www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Drosma, Drosmis, Elīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiJēzus sutras09.04.2005

Jēzus sutras

 

Jēzus sutras ir 8 autentiski Ķīnas nestoriāņu kristiešu svētie teksti, kurus atrada Duņhuanas alu klosteru bibliotēkā 19.gs.beigās un kurus gandrīz tūliņ pēc atrašanas arī nogādāja Eiropā, bet kuri pēc tam ir nogulējuši nespeciālistiem (un droši vien arī speciālistu vidē par tiem bija zināms tikai ļoti šaurā lokā) nepieejami vairāk kā simts gadus un tikai tagad ir sākusies šo tekstu tulkošana angļu valodā. Bez šiem 8 tekstiem no nestoriāņu kristiešu mantojuma vēl ir zināms tikai viens teksts – tā saucamā „Pieminekļa sutra” - īss nestoriāņu kristiešu (ko Ķīnā sauca par „Gaismas reliģiju”) vēstures atstāsts Ķīnā, ko atrada vēl 1623.gadā iekaltu akmenī senajā Ķīnas galvaspilsētā un nogādāja jezuītu mūkiem misionāriem un kurš sniedz liecības arī par šo daudz vēlāk atklāto pārējo sutru ķīniešu tekstu rašanās vēsturi, tā kā tiešām nevar būt nekādu šaubu par to autentiskumu un viņu nozīmību.

Šobrīd angļu valodā ir iznākušas jau divas grāmatas, ar un par Jēzus sutrām masu lasītājam, no kurām viena jau notulkota arī krievu valodā. „The lost sutras of Jesus” by Ray Riegert, Thomas Moore un Martin Palmer „The Jesus sutras: Rediscovering the lost scrolls of Taoist Christianity”. Abas pēc 2000.gada. Arī Internetā man izdevās jau atrast brīvi pieejamus divu no šo astoņu sutru tulkojumiem angļu valodā – klusēšanas barjera beidzot ir sabrukusi. Nav saprotams, kāpēc priekš tā bija vajadzīgi 100 gadi. Laikam jau bija aprindas, kuras ļoti negribēja publicitāti ap šo jautājumu.

Mazliet par sanskrita vārda „sutra” nozīmi – burtiski tas nozīmē „diegs” (šajā kontekstā varam atcerēties arī latviešu tautas dziesmas par dziesmu tīšanu kamolā). Ar šo vārdu apzīmē zināmas kategorijas svētos tekstus Vēdiskajā tradīcijā (kā, piemēram, Patandžali „Joga sutras”) – parasti tie ir teksti, kas sastāv no īsām, ļoti kodolīgām sanskrita frāzēm, kam ir tiešs sakaras ar reliģisko praksi, un kurus bieži tiešā veidā arī izmanto reliģiskajā praksē. Un tāpat arī zināmu grupu budistu tekstu – parasti ar Budas tiešo runu (kā, piemēram, „Dimanta cietās Augstākās Patiesības sutra” vai „Sirds sutra” vai arī tādus, kas satur doktrīnas izklāstam būtiskus stāstus par Budas iepriekšējām inkarnācijām, kā, piemēram, „Sutra par Gudrību un muļķību” utml.) Krieviem ir izteiciens „putjevodnaja njitj”, tieši tādā nozīmē var saprast arī vārdu „sutras” attiecībā uz reliģiskajiem tekstiem Austrumos vispār un arī šī vārda lietošanu senajiem nestoriāņiem attiecībā uz Jēzus mācību.

Rejs Rigerts ar Tomasu Mūru savas grāmatas nobeigumā saka, ka zināt tikai vienu reliģiju nozīmē nezināt nevienu. Vērojot galēja fanātisma pārņemtus, tiklab Rietumniekus, kā Austrumniekus – vieni savas vienīgās patiesības sludināšanas vārdā gatavi melot bez mitas it kā nezinātu par ko viņu svētajā grāmatā ir sacīts, kas ir melis un melu tēvs, otri uzbrūk bez sirdsapziņas pārmetumiem pat tiem cilvēkiem, kas nesavtīgi un riskējot ar savu dzīvību mēģina viņu problēmu pārņemtajai sabiedrībai patiešām palīdzēt nevairoties nogalināt pilnīgi neaizsargātus un nevainīgus cilvēkus un viesus, kas viņu pašu svētajos tekstos ir viens no lielākajiem iespējamajiem noziegumiem, liekas, ka tiešām tā arī ir. Jēzus sutras nāk pie mums no 6. – 7. gs. kā teksti, kas apvienojuši sevī gan kristīgās, gan budisma, gan daoisma koncepcijas un viegli un bez problēmām lieto tādus Austrumos vispārpieņemtus reliģiskus pamatjēdzienus no sanskrita kā dharma (kosmiskais likums, dabas pamatprincipi, reliģija visplašākajā nozīmē vispār) vai karma (cēloņu un seku princips). Interesanti, ka attiecībā uz Kristus dzīvi niansēs ir diezgan būtiskas atšķirības no sinoptisko evaņģēliju sniegtās versijas. Zemāk fragments no „Dzīves stāsta sutras”, iekavās ir pievienoti daži komentāri...

 

Fragments no „Dzīves stāsta sutras”.

„... Un tajā laikā Vienotais piedzima Eifratas zemē, Jeruzalemes pilsētā. Viņš piedzima kā Pestītājs un pēc 5 gadiem sāka sludināt Dharmu. Vārds, ko Viņš sludināja visai dzīvai radībai – darīt labu un būt labestīgiem. Kad viņam bija 12 gadu, viņš atnāca pie Jordānas un tur gribēja attīrīties un atgūt savu garīgo dabu (viena no daoisma pamatkoncepcijām ir koncepcija par savas garīgās dabas atgūšanu). Kopā ar gudro Jāni viņš veica iegremdēšanos Jordānas ūdeņos. Jānis dzīvoja akmeņainā tuksnesī, nedzēra vīnu un neēda gaļu (skaidrojumus par to, ka grieķu valodā vārds, ko sinoptiskajos evaņģēlijos parasti tulko mūsdienu valodās, ka „siseņi”, patiesībā var tikt tulkots arī kā „akāciju augļi” ir sastopams literatūrā, līdz ar to domājams, ka šajā punktā tekstam patiesībā nav domstarpību ar sinoptiskajiem evaņģēlijiem, arī agrīno kristiešu vientuļnieki Tuvajos Austrumos parasti piekopa veģetāru dzīves veidu, skat. piem. „Filokalia”). Zaļi augļi un medus bija viņa barība, ko deva viņam zeme. Daudzi nāca pie Jāņa lai izrādītu viņam godu un klausītos viņa sprediķus. Kad atnāca Jēzus, tad Jānis atveda Viņu pie Jordānas, lai Viņu kristītu. Un nomazgājies Mesija izgāja no ūdens un Nesatraucamais Gars nolaidās kā balodis no debesīm un bija Viņam līdzās. Un atskanēja balss no tuksneša: „Mesija ir mans Dēls. Visas dzīvas būtnes klausīs Viņu. Viņa domas un nodomi – darīt labu un sniegt labestību un laimi” (laime, draudzīgums, labestība - fundamentālās cilvēkā attīstāmās kategorijas budismā, ko tas mantojis no vēl agrākās Sankhjas un Jogas mācībām Vēdiskajā tradīcijā). Un rādīja Mesija katram, ka sekošana Debesu Valdniekam ir debesu ceļš (debesu ceļš – viens no apzīmējumiem, ko lieto arī daoismā nemirstīgo ceļa apzīmēšanai un ko simbolizē dzērves). Un lūk, visām dzīvajām būtnēm apakšējā pasaulē bija jāaststāj kalpošana elkiem. Un katram, kurš dzirdēja šos vārdus, bija jāatstāj visi citi elki un pielūgsmes objekti, jāatsakās no ļauna un jādara labais.

Un lūk, no 12 līdz 30 gadiem Pestītājs meklēja un atrada ļaudis ar sliktu karmu un mācīja viņus, kā sekojot labuma ceļam, izlabot karmu. Savācis 12 skolniekus Viņš rūpējās lai palīdzētu citiem cilvēkiem viņu ciešanās. Viņš cēla augšā mirušos, dziedināja kropļus un nevarīgos. Aklie kļuva redzīgi pēc Viņa gribas, kropļi sāka staigāt, no apsēstajiem izdzina Viņš ļaunos garus. Nevarīgie un slimie tiecās pie Viņa, lai tikai pieskartos Viņa apģērbam un izdziedinātos.

Visi, kas dara netaisnus darbus, kas nav nostājušies uz labestības ceļa un kam nav ticības Debesu Kunga sprediķim, visi netīrie un savu labumu uz citu rēķina meklējošie, nedabūs grēku piedošanu un netaps glābti.

Burta ticīgie, kas kalpo elkiem, vīna dzērāji un gaļas ēdāji, deva viltus liecības pret Viņu. Viņi gaidīja, kad varēs Viņu nogalināt. Bet daudzi nāca pie Viņa un ticēja Viņam, un burta ticīgie nevarēja nogalināt Pestītāju. Un lūk, šie cilvēki ar ļaunu karmu domāja ļaunu pret Viņu. Izlikās par patiešām ticīgiem un mēģināja nogalināt Viņu izmantojot likumu, bet nevarēja atrast kā lai to izdara. Tad sāka apvainot Viņu un apsūdzēt lielā zemes pārvaldnieka priekšā. Bet, kamēr viņi meklēja ļaunu pret Viņu, Viņš darīja labestības darbus un sludināja vēl lielākā uzcītībā....”

http://tradition.lf.lv/

 

Papildus literatūra:

Martina Palmera grāmata Amazon.com

Martina Palmera grāmata Randomhouse

Martina Palmera grāmata vāciski

"The lost sutras of Jesus" Amazon.com

Par grāmatu "The lost sutras of Jesus"

Tomass Mūrs stāsta par grāmatu

krievu izdevums

"The lost sutras" Orientalia.org

Jēzus sutras esēņu WEB'ā

Par "The lost sutras" kristiešu WEB'ā

Starpreliģiju mūku dialogs par Jēzus sutrām 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv