Kabala – pamattēzes

Atveriet man sirdi,
Un es atvēršu jums pasauli
(Grāmata “Zoar”)


Kas es esmu un kāpēc es eksistēju?
No kurienes mēs nākam, kurp ejam, un kāpēc šeit atrodamies?
Vai ir iespējams, ka mēs jau kādreiz esam dzīvojuši šajā pasaulē?
Vai mēs varam izzināt sevi un Visumu?
Kāpēc pasaulē ir ciešanas, un vai ir iespējams no tām izvairīties?
Kā iegūt mieru, labsajūtu un laimi?

Atveriet man sirdi,
Un es atvēršu jums pasauli
(Grāmata “Zoar”)

Kas es esmu un kāpēc es eksistēju?
No kurienes mēs nākam, kurp ejam, un kāpēc šeit atrodamies?
Vai ir iespējams, ka mēs jau kādreiz esam dzīvojuši šajā pasaulē?
Vai mēs varam izzināt sevi un Visumu?
Kāpēc pasaulē ir ciešanas, un vai ir iespējams no tām izvairīties?
Kā iegūt mieru, labsajūtu un laimi?Vairums cilvēku no paaudzes paudzē mēģina izprast šos mūžīgi mūs vajājošos jautājumus, bet tā kā tas notiek no paaudzes uz paaudzi, tas liecina par to, ka līdz pat šim laikam neesam guvuši izsmeļošas atbildes.


Vērojot dabu, Visumu, mēs atklājam, ka viss mūs aptverošais eksistē un darbojas pēc noteiktiem, mērķtiecīgiem likumiem. Turpretī skatoties uz sevi – kā radības kroni – mēs atklājam, ka cilvēce eksistē it kā ārpus šīs loģiskās sistēmas likumiem.


Piemēram, redzot, cik gudri daba mūs izveidojusi: visas mūsu ķermeņa daļas, katru šūnu, cik precīzi un mērķtiecīgi tās darbojas mūsu organismā, mēs neesam spējīgi atbildēt uz jautājumu- kāpēc viss šis organisms eksistē.


Viss, kas mūs aptver, ir piepildīts ar cēloņu-seku sakarībām: nekas netiek radīts bez mērķa, fizisko ķermeņu pasaulē eksistē noteikti kustības, pārveidošanas, pārtapšanas likumi. Tie paši principi pastāv arī augu un dzīvnieku valstībā.


Bet galvenais jautājums- kāpēc viss tas eksistē? – ne tikai mēs, bet visa mūs aptverošā pasaule – paliek bez atbildes. Vai šajā pasaulē ir tāds cilvēks, kurš kaut vai reizi mūžā nebūtu uzdevis sev šādu jautājumu?


Pastāvošās zinātniskās teorijas apgalvo, ka pasaulē valda nemainīgi fizikas likumi, kurus mēs neesam spējīgi ietekmēt. Iznāk, ka uzdevums ir tikai, gudri tās izmantojot, laimīgi nodzīvot savus 70-120 gadus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, sagatavojot augsni nākošajām paaudzēm. Bet kāda gan jēga tām eksistēt?


Vai cilvēks evolūcijas ceļā izveidojies no vienkāršākiem radījumiem, vai dzīvība uz zemes atnesta no citiem debesu ķermeņiem, tas lietas būtību nemaina. Ir tikai divi datumi: dzimšanas un miršanas. Bet tas, kas starp tiem – neatkārtojams, tāpēc arī varētu teikt:”Dzīve nav nekas, jo beigās tik vai tā gaida nāve, tumsa.


Kur gan paliek gudrā, visu paredzošā, loģiskā, neko lieku neradošā daba? Katram atomam, katrai šūnai cilvēka organismā ir sava nozīme, lai nodrošinātu tā funkcionēšnu- bet viss organisms kopumā? Kāda ir tā nozīme? Varbūt eksistē mums vēl nezināmi likumi un mērķi?


Mēs esam spējīgi izzināt tikai to, kas atrodas zemākā attīstības pakāpē par mums. Uztveram un izprotam nedzīvā, augu un dzīvnieciskā eksistēšanas jēgu, bet cilvēka eksistēšanas jēgu mēs neizprotam, jo to, acīm redzot, var sasniegt tikai no vēl augstāka attīstības līmeņa.


Mūsu pasaules izzināšana aprobežojas ar tās reakcijām no mūsu darbības rezultātiem, kuras mēs uztveram ar saviem pieciem maņu orgāniem: redzi, dzirdi, garšu, tausti un ožu, vai aparātiem, kuri var tikai pastiprināt šo uztveri.


Viss, kas nav atkarīgs no mūsu sajūtām un pētījumiem, vienkārši netiek uztverts, it kā neeksistē attiecībā uz mums, bet tas, kas liekas eksistējošs, eksistē tikai mūsu sajūtās. Bet būtnes ar citiem maņu orgāniem to izprastu savādāk.


Bez tam, mums ir liegta iespēja izjust šo orgānu trūkumu.Un tā kā cilvēks nejūt sestā pirksta trūkumu rokai un aklam cilvēkam nav iespējams izskaidrot, kas ir redze, tā cilvēks nekad neatklās dabas slēptās formas, izmantojot viņam pieejamās izpētes metodes.


Kā māca Kabala: eksistē mūsu maņu orgāniem neuztverama garīgā pasaule, kuras centrā atrodas mūsu visums – viņas maza daļiņa, un mūsu planēta atrodas šīs garīgās pasaules centrā. Tā informācijas, domu un jūtu pasaule, kura materiālo likumu ietekmē iedarbojas uz mums caur dabu un gadījumu, liek mums zināmos apstākļos attiecīgi rīkoties.


Būtībā mēs esam mūsu apkārtējās vides vergi. No mums nav atkarīgs, kad un par ko piedzimt, ar kādiem mērķiem un dotībām, ar ko satikties dzīvē un kādā vidē atrasties. To nosaka visas mūsu reakcijas, rīcība un mūsu rīcības sekas, bet kā gan tādā gadījumā izpaužas mūsu rīcības brīvība?


Kabala māca, ka ir četri izziņas veidi, kurus cilvēks var un kurus viņam ir nepieciešams apgūt.


Radīšana:


Pasauļu radīšana un tās attīstības izzināšana tādā apjomā, kāds pieejams cilvēkam. Kādā veidā Radītājs pakāpeniskas samazināšanas rezultātā radīja pasaules un radījumus, kas tajās mīt. Garīgo un materiālo pasauļu savstarpējās ietekmes likumi un to sekas.


Cilvēka radīšanas mērķi, apvienojot dvēseli un ķermeni, augstākās vadības ietekmē izzinot dabu un nejaušības faktoru, ar divu savstarpēji līdzsvarotu gaismas un tumsas spēku sistēmu palīdzību radīt ilūziju par brīvas gribas sistēmu.


Funkcionēšana:


Cilvēka būtības izzināšana, viņa savstarpējā saikne ar garīgo pasauli. Cilvēka ienākšana un aiziešana no šīs pasaules. Kādu iespaidu no augstākām pasaulēm uz mūsu pasauli un katru no mums atstāj mūsu rīcība. Katra cilvēka ceļš no pasauļu radīšanas sākuma līdz augstākā mērķa sasniegšanai.


Dvēseļu pārdzimšana (riņķošana):


Katras dvēseles būtības un pārdzimšanas izzināšana. Cilvēka rīcība un rīcības sekas šajā un nākošajās dzīvēs no pasaules sākuma līdz tās galam. Kādā veidā un kāpēc dvēsele iemiesojas ķermenī, un kāpēc attiecīgs ķermenis iegūst attiecīgu dvēseli.


Nejaušības noslēpums un cilvēku sugas ar tās dvēseļu pārdzimšanu noteiktā kārtībā 6000 gadu garumā izzināšana. Dvēseļu saistība ar pasauļu vadības sistēmām, viņas pārdzimšanas, dzīves un nāves cikli – viss tas, no kā atkarīga mūsu dzīve šajā pasaulē.


Vadība:


Mūsu pasaules izzināšana – nedzīvās, augu un dzīvnieku valsts būtība, viņu būtības nozīme un augstāko pasauļu vadība pār tām. Augstāko spēku vadība un mūsu izpratne par dabu, laiku un telpu.


Augstāko spēku, kas liek kustēties materiāliem ķermeņiem, izzināšana. Kādā veidā vienots iekšējais spēks virza visu dzīvo un mirušo uz noteiktu mērķi. Vai var izskaidrot cilvēka dzīves galveno noslēpumu, neskarot jautājumu par tās pirmavotu.


Šie jautājumi kaut vai reizi mūžā ir skāruši jebkuru cilvēku. Cilvēka garīgās dzīves galvenie jautājumi ir gan indivīda, gan visas cilvēces eksistences jēgas meklējumi. Kopš XX gs. otrās puses, varam novērot cilvēces pastiprinātu tieksmi pēc reliģijas.


Visas filozofijas, kuras radušās tehniskā progresa un dažādu dabas katastrofu cēloņu rezultātā, nav devušas cilvēkiem garīgo mierinājumu. Kabalā tiek skaidrots, ka no visām pastāvošajām baudām, mūsu pasaulei ir tikusi tikai pati mazākā dzirkstelīte, tā saucāmā “Ner dakik”. Tieši viņas klātbūtne materiālajos objektos sniedz mums baudu.


Citiem vārdiem runājot, visas patīkamās sajūtas, kuras cilvēks izjūt dažādās situācijās, kā arī no dažādām lietām, rodas tieši no šīs dzirksteles klātbūtnes tajās. Bez tam, visas savas dzīves laikā cilvēks ir spiests meklēt aizvien jaunus objektus, cerot iegūt lielāku baudu, nenojaušot, ka tās ir tikai drazas, bet šīs dzirksteles “Ner dakik” būtība paliek nemainīga.


Pasaulē eksistē tikai divi ceļi, kā likt cilvēkam saprast, ka vislielāko baudu var sasniegt tikai garīgo vērtējot augstāk par materiālo un tie ir:


1. Toras ceļš.
2. Ciešanu ceļš.


Toras ceļš – tas ir patstāvīga un labprātīga nepieciešamība apzināties pakāpenisku egoistisko īpašību izskaušanu sevī, kad Toras gaisma tiek izmantota tāpēc, lai apzinātos, ka egoisms ir ļaunums. Otrs cēļš ir priekš tiem, kas izjūt tieksmi pēc reliģijas – “hozrei be tšuva”: pilnīgi laicīgs, materiāli labi nodrošināts, mierīgs cilvēks pēkšņi sāk izjust spēcīgu neapmierinātību: pazūd dzirkstele – “Ner dakik”. Savā ierastajā darbībā viņš negūst apmierinājumu, prieku, zūd dzīves jēga. Līdzīgā veidā Torā tika nolādēta čūska: nekam tā nejūt garšu, jebkurš ēdiens, lai cik daudz tā viņai nebūtu, garšo pēc zemes.


Tā arī mūsu paaudzē tieši pie materiālās pārpilnības sāk izpausties garīgais bads. Un cilvēks sāk meklēt apmierinājumu, kaut arī bieži tas ir grūts un ērkšķains ceļš. Starp šiem diviem ceļiem tad arī atrodas izvēles brīvība. Atliek vienīgi novēlēt cilvēkiem laikus “izvēlēties dzīvību”, kā to iesaka Tora, un neiet pa ciešanu ceļu, kurš jau reiz ticis iziets.


http://www.kabbalah.info/


07.04.2005

Komentāri:

 ES,  20:54:35 27.01.2006 
cik gudri te visi mees spriezzam un saucam savu viedokli par pareizaako.. bet kursh tad tagad mums pateiks, kaa tur tas viss iisti ir? Dievs? :)) Shii teema ir paaraak plasha, lai uzrastos kaads, kursh paaris teikumos mums atklaatu patiesiibu..

 saab,              14:45:58 11.06.2005 
kapec Jehovas liecinieku sekta ir sadistiska un ļauna? ko vini tur dara? :)
par to, kas ir Dievs es piekrītu iepriekšrakstītajam, un domaju, ka ir vairāki ceļi kā iet šo garīgās attīstības ceļu pie viņa - taisni, līkumaini, akmeņaini vai gludi, plati vai šauri, galā tāpat mērķis būs viens. tāpēc nevajag strīdēties, bet ļaut katram cilvēkam iet viņa paša ceļu. ja arī tu redzi, ka viņš iet (pēc tavam domam) nepareizi. jo katram individuāli ir jaiziet šis ceļš. ar visam tam grūtībam un pārbaudījumiem, ko viņš ir pelnījis.
tas bija viss no manas puses:)

 annnux, cuku2@inbox.lv 14:37:14 11.05.2005 
Shis viss ir pilniigs sviests un fufelis!!!
Jehovas liecinieki ir sadistiska, nozheelojama un ljauna sekta!!

 David ,  14:53:51 22.04.2005 
Tu vispār lasi, ko rakstu un padomā līdzi ar? :)
Ja tev kauts kas ir apvainojuši, tad tā ir tava problēma, cik reizes var atkārtot vienu un to pašu.. :)

 Aivars, David 11:58:52 22.04.2005 
Tu man pateici,ka es sarunājos ar sātanu.Skaidri un gaiši,tad vēl,ka es esmu lielīgs ,man gluži cilvēcīgi tas ir apvainojoši.Vai Tu maz esi spējīgs kaut ko domāt un ko tu kādreiz domāji.Pastāsti...?Ja Tu kādreiz būtu domājis kā es tagad- tu te negveztu, kas vismelnākajos sirds dziļumos ir pret otru.
Neaizmirsti vienu - es te nelielos ,bet sludinu Dieva vārdu.
Ar Dievu sarunāties nav nemaz tik vienkārši.Ir jābūt vienkārši normālam čalim.Pirmām kārtām.Man nav problēmu - Tev tās ir ,tiec pats ar viņām galā.Es Tev visu esmu pateicis.
Tava galvenā problēma - nevēlēšanās dalīties ar otru labās sajūtās,bet visur nēšāt līdz darvas bundžu.

 David,  11:29:46 22.04.2005 
Atkal es tas sliktais, ne tā pajautāju... :) Atkal samazgas, kur tu saskati to un kur es tev ap... ? Nja, visā tu saksati ka kāds tevi grib tikai apbižot un ap.. visur tie sliktie! Nu ja sajūties tik abižots, nerunā ar mani un neatbildi, kas tev spiež darīt, kurš tev liek apvainoties? Tu pats to izvēlies, a vot pārmet man, ka es atbildīgs par tavām sajūtām, kā tu reaģē uz maniem tekstiem! Vai tu tā pat sūdzies arī Dievam - sātans mani atkal abižoja? Tas jau liecina par garīgumu.. un šitā stulbā lielišanās, ka nu es tāds un man tas, ar kādu motivāciju tu te lielies, ko tu gribi panākt? Domā, kad visi tagad pievērsīsies tavai pārliecībai?
Arī musulmaņi domā, ka viņi sarunājas ar Allahu, krišnaīdi ar Krišņu utt. tu protams noliegsi un teiksi, ka viņi runā ar ko citu, tikai tev ir taisnība! Tādēļ man nav interesanti ar tevi runāt par šitādām tēmām vai arī par komunismu, jo ļoti labi zinu, kā tu domā, savā laikā domāju tā pat!

 Mulders,  09:25:54 22.04.2005 
A nafig? Tev vajag, tu i pieraadi!

 Nezinītis, Mulder, Aleksandr 17:55:57 21.04.2005 
pierādiet ka Jēzus ir dievs un varbūt to šeit publicēs;-)

 Aivars, David 00:42:15 21.04.2005 
Nu Tu tā gudri iekniebi.Ja netici - tad to var arī pieklājīgāk papaust.
Ar komunismu tiešām liels sakars,kas mūsos iznīcināja ticību.Tagad tev himnas vārdi tāda samazgu lupata.Es ticu līdz galam Dievam ne tikai virspusēji,bet tā kā Viņš piedāvā ticēt
Tavi vārdi - kā tu zini ka tas bija Jēzus?Sāp.Vienkārši sāp.Saproti?Sātans ir mans lielākais ienaidnieks.Man ar viņu nekāda draudzība un saruna nevar sanākt.
Jo es lūdzu visas lietas Jēzus vārdā.Jēzus asiņu vārdā.Tā Viņš ir apsolījis visiem ,kas Viņam tic.Ja lūgšanās piesauc jēzu Kriestu sātans bēg.Vai tad tas ir grūti saprotams.
Nevar lūgt tikai :kungs,dažam labam kungs var būt arī sātans.Tik elementāras lietas jau nu vajadzētu saprast.
Zini,pēc manām pārdomām par kādu tēmu,kur es gluži cilvēcīgi izklāstu savas domas un pieredzi bieži kāds uzd....
Šoreiz tas biji Tu.Varbūt Tu varētu kādreiz gluži cilvēciski arī ko pajautāt,vai tīri tematiski paspriest.Par to pašu kosmosu.Ja kāds te ko raksta,nevajag uzreiz tam ne pa tēmu gāzt uz galvas samazgas.

 David ,  21:04:28 20.04.2005 
A kāds sakars te ar komunismu? Esmu kaut kur kaut ko noliedzis? :)) Es tikai uzdevu dažus jautājumus un paudu savu redzējumu! :)))

 Aivars, David 21:02:28 20.04.2005 
Neticība nav mana problēma ,bet Tava.Lūk pie kā novedis komunisms cilvēkus.Pilnīga plānprātība.
Tā var domāt cilvēks kam žēl,ka otrs dzīvo ar Dievu.Lūk cik tālu varam degradēties,ka viscēlākās otra jūtas aptaisīt ar komunisma sūdiem.
Man nāk prātā tā nelaimīgā padibene no Bulgakova romāna ,,Suņa sirds,,...

 David,  20:41:00 20.04.2005 
Aivar, rodas tāds iespaids, ka tu vēl esi kā mazs bērns, naivs, lielīgs uzskatos un pasaules redzējumā! :) Ak vai, Jēzus tevi uzrunāja? Kā tu zini, ka tas bija Jēzus, moška labi maskējies Sātans? :)) Ko tad viņš tev teica? Ja tas tev ir jaunums, tad zinu cilvēkus, kas ar to, ko tu uzskati par Jēzu, sarunājas katru dienu un vairākas reizes dienā! :)) Eh.. bērni.. bērni :)

 Aivars, MB 19:48:36 20.04.2005 
Kas ir kosmoss?
Kosmoss ir mums apkārtesošā daba ko redzam.Perfekta miljardu priekšmetu kārtība mums apkārt.Ar skolas cilvēka acīm tā varētu būt zvaigžņu,sauļu meteorītu gaismas izplatījumu bezgalība.
Bet es to saprotu mazliet savādāk.Vienīgā dzīvu būtņu vieta ir šī te Zeme šajā kosmiskajā telpā.Jo runa ir par nevis fantastiku,bet perfektu kārtību,ko radījis Dievs.Cik saprotu pēc bībeles,tad zinātnieku galvenā kļūda ir ,ka viņi domā par kaut kādiem sprādzieniem,bet bībelē teikts :un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus,kas zem velves,no ūdeņiem virs velves...Tāpēc arī uz citām planētām ir redzamas ūdens kustības paliekas.Zinātnieki visu laiku grib kaut kur atrast dzīvību .Es tā saprotu,ka tās nevar vienkārši būt citur,jo bībelē skaidri un gaiši pateikts,ka dzīvību viņš radījis te un nekur citur.Ja zinātnieki tomēr sāktu izmantot bībeli par pamatu kosmiskajai sapratnei,es domāju,viņi sen jau būtu daudz aigājuši uz priekšu.Duma ietiepība.Nu vismaz kaut pamēģinājuši būtu.Viņi vairāk tic fantastikas autoriem nekā Īstajam kosmosa radītājam.
Pat Darvins savas dzīves nogalē atklāti paziņoja,ka viņa teorija par pasaules radīšanu jāuzskata par nepareizu.Viņš paziņoja,ka uzņemas uz sevi atbildību par mītisko viņa zinātnē ,un ka kosmosu radījis - Dievs.
Tad te daži citāti no bībeles:Lai top spīdekļi debess velvē,lai šķirtu dienu no nakts,un tie lai ir par zīmēm...tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus...,,
Tas kas to nesaprot(šo te neredzamo darbu ko izdarījis Dievs),tam es varu pateikt:nepārdzīvo,jo arī tavs suns nesaprot kā tu viņam vari uztaisī būdu,viņam tā vienkārši ir un viņš ir laimīgs.

 Aleksandrs - Mulderam,  17:13:12 20.04.2005 
Atsūtīju tev vēstuli

 Aleksandrs - Aivaram,  16:44:20 20.04.2005 
MB prasīja pastāstīt par Dievu ar saviem vārdiem, neizmantot Bībeli...

 Aivars, MB 15:20:46 20.04.2005 
Te būs no Ecehiēla... īstenībā aprakstot Dievu nemaz nevar neizmantot bībeli.Jo Viņš jau to arī mums stāsta - kāds ir Viņš.Bībele pats par sevi ir Dievs - Viņa vārds.Visiespaidīgākās apraksta vietas par Dieva izskatu ir Ecehiēla grāmatā....,,Tam bija cilvēka izskats.Un es redzēju it kā zaigojoša metāla mirdzumu,kā uguni viņam visapkārt un :iekšā no viņa gurniem uz augšu un viņa gurniem uz leju uguns liesma apklāja viņu...Ecehiēlu varētu izlasīt visu,jo tur ir aprakstīts par citām dzīvām būtnē,kas kalpo Dievam un Viņu pavada.Tās ir fantastiskas tehnoloģijas.Cik saprotu ne no metāla bet dzīvi pārvietošanās līdzekļi.Tas ir kaut kas prātam netverams.
Tad jau šajā ērā Die
vu apraksta Jānis;,,Pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem jaspīdam sardijam, un ap goda krēslu bija varavīksnes loks,kas izskatījās kā smaragds...no goda krēsla nāk zibeņi,balsis pērkoni,...goda krēsla priekšā kā stikla jūra ,līdzīga kristālam...,,Dievs ir fantastiska būtne,bet mēs esam radīti pēc viņa līdzības.Diemžēl mēs nevaram sacensties ar savu radītāju,jo Viņa viens skats mūs vienkārši ar Savu varenību var iznīcināt.
Tāpat arī Jēzus otrā atnākšana būs šokējoša.Viņš būs savā īstajā izskatā,ne kāds Viņš bija te uz zemes.Viņa priekšā zemeslode vienkārši sāks drebēt,bībele apraksta,kā cilvēki slēpsies no Viņa varenības skata.Laimīgi un neizbijušies būs tie ,kas Viņu gaidījuši.Viņu pavadīs zibeņi un uguns liesmas ,-pār visu mūsu saskatāmo izplatījumu būs Viņa Godības nākšana.Jēzus parādīs visai pasaulei ,kas te ir šefs.

 AIvars, MB 14:37:42 20.04.2005 
Turpinu pārdomas par Tavu jautājumu............ Kas īsti ir Dievs?

 Mulders, Neziniitis 19:04:47 19.04.2005 
Suudiigi veesturi zini :)

 Nezinītis, Aleksandr 16:12:13 19.04.2005 
cik zinams pec vestures Jēzus par dievību tika kanonizēts 3. gs ...

 Aleksandrs - Mulderam,  10:57:29 19.04.2005 
Labi, uzrakstīšu kad bus laiks

 Mulders, Aleksandrs 09:12:29 19.04.2005 
Uzraxti man uz Jaanis123@one.lv un pastaasti kaa tu pieraadiiji. Es gan zinu visas Biibeles vietas par Jeezus dievishkjumu, bet vai tu izmantoji tikai biibeli, vai arii kaadus citus argumentus (logjiku)?

 Aleksandrs - Mulderam,  19:01:31 18.04.2005 
Pie manis vienreiz atnāca Jehovas Liecinieku mācītais no Polijas. Pēc tam, kad es pieradīju viņam, ka Jēzus ir Dievs, viņš aizbēga...
Vispār Jehovas Liecinieki ir ļoti negatīva sekta arī pēc vibrācijas...

 Aleksandrs - Aivaram,  18:53:31 18.04.2005 

Aivar, Tu vari mani uzskatīt par ko gribi. Bet man interese fakti. Agrāk tu rakstīja par to, ka pēc Tavam lūgšanām 'daudzi ir dziedināti no neglābjamām slimībām'. Tagad Tu raksti par avāriju... Neglābjamās slimībās - tās ir piemēram vēzis, epilepsija u.c. Man interese slimības vēsture līdz Tavam lūgšanām un pēc tam. Tikai tad var runāt par dziedināšanu.

 Mulders, Alexandrs 16:59:49 18.04.2005 
Nee... bet sameeraa labi specializeejos vinjos! Manupraat es shamo veesturi pat labaak zinu nekaa vinji pashi! :)

 Aivars, Aleksandram 14:10:08 18.04.2005 
Jā.Cēsīs Līvānu stikla veikala īpašniecei dēls avarēja pie Siguldas.Rīgā reanimācijā tā arī pateica - ja nenotiks brīnums?- viņš mirs.Mēs ar sievu iegājām baznīcā un lūdzām pieaicinot vēl vienu vīru ,kas tur uzturējās.Tam zēnam strauji uzlabojās veselība un pēc divām nedēļām viņu izrakstīja no slimnīcas.ārsti teica,ka parasti ,ja izdzīvo,tad jānoguļ vēl būtu 4 mēneši.
Aleksandr! - Tas kādā formā tu man paprasīji sniegt liecības priekš Tavas neticības.Es Tevi uzskatu par mēslu un zemisku cilvēku.Tam puisim vēl iespējams ir vēl kāds laiks jānodzīvo ,lai viņš saprastu,kas ar viņu noticis.Tu vari visu sabendēt.Gan Tu kādreiz sapratīsi ko es runāju.Lai jau Tev tiek zemiskais cilvēk.

 Aleksandrs - Mulderam,  00:44:14 18.04.2005 
Mulder, Tu bija agrāk Jehovas Liecinieks?

 Mulders,  00:43:47 18.04.2005 
sorry, uzbraucu nepamatoti... Aivars pac pateica, ka ir muzikants! taakaa njemu savus vaardus par Jehovieshiem atpakalj!
Bet Sveetais Gars gan nav tikai elektriiba :)

 Mulders,  00:12:15 18.04.2005 
Aivars. Aizej un PAC izlasi vispirms biibeli nelietojot WachTower literatuuru!

 Aleksandrs - Aivaram,  19:39:16 17.04.2005 
'Pēc manām lūgšanām daudzi ir dziedināti no neglābjamām slimībām'.
Vari iedod viņu koordinātas, jo es vēlos pārbaudīt vai tā ir patiesība?

 Aivars,  16:36:04 17.04.2005 
.. Aivars vienmēr grib mācīt citus,parādīt ka tikai viņa bībeles interpretācija ir vienīgi pareiza,tā viņš pazemina citus..
Pirmkārt es jau dzīvoju ar Dievu.Viņš uzrunā mani,es Viņu saprotu,es viņu mīlu un Viņš mani.Viņš mani ir vairākkārt dziedinājis.Pēc manām lūgšanām daudzi ir dziedināti no neglābjamām slimībām.Es pastāvīgi braucu un uzrunāju cilvēkus.Pat spēlējot instrumentālus skaņdarbus daudzi raud no tā ko viņi dzird un atgriežas no grēkiem.Un patiesi pieņem Dievu.Tas nav mans nopelns,bet Dieva,jo pirms es uzrunāju cilvēkus,es lūdzu Svētā Gara klātbūtni.Cilvēku domas un emocijas izmaina Svētais gars,nevis es.Man pietiek ar to ka Dievs mani ir izglābis no nāves.Jēzus pat personīgi ir man nodevis ziņojumu.Man personīgi.Tas ir vislielākais pagodinājums manā dzīvē.
Kuram no jums ir tāda Dieva kalpa pieredze?Ja nav.tad vismaz kaut nedaudz uzklausiet mani.Es nakti sēdētu pie loga lai tikai varētu uzklausīt kādas lietas ,kas man nav skaidras.Man ir pieredze.Ar tādu jūs diemžēl nevarat lielīties.
Es nevienu netaisos pazemināt ,bet pamācīt un dalīties pārdomās.Ārprāts,ja man pirms 5 gadiem būtu tāda izdevība.

 no malas, aleksandram 15:02:11 17.04.2005 
kurš ta te mērkaķojas.Tev vieni citāti izdevniecības VIEDA graamatām.Vesele apsēsto komanda no visas pasaules grib apgāzt bibeli.Nevienam nav izdevies.ari tev.ņem to veerā.vieda jau bībeli neizlaiž.lai nebūtu 'piemuļķotajiem ar ko saliidzināt.

 Aleksandrs - no malas,  00:55:25 17.04.2005 
Tu neesi ārsts, lai uzstādīt diagnozes. Ja nepatīk - ej uz citu portālu www.baznica.lv piemēram. Varbūt tur atrodisi sev domubiedrus. Bet nevajag šeit mērkaķoties.

 no malas, Aleksandram 23:34:01 16.04.2005 
Nepiederu ne pie kaa.Eju pie dieva.interesējos.To ko tu te melo tās graamatas es esmu visas izlasiijis.Katru gadu kaads kautko piemurgo klāt.pie Gardas tur tādu murgu pilns.tu esi traks.mana diagnoze.un melo riktiigi.vareetu kautkur uzstaaties..cirkaa tevi nelaidiis.bet kaadā klubiņā biezie samaksās lai parēktu.

 Aivars, gugam 22:37:53 16.04.2005 
.Es arī te vienā rakstā teicu,ka jaunajā zemē cilvēka miesa būs kā garīgā miesa.Cilvēki tāpat dzīvos un priecāsies.Tikai viņu savstarpējā saskarsmē valdīs tikai mīlestības formula.,,Un Jēzus būs mūsu vidū,,.Tāpat arī Ādams un Ieva principā jau tādi iespējams bija,jo viņi bija nemirstīgi un brīvi sarunājās ar Dievu.
Es taisnībā neticu par Mariju,ka viņa ir augšāmcēlusies.Tas drīzāk ir katoļu kults.Nav bībelē tādas ziņas.Ja nu uzrodas Marijas kaps - tad gan ir sūdi.Katoļi daudzko izmainījuši.Mariju nedrīkst pielūgt-jāpielūdz Dievs.Kam tas vajadzīgs.Visā bībelē ir teikts: ,,Pielūdziet Dievu,,.Enģeļi pat neļauj krist viņu priekšā ceļos,jo cilvēki,kuri kopā ar Jēzu turēs tiesu pret ļaunajiem arī tiks tiesāti.Lucifers (sātans)arī ir enģelis.Enģeļi tāpat kā cilvēki ir Dieva radīti.Vienīgais ,kas ir dzimis no Dieva- Tas ir Dēls(Jēzus).Tur arī ir tā atšķirība.
Augšāmcēlušies pēc Jēzus vēl ir daži svētie tajā dienā ,kad jēzus mira.Tad es zinu gadījumu par Enohu kurš nesagaidījis savu nāvi tika aizrauts citā dimensijā.Iespējams ,ka ir vēl kāds gadījums.
Pats eņģeļus neesmu redzējis,ceru ka man vēl viss ir priekšā,bet divi mani draugi gan.Vienam zirgu kūtī piecēla eņģelis,otram Francijā kalnos atlaida krampī svilktās kājas.Pirmais jau bija ticīgs otrais nē.Kaut gan pēc tā gadījuma ar eņģeli un kājām viņš kļuva ticīgs.Es tikai nesaprotu - kurā gadījumā dziedina Svētais Gars,kurā gadījumā Dieva atsūtītais eņģelis.
Pēc manām lūģšanām arī daudzi ir izdziedināti.Nu pilnīgi bezcerīgi ,var jau pat teikt nāves gadījumi.Gan jau Dievs kādreiz dos atbildi.
Tavs raksts sakarīgs.Tikai es kā ticīgais pēc tāda raksta jūtos kā mēģenē.Nu citi izrādās par mani raksta zinātnisku darbu.-ko ,kā ,kāpēc,kad cikos,no kā,....Es vienkārši mīlu Dievu.Un Viņš mīl mani.Jūdi, ebreji,latvieši,svētie,nesvētie,vēlīnie kristieši.Tas man gan liekas mazsvarīgi.

 Aleksandrs - no malas,  22:19:48 16.04.2005 
Atbildi vispirms uz maniem jautājumiem, pēc tam parunāsim...

 no malas, aleksandram 21:58:56 16.04.2005 
A es ne to tev jautaaju.Atkal izlokies.

 Aleksandrs - no malas,  21:43:04 16.04.2005 
Kas tu esi un pie kādas konfesijas pieder? Tu laikam arī doma, ka zini patiesību? Tev ir patiesība, ka mirušā cilvēkā nepaliek ne dvēsele, ne gars. Ko Jēzus darīja Tibetā vari palasīt Tibešu evaņģēlijā.

 Aleksandrs - Gugam,  21:26:37 16.04.2005 
Respect, Guga. ļoti motivēts raksts.

 no malas, aleksandram 21:23:40 16.04.2005 
Tu tak neesi atbildējis ne uz vienu Aivara uzdoto jautājumu.Viņš vismaz runaa loģiski,tu tik apvaino.Runaa par lietu.Nu nevar tevi saprast.Kas tev bail pateikt,ka no mirušā iziet gars nevis dvesele.kas tev tur jogisti nositīs.
Eu Aleksandr.a moš aizlido kaa dveesele taa ari gars.Un nafig taa augšamcelšanaas.Ko?
Eu un kāpēc Jēzus nepieņema Tibetaa jogu,ko viņš tur vispaar dariija?Pamelo taalaak.Interesanti man jau ņirga saak par tevi raut.

 guga, Aleksandram 21:02:42 16.04.2005 
Tev ir taisnība, protams, ka ir daudzas reliģijas ar visnotaļ līdzīgiem uzskatiem. Pilnīgi visiem vienādi uzskati gan arī nav - tā arī nevar teikt. Ir arī diezgan atšķirīgas koncepcijas. Pirmkārt jau visas teorijas par pasaules un cilvēka pamatu, jeb visas teoloģijas var iedalīt Apofātiskās un Katafātiskās, otrkārt ir arī citas atšķirības. Un lai kādas nebūtu teorijas, tās visas ir tikai teorijas - prāts principā nevar izskaidrot pasauli, jo māk darboties tikai ar ierobežotu skaitu objektu. Varbūt, ka Viduslaiku kristīgo mistiķu un teologu 'intelectus' to var, bet ar to katrā ziņā kristīgā sholastika nesaprata to, ko šodien saprot ar vārdu intelekts. Drīzāk tas bija kaut kas tuvāks Vēdiskās tradīcijas vai budistu Vidjai (tiešajai rāma prāta uztverei).

Kristietībā tomēr fundamentāla kategorija ir Augšāmcelšanās mācība, kas faktiski bija vienīgais būtiskais, kas agrīno kristietību atšķīra no platonisma grieķu tradīcijā un no daudzām citām klasiskajām teistiskajām reliģijām. Šī mācība patiesībā ir arī jūdu tradīcijā, kā liels noslēpums, tikai par to ir liekas visumā mazliet cita uztvere, lai gan neesmu tāds speciālists jūdaismā lai varētu komentēt.

Kristus augšāmcēlies - ar nāvi, nāvi uzvarējis. Agrīnā tradīcija saka, ka katrā gadījumā arī vēl vismaz Kristus māte ir piedzīvojusi Debesbraukšanu, ko joprojām svin gan Austrumu, gan Rietumu katoļi. Vecajā Derībā ir aprakstīta Elijas debesbraukšana, ko pieredzēja Elisa - pie tam ir teikts, ka, ja viņš to spēs redzēt, viņš būs vēl daudz stiprāks par Eliju, kas arī notika. Jaunajā Derībā Kristus saka, ka Jānis ir Elija, neko vairāk par to nepaskaidrojot. Bībelē ir tikai teikts, ka ir garīga miesa un dabīga miesa un ka augšāmcelties var tikai garīga miesa, citu sīkāku paskaidrojumu manuprāt būtībā nav - mazliet vairāk var atrast varbūt gnostiskajos evaņģēlijos, bet gnostiskā tradīcija tomēr būtiski atšķiras no klasikās kristietības lai gan pirmajos gadsimtos abas šīs mācības bieži jaucās kopā.

Bet vēlākajā kristīgajā tradīcijā ir patiesībā liela izpratnes daudzveidību par to, kas tas ir un kā tas ir - no pilnīgi ja tā varētu teikt 'dvēseliskas' izpratnes, kas praktiski identiska visu citu teistisko reliģiju uzskatiem, līdz pavisam materiālistiskai un burtiskai izpratnei un dvēseles noliegšanai kā jehoviešiem. Ir arī abu veidu katolicismā tāds jēdziens kā 'netrūdošie svēto pīšļi', ko saprot gan simboliskā, gan burtiskā nozīmē.

Tomēr, ja gribam būt godīgi, nedrīkstam aizmirst, ka arī citās reliģijās ir nemirstības mācība - daudzi vēdiskie riši un sidhi tiek uzskatīti kā nemirstīgi, Tibetes budismam ir izvērsta mācība par nemirstības dažādiem līmeņiem un ir liecības, ka vēl ķīniešu okupācijas laikā tas ir bijis dažos gadījumos materiālistiskajiem okupantiem liels pārsteigums, kad tie visā Tibetā vilka ārā no alām vientuļniekus un pakļāva tos mokpilnai nāvei, ka ar to ķermeņiem pēc nāves notika visādas dīvainas lietas. Daosiem Ķīnā ir iekšējās alķīmijas mācība un tiek runāts par daudziem nemirstīgajiem, bet fakts, ka gan Tibetā, gan Dienvidaustrumāzijā ir bijuši vairāki gadījumi, un pat pēdējos gados, ar pēc nāves ilgstoši netrūdošiem mūku ķermeņiem, nav nekāds noslēpums arī zinātnei - kas varētu būt identisks tiem dabiskās mumifikācijas gadījumiem, ko novēroja arī visā agrīnās kristietības vientuļniecības vēsturē un par ko ir arī uzskats, ka tas ir dabiski, ja cilvēka ķermenis ir patiešām tīrs (Vasilijs Svētlaimīgais liekas raksta kaut ko par to) kā fiziski tā garīgi un nebūt nav atkarīgs no kādu alu īpašā klimata vai augstkalnu Tibetas sausā gaisa, jo ar visiem tā nebūt nenotiek arī šajā gaisā, bet no otras puses ir zināmi gadījumi arī Dienvidaustrumāzijas mitrajā klimatā.

Otra būtiskā atšķirība ir koncepcija par Kristus izņēmuma dabu un glābšanu tikai caur viņu, pie kā šobrīd visai kategoriski pieturas visas protestantiskās un evaņģēliskās baznīcas (ar abiem katolicismiem ir krietni sarežģītāk, kaut vai tajā aspektā, ka te atzīst cilvēka paša pūļu nozīmi glābšanas darbā).

 Aleksandrs - Guga,  20:05:40 16.04.2005 
'Aleksandr, kaapeec Tu saki Aivaram, 'Tu pat Biibeli laagaa nezini...' Biibele tachu ir tieshaam sarezhgjiita un tieshaam dzilja lasaamviela - tai var veltiit droshi vien ne tikai vienu dziivi un neko nesaprast. Tas nav viegls darbs, Biibeli zinaat. Es domaaju, ka mees neviens Biibeli nezinaam'.

Es tam piekritu. Bet man šķiet savadi, ka Aivars vienmēr vēlas mācīt citus, paradīt ka tikai viņa Bībeles interpretācija ir vienīgi pareiza, pazemina citus...

 Aleksandrs - MB,  19:15:40 16.04.2005 
'vai jūs varat novienoties šeit, kas tad īsti ir Dievs, kas ir Gars, kas ir Dvēsele, un kas ir Kosmoss?
un kāda atšķirība starp tiem'.

- Dievs ir Visuma radītājs, Viņš ir gan Augstāka Apziņa (Gars, Brahmans jeb Tēvs), gan Radoša Enerģija (Adi Shakti jeb Svētais Gars (Sofija), Sheihina - pasaules Dvēsele... Kosmoss - tas ir Dieva manifestācija. Katrā cilvēkā ka mikrokosmā Dieva Gars atspoguļots sirdī (viņš ir tīrs, svēts un nevainīgs un viņu var salīdzināt ar dzirksteli - kurai pieder tādas pašas īpašības, ka ugunim (Dievam). Pasaules Dvēsele, Adi Shakti jeb Sofija - Radoša un Mīlestības pasaules Enerģija ir atspoguļota katrā cilvēkā iekšā ka Kundalini jeb psyhe enerģija. šī psihiska enerģija ienāk cilvēkā no kosmosa, kad viņš vel atrodas mātes vēderā. Viņa formirē cilvēka miesu un saista viņu ar Svēto garu caur garīgi enerģētisku kanālu mugurkaulā. Tieši tāpēc mugurkaulu visās reliģijās simbolizē Dzīvības Koks. Kundalini simbolizē čūska, tā arī ir evolūcijas simbols. Ar gadiem tā enerģija 'aizmieg' cilvēkā mugurkaulu lejā - sakrumā. Jogas un visas reliģijas mērķis ir pamodināt viņu un savienot ar Garu. Tas garīgais stāvoklis saucas par Nirvānu, Mokšu, Debess valstību u.c.

'pieņemu visus viedokļus, gan kristīgos, gan ogas, gan budistu vai musulmaņu'.

- Salīdzinot visas pasaules reliģijas es konstatēju, ka visiem ir līdzīgi uzskati uz dvēseli, Dievu un Kosmosu.

Ar cieņu, Aleksandrs

 guga, Aleksandram, Aivaram, MB 19:09:41 16.04.2005 
Aleksandr, kaapeec Tu saki Aivaram, 'Tu pat Biibeli laagaa nezini...' Biibele tachu ir tieshaam sarezhgjiita un tieshaam dzilja lasaamviela - tai var veltiit droshi vien ne tikai vienu dziivi un neko nesaprast. Tas nav viegls darbs, Biibeli zinaat. Es domaaju, ka mees neviens Biibeli nezinaam. Lasot agriinos Austrumu bazniicas Teevus - taadus kaa Sveetais Vasilijs vai Maksims Homologeets, vai Rietumu bazniicas Viduslaiku mistikjus aatri vien ieguusti vismaz viiziju, cik dzilji un dazhaados rakursos uz to var skatiities. Starp citu, kam interesee, SRF ir tikko izdevis PJ komentaaru visiem chetriem kanoniskajiem evangjeelijiem. Izskataas pamatiigs divu seejumu darbs. Internetaa SRF lapaa var nopirkt (un droshi vien jau arii Amazonaa).

 Aivars, MB 18:55:43 16.04.2005 
Gars ir neredzama Dieva radīšanas,enerģijas,dzīvības forma.Tāpat kā radio viļņi,kas spēj veidot kustības,skaņas utt.Dieva gars tas ir tik fantastisks spēks ar tādām iespējām,ka pēc programmas var piedzimt ziloņi,zivis,jeb kas...Piem.tagad zinātne jau spēj klonēt dzīvnieku izskaitļojot dzīvības formu, un to zinātnieki var izdarīt.Bet nekad tas nebūs no Dieva Gara nācis un vienmēr šie klonējumi būs nepareizi,jo tā ir Dieva kompetence.Viņš ir vienīgais radītājs.Un nav iespējams dzīvu organismu uztaisīt bez Diewa iedotā dzīvības gara pareiz.
Dieva gars ir tik milzīgs,ka ,ja cilvēks būtu Dieva vietā.tad cilvēkam būtu uz mums jāskatās ar mikroskopu.šī te kosmiskā telpa ar visām zvaigznēm īstenībā ir ļoti maza priekš Dieva.Viņa gars formē jaunas zvaigznes un dod precīzu kustību pinīgi visam ko mēs apkārt redzam.Viss notiek perfekti.Pēc Dieva noliktās kārtības.Bet enerģijas un lauki nav Dieva Gars.Tiklīdz zeme pagriežas - tā uguns lava zemes iekšienē izmaina formu un ir jau cits magnētiskais starojums.Arī zvaigžņu un citu debesu ķermeņu pārvietošanās rezultātā veidojas visādi lauki un to maiņas.Tāpat arī cilvēks visādi vingrojot un meditējot sevī var izmainīt enerģiskos laukus,viņa strāvojums kļūst citādāks,be tas nav gars,bet tik vien kā fizikāla enerģija.Tas viss pieder pie mūsu vides ,kur mēs dzīvojam.
Vai Dieva gars ir mūsos?
Ja apstātos asinis,bet sirds strādātu-tad cilvēks diemžēl tāpat nomirtu.Tāpēc cilvēkos pārlej dzīvu cilvēku asinis,bet ne mirušu cilvēku asinis.atšķirība ir tā,ka tajās nav dzīvības gara.Neesmu 100% pārliecināts,bet man šķiet,tā arī bībele māca,ka asinīs ir dzīvības gars.Ja esam dzīvi?- tad gars ir mūsos.Tas nu ir skaidrs.
Jehovieši neļauj pārliet asinis.Tā ir viņu kļūda.Lai tad viņi lūdz Dievu,ka tas cilvēks taptu dziedināts bez asins pārliešanas.Ārsts izrāda žēlsirdību un pārlej asinis un izpilda Dieva pavēli - mīli savu tuvāko kā sevi pašu!Nedrīkst aizliegt ārstam glābt slimnieku.Tā nav mīlestības izplatīšanas forma,bet nogalin''ašana.
Kad cilvēks nomirst - gars atgriežas atpakaļ pie Dieva.
īstenībā cilvēks nemaz nevar aprakstīt ar savu domāšanu un redzējumu šīs te lietas un atbilde vienmēr būs nepilnīga.

Es te tikai pieminēju dzīvības garu.To visu formē Dieva Svētais Gars.Arī Dieva Svēto Garu cilvēks var saņemt,bet tas jau ir cits stāsts.Pamēģini sagremot to ko uzrakstīju.Cits noteikti skaidrotu to savādāk,es tikai parādu ceļu pa kuru varētu iet un domāt.Neesmu teologs.

 Aivars,  17:50:40 16.04.2005 
,,Ja nav miesas augšāmcelšanās - tad Dievs ir melis,,-jaunā derība.Tas ir mans pienēmums,kad cilvēks atkal tiks no jauna pamodināts,tad tā vispār būs jauna mana dzīvības forma.--Gara miesa.Jo jēzus pat ēda kopā ar mācekļiem.Bet tas nemaz nav tik būtiski.
Nu jau Tu Aleksandr,beidzot sāc domāt pats.Var mācīties no citiem,paņemt pareizāko.Lai Tevi neviens neapmānītu,ne jogas skolotāji,ne Aivari.Domā pats.Salīdzini.Prasi.Pērbaudi teikto.
Mums ir jāsaprot kurā pusē mēs gribam stāvēt-Jēzus,vai sātana.Nav citas izvēles.Dzīvība,vai nāve.Tie kas nebūs kopā ar Jēzu - tie tiks Dieva iznīcināti.Gars ,miesa ,dvēsele,gara miesa nebūs tam nozīmes.Dievs iznīcinās.Mums jānostājas Dieva pusē.Pašiem jādomā.Ja ko nesaprotam?-jālūdz Dievs un Viņš atšķirs īsto bībeles vietu.Un tur būs atbilde.

 MB, Aivar, Aleksandr 14:26:23 16.04.2005 
vai jūs varat novienoties šeit, kas tad īsti ir Dievs, kas ir Gars, kas ir Dvēsele, un kas ir Kosmoss?
un kāda atšķirba starp tiem.

un lūdzu, saviem vārdiem nevis mistiskiem bībeles tulkojumiem.

pieņemu visus viedokļus, gan kristīgos, gan jogas, gan budistu vai musulmaņu.

 Aleksandrs - Aivaram,  12:33:50 16.04.2005 
1. 'Svētais Gars pie cilvēka strādā arī ja tas nav kristietis'.

- Pie cilvēka strādā, bet ne cilvēkā iekšā, kas notiek tikai pēc garīgas iniciacijas: 'Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: 'Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu.' Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: 'Ņemiet Svēto Garu!' (Jāņa evaņģēlijs 20:21-22).

2. 'Tā arī nepateici - kas no Jēzus izgāja, kad Viņš mira(dvēsele, vai gars),ko Stefans lūdza Jēzum lai Viņš pienem,kad Stefans mira -dvēseli, vai garu?'

- Stefans bija kristīts, tāpēc viņam iekšā bija Svētais Gars. Tekstā (Apustuļu darbi 7:59) izmantots greķu vārds 'pnevma', tas nozīme ne tikai garu, bet arī dvēseli: http://www.romkor.ru/lexicon.php?lang=2 &strongid=4151

 Aivars , Aleksandram 09:26:59 16.04.2005 
Svētais Gars pie cilvēka strādā arī ja tas nav kristietis.To zin visas baznīcas.
Tā arī nepateici - kas no Jēzus izgāja,kad Viņš mira(dvēsele,vai gars),ko Stefans lūdza Jēzum lai Viņš pienem,kad Stefans mira -dvēseli ,vai garu?
Nu droši.
Tu daudz ko nesaproti.Arī to -ja Jēzus būtu Tibetā bijis un Indijā,tad tādas muļķības Tu te nerakstītu.Sen jau Tu būtu pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju.Ja Jēzus tur būtu savu kāju spēris -tad Tibetieši viņu arī pieņemtu kā savu kungu ar Viņa mācību.Tibetā un indijā nav ne smakas no Jēzus mācības.Ja ir tad izkropļota.Bet tur tagad daudz kas mainās.Mans draugs - kristīgais misionārs ir tur un Jēzu kristu tur jau caur viņu ir pieņēmuši dažu mēnešu laikā daži desmiti.To dara Dievs ar savu Svēto Garu.Bībelē ir teikts Evaņģēliju dzirdēs visa pasaule laiku beigās.Evaņģēlijs ir pareizs Dieva vārds,nevis tā izkropļojums.

 Aleksandrs - Aivaram,  08:08:54 16.04.2005 
'Jūs principā esat pret mani'.

Tā ir Tava mānija. Neviens šeit nav pret Tevi. MB Tev jau rakstīja: 'vai esi padomājis par to, kāpēc tev visi uzbruka? pārāk jau nu izaicinošs ir tavs uzskatu paušanas veids;) un ja vēl par tēmu būtu tavi komentāri, bet nē - vieni citāti un mūžīgās glābšanas piesaukumi...' Es varu piebilst, ka citātu Tev arī nav, viena nemotivēta demagoģija. Es domāju, ka Tev ir daudz kompleksu un Tu caur savu mācīšanu gribi to kompensēt... Tu sevi uzskata par ļoti garīgu un zinošu cilvēku, misionāru un citus par 'aitas baru', raksti visās tematiskās nodaļās... Bet īstenībā paradīji savu mežonību garīgajos jautājumos. Tu pat Bībeli labi nezin un nevari saprast ko tur rakstīts. Bet velies mācīt citus... Ceru, ka Tu mani sapratis...

 Aleksandrs - Aivaram,  02:38:03 16.04.2005 
'Vēlreiz pārlasiet apustuļu darbus 7-59 ,var visu nodaļu,jo tur arī ir teikts kā cilvēkā ir Svētais Gars'
Svētais Gars arī nav visiem, apostoļi saņēma Svēto Garu tikai pēc kristīšanas...

 Aleksandrs,  02:09:05 16.04.2005 
Tu pats, liekas, nemaz nesaproti ko es rakstu. Varu paskaidrot. Tu rakstīji: 'Nekur bībelē nav teikts ,ka cilvēkā ir dvēsele,bet visur bībelē ir teikts,ka cilvēkā ir GARS,GARS...'
Tas ir nepareizi. Piemēram, Jēsus teica:
'un tiem saka: 'Mana dvēsele (psyhe) ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā.' (Marka evaņgēlijs 14:34). Man patiešam žēl, ka ar tevi jāruna, ka ar mazo bērnu...


Nekur bībelē nav teikts ,ka cilvēkā ir dvēsele,bet visur bībelē ir teikts,ka cilvēkā ir GARS,GARS...

Vēlreiz pārlasiet apustuļu darbus 7-59 ,var visu nodaļu,jo tur arī ir teikts kā cilvēkā ir Svētais Gars.Tas precīzi sasaucas ar Sālamana:,,Kad cilvēks nomirst,ķermenis atgriežas pīšļos,gars atgriežas atpakaļ pie Dieva.
Apustuļu darbos Stefanu nosit ar akmeņiem,viņš Svētā gara pilns jau redz Jēzu Kristu un Viņam saka:,,Kungs Jēzu,pieņem manu garu,,Viņš nesaka:pieņem manu dvēseli.Dvēseli pieņems pie otrās Jēzus atnākšanas.
Ja mēs tādā veidā pieņem un saprotam cilvēka garu un dvēseli,tad var visu bībeli normāli saprast,- ja otrādi,-tad sanāk baigais bardaks.
Es esmu muzikālais misionārs.Kura baznīca tuvāk,tajā eju,ja būtu tikai tuvumā S.joga ietu pie jums man nav problēmu.Jums ir problēmas kaut nedaudz uzklausīt mani.Jūs principā esat pret mani.Es necīnos ar jums kā cilvēkiem.Dievs man ir pavēlējis Jūs mīlēt.Es cīnos pret nepareizu mācību,ko veido sātana spēki,jo sātans zin ,ka viņam atlicis pavisam maz,kad nāks Jēzus un sātanu vienreiz un uz visiem laikiem iznīcinās.Padomājiet!-kāda reakcija jēzum būs pret jums...Ar cieņu Jehovisti.!!!!!!!!!!

 Aleksandrs - Aivaram,  01:46:55 16.04.2005 
'Tu mani apvaino par Jehovas liecinieku'.
Es tevi neapvainu, tikai pajautāju... Tu nevar taču piederēt pie visam protestantu baznīcām...

 Aleksandrs - Aivaram,  01:37:21 16.04.2005 
Tu rakstīji: 'No zemes cilvēka ķermenis,no Dieva iedots gars-kopā Dzīva dvēsele'.
Es paradīju ar citatiem no Bībeles ka tas nav pareizi.

 Aivars, Aleksandram 01:17:42 16.04.2005 
Tu pat neesi izlasījis manis uzrakstīto,neesi iedziļinājies,ne par dvēseli ,ne garu.To ko Tu esi sarakstījis - tā ir putra.Izņemt no bībeles tekstus un rakstīt- tas nav atrisinājums.Tu apej manis izvirzītos jautājumus un pastāvīgi kļūsti netaktisks.Ir jābūt kaut kādai kārtībai un es Tev to piedāvāju.Es arī uzrakstīju kādā veidā kalpoju Dievam.Tu mani apvaino par Jehovas liecinieku.Piedod ,viņi nav tik nepieklājīgi.Es daudzus pazīstu.Viņi nemaz nav tas smagākais gadījums.Aleksandr,ja tu tā turpināsi ,- es vairs Tevi šajā saitā neuzrunāšu.Lai ar Tevi runā Diews.
Lai tiešām cilvēks varētu tikt uz priekšu bībeles sapratnē - ir jālūdz Dievs.Pirms atver bībeli lūdz Dievu:Dievs palīdzi man pareiz saprast tavu vārdu!
Dievs nemāca cīnīties pret Aivariem,bet pret tumsas spēkiem.Garā.ja Tu to saproti ko tas nozīmē.
Pirms man ko raksti - varbūt tomēr izlasi vēl dažas reizes,jo man ir aizdomas,ka Tu diezgan slikti zini latviešu valodu.

 Aleksandrs - Aivaram,  20:27:51 15.04.2005 
Cilvēkam ir dvēsele, miesa un gars.

'Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli (psyhe) nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē' (Mateja evaņgēlijs 10:28).

'Kas savu dvēseli (psyhe) manto, tas to zaudēs, bet, kas savu dvēseli zaudē Manis dēļ, tas to iemantos' (Mateja evaņgēlijs 10:39).

'Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele (psyhe). Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu?' (Mateja evaņgēlijs 16:26).

'un tiem saka: 'Mana dvēsele (psyhe) ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā.' (Marka evaņgēlijs 14:34).

'Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles (psyhe) nomaitāt, bet pestīt.' Un tie gāja uz citu ciemu' (Luka evaņgēlijs 9:56) u.c. Aleksandrs - Aivaram,  19:13:13 15.04.2005 
Aivar, tātad tu esi Jehovas Liecinieks?

 Aivars,  18:50:35 15.04.2005 
Bogi radili zemlju-Otec,Sin i svetoi DUH!
Bog radil čeloveka-Živuju dušu.No zemes cilvēka ķermenis,no Dieva iedots gars-kopā Dzīva dvēsele.Tā arī teikts.,,Ādams 1. dvēsele.Nekur bībelē nav teikts ,ka cilvēkā ir dvēsele,bet visur bībelē ir teikts,ka cilvēkā ir GARS,GARS...
Vēlreiz pārlasiet apustuļu darbus 7-59 ,var visu nodaļu,jo tur arī ir teikts kā cilvēkā ir Svētais Gars.Tas precīzi sasaucas ar Sālamana:,,Kad cilvēks nomirst,ķermenis atgriežas pīšļos,gars atgriežas atpakaļ pie Dieva.
Apustuļu darbos Stefanu nosit ar akmeņiem,viņš Svētā gara pilns jau redz Jēzu Kristu un Viņam saka:,,Kungs Jēzu,pieņem manu garu,,Viņš nesaka:pieņem manu dvēseli.Dvēseli pieņems pie otrās Jēzus atnākšanas.
Ja mēs tādā veidā pieņem un saprotam cilvēka garu un dvēseli,tad var visu bībeli normāli saprast,- ja otrādi,-tad sanāk baigais bardaks.
Es esmu muzikālais misionārs.Kura baznīca tuvāk,tajā eju,ja būtu tikai tuvumā S.joga ietu pie jums man nav problēmu.Jums ir problēmas kaut nedaudz uzklausīt mani.Jūs principā esat pret mani.Es necīnos ar jums kā cilvēkiem.Dievs man ir pavēlējis Jūs mīlēt.Es cīnos pret nepareizu mācību,ko veido sātana spēki,jo sātans zin ,ka viņam atlicis pavisam maz,kad nāks Jēzus un sātanu vienreiz un uz visiem laikiem iznīcinās.Padomājiet!-kāda reakcija jēzum būs pret jums...Ar cieņu Jehovisti.!!!!!!!!!!

 Aleksandrs - Mulderam,  18:03:22 15.04.2005 
Aivars noteikti nav Jehovas Liecinieks, jo tie neuzskata Kristu par Dievu. Tomēr, viņš noteikti ir protestants...

 Mulders,  09:28:28 15.04.2005 
Aivarsam. Tev biish taisniiba, ja vaardu 'dveesele' vareetu tulkot principaa tikai vienaa veidaa. Bet kaa zinaam, valodaa katram vaardam meedz buut ljoti dazhaadas noziimes. Un Biibelee ir vismaz 2as noziimes - viena ir apziimeet vispaar dziivu buutni - taa ir taa 'dziivaa dveesele', un otra noziime ir apziimeet cilveeka nemirstiigo dziiviibas substanci. Pirmkaart ja tu lasi Ecehiela to tur nodalju, tad vispirms izlasi visu nodalju un sapratiisi, ka tur iet runa par to 1o dveeseles staavokli. Otraamkaartaam lasot Salamana Pamaaciibas, vajag saprast par ko shis runaa... shis runaa par dziivi 'Zem Saules', tobish shiis pasaules dziivi. 3kaart Mat 10:28 labi paraada, ka cilveekio var nokaut miesu, bet dveeseli nevar nokaut. 4kaart Atkl 6:9-10 ir paraadiitas dveeseles kaa apziniigas buutnes, kas breec uz To Kungu, piekam tur specifiski ir pieziimeets, ka jamaas tika nokautas. Cilveeks sastaav no vairaakaam komponenteem... viena ir miesa, kuru varnokaut cilveeki un viena ir dveesele, kuru cilveeki nevar nokaut.
Jemot veeraa texta vietas, kuras tu izvilki, izsaku diagnozi - tu esi Jehovas Liecinieks, kas nemaz nezin kas Biibelee raxtiits, toties labi zin, kas raxtitis WachTower literatuuraa!

 Aleksandrs - Denam,  20:58:14 14.04.2005 
Tu vispār Bibeli lasīja?

 dens, aleksandr 11:44:43 14.04.2005 
Tu apgāz bībeli.Neesi no grabovoja kompaškas?

 Aleksandrs-BV,  00:29:03 14.04.2005 
No provokatora dzirdu. Asinī atrodas dzivnieku dvēsele jab anima. Bet cilvēka dvēsele jeb psyhe, atrodas tieši sakruma. Uzlej sev uz galvu aukstu udenī

 BV, tam aleksandram 23:34:07 13.04.2005 
ko tu murgo.cilvēka spēks ir asinis,ja tās apstājas tava aste tev neko nedos.ja nu vienīgi aizņemsies no suņa.
bībele teikts-dieva gars mājo cilvēka asinīs.tāpēc arī asinis parasti neēd.cilveks nomirst.gars atgriežas atpakaļ pie dieva.tas rakstits bībelē.
provokators

 AIVARS,  21:36:06 13.04.2005 
Nav pareiz.
Mozus 17-14 Glika bībelē ,daudz precīzāk.Tāpēc ir sajukums,ka nepareiz tulkots,bet ne pārrakstīts no Glika-
<<Jo ar ikvienas miesas dvēseli ir tā:viņas asinis ir viņas dvēsele,,
Dievs radīja cilvēku un iepūta dzīvības dvašu.Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.Cilvēks pats viss ir dzīva dvēsele.
Kad cilvēks nomirst - gars atgriežas atpakaļ pie Dieva.Gars atgriežas atpakaļ pie Dieva, nevis dvēsele.Kad Dievs vēlreiz visus piecels ,tad atkal ienākot garam cilvēka pīšļi tiks restaurēti kā to izdarīja Jēzus pēc nāves.
Lasiet Ecehiela 37 un Sālamans mācītājs 12-7..Tiešām pīšļiem būs atgriesties atpakaļ zemē un garam atkal atgriestiesa atpakaļ pie Dieva,,

 Bralitis,  11:55:50 13.04.2005 
A, ko Karlsons par to saka?

 Aleksandrs - Braalitim,  11:05:24 13.04.2005 
Dvēsele - greķu vārds 'psyhe' - ir cilvēka apziņas-enerģijas substancija, kura atrodas mugurkaula sakumā t.s. sakrum (bukv. - svēta) kaulā. Sanskritā viņu sauc par Kundalini enerģiju jeb psihisko enerģiju

 Braalitis, Karlsons,Aivars 06:16:58 13.04.2005 
Kas ir dveesele, variet noformuleet dazhos teikumos?

 Braaliitis, Karlsons 17:20:59 12.04.2005 
Pamaaci braaliiti par 'hipofiizes'attistishanu, a to plurksti te tikai!

 David,  10:40:27 11.04.2005 
Nevis kaut ko, bet visu, ko vēlesies.. protams, ar šādu attieksmi to nekad nesasniegt!

 guga, Skepsim 17:21:47 09.04.2005 
Tev ir taisniiba tajaa zinjaa, ka pasaulee valda materiaalisms, bet taa tas ir bijis vienmeer - arii Kristus un visu citu lielo sludinaataaju un pravieshu - Zoroastra, Buddhas, Mozus, Muhameda utt. laikos. Un tiesa arii, ka ljoti biezhi arii visas shiis maaciibas tiek izmantotas sava perosniigaa labuma guushanai vai ljauzhu muljkjoshanai. Bet taa jau katra pasha dariishana - viss pasaulee ir ar duaalu dabu, un shajaa zinjaa nav neviena iznjeemuma - ar nazi var sagriezt maizi un nodurt arii cilveeku. Tachu taapeec jau katram cilveekam ir dots veselais saprats lai izveeleetos, ko es gribu un veelos dariit. Sekot shim materiaalismam vai sekkaut kam citam. Un manuprāt sekot kaut kam citam, ne materiaalismam, kaa piemeeram, shiim maaciibaam (ne tiem sho maaciibu viltus sludinaataajiem, kas taas izmanto savam labumam) nebuut nav ne muljkjiiba, ne realitaates nenjemshana veeraa. Gana daudz patiesu vienas vai otras mācības sekotāju ir arī pavisam praktisku lielā biznesa cilvēku vidē - tiesa, vairākums tam neseko, tiklab biznesa, kaa nabadziibas videe, bet, kas grib, tas seko vairākumam, kas grib, izvēlas citu, mazāk platu ceļu.

Par Tavas teezes otro pusi - ka juudi valda pasauli. Jaa juudi ir sakoncentreejushi savaas rokaas lielu finansu varu. Kaa piemeeru var mineet, ka otro pasaules karu vinneeja ne jau amerikaanji vai krievi, bet ebreju nauda - to saka pashi ebreji un, ja paanalizee, kas patieshaam notika viskritiskaakajos kara iznaakumam 1941., 42.gadaa, par to shaubas nerodas. Tachu tomeer nebuut ne tikai un vieniigi juudi kontrolee visu naudu - taa domaat gan buutu naivi. Pietiekama finansu vareniiba ir shobriid piem. gan araabu pasaules, gan kjiinieshu biznesa, gan veel dazhu citu ietekmiigu gan nacionaali virziitu, gan internacionaalu finansu grupu rokaas. Cita lieta, cik veiksmiigi un mērķorientēti šī nauda tiek izmantota, un cik liela taas daļa tiek virzīta ne finansu projektiem - nu bet taa jau ir pashu shiis naudas tureetaaju dariishana.

 Karlsons,  19:09:45 08.04.2005 
attīsti hipofīzi, attīsti 'garīgos' orgānus un varbūt kaut ko sāksi redzēt un just;-)

 Aivars, Skepsim 17:28:32 08.04.2005 
Piekrītu .

 David,  16:26:30 08.04.2005 
Tā pat kā tu ej dušā un nomazgājies :)

 Mulders,  16:11:12 08.04.2005 
Ij kaa cilveeks buudams netiirs pac, var sevi attiiriit? :)

 David,  15:42:58 08.04.2005 
Ir vēl tada lieta, kā garigie orgāni, trešā acs, intuīcija, gaišredzība utt.

 MB,  15:19:14 08.04.2005 
Mūsu pasaules izzināšana aprobežojas ar tās reakcijām no mūsu darbības rezultātiem, kuras mēs uztveram ar saviem pieciem maņu orgāniem: redzi, dzirdi, garšu, tausti un ožu, vai aparātiem, kuri var tikai pastiprināt šo uztveri.

Viss, kas nav atkarīgs no mūsu sajūtām un pētījumiem, vienkārši netiek uztverts, it kā neeksistē attiecībā uz mums, bet tas, kas liekas eksistējošs, eksistē tikai mūsu sajūtās.

Bez tam, mums ir liegta iespēja izjust šo orgānu trūkumu.Un tā kā cilvēks nejūt sestā pirksta trūkumu rokai un aklam cilvēkam nav iespējams izskaidrot, kas ir redze, tā cilvēks nekad neatklās dabas slēptās formas, izmantojot viņam pieejamās izpētes metodes.

 David,  15:05:24 08.04.2005 
Viss principā ir diezgan vienkārši, cilvēkam pašam ir jāiemācās redzēt, saprast, kas ir kas, ne urbties neskaitāmas grāmatu kaudzēs. Vienkārsi domās un emocijas sevi attīrīt, nekam nepieķerties un neko nenoliegt. Kamēr esam pilni ar energoinformatīvajiem parazītiem, tikmēr maldamies grāmatu kaudzēs, jo neprotam iegūt informāciju pasi, tādeļ arī strīdamies un karojam, arī par patiesibu!

 Skepsis,  11:36:18 08.04.2005 
Cik daudzas mācības nav solījušas 'atklāt patiesību', 'parādīt īsto ceļu', 'pasargāt no ciešanām', 'palīdzēt izzināt cilvēka būtību un tuvināt mūs Dievam'. Bet, kad nonākam līdz praktiskai šo mācību darbībai pasaulē, tad neko daudz tālāk par tukšu pļāpāšanu neviens nav ticis.
Paskatieties - kas notiek Rietumu pasaulē, kur dzīvo miljoniem kristiešu? Paskatieties - kas notiek austrumu pasaulē, kur dzīvo miljoniem budistu, muhamedāņu, hinduistu, sintoistu... Kur ir šo mācību teorētiskās, uz Dievu vērstās daļas atspoguļojums reālajā dzīvē? Nekur. Kā rietumos, tā austrumos iet vaļā cīņa par naudu un varu. Kā rietumos, tā austrumos valda noziedzība, varmācība, nabadzība, pērkamība. Faktiski, tas ir materiālisms, kas valda pasaulē, bet visas šīs skaistās reliģiskās mācības ne reti tiek izmantotas kā palīglīdzeklis cilvēku muļķošanai un paverdzināšanai, kā piedeva un palīgs materiālisma uzvaras gājienam pasaulē.
Kas tad ir kaballisti, brīvmūrnieki, Toras piekritēji? Pamatā tie ir jūdi. Runā, ka jūdi valda pasauli. Vismaz lielu daļu no Rietumu pasaules. Tad nu paanalizējiet - kur viņu darbībā izpaužas šie augstie, kabalā un torā sludinātie principi? Nekur. Reāli pasaulē darbojas cionisms! Tad kāda jēga iedziļināties kabalā vai torā, ja pasaules notikumus tās ne viena, ne otra neiespaido? Reāli mums vajag studēt cionismu un materiālismu. Šeit mēs atradīsim tās īstās likumsakarības un principus, kas šodien virza un vada pasauli.

 sveiciens,  10:44:35 08.04.2005 
Nebūtu par skādi, ja tekstus pirms publicēšanas pārlasītu lit. redaktors vai kaut vai labs korektors, kurš zinātu, ka, piem., Visums tomēr ar lielo burtu rakstāms...

 Aivars, MB 10:36:59 08.04.2005 
Pārsvarā ir grāmatas-meli,versijas par pasaules radīšanu.Bet ir arī nopietna literatūra piem.grāmata ,,radīšanas liecības,,.Es gan tā neteicu,ka man pietiek ar bībeli.Lasu arī daudz citu literatūru,bet vienmēr jābūt loģiskam ar skaidru galvu.Jāprot salīdzināt.Nevajag nostāties kāda pusē,vai pret kādu,bet pašam domāt.

 Mulders, Jaanis123@one.lv 10:28:37 08.04.2005 
vot vot taa iet ka aproebzhojas tikai ar Toru, vaig visu Biibeli lasiit, tad arii nebuus dumi jautaajumi par jeegu un meerkjiem un grozies kaa gribi Toraa nekas par reinkarnaaciju nav raxtiits!
Taakaa nav ko te neiznoshiem cilveekiem puudereet smadzenes par 'Toras Celju', kursh Biibelee ir iekljauts tieshi taa iemesla deelj, lai paraadiitu, ka pa to neviens cilveeks nav speejiigs noiet principaa!

 MB, Aivar 09:55:05 08.04.2005 
Tev taisnība, Vajag tikai mazliet paurbties ;-)
bet ja tev pietiek ar bībeli, varbūt kādam ar to ir par maz?

 Aivars,  00:10:03 08.04.2005 
Taisni otrādi.20.gs.otrā pusē cilvēce arvien mazāk ir sākusi interesēties par Dievu.Un ši degradācija turpinās.Dieva vietā tagad pārsvarā ir masu ietekmēšanas līdzekļi.Kā pirmais-televizors.Laiku beigās interese par Dievu atkal pieaugs,bet vai starp ticīgajiem Dievs atradīs mīlestību?To Viņš mums jautā...
Vēl kas mani šajā rakstā piesaistīja-
Tādas kā miķlas ,nesapratne,noslēpums par mūsu izcelšanos ,uzdevumiem un nākamo dzīvi.Bībelē viss perfekti aprakstīts.Arī tas ko mēs neredzam(daudzi tomēr arī redz).Nu nav te nekādi noslēpumi.Vajag tikai mazlit paurbties.Jā ir arī tādas lietas,kuras Dievs nevēlas atklāt.Arī tas nāk mums tikai par svētību.Jautāt jau var,bet mani tas neuztrauc.