Jēzus mācības kodols

Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu; bet par Viņu tev varu teikt tikai to, ka Viņš nav nekāds cilvēku ienaidnieks, bet gan visu, kas nāk pie Viņa un pie Viņa meklē palīdzību, labdaris! Viņš gan ir grēka ienaidnieks, bet ne grēcinieka, kas savus grēkus nožēlo un pazemīgi atgriežas pie labā. No Viņa neviens cilvēks vēl nav ticis notiesāts, lai arī viņa grēki būtu vairāk kā smiltis jūrā vai kā zāle uz zemes.

“Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu; bet par Viņu tev varu teikt tikai to, ka Viņš nav nekāds cilvēku ienaidnieks, bet gan visu, kas nāk pie Viņa un pie Viņa meklē palīdzību, labdaris! Viņš gan ir grēka ienaidnieks, bet ne grēcinieka, kas savus grēkus nožēlo un pazemīgi atgriežas pie labā. No Viņa neviens cilvēks vēl nav ticis notiesāts, lai arī viņa grēki būtu vairāk kā smiltis jūrā vai kā zāle uz zemes.


Bet Viņa mācība visā īsumā pastāv tajā, ka lai cilvēks atzīst Dievu un Viņu pār visu mīl, un savu līdzcilvēku — lai kas viņš arī būtu, augsts vai zems, nabags vai bagāts, vīrietis vai sieviete, jauns vai vecs — mīl tāpat kā pats sevi! Kas tā vienmēr dara un izsargās no grēka, tas sevī drīz pieredzēs, ka tāda mācība patiesi ir no Dieva un nav nākusi no kāda cilvēka mutes, bet gan no Dieva mutes; jo neviens cilvēks nevarētu zināt, kas viņam jādara, lai sasniegtu mūžīgo dzīvību un iekš kā tā pastāvētu. To zina tikai Dievs un beigās arī tas, kas to ir dzirdējis no Dieva mutes.


Viņš arī māca, ka visiem cilvēkiem, kas grib sasniegt mūžīgu dzīvību, vajag būt no Dieva pamācītiem; kas te tikai no cilvēkiem dzird to, kas viņiem jādara, tie vēl ir tālu no Dieva valstības. Jo viņi gan dzird vārdus izslīdam nokāda mirstīgā mutes, bet kā mute, kas deva vārdus, ir mirstīga, tādi ir arī vārdi cilvēkā, kas tos ir dzirdējis. Viņš tos neievēro, un ne caur kādu darbību nepadara tos dzīvus. Bet vārds, kas nāk no Dieva mutes, nav miris, bet gan dzīvs, cilvēka sirdi un gribu rosina darbībai un caur to dara dzīvu visu cilvēku.


Bet ja caur Dieva vārdu cilvēks reiz ir kļuvis dzīvs, tad viņš paliek dzīvs un brīvs arī uz mūžību, un nekad vairs nejutīs un nebaudīs nāvi — un ja arī miesā viņš varētu mirt tūkstots reizes!


Redzi, draugs, tas visā īsumā ir lielā pravieša no Nācaretes mācības kodols! …”


 


— No J. Lorbera pierakstītā “Lielā Jāņa Evaņģēlija”


iesūtīja Strādnieks


28.10.2007

Komentāri:

 Alex 08:42:27 08.12.2010
94.9.151.223

Nost ar reliģiju! Vienreiz ir jābeidz malt vienu un to pašu. Dieva nav un punkts, jēzus parasts lielkulīgs tēls ierakstīts grāmatā ar 40 meļiem. Ja gribi iziet uz pareizā ceļa, ir jāpēta šo pasauli ar skaidru prātu nevis fanātiski pieņemt to kas ir radīts ar cilvēku!

 Wu, Ģirts, Logos 17:46:41 26.12.2007
80.90.9.50

Logos:
>> 'Cilvēks nevar sasniegt mūžīgo dzīvību pats ar saviem darbiem, jo tā ir
>> Dieva dāvana, kuru nopelnīja Jēzus Kristus mirdams pie krusta par
>> pasaules grēkiem.'

un

Ģirts:
> Protams, ka tā ir Dieva dāvana, bet ka to nevar sasniegt saviem
> spēkiem, ir pilnīgas muļķības.


Nav jūsu abu teiktajā nekādas pretrunas, tāpēc nav vērts zilināt viens otram sānus. Ir Ziemassvētku laiks :)

Katram pēc viņa ticības tiek dots. Un ir brīva griba.

Mana pieredze rāda, ka citiem vārdiem, mums tiek dots tieši tik daudz spēka, cik ir vajadzīgs, lai katrs varētu izdarīt to darbu, kuru ir patiešām iecerējis. Pirmā piepūle (ziedojums) ir jādara cilvēkam, bet kad tā tiek darīta, Dievs uzreiz 'pieslēdzas klāt' un palīdz.

Bet kamēr es neko negribu un kamēr man nav pat vēlēšanās kaut ko sagribēt un izdarīt, tad protams, arī Dievs man neko nepalīdz. Jo kāpēc gan palīdzēt cilvēkam pret viņa gribu?
Ir taču brīva griba šajā pasaulē un pat Viņš nedrīkst iejaukties manas izvēles procesā.

Tāpēc, ja cilvēks ziedo, tad viņš sasniedz rezultātus gan ar saviem spēkiem, gan ar Dieva palīdzību. Bet tas, kurš neziedo, neko daudz nesasniedz, ne ar saviem spēkiem, ne tam arī Dievs palīdz.

Ar 'ziedošanu' ir jāsaprot jebkuru laba darba darīšanu, kas netiek darīta ar motivāciju 'sev' vai 'citiem' un jebkuru citu motivāciju, izņemot motivāciju 'tāpat vien'.
Citiem vārdiem, ziedošana ir darbība, kas veikta bez piesaistīšanās šīs darbības rezultātiem (ieskaitot rezultātu 'sasniegt mūžīgo dzīvību').

Darīt labus darbus, bez emocionālas piesaistīšanās darīšanas rezultātiem.

Novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus.

 Logos,  13:20:59 26.12.2007
78.84.150.134

Māte terēze par Dieva bērniem. (nevaru ielikt komentāru diskusijā)

``Hindi, musulmaņi un visas tautas ir mūsu brāļi un māsas.
Viņi arī ir Dieva bērni.``
----------------------------------------

Bībele māca , ka par Dieva bērniem sauc Jēzum Kristum piederīgos.

'10. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina.
11. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma.
12. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam'

'Tas jāsaprot tā: nevis miesīgie bērni ir Dieva bērni, bet apsolījuma bērni tiek atzīti par Viņa dzimumu.'

'Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.
Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.'

 Logos,  13:02:22 26.12.2007
78.84.150.134

Kas baznīcai nosaka kristietības izredzētību?
-----------------------------------------------------------------

Man vairākās diskusijās ir liegts ievietot komentārus. Tapēc mēģināšu to ievietot šeit.

``Nobeigumā – noteikti aicinu visus lasīt Jauno Derību. Caur Kristu cilvēkam tiek nodota dižena vēsts. Šī vēsts ir cilvēka patieso būtību uzrunājoša.``
-----------------------------------------------

Vienīgais prātīgais vārds visā šajā prātojumā. Paldies par to!

http://www.lelb.lv/lv/?ct=biibele

Uz jautājumu 'Kas baznīcai nosaka kristietības izredzētību?' tā arī netiek atbildēts. Vienā teikumā: Kristus ir Baznīcas dibinātājs un tās izredzētājs.

'15 Viņš uz tiem sacīja: 'Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?'
16 Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: 'Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.'
17 Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: 'Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.
18 Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu baznīcu, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.'

 Girts Logosam,  10:25:31 26.12.2007
80.232.247.101

'Cilvēks nevar sasniegt mūžīgo dzīvību pats ar saviem darbiem, jo tā ir Dieva dāvana, kuru nopelnīja Jēzus Kristus mirdams pie krusta par pasaules grēkiem.'

Protams, ka tā ir Dieva dāvana, bet ka to nevar sasniegt saviem spēkiem, ir pilnīgas muļķības.

Ja Tu palasītu bībeli kontekstā, ka Dieva Dēls ir arī tā Dieva daļiņa, kas atrodas katrā cilvēkā, Tu iegūtu pilnīgi citu skatījumu uz lietām, kuras tagad sludini.

Jēzus šo Dieva daļiņu pilnībā apzinājās un līdz ar to pats bija kā Dievs. Parastais cilvēks to neapzinās. Taču tas netraucē arī parastajam cilvēkam kopt šo spēju apzināties, līdz tas nonāks līdz Dieva Dēlam sevī - respektīvi, iegūs apzināšanās nepārtrauktību, kas arī ir mūžīgā dzīvība.

'Un šī ir tā liecība, ka Dieva mums ir devis mūžīgu dzīvību un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības' / Tas ir citāts no Jāņa evaņģēlija, man gan nav pierakstīti panti/

Lai Tev jauki svētki!

 Girts Logosam,  10:10:32 26.12.2007
80.232.247.101

Godātais Logos - Jūs pēc labākajām kristiešu dogmatiskajām tradīcijām pievēršaties burtam. Protams, uzruna 'Debesu Radītāj' nesatur vārdu 'Tēvs'. Tomēr mana pieeja lietām - arī bībelei - ir nekalpot burtam, bet meklēt vēsti.

Kad Jēzus teica: 'Stāv rakstīts ...', Viņš prata lasīt ne tikai burtus, bet arī prata ieraudzīt vēsti.

 Viena Tēvreize,  00:38:21 26.12.2007
78.84.150.134


Logos > cien. Ģirts

Jūs apgalvojat ka ir divas tēvreizes. Vispirms gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka par tēvreizi var saukt tikai tādu lūgšanu, kura savā uzrunā vēršas pie Tēva (Πάτερ ἡμῶν ). Jūsu otra lūgšana diemžēl nav tēvreize jau pēc definīcijas.

 Logos, evangelijs @inbox.lv 00:04:11 26.12.2007
78.84.150.134

jo neviens cilvēks nevarētu zināt, kas viņam jādara, lai sasniegtu mūžīgo dzīvību
-------------------------------------

Lūk ar to pietiek, lai pasludinātu šo mācību par antikristīgu. Jo šis viltvārdis noliedz Kristus krusta nāves pilnīgo nozīmi, un aicina cilvēkam pašam sasniegt debesu valstību. Cilvēks nevar sasniegt mūžīgo dzīvību pats ar saviem darbiem, jo tā ir Dieva dāvana, kuru nopelnīja Jēzus Kristus mirdams pie krusta par pasaules grēkiem.

Patiesais Jēzus mācības kodols ir šis:

'16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,
17. jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
18. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.'

(citāts no īstā Jāņa evaņģēlija 3:16)

 maris, pasts@hello.lv 01:24:53 16.11.2007
195.2.103.15

ja Jezus butu pravietis no Nacaretes, nevis Dievs, tad Vinu tiesaam varetu iepaziit taapat kaa sevi pasu, tad nekadu probleemu ...

 Andris8,  14:58:20 02.11.2007
81.198.25.4

Modrim
Pagaidi ,kad iestāšos nūdistos!:)

 Modris, Andrim8,  14:38:38 02.11.2007
80.233.142.78

Nu ko Tu staigā apģērbts? Staigā taču pliks, veco zēn, vecais Andž...

 Andris 8,  14:36:01 02.11.2007
81.198.25.4

Modžam
Nu ko Tu kasies vecīt?:)))

 Modris, Andrim8,  14:31:55 02.11.2007
80.233.142.78

Draudēt nav labi. Būt vai nebūt opozīcijā - Tava darīšana, nevienu jau ar varu nevar vest pie prāta.

 Str.,  10:47:00 02.11.2007
81.198.19.205

> Būtu jau labi, ka kāds patiešām būtu piedzīvojis.

Nepārbaudīsi, neuuzzināsi.

 Andris 8,  16:12:58 01.11.2007
81.198.25.4

Modrim
Tā jau ir Tava darīšana .Bet es jau reiz Tev teicu ,kamēr Tu tā domāsi ,es būšu Tev opozīcijā ,kuru Tu dēvē par Melnās Ložas inspirētu izpausmi!!:DDD

 Modris, Andrim8,  16:08:43 01.11.2007
80.233.142.78

Vesels ēdis savu 'pareizo informāciju', kā Tev tūkstoš reižu jau esmu teicis, - es neatzīstu tās pareizību (un vairākums citu - arī ne).

 Andris 8,  16:05:50 01.11.2007
81.198.25.4

Daži viedie ezoteriķi domā ,ka viņi kaut ko Zin!Bet patiesībā viņi ir tikai informēti par kaut ko .Un pēc 2000 gada ir vērojama pavisam cita aina ezoterikā .

 Modris,  15:21:47 01.11.2007
80.233.142.78

Būtu jau labi, ka kāds patiešām būtu piedzīvojis. Ar daudziem no jums ir visai riskanti runāt atklāti, jo jūs to uzskatāt vai nu par vājumu vai atzīšanos kādā iedomātā mazvērtībā, vai lūgumu pēc viediem padomiem. Diezgan smieklīgi... Un attaisnot savu mentālo slinkumu vai nezināšanu ar to, ka tas viss nav vajadzīgs, jo DIevs jau ir piedzīvots... Hm, ilūzijas var būt ļoti daudzveidīgas...

 Andris 8,  08:27:00 01.11.2007
81.198.25.4

Pašķidrs šis teksts liekas tikai tādiem teorētiķiem ,kuriem nav pašiem savas pieredzes un kuri domā ,ka izlasot čupām pārgudru muļķību var piedzīvot Dievu sevī.

 Eduards,  10:43:39 30.10.2007
81.198.230.99

Wu- Nepiekrītu! Ja Tu esi aizracies līdz savām dzīlēm, visu saskatīt var daudz labāk. Un tā nav ilūzija. :) Bet es gan esmu novērojis,ka ir visai populāri lietot vārdu 'ilūzija'... :)

 Eduards,  10:40:38 30.10.2007
81.198.230.99

Strādniekam- Tavs citāts nebūt neliecina par to,ka runātājs ir Jēzus. Pie tam,tas ir nepilnīgs citāts.
Skautam- Es arī. :)
Skautam vēl- Man šajās rindās pārnesto nozīmi grūti saskatīt, varbūt tāpēc,ka neiedziļinos.

 Wu, Eduards 22:08:11 29.10.2007
78.84.122.233

Vārdu 'Ilūzija' es lietoju tādā nozīmē. Tā ir kas līdzīgs hologrammai vai mirāžai. Vai apvārsnim. Vai filmai, kas tiek rādīta uz lielā ekrāna. No liela attāluma izskatās, ka tas ir pavisam reāls, bet ja pietuvosies un ieskatīsies ciešāk - izrādīsies, ka tajā nav nekā pastāvīga, ko varētu ņemt par atskaites punktu, pie kā pieturēties.

 Wu, Eduards 21:55:52 29.10.2007
78.84.122.233

>> Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu;

> Vai Tavuprāt vispār praktiski ir iespējams pazīt kādu tikpat labi kā sevi pašu?

Te īstenībā ir ļoti dziļa doma.

Ja es esmu izkopis sevī spēju ieskatīties sevī dziļi un ja es ieskatos sevī dziļi, kļūst redzams, ka manis paša pēc būtības nav, ka viss, ko es esmu domājis kādreiz, ka tas esmu es, nav nekas cits, kā ilūzija. Bet, kad es esmu šajā stāvoklī, kad es esmu to aptvēris, es jau nekur neizzūdu tikai tāpēc vien, ka mans priekšstats par sevi iepriekš ir bijis nepareizs. :) Ha, gluži otrādi. Es esmu vairs tikai es, bet arī viss, kas ir ap mani, viss, kas ir. Bezgalīgs uz visām pusēm - gan telpā, gan laikā.
Un no šī stāvokļa es varu teikt tā 'Es arī esmu viens, kas Wu pazīst tikat labi kā sevi pašu' :))) Un tā būs taisnība. Jo kāpēc gan lai nepazītu, es taču tikko kā esmu bijis viņš. :)
Bet ja es neesmu šajā stāvoklī un saku to pašu, tad es meloju.

 skauts,  20:59:18 29.10.2007
87.226.70.165

..., bet skatoties no manas prizmas ir tā, ka es pat sevi nepazīstu, kur nu vēl Jēzu. Nu tipa pārnestā nozīmē tiek runāts.

 skauts,  20:55:39 29.10.2007
87.226.70.165

Te varbūt varētu būt tas variants, ka runātājs ir uzviena iesvētīšanas viļņa ar Jēzu vai nu tas arī ir pats Jēzus, kā saka Strādnieks.

 skauts, Eduardam,  20:52:15 29.10.2007
87.226.70.165

Cik labi tad tu sevi pazīsti? Es sevi personīgi tikai iepazīstu.

 Strādnieks, Eduards 19:00:15 29.10.2007
81.198.19.205

Runātājs tekstā ir Jēzus pats: 'Nu Es pats jautāju Cinkam un saku: “Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes...'

 Eduards,  18:43:16 29.10.2007
81.198.230.99

Skautam- Vai Tavuprāt vispār praktiski ir iespējams pazīt kādu tikpat labi kā sevi pašu? :) Man nav ticības informācijas avotam! Nepavisam nav.

 skauts, Kaspars,  17:39:02 29.10.2007
87.226.70.165

Drošvien Tu foršā veidā uztvēri to pirmo teikumu, taisnā domāšana?

 Kaspars,  13:38:34 29.10.2007
81.198.52.180

'Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikpat labi kā sevi pašu; ...... Man pietika ar šo ,lai tālāk vairs nelasītu

 Strādnieks,  11:57:36 29.10.2007
81.198.19.205

Vēl pāris rindiņas: 'Kas Dievu to Kungu patiesi mīl, tas pastāvīgi ir pie Dieva un Dievā! Ja viņš no Dieva grib ko dzirdēt un zināt, tad lai sirdī Viņam jautā un viņš caur sirds domām tūlīt arī saņems pilnīgāko atbildi un tādā veidā katrs cilvēks var tikt no Dieva vienmēr pamācīts un skolots.'

 Eduards,  11:57:15 29.10.2007
81.198.230.99

šoreiz jāpiekrīt Modrim- pašķidri ! :)

 Wu, Strādnieks 08:41:26 29.10.2007
195.13.166.253

Labs.

 Modris,  21:59:07 28.10.2007
80.233.142.78

Pašķidrs ir tas Lorberga tekstiņš.