Kabala

Kabala (ari cabala, kabbalah, qabalah) – eb­reju teozofijas, filozofijas, zinātnes, maģijas un misti­cisma sistēma, kas attīstījusies kopš viduslaikiem un ietver nozīmīgu Rietumu okultisma daļu.

Kabala nozīmē «mācības, kas saņemtas no tra­dīcijas», konkrēti, no mutvārdu tradīcijas un slepe­nām, mistiskām zināšanām, kuras netiek atklātas ie­dzīvotāju masām. Leģenda vēsta, ka Dievs mācījis ka-balu eņģeļu pulciņam, tie pēc krišanas savukārt mā­cījuši kabalu cilvēkiem, lai nodrošinātu cilvēkam at­pakaļceļu pie Dieva. Ādams nodeva kabalu Noasam, kurš to nodeva Ābrahāmam, kurš to aizveda uz Ēģip­ti, kur kabala sasniedza Mozu. Mozus to iekļāva Pen-tateiha pirmajās Četrās grāmatās, bet neiekļāva piek­tajā grāmatā. Viņš iepazīstināja 70 vecajos ar kabalu, un viņi turpināja tradīciju mutiski nodot kabalu nā­kamajām paaudzēm. Dāvids un Zālamans bija kabalas adepti. Pēdīgi šīs gudrības tika pierakstītas.


Kabala ir anonīmu autoru darbu kopojums. Galve­nie darbi ir Sefer Vezirah jeb Radīšanas grāmata un Zohar jeb Gaismas grāmata. Sefer Yezirah izcelsme attiecināma uz 8. gadsimtu. Tiek uzskatīts, ka Zoharu 13. gadsimtā sarakstījis Gvadalaharas Mozess de Leons Spānijā.


Kabalas misticisms jau sākotnē bija līdzīgs gnosticismam – arī priekšstati par maģiju, kosmoloģiju un eņģeļiem. Kabalā valda uzskats, ka Dievs ir gan imanents, gan transcendentāls; Dievs ir visas lietas – gan labas, gan ļaunas; visas lietas veido organizētu Visumu tā veselumā; burti un skaitļi ir atslēgas Visu­ma noslēpumu atminēšanai.


Dievs (En Soph vai Ain Soph) ir bezgalīgs un piepil­da Visumu. Dievs izstaro desmit eņģeļu un cilvēku emanācijas, ko sauc par sefīrām (sephiroth) un kas veido Dzīvības koku un pārstāv dievišķā aspektus. Dzīvības koks parāda dievišķā nonākšanu materiālajā pasaulē un rāda ceļu, pa kuru cilvēks, vēl dzīvs būdams, var pacelties dievišķajā. Katra sefira ir zināšanu apgūša­nas līmenis. Sefiras ir sakārtotas trijos trīsstūros, un pamatā atrodas desmitā sefīra. Trīsstūri simbolizē kā­du ķermeņa dalu: galvu, rokas un kājas; desmitā sefī­ra pārstāv reproduktīvos orgānus. Trijstūri sakārtoti trīs pīlāros – pa labi ir Žēlsirdība (vīrišķais princips), kreisajā pusē ir Bardzība vai sods (sievišķais princips) un vidū – Maigums, kas līdzsvaro abus iepriekšējos. Sefiru nosaukumi un aspekti ir sekojoši: 1. Kether – kronis

 2. Chokmah – gudrība

 3. Binah – saprātība

 4. Chesed – žēlastība, mīlestība

 5. Geburah – vara, stingrība

 6. Tiphareth – godība

 7. Netzach – uzvara

 8. Hod – slava

 9. Yesod – pamats

 10. Malkuth – vara

Kosmoss iedalās četrās pasaulēs: Atziluh, arhetipu pasaule, no kuras atvasinātas visas izpausmes formas; Briah, radīšanas pasaule, kurā arhetipiskas idejas kļūst par modeļiem; Vetzirah, veidošanās pasaule, kurā izpaužas modeļi; Assiah, materiālā pasaule, plakne, kuru mēs uztveram ar fiziskajiem jutekļiem. Katru sefiru iedala četros nodalījumos, kuros darbojas čet­ras pasaules.


Sefīrās ietverts arī svētais Dieva vārds, kas ir ne­izzināms un neizrunājams. Bībele piedāvā dažādus aizvietotājvārdus, piemēram, Elohim un Adonai. Dieva vārds ir tetragramatons YHWH, ko parasti izrunā «Jahve» un, kas Bībelē parādās kā Jehova. Vārda YHWH četri burti atbilst četrām pasaulēm.


Kabalas maģiskais lietojums tika atzīts jau 13. gad­simtā. Renesanses laikā alķīmiķi un magi kabalas skaitļu un dievišķu vardu kombinācijas lietoja ritu­ālos un maģiskās formulās. Tetragramatons izraisīja lielu godbijību, jo tam piemita liela vara pār visām lietām Visumā, dēmonus ieskaitot. Sākot ar 15. gadsimta beigām, kabala tika saskaņota ar kristiešu mā­cībām, lai veidotu kristīgo jeb Rietumu kabalu, kuras proponenti apgalvoja, ka maģija un kabala pierāda Kristus dievišķīgumu. Netesheimas Agripa Heinrihs Korneliuss iekļāva kabalu savā De occulta philosophia (1531), tādējādi izraisot maldīgas asociācijas ar bur­vestībām. 16. gadsimtā kristiešu kabalā tika iestrādā­ti ari alķīmijas simboli.


Kabalas maģija parādās grimuāros un ietilpa daudzajās burvības, ko ciemu raganas piekopa ag­rākajos gadsimtos.


Daudzi ebreji skeptiski uzlūkojuši kabalu. Tās iz­pēte un analīze augstāko pakāpi sasniedza 19. gadsimtā un pēc tam mazinājās. Interesi par kabalu at­dzīvināja neebreju Rietumu okultisti, tādi kā Fransiss Barets, Elifāss Levi un Papus. To augstu vērtēja Zelta Ausmas hermētiskā ordeņa locekļi, to skaitā Semjuels Lidels Makgregors Meizerss, Elisters Kroulijs un A. E. Veits – viņus visus bija iespaidojusi kabala. Diona Fortuna nosaukusi ka­balu par «Rietumu jogu». Rietumu okultisti saistījuši kabalu ar taro un astroloģiju – mācītais vīrs Geršoms Šolems to apzīmējis par «augstāko šarlatānismu». Rie­tumu okultisma pētījumos lielākoties pastāv šādas aso­ciācijas.


Kabalas mācības sastopamas vairākās mūsdienu pa­gānu tradīcijās.


Rozmarija Ellena Gailija “Raganu & Burvju mākslas enciklopēdija”


24.02.2005

Komentāri:

 BEATE KĀRKLIŅA, sazee371@one.lv 00:03:15 22.08.2006 
wisspaar es neticu wisaam taam diewa padariishanaam bet ja cilweex tic lai tach tic!
es neticu ka winjsh ir! unj netaisos tur winju pieluugt! jo winja naw!

 BEATE KĀRKLIŅA, sazee371@one.lv 00:03:09 22.08.2006 
wisspaar es neticu wisaam taam diewa padariishanaam bet ja cilweex tic lai tach tic!
es neticu ka winjsh ir! unj netaisos tur winju pieluugt! jo winja naw!

 magiitis, duduks 12:53:30 23.05.2006 
kaa var kluut par gootu par saatanu par magotu utt
es miilu gotus bet arii sevi kaa var atrast gotu zeenu DRAUGU

 Elina,  15:43:58 19.12.2005 
Mīļjie baznīcēni? Kapēc Jēzus Kristus katru gadu nomirst citā dienā? Vai tas ir normāli pielūgt
kādu, kuram nāves diena ir atkarīga no mēness fāzēm?? Hm... Kapēc bībele ir viena no tām grāmatām,
kuru mācītāji nevar brīvi lasīt bez augstākstāvošā atļaujas??? Hm... Kapēc vienā un tajā pašā
grāmata, kas ir Dieva vārds var atrast pilnīgi pretrunīgus teikumus kā, piemēram, par Dieva tā kunga
skatīšanu sejā. Neatminos precīzi, bet vienā grāmatā ir minēts, ka viņš Dievu skatīja vaigā, kamēr
cittur rakstīts - Dievu neviens nav redzējis... Hm...
Manuprāt nav nepieciešama baznīca un viena cilvēka pielūgšana (Jēzus kā reāla persona nevis 'Dieva'
dēls), lai atrastu savā dvēselē mieru un ticību labajam. Lai nu kurš, bet kristīgā baznīca jau nu
nebūs tas piemērs labākajam un gaišākajam raugoties uz asiņainajiem traipiem vēsturē, ko tā aiz
sevis atstājusi.
Mana mīļākā frāze: 'Pēc visa tā, ko cilvēce ir darījusi Dieva labā, viņš vismaz varēja pacensties un
eksistēt.', vai ne? ;) [F.Beigbeders]
Saku to visu apzinoties, ka šeit neatradīšu atbalstu, bet ir prieks zināt, ka mani tūliņ nesauks pie
atbildības par ķecerību un nesadedzinās pie sārta, ja savus vārdus 'nenožēlošu'. :))

 aka,  18:11:19 02.11.2005 
zuzim piekriitu!

 ZuZiS=>Diewotaajiem,  09:06:37 29.06.2005 
..a juMs neliekaS ka tas wiss aizieT par taaLu..?
.D0maajaT Diews ir wieNiigais ?? un kur citas ticiibas & diewi ??
.kaads reiz teica ka buushot weel liels karsh.. kkas liidziigs krusta kariem.. wai Ljautinji tas neliecina par juuSu aprobezhoTiibu ?? par Dieva iecelshanu wisaugstaaakaa kaarTaa bez iemesla, kuras rezultaata juusu aprobezhotiibas un aklaas ticiibas deelj mirs daudzi cilweeki ??!
kaa gan kaac war izlemt & dariiT muusu wieTaa.. noteikt, ierobezhoT.. un wisa pamataa veel esot miilestiiba..
kaada gan veel miilestiiba. miilestiiba neierobezho, nepaklauj & nedraud & netieSaa..
.juuS sakaat wiss iR iLuuzija ?? un tad kaada jeega ??
kaada jeega paklauties strauMei ?? [Saula, ]
.sorrY bet tas izklausaas peec monoLoga.. Diewa izklaides kuraa winjsh wisu biida aiz neko dariiT.. speelju laukuminjsh.. jo winjsh redz ir wisuwarens.. un peec tam ?? peec taas iluuZijas ?? wiss jaw ir izlemts. ieprogrammets - nepaklaujies un dedz elles uguniis ??!
miilestiiba tachu piedaawaaa izweeleeties.. tikai shii ljauj izveeleeties, bet shii izveele ir tikai aareeja, jo patiesiiba nepaklaujoties tewi beigaas tik un taa soda..
tad nezkaapeec tie Dievotaaji nau laimiigi ??! nez kaapeec budisti & hinduisti ir laimiigaaki ??
.es labaak ticu kastanjai pie sawas maajas.. winja mani sargaa jaw kopsh beerniibas...un Latvijaa ticiiba Dievam tika uzspiesta.. es neticu uzspiestaam lietaam un nepaklaujos..
.un es neticu taam wisaam juuSu gudrajaam graamataam kas it kaa raada celju.
.jo miilestiiba ir vienkārša.
.arii lasiitneprateejiem, akliem, kurliem un citiem.
* ZuZiS tagad dodas dabaa.. jo tur miit patieSa milestiiba..

 David,  10:01:22 04.04.2005 
Liene, viena lieta ir neticība dievam, jo nekas nav piedzīvots, otra lieta ir nevēlēšanas ticēt, kam apakšā ir pavisam citi motīvi! Un kādēļ tāda pārliecība par to, kas ir patiesība? Jo cilvēks būtu patiesāks, zinošāks, gudrāks, jo mazāk kaut ko noliegtu, bet saprastu. Tu dievu noliedz, jo viņu nesaproti! Tas dievs tev traucē dzīvot, ka šitā ārdies un visus mēģini par ko pārliecināt, pavēro sevi, tu taču pati esi viens nelaimes putns! Atzīsti vismaz to un sapratīsi, ko šī ticība vai drīzāk aklums dara ar tevi!

 Aivars, Liene 15:44:09 29.03.2005 
Ar tevi meitenīt ir cauri.Atjēgsies cietumā vai mauku mājā.Tad gan sāksi piesaukt Dievu.
Sāc labāk uzreiz:Jēzu,ja Tu esi ?-lūdzu ienāc manā sirdī!

 Liene, himkarock@inbox.lv 14:24:17 29.03.2005 
Dievs nav un es tam neticu, neviens man neieskaidros ka eksistē kautkāda tu veca rozīne un lemj par manu likteni!!! un Sātani nemelo mēs sakām taisnību un tas ka mēs šo taisnību sakām tieši acīs tas nozīmē vienīgi to ka mums nav bail mirt un jebkurā laikā varam ziedot asinis. ko jau tagad darām, Sātana labā jo tas ir mūsu augstākais . . .

 Saula,  10:54:14 29.03.2005 
David, Tu jau man prasiiji pateikt.... :)

 ...., 4alfa@inbox.lv 15:41:07 27.03.2005 
mani interesee vai ir iespeejams nopirkt graamatu kuraa buutu aprakstiits kaa peec kabalas principiem var izveidot personisko talismanu...ja jaa kaa vina saucaas un autors ... krievu vai latviesu valodaa... varbuut var internetaa izlasiit par kabalas talismaniem?

 janis.r,  15:10:16 22.03.2005 
zinu ka Kabala reāli strādā un es to ikdienā izmantoju. ja kāds grib iepazīt vairāk sevi, citus un apkārni un nav slinks, tad tas ir incanti un noderīgi.

 Radison, radian@inbox.lv 12:22:33 21.03.2005 
kut kaads sviest nu galigs,baigi daudz mums sodien lazu baigi daudz mums sodien bazu!!!!!!!!!!!!!!!!

 David ,  21:50:57 17.03.2005 
Teikt jau vari, bet sajūti tu visu kā ļoti reālu it kā :)

 Saula,  16:39:15 17.03.2005 
nav :)))

 David,  11:16:43 15.03.2005 
Hehe, pamēģini man pateikt, ka tavas sāpes, tavs prieks nav reāls :)

 Saula,  14:57:38 14.03.2005 
Njaa, piekriitu.. Zinu, ka dziives jeega nav saprast, kav iss ir iluuzija. Turklaat vairumam cilveeku tik tiesjaam ir vajadziigs, lai vinji nezinaatu, ka viss ir iluuzija. Tacju, ja man jaasaka par sevi, tad tiesji sjii izpratne man lauj veel pilnveertiigaak baudiit sjo dziivi, jo es zinu, ka no sjitameejaas vietas es maacos, es atstraadaaju zinaamas lietas un daru visu citu, ko nosaka mana karma. Liidz ar to es daru un macos.. jo taa vienkarjsi ir ajutraak un turklaat zinu, ka tad naakmareiz buss citi darbinji :) Skiet, vaardu salikums 'nenopietnaa uztvere' izklausaas paaraak nenopietni, taapeec varu to saukt arii par ljausanos notiekosjajam - kaa peldeet pa upi :)

 Saula,  14:57:01 14.03.2005 
Njaa, piekriitu.. Zinu, ka dziives jeega nav saprast, kav iss ir iluuzija. Turklaat vairumam cilveeku tik tiesjaam ir vajadziigs, lai vinji nezinaatu, ka viss ir iluuzija. Tacju, ja man jaasaka par sevi, tad tiesji sjii izpratne man lauj veel pilnveertiigaak baudiit sjo dziivi, jo es zinu, ka no sjitameejaas vietas es maacos, es atstraadaaju zinaamas lietas un daru visu citu, ko nosaka mana karma. Liidz ar to es daru un macos.. jo taa vienkarjsi ir ajutraak un turklaat zinu, ka tad naakmareiz buss citi darbinji :) Skiet, vaardu salikums 'nenopietnaa uztvere' izklausaas paaraak nenopietni, taapeec varu to saukt arii par ljausanos notiekosjajam - kaa peldeet pa upi :)

 David ,  20:16:43 10.03.2005 
Saula, tas ka viss ir ilūzīja, vēl nenozīmē, ka to nevajag uztver nopietni! :) Te viss ir uztaisīts maksimāli ticami un ne jau dzīves jēga ir saprast, ka šī pasaule ir ilūzija! Šī pati ilūzija ir vienkārši augstāko pasauļu spogulis! Kā dievs ir kosmosā, tā viņš ir arī visniecīgākajā daļiņā! Ja mēs zinātu, ka nekas nav reāls, mēs visi slinkotu un neviens neko nemācītos, nesaprastu! :)

 Saula,  11:31:02 08.03.2005 
Patiesiibaa viss ir gauzjaam vienkaarsji - viss ir kaa speele, kur metamie kaulinji ir katra pasja rokaas - katrs ptas izveelas, vai dziivot ar aivzeertaam aciim, vai tās plaši atvert un paraudziities ar mirdzosjaam aciim aiz praata robezjaam. Viss taapat ir izluuzija - jaatziist gan, ka skaista izluuzija. Speeks, ko dod riita mirdzums ik zaales stiebraa un veeja puusmaa, ir fantastisks un sagaadaa baudu dveeselei. Viens cilks beidzas, otrs sākas, muuzjiiba ir neizbeegama, tikai kaa to interesantaak pavadiit.. Nu tagad mees visi esam uz zemes un noteikti visai smiekliigi izskataas no malas, kaa mees siten te meeginam izzinaat, izprast, visu, kas ir realitaatee! P.S. realitaate ir iluuzija... :)

 David,  23:37:10 07.03.2005 
Robežu nav nedz melnam, nedz baltam, viss ir līdzsvarā, savstarpējā mijiedarbībā, robežas novelkt tikai pats cilvēks. Tā pati visatļautība, cilvēks sevi ierobežo, jo dzīvojam kopējā sistēmā, nevis katrs pats par sevi. Ierobežo tā, lai sistēma varētu funkcionēt, tik pat labi kādā citā sistēmā balts būs melns un otrādi, kas vienam labs, tas otram slikts, viss ir relatīvs. Bet te nav sakara ar to, ka dievs kaut ko ierobežo vai soda. Cilvēki paši soda sevi, sistēma kopumā soda, bet sistēma nav dievs! Dievs atļauj visu, tikai rēķinies ar sekām, tas ir arī viss, jo savādāk taču tā nebūtu, ko? :) Dievs nekādi neierobežo nevienu, nedz soda, jo dievs ar tādam lietām nenodarbojās :) Tamdēļ tev pašam galva uz pleciem un brīvā griba, viss tev ir dots, rullē! Dievam nevajag mašīnas, kopijas, baltos un melnos, tos vajag cilvēkiem, kuri neizmanto dieva doto paša potenciālu :) Nu, tā!

 aivars, david 22:37:48 07.03.2005 
Pareiz.Ja Tu jūties brīvs ,tad ok.Tikai jāsaprot robeža -kur sākas melns,kur balts.Brīvība nesākas ar visatļautību.Tā sākas ar laba un ļauna atzīšanu.Būtībā tas ir elementāri.
Bet ikdienā sanāk dzīvot visādi sagrēkojot.Ja tos grēciņus tu nožēlo sava Dieva priekšā,tikai tad tu jūties brīvs.Ir taču kautkādi sirdsapziņas pārmetumi par nodarīto.

 David ,  17:14:16 07.03.2005 
Tev neizklausās stulbi, ka kāds kaut ko tiesās? Par ko? Nafig tad mums dota brīvā griba, kaut ko gribēt un ja negribi kā to iedomājās tas dievs, kā vēlas viņš, nevis es, tā mani par to tiesā? Tad jau nejūtos īpaši labāk par vergu un visa tā brīvība patiesībā ir pie pakaļas.

 Aivars, David 19:08:17 04.03.2005 
Tev varētu būt pat taisnība.Ja vien- es nebūtu maksimālists.Kad vajadzēja sportot-biju pirmais,rakstīt dziesmas un spēlēt-biju pastāvīgi topos,Dzert-nu tad riktīgi ,cisternām.Mīlestību nekad neesmu pazaudējis,tāpat kā sirdapziņu.Tas man no labajiem lauku senčiem.
Viens kristīgs misionārs par mani lūdza Dievu tālu no Latvijas un pierakstīja Jēzus teikto.Izrādās Jēzus mani ir pazinis pirms es dzimu.Tas ka Viņš mani ir sargājis šo pārdzīvoto gadu ellē, es esmu ticējis vienmēr.
Tu jau nezini manu sirdi un tik elemetāri pateikt-tu nemāki mīlēt un tiesā-piedod!Mēs neesam pazīstami.
Tiesā uz zemes tiesa.Vēlāk tisās Dievs.Man Viņam arī būs jātskaitās.Grēka uzrādīšana vēl nav tiesāšana.Tad jau tu mani arī sanāk tiko notiesāji?

 David ,  17:39:57 04.03.2005 
hehe, Aivar, reliģija ir radīta tam, lai tev uzliktu tabu uz lietām, kurām tu neesi vēl gatavs :) Tava reliģij šķeļ, tu pats šķel, šķiro un tiesā, bet mīlestība vieno! Ka būsi gatavs mīlestībai, tad arī sāki redzēt lietas dziļāk :)

 Liene, AIVARS<DIABLO 16:25:23 04.03.2005 
Zēni!Lūdzu ievērojiet klusumu.Vēl teātris nav beidzies.

 Aivars, Diablo 23:22:28 03.03.2005 
Nu tad sātanists.Kāda starpība.

 Diablo, Aivaram 07:37:27 03.03.2005 
Klau, man nebija iespēja kļūt par komunistu, tu galīgi esi nojūdzies ak nelaimīgais līķu pielūdzēj:))))))))))))))))))))

 Aivars, Diablo 23:20:01 02.03.2005 
Beidzot tu parādīji savu īsto seju.Cik saprotu,tad tu esi komunists.Vai esi dzirdējis kas notiek ar zagļiem,kuri ir apzaguši baznīcas?
Tu esi izdarījis kaut ko līdzīgu.Drīz tu varēsi pārliecināties vai Dievs ir dzīvs ,vai miris.Ar šo dienu ,kad tu esi atklāti zaimojis savu Dievu,tev dzīvē neveiksies.Tāds ir Dieva vārds.Es lūgšu par tevi nožēlojamais cilvēk.

 Diablo, Aivaram 21:12:08 02.03.2005 
Tavs Dievs miris jau pirms 2000 gadiem, nelaimīgais līķu pielūdzēj;))))))))))))))))))

 AIVARS, ES 19:56:43 02.03.2005 
Dievs Tevi mīl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Šonakt būs skaistas debesis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 AIVARS, ES 19:55:55 02.03.2005 
Dievs Tevi mīl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Šonakt būs skaistas debesis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 es,  18:29:02 02.03.2005 
un tava sekta sena

 Aivars,  18:07:18 02.03.2005 
Dievs ir varens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 es, aivar 17:34:24 02.03.2005 
pietiek te slavināt savu sektu!

 Aivars, Karlsonam 14:54:31 01.03.2005 
Karlson! Mani vairs horoskopi neņem.Man nav nekādu baiļu.Ne no viena.Es esmu Dieva apsardzībā.Viņam ir daudz labāki horoskopi.Tās ir pupu mizas ko te tirgo.

 Aivars, Jonam 14:50:45 01.03.2005 
Kaut vienu vietu parādi,kur esmu demagoģējis.Tad Tev par prieku atvēršu saitu.
Tu vēl šajā saitā vispār neko sakarīgu neesi pateicis.
Tev nav ne +ne- .No malas vērotājs.
Tādi ir pilna Latvija.

 Aivars, Karlsonam 14:44:48 01.03.2005 
Es horoskopiem gāju cauri diezgan nopietni.Horoskopi agri vai vēlu cilvēku noved kapā.Tā ir sevis pakļaušana tumsas spēkiem.Tā ir atklāta māņticība.Sātana spēki kādu laiku tev palīdzēs,teiksim biznesā.Pēc tam tu paliksi pliks.Tev nebūs ne ģimenes ne naudas.Tu sev nemanot būsi zemu kritis.
Alkohols ,horoskopi,televīzijas un demokrātijas visatļautība,mācītāju vienaldzība,viltus mācības ...Tie ir sātana efektīvākie ieroči.
Lūdzu.Variet pamēģināt padzīvot šajā ietekmes sfērā.Gribu redzēt kas no jums būs pāri palicis.

 Karlsons, a 09:02:46 01.03.2005 
Jebkuru lietu un ideju var izmantot bezatbildīgā biznesā, bet kapēc horoskopus un astroloģiju par sātaniskiem saukt???
tā ir tikai tava nezināšana un māņticība un bailes!

 JONS, Aivar 08:59:57 01.03.2005 
kapēc tu savu saitu never vaļā? uztaisi www.jezusirvienigaisglabinjsh.lv un tur demogoģet varēsi uz vella paraušanu...

 AIVARS, MB 21:28:22 28.02.2005 
Nu ja Tu nodarbosies ar neatļautām lietām tad degsi.Kādam jau jāpabrīdina.Ko Tu pārdzīvo?Tu varbūt ar tādām lietām nodarbojies?Pastāsti kā Tu dzīvo,kādi ir Tavi uzskati.Atver arī Tu savu sirdi.Neslēp.Nepārdzīvo.Ne jau es Tevi dedzināšu,un ne man Tevi tiesāt.
Bet nu vienu zini.Ja kāds šajā saitā ļoti gudri cilvēkus grib novest uz pašu ļaunāko,tad man ir tiesības palaist muti .Man ir jāsargā sava valsts,bērni,sabiedrība no bezatbildīgām mācībām.
Visi man nebrūk virsū.Tikai daži.
Nu pastāsti par sevi.Kādi ir Tavi dzīves uzskati.

 Aivars, Karlsonam 21:12:39 28.02.2005 
Nē ,nē es par horoskopiem.Par to bezatbildīgo biznesu.
Tev baigi labais salīdzinājums par zvaigznēm un spoguli.Te var sanākt pat dziesma.Pamēģināšu uzrakstīt.

 MB, Aivar 17:15:45 28.02.2005 
:D vai esi padomajis par to, kapec tev visi uzbruk? parak jau nu izaicinošs ir tavs uzskatu paušanas veids;) un ja vēl par tēmu būtu tavi komentāri, bet nē - vieni citāti un mūžīgās glābšanas piesaukumi... tip Degsiet elles ugunīs:D

 AIVARS, MB 16:56:12 28.02.2005 
Acīmredzot katram cilvēkam ir kādi ceļi un zinības jāiziet pašam.Daudzi ticīgie ir sākuši viņiem pašiem nezinot ar atklātu spiritismu.Tad viņi ir turpinājuši savu garīgo attīstību lasot ko citu un praktizējot.Tā viņi ir attīstījušies.
šis saits ir ir ļoti interesants.Paldies cilvēkiem kas to ir izveidojuši.Varu tikai pateikt to ,lai mēs neaizmirstu kas ir mūsu Dievs.Lai Viņš galīgi no mums nenovērstos.Vismaz vajadzētu censties atšķirt Dievišķo no sātaniskā.Es jau nesaku-jūs sātanisti.Dievs visus mīl un grib viņu atgriešanos.Es šajā saitā rakstu un Jūs uzrunāju no savas pieredzes.Man tiešām tā ir liela.Nu piem.Par derības šķirstu jums jau bij ši informācija ko aprakstīju?Varam tak padiskutēt.Man visu laiku liekas ka man te uzbrūk,jo es ļoti krasi vēršos pret dažiem rakstiem.Nevajag tā.Labāk apspriest to problēmu,nevis brukt kādam cilvēkam.Tas novērš to no saita raksta.

 Karslsons, Aivar 16:51:30 28.02.2005 
horoskopistu nolemtība??? jocīgs esi... zvaigznes ir tikai spogulis, jo kas augšā, tas apakšā. tu kad skujoties skaties spogulī un sagriezies, spoguļatēls tevi ietekmē? vai tu ietekmē spoguļatēlu? dievs ari ir gan augšā gan apakšā un tu nosauc galvas pacelšanu un lūkošanos zvaigznēs par sātanisku rīcību...

 Aivars, Karlsonam 16:40:10 28.02.2005 
Karlson!Es nenoliedzu zvaigznes.Dievs tās ir radījis.
Dzīvošana pēc horoskopu norādījumiem ir noziegums pret sevi.
Cilvēks sadarbojoties ar Dievu spēj šo zvaigžņu tulkošanu pārvarēt un katru dienu nedzīvot stulbā horoskopistu nolemtībā.
Pie galda lūdz Dievu lai Viņš tevi svētī šajā dienā.Un tā tas notiks.Un līdz ar to horoskopu iedarbība izbeidzas.Ja kādu tev šodien būs jāsatiek,tad tu viņu satiksi,bet horoskopā rakstīts-labāk neizej no mājas.Dievs būs ar tevi.Ja Tu Viņam to lūgsi.Elementāri.

 MB, Aivar 16:16:08 28.02.2005 
vai tu uzskati ka šajā saitā publicētie materiāli ir kaut kādā veidā pretdabiski, vērsti pret cilvēku labklājību un pret mieru? vai arī vērsti pret Dievu?

 Karlsons, Aivar 16:07:02 28.02.2005 
un zvaigznes nav no Dieva??? kapēc tu tās noliedz???

 AIVARS, KARLSONAM 14:52:44 28.02.2005 
Tev taisnība.Tikai uz cilvēku gulstas milzīga atbildība par to ko viņš raksta.Jo uz cilvēka psihi iedarbojas ne tikai Dievišķais ,bet arī sātaniskais.Dievs piedāvā katram cilvēkam pašam arī radīt,domāt un rakstīt.Viņš grib lai mēs katrs būtu personība.

 Karlsons , Aivar 13:16:35 28.02.2005 
protams ka Bībele ir Dieva inspirēta;-)
un tieši tā pat kā visas pārējās grāmatas;-)
ja grāmatu rakstījis cilvēks, kas ir Dieva daļiņa, tad grāmata ir Dieva inspirēta, vai ne? ;-)

 AIVARS, KARLSONAM 12:24:57 28.02.2005 
Bībele ir Dieva inspirēta.To sarakstīja pravieši.Piem.Jānis Patmas salā būdams apcietinājumā sarakstīja tā; -viņam nostājās priekšā eņģelis un viņš tikai rakstīja ko eņģelis viņam diktēja.Ecehiēls stāvēdams pie upes redzēja dievišķu parādību un tā viņu uzrunāja.
Cilvēks te vispār nespēlē nekādu lomu.Ko Dievs gribēs to arī cilvēks darīs.
Bībele ir ļoti kompakta.Ja kādu jautājumu nesaproti,to var atrast citā nodaļā;atkal cita nodaļa papildina tajā teikto.Bībele ir kā ķēde.viss ir sasaistīts.Citās grāmatās nekā tāda nav un nevar būt.Dievs caur gadu tūkstošiem uzrunā vienu un to pašu neko nemainīdams.Tā tas pierādās ka tā ir patiesība.
Ja bībelē liktu vēl klāt citus rakstus ,tad viņa būtu baigi biezā.Piem.vecajās Glika grāmatās ir arī tā saucamie apokrifi.
Tajos starp citu ir pateikts par derības šķirstu.
Starp citu!!!!!!!!!!!!Krisrīgais arheologs Rons Waits ir derības šķirstu atradis un kur?????????????Zem tā kalna alā,kur tika piesists Jēzus Kristus.Pēc Jēzus nāves,kad viņam iedūra ar šķēpu, izrādās asinis un ūdens satecēja pa zemestrīces izveidoto plaisu tieši uz derības šķirsta.
Dievs daudzas lietas atklāj tikai tad ,kad pienāk vajadzīgais laiks.Bībele ir kompakta un tur viss priekš cilvēka glābšanas ir pateikts.Bet es arī tomēr būtu priecīgs palasīt vēl citus rakstus,ko ir sarakstījuši pravieši.Piem. neticīgā Toma raksti,kurus drukā tagad Zviedrijā.
Par citu rakstu neikļaušanau Bībelē man arī kādreiz bija škrobe.Bet pastāv tāds pamatots arguments,ka pārējie raksti ir neprecīzi,slikti tulkoti un vairāk tendēti uz tā laika notikumiem,ne uz Dieva vārda savdabību.
Pastāv arī tāds uzskats kā piem.raksti par karmu noslēpti Vatikānā.Tā vismaz rakstīja Pauls Stelps.Es noticēju viņa teiktajam vēl ilgi,līdz mācīdamies Bībeli nonācu pie secinājuma,ka tas jautājums par karmu atbirst,ja Tu noslēdz derību ar Dievu šodien un esi jau glābts.Nāve tev ir kā miegs pirms jaunas atdzimšanas.
Jā Karlson!Ar to rediģēšanu ir kā ir.Latviskie tulkojumi tiešām ir švaki.''Ļoti laba bībele priekš eiropiešiem ir KING JAMES.

 Karlsons, Aivar 11:28:55 28.02.2005 
kurā tipogrāfijā Dievs grāmatas iespiež? un kas viņas pirms iespiešanas rediģē? un kas izvēlas ko likt un ko nelikt Grāmatā?

un kapēc tik daudz kas no 'Dieva vārdiem' nav iekļauts bībelē? kapēc?

 AIVARS, JONAM 00:19:33 26.02.2005 
Man ir perfekta sapratne par Dieva iestādīto kārtību.Citādi nav jēgas dzīvot,necenšoties to izdibināt.Pareiz?
Un tā kārtība ir-Dieva 10 baušļi.Es saku 11,jo pēdējā naktī Jēzus uz šis zemes deva cilvēcei vēl vienu bausli,jo Viņš redzēja kādi mēs būsim idioti savstarpējās attiecībās.
,,Jaunu bausli es jums dodu,ka jūs cits citu mīlat ,kā Es jūs esmu mīlējis;no tā varēs atpazīt,ka jūs esiet Mani mācekļi,,
Dieva iestādītās kārtības galvenais punkts ir Mīlestība.Kas to neievēro - saņem pēc nopelniem.Visu pamatu pamats ir mīlēt Dievu ar visu savu sirdi un saprašanu.Saprašana nozīmē pareizu izpratni par Dieva iestādītajiem likumiem.
Piem.-nevar mīlēt Dievu un ietekmēties no horoskopiem.Šajā gadījumā tu Dievam neuzticies,bet seko sātana filozofijai,ka tevi nekas nevar glābt kā vien uz kādu laiku sarakstītās naudaskāro cilvēku cūcības.
Nevajag baidīties saprast Dievu.Viņš teica:,,jūs būsiet mani draugi,ja turēsiet Manas pavēles,,.Kur te problēma.Viņš ir savējais.Viņš mūs muļķus uzrunā kā vien spēj.Lai tikai mēs noticētu Viņa vārda patiesībai Viņš pat Turcijā ir izdarījis zemestrīci ,lai vēl tie kas netic ar savām acīm apskatītos uz milzīgo stadiona lieluma kuģi.Kuģis ir pacēlies virs zemes.Kuru cēla Noass ticēdams Dievam.Citi rēca un ņirgājās par viņu.Un tad kad pirmoreiz sāka līt lietus visiem bij bikses pilnas.Jo ko Dievs saka-tā arī notiek.Tu vari ticēt pasakām,bet tās tev neko nedod.Vajag ticēt tam ,kas tev ko dod un vēl vairāk.
Nav jau slikti braucot pa pasauli ko jaunu izdibinot.Var apmeklēt gudrus cilvēkus.Bet var arī Dievu atrast sevī,savā ķermeņa baznīcā.Jēzus teica:vai jūs neziniet,ka jūs esiet dieva templis,,.Es teikšu tā:kas savu templi piecūko ar visādiem sūdiem ir muļķis.

 Aivars,  22:29:55 25.02.2005 
Jūs arī jau pēc gada varētu teikt tāpat kā es,ja vien...
Visas pasaules grāmatas diemžēl ir par maz.Vajadzētu pareizināt ar 1000000,arī tad neko nevarēs saprast,jo to ko ir uzrakstījis cilvēks,-tas ir tikai cilvēka viedoklis.
Vienīgā grāmata kuru ir uzrakstījis Dievs ir Bībele.Tur ir pilnīgi viss.Tā ir cilvēka dzīves instruktāža.Vadoties pēc šīs instruktāžas tu vari saprast pareizu pasaules izcelšanos,kāpēc cilvēki grēko,kāpēc reizēm Dievs dusmojas,kādām ir jābūt cilvēku savstarpējām attiecībām,kas ir mīlestība,kas ir okultisms,sātanisms,elkdievība,mamonisms,kas notiek ar cilvēku pēc nāves,garu,dēmonu,eņģeļu pasaule,citu būt
ņu pasaule,skaitļu īpatnības...
Es arī lasu citas grāmatas ,bet man ir ar ko salīdzināt.Daudzas grāmatas un mācības sākas un beidzas ar noslēpumu.Atšķirībā Bībele verās vaļā atšķirībā -cik tu esi audzis.Tā ir fantastika.Dariet arī jūs tā.Neliedziet sev to kaifu sarunāties ar Dievu.Vai tad tiešām jums negribās pašiem šos jautājumus paprasit Dievam.Kā šķirsi Bībeli tā tur tev būs tās dienas atbilde.

 Karlsons, MB 19:41:38 25.02.2005 
Tas kas zin, klusē;-)

 MB, Aivar 19:41:07 25.02.2005 
saliekot visas pasaules grāmatas kopā mēs iegūsim tikai mazu pilienu informācijas par to;-) tā ka nestāsti ka ZINI;-)

 Aivars,  18:17:40 25.02.2005 
Es zinu precīzi kāda ir Dieva iestādītā kārtība.Precīzi.Konkrēti.Bez šaubīšanās.
Bet kā ir ar Tevi? Vai Tu to zini?Pastāsti.
Dievs ir teicis:,,nevisu jums būs zināt,,

Dievs ir-Tēvs,Dēls,Svētais gars.Kāds Viņš izskatās lasi Ecehiēla grāmatā.Krievu bībelē ir konkrētāk par radīšanu:Bogi radjiļi zemļu......
Turpmāk vēl.
Pastāstiet kā Jūs to saprotat.Gaidīšu.

 JONS,  17:54:35 25.02.2005 
Aivar, kā tu zini kāda ir Dieva iestādītā kārtība? vai tev vispar ir nojausma par to?

 Pati uzmaniiba:-), Aivars 18:33:55 24.02.2005 
Kas ir Dievs un vinja iedibinaataa kaartiiba?Kaa sauc Dievu ?Kas vinjam vardu ir devis?Dieva vecaaki?Pastasti ludzu...

 AIVARS,  17:45:42 24.02.2005 
Geršoms Solems to apzīmējis par ,,augstāko šarlatānismu.Es arī ,vēl vairāk:Sātanisma praktizēšana.
Cits teiktu:-murgi!Nē tā ir apzināta ņirgāšanās par Dieva iestādīto kārtību.Sātana meli.