www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiBudistu katķisms - Henrija S.Olkotta, /Augusta Deglava (1862-1922) tulkojums/08.02.2005

Budistu ticības pamata principi.

...visa budistu pasaule vienojusēs vismaz par šo četrpadsmit mācības gabalu saturu.

1.Budistiem pienākas paciest it visus cilvēkus bez izņēmuma, rādīt tiem saudzību un brālīgu mīlestību un katram loceklītim iz dzīvnieku valsts parādīt savu negrozāmo žēlsirdību.

2.Pasaules visums attīstījies, nav radīts, tajā valda likums un nekāda dieva patvarība.

3.Patiesības, uz kurām budisms atbalstās, ir dabiskas. Tās ir... vienu pēc otra sekojošās kalpās jeb pasules periodos (laikmetos) mācītas no zināmām apskaidrotām būtēm, sauktiem BUDDHA's; vārds BUDDHA nozīmē "apskaidrotais".

4.Ceturtais mācītājs tagadējā Kalpā bija Sakya Muni jeb Gotama Buddha, kurš priekš apmēram 2500 gadiem dzimis kādā Indijas karaļa dzimtā. Viņš ir vēsturiska persona un viņa vārds ir Siddharta Gotama (Gautama).

5.Sakya Muni mācīja, ka nezināšana rada paģērējumus, neapmierināti paģērējumi ir cēlonis atkal piedzimšanai un tā ir atkal cēlonis skumjām. Un tādēļ lai atsvabinātos no skumjām, vajag izbēgt no atkārtotas piedzimšanas; lai no tās izbēgtu, tad vajag izdzēst paģēri, un lai izdzēstu paģēri, tad vajag novērst nezināšanu.

6.Nezināšana uztura ticību, it kā atkārtota piedzimšana būtu vajadzība. Ja ir novērsta nezināšana, tad šādu atkārtotu dzimšanu - kā pašnolūku - nevērtība tiek skaidri saredzēta un arī vislielākā mērā sajusta vajadzība, pieņemt tādu dzīvi, caur kuru lai tiktu atcelta vēlreizīgu piedzimšanu nenovēršamība. - Nezināšana arī rada maldinošo un neloģisko priekšstatu, it kā cilvēkam būtu viena vienīga dzīvošana, tāpat arī vēl kādu citu maldību, it kā šij dzīvošanai sekotu tādi dzīves apstākļi, kuros valda negrozīgi prieki vai mokas.

7.Visas šīs nezināšanas novēršana panākama caur nemitīgu vingrināšanos visu aptverošā altruismā, attīstot ieskatu un gudrību domāšanā un iznīcinot paģērējumus pēc zemiem personīgiem priekiem.

8.Tā kā griba uz dzīvi ir cēlonis atkārtotām dzimšanām, šīs atkārtotās dzimšanas mitējas, kad šī griba ir dzēsta un atsevišķā būte, kura sevi piepildījusi caur meditāciju [dzīļu aplūkošanu], sasniedz pašu augstāko miera stāvokli, kuru sauc Nirvāna.

9.Sakya Muni mācīja, ka nezināšanu novērst un skumjas aizdzīt var attīstot četras "cēlās patiesības", kuras aptver:

1)Esamības postu.
2)Izcelšanās cēloni postam, kurš pastāv iekš pastāvīgi atjaunota paģērējuma, lai apmierinātu savu "es", pie kam nekad nav iespējams galvot, vaj šis mērķis tiks sasniegts.
3)Šī paģērējuma iznīcināšanu vaj novēršanos no tā.
4)Līdzekļus kā sasniegt šī paģērējuma iznīcināšanu. Līdzekļi, uz kuriem viņš aizrādīja, saucas "cēlā astoņkārtējā teka", proti: īsta ticība, īsta doma, īstais vārds, īstais darbs, īstā dzīves kārtība, īstie centieni, īstā iegāda, īstā nogremdēšanās (apcerē).

10.Īstā nogremdēšanās (meditācija) noved pie apskaidrošanas jeb attīsta tās budaiskās īpašības, kuras snauž ikvienā cilvēkā.

11.Budisma būtība, kā tā no paša Tathagata (Buddha) sastādīta, ir: Atstāties no visiem grēkiem. Iegūt tikumu. Šķīstīt sirdi.

12.Pasaules visums padots cēlonībai, pazīstamai kā "Karmai". Ikvienas būtes nopelni un vainas agrākajās esamībās, nosaka viņas stāvokli tagadējā dzīvē. Tā tad ikviens jau iepriekš pats sagatavojis tos cēloņus un sekas, kurus tas tagad piedzīvo.

13.Kavēkļus, iegūt labu Karmu, var novērst, ievērojot sekošus priekšrakstus, kuri atronas budistu morāles likumos, proti:

1)Nenokauj!
2)Nezodz!
3)Nenododies aizliegtai dzimuma kopdzīves baudai!
4)Nemelo!
5)Nebaudi apreibinošas zāles vaj dzērienus.
Vēl pieci citi baušļi, kurus še nav vajadzīgs uzskaitīt, jāievēro tiem, kuri ātrāk nekā caurmēra laji grib tikt pie pestīšanas no posta un atkārtotām dzimšanām.

14.Budisms brīdina no māņticības vieglprātības. Gautama Buddha mācīja, ka vecāku pienākums, mācīt bērnus zinātnē un literatūrā. Viņš mācīja arī, ka nekad lai netic ko, kas sacīts no kāda gudraja, rakstīts kādā grāmatā vaj apstiprināts no tradīcijām, ciktāl tas nesaskan ar prātu.

157. - 160.lpp Budistu katķisms - Henrija S. Olkotta (Augusta Deglava tulkojums - līdz ar paskaidrojumiem un aizrādījumiem)...

Materiāls tapis sadarbībā ar http://tradition.lf.lv/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv