Par jaunatdzimšanas trīs stāvokļiem

Kungs māca, ka, ja kāds netiek par jaunu dzemdināts; tad tas nevar redzēt Dieva Valstību (Jņ.3,3.5.7); bet maz ir to, kuri zina, ko nozīmē tikt par jaunu dzemdinātam jeb atdzemdinātam. Tas tāpēc, ka nebija zināms, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība — izd.), un tāpēc arī ne, kas ir ticība; jo, kurš nezina, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība), tas nevar zināt, kas ir ticība, tāpēc ka labprātība un ticība ir /izšķirīgi/ viens, tāpat kā labais un patiesais un arī kā gribas rosme un saprāta domāšana.

Kungs māca, ka, ja kāds netiek par jaunu dzemdināts; tad tas nevar redzēt Dieva Valstību (Jņ.3,3.5.7); bet maz ir to, kuri zina, ko nozīmē tikt par jaunu dzemdinātam jeb atdzemdinātam. Tas tāpēc, ka nebija zināms, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība — izd.), un tāpēc arī ne, kas ir ticība; jo, kurš nezina, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība), tas nevar zināt, kas ir ticība, tāpēc ka labprātība un ticība ir /izšķirīgi/ viens, tāpat kā labais un patiesais un arī kā gribas rosme un saprāta domāšana.


Iemesls, kāpēc neviens nevar nākt Dieva Valstībā, ja nav par jaunu dzemdināts, ir tas, ka cilvēks no vecākiem iedzimtā mantojuma pēc piedzimst ikvienas sugas ļaunumos, līdz ar spēju, ka, tos ļaunumus atstādinot, var tapt garīgs; un ja netop garīgs, tad debesī nākt nevar. No dabīga tapt par garīgu nozīmē (ir) atdzimt jeb tapt atdzemdinātam. Bet lai zinātu, kā cilvēks top atdzemdināts, tad ir jāapsver sekošie trīs cilvēka stāvokļi.


Cilvēka pirmais stāvoklis, kurš ir pazudinājuma stāvoklis, ir ikkuram cilvēkam mantots no vecākiem, jo ◊šādā kārtā (no tam) cilvēks piedzimst patmīlībā un pasaules mīlestībā, un no šīm, kā saviem avotiem, ikvienas sugas ļaunumos. Šo mīlestību patikas ir tās, no kurām viņš vadās, un patiku pēc nezina, ka viņš ir ļaunumos; jo nevienu mīlestības patiku nejūt citādi kā kaut ko labu — kālabad arī cilvēks, ja netiek atdzemdināts, zina tikai, ka mīlēt sevi un pasauli vairāk par visu ir pats labais; un ka dominēt pār citiem un turēt savā īpašumā visu citu cilvēku mantas ir visaugstākais labais. No tam arī ceļas (ir) viss ļaunais, jo aiz mīlestības viņš neraugās ne uz vienu citu kā uz sevi vien; un ja arī raugās uz kādu citu aiz mīlestības, tad kā velns uz velnu, un kā zaglis uz zagli, kad tie kopā vienu darbu veic. Tie, kuri tās mīlestības un no tām izverdošos ļaunumus to patikas pēc sevī apstiprina, paliek dabīgi un top jutekliski ķermeniski; un paši savā domāšanā, kas ir viņu gara domāšana, trako; bet tomēr, pasaulē būdami, var prātīgi un gudri runāt, un darboties — jo viņi ir cilvēki, un tāpēc viņiem ir racionālas domāšanas spēja (racionālitāte) un brīvība; bet arī to viņi dara aiz patmīlības un pasaules mīlestības. Šiem pēc nāves, kad viņi top par gariem, nevar būt citas patikas kā tā pati, kas viņiem savā garā bijusi pasaulē, un tā patika ir ellišķas mīlestības patika, kas pārvēršas nepatikā, sāpēs un negantībā — kas Vārdā domāts ar mocībām un elles uguni. No tam ir skaidrs, ka cilvēka pirmais stāvoklis ir pazudinājuma stāvoklis; un ka tajā ir tie, kuri neļaujas sevi atdzemdināt.


Cilvēka otrais stāvoklis, kurš ir reformēšanas stāvoklis, ir tad, kad cilvēks iesāk domāt par Debesi turienes prieka dēļ, un tādējādi arī par Dievu, no kā viņam debess prieks var nākt. Bet to viņš sākumā domā aiz patmīlības patikas, jo debess prieks ir viņam tā patika. Bet kamēr šās mīlestības patika līdz ar no tās izverdošu ļaunumu patikām viņā valda, tikmēr viņš citādi saprast nevar kā, uz debesi nākot, ja skaita lūgšanas, klausās sludināšanu, iet pie svētā Mielasta, dod nabagiem, palīdz trūkumcietējiem, ziedo dievnamiem, atbalsta patversmes, un dara citas tamlīdzīgas lietas. Šajā stāvoklī cilvēks neko citu arī nezina kā to, ka glābts tiekot, vienīgi ja domā lietas, ko reliģija māca — vai nu to, ko sauc par ticību, vai tos ko sauc par ticību un labprātību. Ka viņš citādi nesaprot kā, glābts tiekot, ja tās lietas domā, tas tāpēc, ka viņš nebūt nedomā par ļaunumiem, kuru patikās viņš ir, un kamēr to patikas viņā paliek, paliek arī ļaunumi. To patikas ceļas (ir) no to iekāres, kura pastāvīgi uz tiem nesas, un tos arī rada, ja nekādas bailes viņu no tiem neattur. Kamēr ļaunumi viņu mīlestības iekārēs un no tām arī patikās paliek, nav nekādas citas ticības, labprātības, svētbijības, dievkalpošanas, kā vien ārējās formās, kas pasaules priekšā izliekas, it kā būtu, tomēr nav. Šās lietas var pielīdzināt ūdeņiem, kas izplūst no netīra avota un nav dzerami. Kamēr cilvēks ir tāds, ka reliģijas pēc gan domā par Debesi un par Dievu, bet nedomā par ļaunumiem, ka tie ir grēki, tikmēr viņš vēl ir pirmajā stāvoklī; bet otrajā jeb reformēšanas stāvoklī viņš nāk tad, kad iesāk domāt, ka ļaunais ir grēks, un vēl vairāk — ka šis vai tas ļaunums ir grēks, un kad cik necik to sevī izpētī un to negrib.


Cilvēka trešais stāvoklis, kurš ir atdzemdināšanas stāvoklis, uztver iepriekšējo stāvokli un ir tā turpinājums. Tas iesākas, kad cilvēks atstājas no ļaunumiem kā grēkiem; un progresē, skatoties pēc vairīšanās (bēgšanas) no tiem, un top pilnīgāks, skatoties pēc cīnīšanās pret tiem; un tad, skatoties pēc uzvarēšanas no Kunga, viņš ir atdzemdināts. Tajā, kurš tiek atdzemdināts, dzīves kārtība apgriežas, viņam no dabīga kļūstot garīgam; jo no garīgā šķirts dabīgais ir pret kārtību, bet garīgais saskan ar kārtību. Tāpēc atdzemdināts cilvēks darbojas aiz labprātības, un to, kas pieder pie viņa labprātības, padara par savas ticības piederumu. Tomēr garīgs viņš top ne vairāk par to, cik viņš ir patiesībās, jo ikviens cilvēks tiek atdzemdināts ar patiesībām, un saskaņā ar tām dzīvojot; jo no patiesībām viņš zina, kā jādzīvo, un dzīvodams viņš tās dara. Tā viņš saista labo ar patieso, kas ir garīga laulība, kurā pastāv (ir) debess.


Ka cilvēks tiek reformēts un atdzemdināts ar to divu spēju palīdzību, kuras sauc par racionālitāti un brīvību, un ka bez tām viņu reformēt un atdzemdināt nevar, tas tāpēc, ka ar Racionālu domāšanu (racionālitāti) viņš var saprast un zināt, kas ir ļauns un kas labs, un no tam arī, kas ir nepatiess un kas patiess; un Brīvībā var gribēt to, ko saprot un zina. Bet kamēr viņā valda ļaunuma mīlestības patika, viņš nevar labo un patieso brīvi gribēt un padarīt to par sava prāta piederumu, kāpēc arī nevar to sev piesavēt. Jo, kā iepriekš rādīts, tikai tas, ko cilvēks brīvi saskaņā ar prātu dara, tiek viņam piesavēts kā savs; un ja netiek piesavēts kā savs, cilvēks netiek reformēts un atdzemdinats. Un tikai tad viņš darbojas aiz labā un patiesā mīlestības patikas, kad ļaunā un nepatiesā mīlestības patika ir atstādināta; jo reizē divu savstarpēji pretēju mīlestības patiku nav. Darbošanās aiz mīlestības patikas ir brīva darbošanās, un tā kā prāts mīlestībai piekrīt, tad tāda darbošanās saskan arī ar prātu.


Tā kā racionāla domāšana un brīvība ir tā ļaunam kā arī labam cilvēkam, tad kā ļaunais tā arī labais var patieso saprast un labo darīt; tikai ļaunais nevar to brīvi saskaņā ar prātu, bet labais var, tāpēc ka ļaunais ir ļaunā mīlestības patikā, bet labais ir labā mīlestības patikā. Tāpēc patiesais, ko ļauns cilvēks saprot, un labais, ko viņš dara, viņam nepiesavējas, bet piesavējas labajam cilvēkam; un nepiesavējoties to it kā par savu, nav ne reformēšanas, ne atdzemdināšanas, jo ļaunumi līdz ar nepatiesībām ļaunajiem ir it kā centrā, un labais (dsk.) līdz ar patiesībām nomalēs (perifērijās); bet labajiem labais (dsk.) līdz ar patiesībām ir centrā, un ļaunumi līdz ar nepatiesībām nomalēs; un abos tas, kas ir centrā, izplatās līdz pat nomalēm — tāpat kā siltums no uguns centrā, un kā aukstums no sala centrā. Tādējādi labo (dsk.) nomalēs pie ļaunajiem apgāna centra ļaunumi, un ļaunumus nomalēs pie labajiem lēnina centra labais (dsk.); aiz kura iemesla ļaunumi atdzemdināto nepazudina, un labais (dsk.) neatdzemdināto neglābj.


— No E. Svedenborga “Par Dievišķo Gādību”


12.12.2007

Komentāri:

 Logos, Sluņkis 23:55:21 27.12.2007
78.84.150.134

Bet ja Tu gribēji pateikt, ka šis process ir no pirksta izzīsts un dabā notiek vienā acumirklī kristības vai kādā citā brīdī, tad pasaki arī, kāpēc Jēzus sevi sauc par Ceļu, un kāpēc kristītie vairumā neizrāda nekādas jaunatdzimšanas pazīmes.
-------------------------------------------------

Piedzimšana no augšienes notiek svētajā kristībā. Ar to cilvēks tiek apzīmogots mūžīgajai dzīvībai, un pēc fiziskās nāves pa taisno, bez tiesas, ieiet debesu valstībā. Kas tic, un top kristīts, tas taps izglābts (Mk.16.16)
Tu pareizi pamanīji, ka pēc kristības saņemšanas cilvēks uzreiz nepārvērtās par eņģeli. Priekšā stāv grūts svēttapšanas ceļš. Ik dienas, līdzpat nāvei, vecais miesas kārais cilvēks cīnīsies ar jauno svētā Gara alkstošo cilvēku. Taču šīs svēttapšanas rezultāti, nekādā mērā vairs neietekmē iekļūšanu debesu valstībā. To jau ir nopelnījis mums Jēzus Kristus, un dāvājis šo `ceļazīmi` uz Paradīzi. To saņemam kristībā.
Jaunkristītais no nekristītā arēji nearko neatšķiras. Vienīgi pirmais tagad zin, ka nav cita Ceļa atpakaļ pie Dieva, kā caur Jēzu Kristu! Viņus atšķir tikai ticība.

 Sluņkis, Logos 23:23:48 27.12.2007
84.237.208.206

Jaunatdzimšana ir kā desa. Un desai mēdz būt tikai divi stāvokļi: apēsta un neapēsta. Sagriezta un nesagriezta. Iepakota un nepiepakota. Nosvērta un nenosvērta. Tāpat arī jaunatdzimšanai, šādā prespektīvā. Ideju uztvēru.

Bet runa nav par desu, bet par desas ēdāja stāvokļa maiņu ceļā no tukša vēdera uz pilnu vēderu. Citā grāmatā Svedenborgs to pat ir sadalījis 7 stāvokļos, tāpat kā Mozus. Katru no šiem stāvokļiem vēl var sadalīt četros stāvokļos vienā griezumā utt. -- atkarībā no ēšanas pētītāja vajadzības.

Bet ja Tu gribēji pateikt, ka šis process ir no pirksta izzīsts un dabā notiek vienā acumirklī kristības vai kādā citā brīdī, tad pasaki arī, kāpēc Jēzus sevi sauc par Ceļu, un kāpēc kristītie vairumā neizrāda nekādas jaunatdzimšanas pazīmes.

Ps. Liekas, ka 'kas īsti ir jaunatdzimšana' ir visai plašs temats, ko ar vienu citātu grūti apgaismot, kaut gan tas ir mēģināts. 'Kas' ir iztirzāts citviet grāmatas tekstā 'un kādā veidā to veic' šajā citātā ir kaut cik aprādīts. Bet -- jau iepriekš atvainojos, ja kļūdos -- šķiet, ka vairāk par virsrakstu jau nav jāizlasa un jāapsver… Miers!

 administrators, Logos,  09:05:19 27.12.2007
10.225.20.27

suti rakstu uz mistika@e-mistika.lv, publicesim

 sado de la riga, raimotomass@inbox.lv 03:51:04 27.12.2007
87.110.19.73

shajaa portaalaa var ko atrast par saatanu,m?

 Logos, administratoram 20:05:57 26.12.2007
78.84.150.134

Vai šajā portālā, sadaļā kristietība, ir iespējams ievietot jaunu rakstu vai jaunu diskusiju? Tas, kas šeit tiek pasniegts zem nosaukuma `Kristietība` diemžēl ļoti atšķiras no kristīgās mācības kādu to māca Jēzus Kristus, viņa apustuļi, patriarhi un visa Baznīca 2000 gadu garumā.

 Valters,  04:23:40 25.12.2007
87.110.78.24

Āmen!

 Logos,  00:11:46 25.12.2007
78.84.150.134

Valters, 14:11:25 24.12.2007
87.110.78.24
Piemēram 'atdzimšana ūdenī un garā' - tie ir simboli ...
-----------------------------------------------------------------------

Kam svētā kristība ir simbols, tam nenākt debesu valstībā. Bet kam tā ir eksistenciāla realitāte - dzīvā Dieva žēlastības dāvana, kopā ar ticību visu grēku piedošanai Jēzus Kristus vārdā, tas ir apzīmogots debesu valstībai un mūžīgajai dzīvībai.

 Valters, evanģēlistam 18:23:16 24.12.2007
87.110.78.24

Bet par dusmām Tev pilnīgi piekrītu! Vienmēr cenšos tās atlaist pēc iespējas ātrāk.

 Andris8,  15:42:22 24.12.2007
78.84.13.46

MB.
Ir iespējami divi scenāriji :
1.Atgriežamais izdzers to bļodu sausu ,un iegūs zināmu pieredzi.
2.Viņš vienkārši noslīks ,un nonāks debesīs, un domās ,ka to visu nosapņojis!:))))))))

 MB,  15:22:09 24.12.2007
77.93.31.169

Andri, gara proporcijas pret miesu? :D

 Andris8,,  14:52:15 24.12.2007
78.84.13.46

Valteram.
Var gan izmainīt šo to ,tikai ilgāk jāpatur tai bļodā!:))

 Valters,  14:11:25 24.12.2007
87.110.78.24

Piemēram 'atdzimšana ūdenī un garā' - tie ir simboli cilvēka dvēseles izaugsmes noteiktiem stāvokļiem, pārejas punktiem iesvētības jeb mūžīgās pilnveides takā. Šie simboli nepieder kristietībai, kura tos 'aizņēmusies' no tā sauktajiem 'pagāniem'. Savukārt iedomāšanās, ka kādu tikai iebāžot vienas vai otras baznīcas ūdens bļodā, var izmainīt viņa būtību ir vistīrākā profanācija.
Pie tam profanācija nenozīmē zaimošana.

 Logos, evangelijs@inbox.lv 11:57:17 24.12.2007
78.84.150.134

bet tik trula okultu simbolu profanācija uzdzen dusmu!
--------------------------------------------------------------------

Nedusmojies draugs. Dusmas bojā skaistumu. :)

Paskaidro lūdzu, ko tu domāji ar okultajiem simboliem un to zaimošanu?

 Logos, evangelijs@inbox.lv 11:57:11 24.12.2007
78.84.150.134

bet tik trula okultu simbolu profanācija uzdzen dusmu!
--------------------------------------------------------------------

Nedusmojies draugs. Dusmas bojā skaistumu. :)

Paskaidro lūdzu, ko tu domāji ar okultajiem simboliem un to zaimošanu?

 Valters,  02:11:33 24.12.2007
87.110.78.24

No šī komentāra ir skaidri redzams, ka pastāv vēl viens stāvoklis: kristīgās tumsonības stāvoklis. Lai piedod man evanģēlists, bet tik trula okultu simbolu profanācija uzdzen dusmu!

 Logos, evangelijs@inbox.lv 23:50:01 23.12.2007
78.84.150.134

Jauks rakstiņš. Tikai nav paskaidrots kas īsti ir jaunatdzimšana. Kas un kādā veidā to veic?

Vispirms par svētās kristības iestādījumu:

'18. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: 'Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
19. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
20. tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.'

Par kristības nozīmi un vajadzību:

''Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.'

Par piedzimšanu no augšienes:

'3. Jēzus atbildēja: 'Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.'
4. Nikodēms saka Viņam: 'Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?'
5. Jēzus atbildēja: 'Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
6. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.'

Izlasot šīs rakstuvietas nav grūti saprast, ka iespējami ir tikai divi dvēseles stāvokļi (nevis trīs kā raksta Svedenborgs).

1. iedzimtā grēka stāvoklis (pirms kristības)

2. jaunpiedzimšanas un visu grēku piedošanas stāvoklis caur svēto kristību.

http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/markaevangelijs/Markaevangelija01.htm