un lai jūs nepārsteigtu kārdināšanas." (Trešais laiks)

Kā bija ar labo tēvu, kas bija nomodā par savas saimes labklājību, pamozdamies uz katru troksnīti naktī, lai negaidīti mājā neielauztos zaglis vai plēsīgs zvērs, tāpat arī mums ir pastāvīgi jābūt nomodā, un ne tikai sevis pašu un savas ģimenes dēļ, bet gan par visiem mūsu brāļiem — inkarnētiem un neinkarnētiem.

Tikai paliekot nomodā, mēs spēsim uzvarēt kārdināšanas, jo laikus spēsim tās pazīt; tāpat spēsim atbrīvoties no materiālām un arī garīgām lamatām, kas var likt mums klupt vai pat krist. Tuvojas lielo ideju karu laiks; tādēļ būsim nomodā un lūgsim, lai mēs varētu izpildīt savu uzdevumu nešauboties, jo — kas šaubās, zaudē dūšu.

Noslepums.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv