PILNĪBA UN PASAULE

Kā mums jau ir zināms, Radītāja pilnība atklājas mīlestībā, maksimālā uzmanībā un līdzcietībā attiecībā pret visiem sabiedrības locekļiem. Tagad mēģināsim noskaidrot, vai mēs šo bausli uztveram tikai kā ticību, vai mēģinam to arī praktiski pielietot.

Kā mums jau ir zināms, Radītāja pilnība atklājas mīlestībā, maksimālā uzmanībā un līdzcietībā attiecībā pret visiem sabiedrības locekļiem. Tagad mēģināsim noskaidrot, vai mēs šo bausli uztveram tikai kā ticību, vai mēģinam to arī praktiski pielietot.


Domāju, ka lasītājs sapratīs manu neiecietību pret tukšu filozofēšanu, jo tādā veidā, uz izdomātu likumsakarību pamata, tiek izdarīti dažādi secinājumi.


Mūsu paaudzei jau ir zināmi gadījumi, kad šādas filozofijas cenšas realizēt dzīvē. No tā cieš miljoniem cilvēku. Teorētiski pieņēmumi pilnīgi nepamatoti tiek ņemti par pamatu, un tas izraisa pašas teorijas sagrūšanu.


Vai ir iespējams uz praktiskās bāzes pamata izzināt pasauli, viņas likumus, un tādā veidā nonākt pie nepieciešamības pildīt Radītāja noteiktos nosacījumus?


Kad mēs vērojam dabā pastāvošo kārtību, mūs pārsteidz vadības precizitāte (gan mikroelementos, gan makropasaulēs). Kā piemēru mēs varam ņēmt sev pašu tuvāko – cilvēku. Tēva šūna nonākot drošā, pirms tam sagatavotā, mātes ķermenī tiek nodrošināta ar visu nepieciešamo, lai spētu attīstīties līdz brīdim, kad tā parādās pasaulē, kad tā sāk patstāvīgu dzīvi kā patstāvīgs organisms, nekas no malas tai nespēj kaitēt.


Pēc tam gādīgā daba rūpējas par to, lai atraisītu vecākiem nepieciešamās jūtas, un bērns būtu absolūti pārliecināts par apkārtējo mīlestību un rūpēm. Tāpat kā cilvēki, arī dzīvnieki un augi rūpējas par saviem pēcnācējiem.


Tomēr ir saskatāma krasa atšķirība starp to, kā daba rūpējas līdz tam brīdim kamēr sugas pārstāvis parādās pasaulē, un pēc tam, kad tas sāk patstāvīgu dzīvi, un turpmāk spiests cīnīties par savu izdzīvošanu.


Šīs dīvainās norises, kas notiek pasaules vadības sistēmā, kura pastāv visos dzīvības līmeņos, kopš senseniem laikiem ir nodarbinājušas cilvēku prātus, un tas ir izraisījis dažādu teoriju rašanos.


Evolūcija. Šī senā teorija neuzskata par vajadzīgu atrisināt šīs neatbilstības. Radītājs ir radījis pasauli un valda pār visu. Pats Viņš ir bezjūtīgs un bez saprāta. Viņš rada radījumu atbilstoši fizikas likumiem.
Piedzimstot un kļūstot par indivīdu, radījums attīstās atbilstoši evolūcijai un nežēlīgajiem izdzīvošanas likumiem. Radītāju šī teorija dēvē par “Dabu”, ar to pasvītrojot tās bezjūtīgumu.


Duālisms. Šī teorija tiek balstīta uz to, ka pārsteidzošā dabas gudrība daudzkārt pārsniedz cilvēka iespējas. Dabai jābūt apveltītai ar saprātu, atmiņām un jūtām, jo nav iespējams apgalvot, ka visos dabas līmeņos valda tikai nejaušība. No tā rodas secinājums, ka eksistē divi spēki – pozitīvie un negatīvie, kam piemīt saprāts un jūtas, un tie ir spējīgi nodot šīs īpašības tiem, ko viņi ir radījuši.


Daudzdievība. Analizējot dabas parādības, un sadalot tās spēkus pēc rakstura, parādījās reliģijas (kā sengrieķu) ar neskaitāmām dievībām, kur katra no tām tiek vadīta ar noteiktu spēku.


Vispār bez vadības. Pēdējā laikā, ar jaunas un jūtīgas aparatūras parādīšanos un jaunu zinātnisko metožu izstrādāšanu, zinātnieki ir atklājuši ciešu saistību starp visām, pat visatšķirīgākajām, pasaules daļām, un tāpēc tika atmesta “daudzspēku” teorija, un parādījās pieņēmums par vienu, vienotu valdošo spēku, bet cilvēces niecībā attiecībā pret šo spēku mēs esam atstāti paši savā varā.


Neskatoties uz šīm daudzajām teorijām, radījumi un cilvēki cieš. Cilvēks nesaprot, kāpēc daba, kura tik saudzīgi izturējās pret viņu, kamēr viņš bija mātes miesās un savā attīstības sākuma periodā, tik nesaudzīgi sāk pret viņu izturēties brieduma gados, kad viņš jau ir pieaudzis un kad viņam šī gādība būtu vēl nepieciešamāka. Rodas jautājums, vai mēs paši neesam vainīgi, ka daba pret mums tik nežēlīgi izturas?


Viss, kas notiek dabā, ir savstarpēji saistīts un tāpēc, pārkāpjot kaut vai vienu tās likumu, mēs izvedam visu sistēmu no līdzsvara un nav svarīgi, vai mēs dabu uzskatām par Vadītāju, kurai nepiemīt ne jūtas, ne mērķu, vai kā Radītāju, kam piemīt mērķi, saprāts un rīcības plāns. Mēs eksistējam pasaulē, kurā valda noteikti likumi, un, pārkāpjot tos, mēs kā sodu saņemam sabojātu vidi, sabiedrību un paši sevi.


Principā nav svarīgi kas – daba vai Radītājs, ar attiecīgu likumu palīdzību uz mums iedarbojas. Mums šie likumi ir jāpilda un jāpieņem kā objektīvi un neizbēgami. Vadoties pēc Kabalas, vārda “Elokim” skaitliskais apzīmējums ir līdzvērtīgs vārda “Teva” skaitliskajam apzīmējumam un tas norāda, ka Radītāja saikne ar mums noris caur dabu.


Mums ir svarīgi saprast dabas likumus, jo to neievērošana ir visu mūsu nelaimju cēlonis. Visiem ir skaidrs, ka cilvēkam ir nepieciešama sev līdzīgo sabiedrība un nav iespējama viņa eksistence bez apkārtējo palīdzības. Ja kāds pēkšņi nolemtu sevi izolēt no apkārtējās sabiedrības, viņš sevi pakļautu ciešanu pilnai dzīvei, jo nebūtu spējīgs sevi nodrošināt ar visu dzīvei nepieciešamo.


Tieši daba uzliek cilvēkam par pienākumu dzīvot starp sev līdzīgiem un, nonākot saskarē ar citiem, izpildīt divas operācijas – saņemt no sabiedrības sev nepieciešamo un no savas puses dot un nodrošināt sabiedrību ar sava darba augļiem. Kurš pārkāpj kādu no šiem likumiem, izjauc līdzsvaru, un tāpēc sabiedrība viņu nosoda.


Ja saņemts tiek par daudz (piemēram zādzība), nekavējoties seko sabiedrības nosodījums. Turpretī, ja cilvēks atsakās ar savu darbu sabiedrībai kaut ko dot, viņš par to reti kad tiek nosodīts vai neatrodas tiešā atkarībā no pārkāpuma, tāpēc apstākļi, kas liek rīkoties sabiedrības labā, parasti netiek ievēroti.


Pēc Toras paaudžu maiņa pasaulē ir tikai ķermeņa rašanās un pazušana, turpretī dvēsele, kura piepilda ķermeni, cilvēka augstākais Es (viņa vēlmes, raksturs un domas ir ieprogrammētas materiālā datu glabātuvē – smadzeņu šūnās) nepazūd, bet tikai maina apvalku.


Šāda ierobežota dvēseļu skaita regulāra pārdzimšana, viņu nolaišanās mūsu pasaulē un viņu iemiesošanās jaunos ķermeņos dod mums jaunas cilvēku paaudzes. Attiecībā uz dvēselēm, visas paaudzes no pirmās līdz pēdējai skaitās kā viena paaudze, kuras dzīve ir vairāki tūkstoši gadu, un nav svarīgi, cik reižu katra dvēsele iemiesojās jaunā ķermenī. Ķermeņa nāve neiespaido dvēseli, tāpēc, ka tā pieder augstāka līmeņa matērijai. Tā piemēram, nagu vai matu (augu līmenis) nogriešana, neiespaido ķermeņa (dzīvnieka līmenis) dzīvi.


Radot un nododot mūsu rīcībā pasaules, Radītājs ar to uzliek mums kā pienākumu pakāpeniskas garīgās attīstības rezultātā savienoties ar viņu. Bet vai cilvēkiem ir obligāti jāpilda Viņa griba?


Kabala atklāj mums pilnīgi noslēgtu ainu par to, kā mēs tiekam vadīti, un iznāk, ka labprātīgi vai ciešanu ceļā, šajā vai kādā no nākamajām dzīvēm, fizisku, sociālu vai ekonomisku spēku spiediena rezultātā, katrs no mums un visa cilvēce kopumā būs spiesta pieņemt Radītāja gribu par savu dzīves mērķi.


Paaudžu noslēgumā visi sasniegs vienu mērķi. Atšķirība vienīgi ir izraudzītajā ceļā. Kurš pie šā mērķa dodas labprātīgi, ciešanu vietā kā balvu saņems baudu savienojoties ar Radītāju.


Nelaime ir tā, ka cilvēce nestādās priekšā, kādas nelaimes viņu sagaida, bet mērķis ir nosprausts un Toras likumi nemainīgi, tāpēc ikdienas ciešanas un periodiskas globālas katastrofas mudina katru no mums apzināties un izjust nepieciešamību pildīt Radītāja baušļus, iznīdējot sevī egoismu un skaudību un attīstīt līdzcietības, savstarpējas palīdzības un mīlestības jūtas.


kabbalah.info


26.05.2006

Komentāri:

 Stabulnieks, urar69inbox.ru 18:20:38 12.07.2006 
Cefšfehofsfezhefsdešhtez.
Skaidrībai ar Toru nav nekāda sakara, tajā ir tikai izmaiņu apraksts, kurš neko nedod un nav devis arī ēbrejiem. Skolotāja slepkavība ir skaidrs piemērs tam. Tapēc arī citiem nebūs nekāda labuma. Tikai tas, kurš ir nepārtraukts var ko dot un pamācīt. Pārtraukuši ir Pārtraukti. To centieni ir tikai agonija.
Cefšfehofsfezhefsdešhtez.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 19:41:46 30.05.2006 
Dotais dzīvais process bija ļoti labi aprakstīts indiešu rakstos jau sensenos laikos. Sanskritā ir uzrakstītas 108 Upanišādas, kuras atklāja zināšanas par Kundalini pamodināšanu un garīgo izaugsmi. Norādījumi par to ir arī citu valstu rakstos. Piemēram Bībelē, kur šo procesu dēvē par dzīvības stumbru, ir teikts: 'Es parādīšos Jums kā liesmu mēles'. Kad Kundalini paceļas, tā šķērso dažādus enerģētiskos centrus, kurus apgaismojot, tie kļūst līdzīgi liesmu mēlēm. Svētā Gara vēsā brīze ir tieši tā enerģija, kuru var sajust Sahadža-Jogā. Evaņģēlijā no Sv. (Foma – krieviski) varam lasīt – ka Sahadža sajūtas ir ļoti precīzi raksturotas kā mūsu garīgās dzīves gala mērķis. Kundalini ceļoties augšup ir jāšķērso seši smalkie enerģētiskie centri, kas atrodas muguras un galvas smadzenēs. Pēdējais izrāviens ir 'kristības' – kas izpaužas kā liegs vēss Svētā Gara vējiņš, izejošs no galvas virspuses avotiņa rajona.
Pirmais centrs – muladhara. Tai ir četras ziedlapiņas ( apakšpinumi). Tas novietots zem trīstūrveida kaula un fiziskā līmenī atbild par sēžamvietas rajonu, kura kontrolē visas izvades funkcijas, un arī dzimumorgānus. Kad Kundalini paceļas, šis centrs kļūst pasīvs izpildot izvades funkcijas un aktīvs veicinot Kundalini pacelšanos. Kundalini šķērso sešus augstākminētos centrus. Pirmais centrs – muladhara – aizsargā Kundalini tīrību un nevainību tai pamostoties. Muladhara – tā ir mūsu nevainības centrs un der zināt to, ka nevainību nekad nevar iznīcināt. Tā ir neiznīcināma, kaut arī dēļ mūsu izvirtušās seksuālās uzvedības tiek pārklāta ar enerģētiskajiem 'noslāņojumiem'. Kad mēs domājam par seksu, un sasaistām visu ar seksu, mēs kļūstam par seksuāli orientētiem. Tad mūsu uzvedība vairs neatgādina cilvēku uzvedību, bet kļūst vēl ļaunāka par dzīvnieku izturēšanos. Seksuālā orientācija rada flirtu, prostitūciju, homoseksuālismu, lesbismu, vecāku seksuālo uzmākšanos saviem bērniem, laulības ar asinsradiniekiem utt. Neskatoties uz dabas likumu paštaisnīgo pārkāpšanu, nevainība – muladharas spēks – saglabājās, lai gan arī tikai snaudošā vai ievainotā stāvoklī. Tās dabīgais stāvoklis var tikt atjaunots un ievests normas robežās, pamostoties Kundalini enerģijai. Nevainība – ir tā enerģija, kura uztur Kundalini, kad tā paceļas un noregulē visus centrus normas robežās. Atmostoties Kundalini dotais centrs pārtrauc visas savas citas funkcijas. Tas piebremzē sēžamvietas rajonā esošo orgānu darbību, kas ir atbildīgi par izvades funkciju. Meklētājs kļūst līdzīgs nevainīgam bērnam. Daudziem cilvēkiem, kuriem bloķējas zemāk esošie centri, Kundalini pacelšanos var novērot ar neapbruņotu aci. Ja bloks ir otrajā vai trešajā centrā, tad redzams, kā trīstūrveida kauls pulsē līdzīgi kā sirds.
Otrais centrs – svadhistana.

 Tutyns Ta Muns, auzas@pelavas.lv 09:15:57 30.05.2006 
Tas ir labi, ka vismaz nosaums ir izvēlēts neitrāls un derīgs visiem.

Nu bet ir zināms, ka kaut kad ļoti sen kādi daži iedomājās, ka paši zina labāk kā un aizbēga no mājām. Pēc tam viņus atpakaļ vairs nelaida un tā radās kārtejais mīts par to ka tie kādi daži esot no kaut kurienes izdzīti.
Ar to savu kā labāk viņi joproiām ir mūsu starpā un taisa lielu putru.

Vai Jums gadījumā vēl neradās kādas asociācijas ?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 22:06:18 29.05.2006 
.....Visos Svētajos Rakstos tiek runāts, ka eksistē visurcaurplūstošā Dievišķās Mīlestības enerģija. Tā ir smalka enerģija (Paramčaitaņja) , kura izpilda visu dzīvo darbu un kuru nevar sajust esot uz cilvēciskās apziņas līmeņa. Sahadža-Joga nozīmē to, ka patiesības meklētājs (sadhaka) ir apveltīts no dzimšanas ar tiesībām saņemt savu pašrealizāciju ( atma sakšāt kar) spontāni. Pašrealizācija jeb savas būtības apzināšanās ir cilvēka evolūcijas mērķis un arī visu reliģiju mērķis. Tas ir pēdējais pakāpiens , kas jāsasniedz cilvēkam un dēļ tā viņam muguras un galvas smadzenēs ir dzīvs mehānisms. Tas veidojies pakāpeniski mūsu evolūcijas laikā. Šis dzīvais mehānisms darbojas ar savas enerģijas palīdzību, izpaužoties kā parasimpātiskā un abas simpātiskās nervu sistēmas. Viss – ko mēs esam sasnieguši savas evolūcijas laikā, atspoguļojas mūsu apziņā caur centrālo nervu sistēmu.
Lai savienotu mūs ar šo smalko enerģiju kura caurstrāvo katru atomu un katru molekulu, mūsu krusta kaulā mugurkaula pamatnē atrodas tīras vēlēšanās enerģija, saukta par Kundalini. Kundal nozīmē vītne. Viņa ir guļus stāvoklī saritinājusies trīs ar pusi apgriezienos. Šī likumsakarība izteikta caur Dievišķās matemātikas formulu.
Trīsstūrveida kauls mugurkaula pamatnē, kur mājo Kundalini, tiek saukts par sacrum, kas nozīmē noslēpums. Senajos laikos Grieķijā cilvēki zināja par apslēpto dievišķo enerģiju Kundalini, tāpēc viņi nosauca šo (krustveida) kaulu par slepenu. Krustveida kauls ir mugurkaula smadzeņu pamatā.
Kundalini ir līdzīga savienotājkabelim, kas atrodas jebkurā enerģijas sadales kārbā un savieno to ar galveno enerģijas avotu. Tādā pat veidā Kundalini atmostoties ceļas uz augšu un savieno cilvēku ar visurcaurplūstošo enerģiju (Paramčaitaņju).
Tā ir spontāna parādība, spontāns process. Evolūcijas process ir dzīvs process, un tagad ir pienākusi stadija, kad cilvēkiem caur pašrealizāciju ir jasasniedz savas garīgās eksistences nobeiguma punkts. Cilvēku var salīdzināt ar vēl neiedēstītu stādu, tas ir – sākotnēji viņš nav garīgi aktīvs, nav uzsācis savu garīgās izaugsmes procesu. Kad stādiņu dēsta Mātē Zeme, kurai piemīt spēja ( ar ūdens palīdzību) veicināt augšanu, tas sāk savu augšanas ceļu. Tā arī Kundalini enerģija var tikt atmodināta caur Sahadža-Jogas spontāno enerģiju. Kad Kundalini paceļas, tad cilvēka apziņā sākās jauns dzīves process, stimulējošs cilvēka garīguma izaugsmi. Šī garīguma izaugsme ir jauns stāvoklis, kurā cilvēks sāk ieiet līdz ar viņā esošās Dievišķās enerģijas pamošanos. Dievišķā enerģija uztur un apgaismo cilvēka fizisko, psihisko, emocionālo un garīgo stāvokli. (Ūdensvīra laikmeta – trešās tūkstošgades simbols – vīrs ar ūdens krūzi simbolizē masveida Kudalini enerģijas pacelšanos un visas cilvēces garīgo transformāciju salīdzinoši īsā laika periodā – tulkotāja piezīme)
.........

 Andris8Guntim ,  21:24:21 29.05.2006 
Ar šo tulkojumu vajadzēja arī sākt ,nevis ar reklāmu ,kā tirgū !:)

 Alcheimers, Guntim 20:49:27 29.05.2006 
Paldies par pūlēm! Vismaz es labprāt palasīšos. Nesaku gan, ka visam piekritīšu. ;)

Viens ieteikums: uzraksti, lūdzu, pilnu tulkojamās grāmatas bibliogrāfisko aprakstu! Vai, mazākais, autoru, nosaukumu, izdošanas gadu. Citādi jau pašlaik nezinām, KO Tu mums piedāvā.

Otrs ieteikums: varbūt ar MB var sarunāt, lai viņš 'pārceļ' iztulkotos gabaliņus no šejienes un izveido par atsevišķiem rakstiem?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 20:25:48 29.05.2006 
Katru iespējamo brīvo brīdi šeit tiks publicēts grāmatas par Sahadža-Jogu tulkojums latviešu valodā. Guntis Strautnieks. 29.05.2006 Pirmdienā.
_____________________________________________________________
Sahadža-Joga

Saha nozīmē 'ar' , dža nozīmē 'iedzimts', joga nozīmē savienību ar visurcaurplūstošo Dievišķās Mīlestības enerģiju. Tas ir ļoti smalku zināšanu priekšmets par mūsu pacelšanos uz daudz augstāku apziņas līmeni, kura eksistence ir absolūti pamatota un pierādāma.
Vispirms vajag būt meklētājam un zinātniski pieiet dotajam priekšmetam. Izturēties pret to ar cieņu, pieņemt kā hipotēzi, un ja veiktie eksperimenti apstiprina šo zināšanu patiesumu, tad, kā pieņemts godīgiem cilvēkiem, piekrist šī pētījuma rezultātiem.
Jo tas ir vērsts gan uz atsevišķa cilvēka, gan visas pasaules labklājību.
Šīs zināšanas eksistē no senseniem laikiem un ir radušās galvenokārt Indijā. Katra reliģija, bez šaubām, runāja gan par mūsu 'otro piedzimšanu', gan par dzīvības saknēm. Ja zinātniskie pētījumi no Rietumu pasaules tiek pieņemti Austrumos, tad kālab lai Austrumu pasaules zināšanas par patieso realitāti būtu jānoniecina ? Kāpēc uz šīm zināšanām nevērst visnopietnāko uzmanību, ievērojot to, ka šīs zināšanas ir par mūsu civilizācijas saknēm un par evolūciju. Tautām vajadzētu aizdomāties par to – ka mūsdienu civilizācija iznīcina visas cilvēciskās vērtības. Mums tagad vajag rūpīgi izanalizēt, kur esam rīkojušies ne tā, kā būtu vajadzējis, kur mēs esam nogājuši no progresa ceļa. Kāpēc mūsos ir tik daudz vilšanās, bezizejas un nedrošības sajūtu ?Kāpēc pat pasaules attīstītākajās valstīs cilvēki iet bojā no psihiskiem un fiziskiem traucējumiem ? Zinātne nesniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Vērsīsimies tad pie garīguma. Kāpēc neuzdot šādu jautājumu: 'Vai eksistē kāds spēks, pārvaldošs visu Visumu ?'.

 guga, Arfai 18:32:29 29.05.2006 
Iepriekšējā piezīme attiecas uz datu kodēšanu, protams :))) (lai nerastos pārpratumi)...

 guga, Arfa 18:29:43 29.05.2006 
Redzi, Arfa. Jebkurā lietā ir attiecīgās lietas speciālisti. Ja man darbā, piemēram, vajag uzzināt kādas nianses par kodēšanu, tad es zinu, ka mums ir pāris izcili speciālisti šajā jautājumā, es aizeju un uzprasu, un to, ko viņi pasaka, es pat nemēģinu apspriest, ez zinu, ka ko viņi saka, tas tā ir, jo, ja kaut ko nezinās, puiši tā arī pateiks, kā jau speciālisti, bet, ja saka, tad tas tā arī ir, un man nav nācies vilties. Jo kodēšana ir tieši tāds pats gadījums, kā vairums jautājumu, ko apspriežam šeit - praktiskais te viennozīmīgi saistās kopā ar teorētisko un viens bez otra patiesībā neeksistē, un zināšanas ir zināšanas, ko cilvēks zina, to viņš zina, ko nezina, to nezina.

Tāpat, ja runājam par Simoronu, protams, ir sistēmas radītāji, un it tikai normāli, ka atsaucas uz sistēmas radītājiem šo jautājumu komentējot. Es absolūti neredzu te nekā dīvaina. Ir citas dīvainas lietas, bet ne šeit.

 Arfa, Ingai 16:58:06 29.05.2006 
Man vienmēr interesē, kāpēc cilvēki bieži izmanto citātus vai atsauces. Man saprotami ir, ja citātā ir ļoti veiksmīgi noformulētas paša domas, bet jocīgi šķiet, ka dara to tāpēc, lai apgalvotu, ka šīs lietas ir tieši tādas, jo to teicis kāds ievērojams cilvēks:)

 Inga, Arfai 15:32:21 29.05.2006 
Protams, tāpēc traģikomiski, šķiet cilvēki gan kristieši, gan musulmaņi, u.c., kas neiedziļinoties rāmīša dabā akli ievēro citu izdomātus kanonus un par savu rāmīti ir gatavi ziedot gan savu , gan citu apziņu :(

 Inga, gugam 15:27:31 29.05.2006 
Dolohovs laikam tiešām raksta vairāk par tehniku, kaut gam par teorētisko bāzi bija vienā no iepriekšējām grāmatām ( ne pēdējā ) ja kas super demokrātiski visas vīņa izdotās grāmatas var nokačāt http://www.simoron.ru/vezenie1.html, Par teoriju un vielu intulektuālajām pārdomām vairāk raksta sistēmas izveidotājs Burlans http://www.san.pp.ru/book/sp/sp101.htm, ( visu vēl neesmu izlasījusi) .

 Arfa, Ingai 15:22:10 29.05.2006 
Man šķiet, ka galvenais ir apziņa, ka tos var paplašināt vai nomainīt pret citiem:)

 Inga,  14:27:32 29.05.2006 
Par simeromu šo to paeksperimentēju, strādā labi, ceru pēc lekcijām dabūt 'enerģijas piešprici' un tad kārtīgāk pieķerties 'privičnaja kartina mira' ( pierastās pasaules bildes) ielabošanai.
Par rāmīšiem protams saprotu, ka bez viņiem gluži nevar - bet ja tos uzskata par kontrolējamo muļķību, dzīve liekas jautrāka :)

 Arfa, Ingai 14:16:03 29.05.2006 
Simorons ir interesants. Tev pašai reāli palīdz?

 guga, Ingai 11:47:29 29.05.2006 
Patiesiibaa bez raamiishiem tur arii nekas nesanaaks. Viss notiek raamiishos, tikai citos... Pie tam iipatniiba ir taa, ka netiek nekas paskaidrots prieksh intelekta. Tikai metodes. Metodes, dabiski, savaas robezhaas straadaa. Bet kaadreiz ir deriigi arii zinaat, no kurienes taas vai citas metodes naak un ar ko to efekts ir saistiits.

A to inogda mozhna ostatsa v durakah v konce. Pamatideja jau paliek taa pati, ka neko nevar dabuut par briivu.

 Inga,  06:31:21 29.05.2006 
Nu Lasīju jau visas pieejamās, bet tas bija ap 95.g. un pārstāju lasīt kad sāka izdot viņa līdzgaitnieču- dāmu grāmatas. Piekrītu tajā laikā es maz ko no tā sapratu, pieņēmu kā interesantu izklaides literatūru nu kā Hariju Poteru, un vispār man ir tieksme pret Autaritātēm izturēties tā - nu paklausīšos tavu viedokli, pasaules uzskatu, kamēr tas mani interesē, bet netaisos uz dzīvi raudzīties caur cita 'ramīšiem ' . Un īstenībā sapratu, ka izaugsmes meklējumi , graužšanās cauri grāmatām ir tādu dažādu rāmīšu pielaikošana. Tā kā jau pāris gadus nespēju paņemt rokā grāmatu un nav vēlēšanās piesārņot prātu. :)
Bet lekcijas par kurām rakstīju ir super pofigistu tusiņš ar lielu enerģijas lādiņu un 'rāmīšu' demontāžu. ( vēl neesmu bijusi uz tādiem tusiņiem, tikai pusgadu čatoju http://www.simoron.ru/, ).

 ..., Ingai 00:43:09 29.05.2006 
Kastaņedam ar zālīti nava nekāda sakara. Tu laikam tikai pirmās divas grāmatas esi lasījusi.

 Inga,  18:13:20 28.05.2006 
Sveiciens tautieši neesmu skatījusies šo lapu nu jau pus gadu, pašlaik fanoju par http://www.simoron.ru/, nu ļoti saistoši, ceru ka spēs atbildēt uz vairākiem intriģējošiem jautājumiem , 3.un 4. būs lekcijas Rīgā, ja interesē augšminētajā lapā tas ir norādīts. Ja kāds ir kādreiz saskāries ar Kastaņedas darbiem tad šis ir saprotamāks un bez zālītes variants.

 Gaišais.,  15:44:55 27.05.2006 
Es ziedojos Augstākajam.

 .,  14:36:01 27.05.2006 
Vai nevareetu kaads uzrakstiit nelielu rakstinju par to ko tikko viesojoties Latvijaa paregoja Paavels Globa?

 mb,  15:20:43 23.05.2006 
mmm, liquid dreams:D

 Andris 8,Aija 2,  07:28:51 23.05.2006 
sapnis
Tajā dienā sniga oranžš sniegs
Caur mākoņiem spīdēja zaļa saule
Mani pārņēma dīvains prieks
Cik pasakaina bij šī pasaule
Naktī staroja sveši zvaigznāji
Un divi mēneši raudzījās lejup
Kā dārgakmeņi vizēja salti ledāji
Es gaidīju kādu atnākam šurp
Vien sastinguši ūdenskritumi
Kā lidojumā stājuši putni
Šķita stāstām par šo zemi
Pār kuru saule spīd tik zaļi
Un paretam apciemo gari.... :)

Pagaidām sveiki ,jādodas dienišķo maizi pelnīt,Uz divām dienām aizeju reisā .Lai jums labi runājaspar Sapni un sapņiem ,par Jūtām un emocijām .... :)))

 Aija 2 Andris8,  00:40:49 23.05.2006 
Parunāsim par sapņiem
Vai varbūt par improvizāciju,
Kas vienotā veselā savijas ar grāciju?
Par sapņiem, kas vijas
Un dzejas rindās ar patiesību mijas...

 Eze, Andris8 22:44:19 22.05.2006 
'Ir jau arī mazāka mēroga sapņi ,bet tie jau ir ikdiena.'
---------------------------------------------------
skaisti gan :))) katru dienu pa sapnītim... ikdienišķi :)))

 Andris 8,  22:27:29 22.05.2006 
Runa jau iet par tādu sapni ,kas ir veselas dzīves vērts un vairāk .Man tas sēž kaut kur iekšā ,un es nevaru to izteikt vārdos .Ir jau arī mazāka mēroga sapņi ,bet tie jau ir ikdiena.