www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Doloresa, Aleksandrs
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiVienotība ir nepieciešamība09.05.2008

Meistars, ar Benjamina Krēmes starpniecību (1984. g.)

Pēc vienotības ir nenogurstoši jātiecas. Vienotībā ir ne tikai spēks, bet arī skais-tums. Kultivējiet vienotību, kā gudrs dārznieks kopj savu dārzu un saudzīgi rūpējas par katru jaunu pumpuru un katru jaunu asnu. Vienotība seko katram īstam mīlestības apliecinājumam un iezīmē katru garīgu sasniegumu.

Ierakstiet vienotību jūsu karogos un ejiet pa spēka ceļu. Vienotība visas lietas padara iespējamas, bez tās nekas nav drošs un skaistākās iespējamības pārvēršas putek-ļos. Izdošanās balstās uz to, ka esošās spējas tiek pareizi izmantotas, vienotības trū-kums reizēm noved pie tā, ka augstākais potenciāls tiek izšķiests.

Vienotība ir gara manifestācija, jo cilvēka patiesā daba ir vienesība. Viss, kas ved uz vienotību, notiek cilvēces labuma dēļ un spārno cilvēci tās ceļojumā. Vienotība ir neuzvarama; tumšie spēki veltīgi dauzās pret vienotības vairogu. Pienāks laiks, kad vienotība valdīs, bet pirmos soļus šai virzienā ir jāsper jau šodien. Ir bezjēdzīgi gaidīt, ka citi sāks: ceļu uz vienotību ir jāizraugās katram atsevišķajam. Nekas neizārda vie-notības tīklu tik ļoti kā kritika. Šādā veidā iet zudumā tūkstošiem iespējamību. Turiet jūsu kritisko mēli aiz zobiem un sargājiet tik rūpīgi noausto vērtīgo audumu.

Katrs savā veidā pazīst vienotības varu; katrs meklē sava tuvākā atzinību un pie-krišanu, taču mehāniskai domu vienādībai šeit nav ko meklēt. Katra kustība uz vieno-tību paaugstina kopuma spēku un atvieglo smago uzdevumu tiem, kas strādā aiz kuli-sēm. Attīstiet vienotību un lieciet uzziedēt cilvēka garam. Māciet vienotību un modi-niet mīlestību sava brāļa sirdī.

Ja cilvēce grib pieredzēt mieru, tai ir jāredz sevi kā vienību. Nekas neatvedīs šurp šo svētīto stāvokli. Miers nāks, ja valdīs taisnība un nabagajiem vairs nevajadzēs lūgt žēlsirdību. Bez taisnīguma vienotība nav iedomājama un paliktu uz visiem laikiem cil-vēkiem neaizsniedzama. Tādēļ īstenojiet taisnīgumu, ienesiet vienotību un mieru šajā baiļu nomocītajā pasaulē.

Tikai ar dalīšanos var tikt nostiprināts taisnīgums, un tikai dalīšanās ienesīs ilgo-to mieru visās nācijās. Ja cilvēki mācās dalīties un sagrauj šķirošos mūrus, galu galā vi-ņi atzīs savas eksistences īsto jēgu un pārplūdinās pasauli ar brālību un mīlestību.

Lieciet dalīšanos par ceļa rādītāju nākotnē. Atbrīvojiet savus brāļus no nabadzī-bas un posta. Atverieties dvēseles impulsiem un ievediet jūsu vidū Dieva Gribu.

Mēs apstiprinām, ka Dieva Griba valdīs. Ar vienotības un mīlestības starpniecī-bu cilvēki mācīsies dalīties. Ar upuri un saprātu viņi atradīs ceļu uz taisnīgumu un mieru. Brīvība un brālība noteiks cilvēku rīcību, viss var tikt sasniegts.

Kopā cilvēki var īstenot visus iedomājamos lielos darbus. Pārmaiņu iespējamī-bas ir neierobežotas, tomēr cilvēkiem ir jādarbojas kopā, lai radītu jaunu pasauli. Tikai ar vienotību viņi uzvarēs. Vienotības spēks atvērs visas durvis. Turieties pie ideāla un izbeidziet noniecināt jūsu brāļa pūles.

Kopš sākumiem cilvēks ir cīnījies. Vienmēr ir valdījusi šķelšanās. Šodien cilvēku dzīvē ienāk jauna gaisma, lai cilvēkus atbrīvotu no svētulības un kara. Palīdziet izplatīt saprāta un miera gaismu. Palīdziet nolīdzināt ceļu taisnīgumam un brīvībai. Centieties pēc vienotības, kas tālāk palīdzēs cilvēkiem un sapulcinās viņus zem Kristus karogiem.

Nākotnei ir jātiek iegūtai, šim uzdevumam tiks izmantotas visas rokas. Lieciet izpausties iekšējai vienotībai un sadodieties rokās, lai kopīgi sasniegtu mērķi.

 


Vienotība

Meistars, ar Benjamina Krēmes starpniecību (2001. g.)

Kad vien cilvēki satiekas lielās grupās, viņi attīsta jaunu sevis izpratni un uzlūko viens otru ar citādām acīm. Viņi tiek iedrošināti, savās vēlmēs nostiprināti un jūtas pievilkti tiem, kam ir līdzīgi uzskati. Arī tad, ja tas šķiet pilnīgi dabīgi, kādēļ tas vispār ir tā?

Būtībā visi cilvēki iekšēji tiecas pēc vienotības un tās atspoguļojumu atrod ideju un domu saskaņā. Šis instinkts ir pamatā politisku partiju un citu grupu veidošanā. Ideoloģiskais konsenss iedarbojas kā magnēts un pastiprina kopuma iedarbību.

Grupas un partijas sabrūk, ja iekšējā vienotība ir sagrauta. Vienotība ir dvēseles kvalitāte un neaizvietojama, lai grupa turētos kopā. Pārak stipra individualitātes, kā arī personīgo īpašību uzsvēršana tādēļ vājina saites, kas grupu satur kopā. Tomēr ar laiku parādās atšķirības un neapmierinātība. Kļūst skaļas atšķirīgas balsis, kas obligāti grib izvest savu gribu. Ja vēlme pēc vienotības ir zudusi, grupa noteikti ir briesmās. 

Savstarpēja saistība

Visai dzīvībai pamatā esošais mērķis ir vienotības attīstība, kas izpaužas visu ato-mu savstarpējā saistībā. Vairumam cilvēku Kosmoss ir bezgalīgi liels un plašs atseviš-ķu materiālu substanču sakopojums, kas inerti paklausa matērijas mehāniskajiem liku-miem. Patiesībā Kosmoss, izplatījums kā tāds, ir dzīva būtne, mūsu esamības avots, mūsu Māte un mūsu Tēvs. Kā dvēseles mēs zinām, ka tas tā ir, un mēģinām izpaust fundamentālo vienotību, kas ir mūsu dabā.

Ja kāda grupa zaudē savu vienotību, šī grupa to dara, riskējot ar sevi. Bez šīs vie-notības tā nestrādā kā grupa, bet gan bez plāna, bez jēgas un saliedētības, un ir tikai nesavienojams nostāju un kondicionētību sakopojums.

Ūdensvīrs

Mēs tagad ieejam grupu laikmetā. Ūdensvīra un viņa enerģiju īpašības var tikt iz-dzīvotas un pieredzētas tikai grupu formās, jo sintēze ir Ūdensvīra galvenā īpašība. Viņa vienojošie un harmonizējošie stari ilgstoši ietekmēs visu dzīvi, līdz atkal un atkal augstākā alķīmija būs sasniegusi savu labdarīgo mērķi un cilvēce kļuvusi par vienotu veselu. Tā būs. Tā cilvēki atzīs, ka vienotība patiešām ir spēks; tā ir mūsu esamības bū-tiska pazīme, mērķis, uz ko tiecas visi cilvēki un kuru viņi visā, ko dara, cenšas īstenot.

Kad tuvā nākotnē Maitreja parādīsies, Viņš parādīs, cik principiāla nozīme ir tam, ka, risinot cilvēku problēmas, kā cilvēki un nācijas mēs nonākam pie kopēja mēr-ķa, un līdz ar to mūsu spēcīgajām individualitātēm liekam kalpot grupai.

/Modris/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv