Brīvmūrniecība šeit un šodien

Nikolauss Sverclers, Vīne

Uzruna grāmatas „Brīvmūrnieki” atvēršanas svinību sakarā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, 2005. gada 3. martā

Cienītās dāmas, godātie kungi!


Tāpat kā vairums cilvēku nevēlas un nevar attiekties no zināšanām par savu izcelsmi un pagātni, arī juridiskās personas, pie kurām pieskaitāmas arī fizisko personu apvienības atbilstoši katras valsts tiesiskajai kārtībai, ir ieinteresētas savā sākotnē un vēsturē. Vēl jo vairāk, ja tās šo sākotni un vēsturi iedomājas kā ietekmīgu, atzītu un pat slavenu. Priekšstata un apziņas izveidošanos par tādām pozitīvām iezīmēm lielā mērā rada ievērojami organizācijas biedri pagātnē un tagadnē.


Jau pats šīs grāmatas vāks rāda izcilas personības, kuras bija brīvmūrnieki un ar saviem darbiem ir devušas ilgstošu ieguldījumu cilvēces vispārēja kultūrā, kas varbūt kādreiz kļūs par realitāti. Šīs kustības slaveno un nozīmīgo dalībnieku sarakstu varētu vēl daudzkārt pagarināt. Katra enciklopēdiskā vārdnīca, ja vien kaut kādu iemeslu dēļ nav nelietišķi vienpusīga, min pārsteidzoši lielu šādu personību skaitu. Taču tagadnei un nākotnei laikam gan būs par maz sauļoties pagātnes slavā. Atbildi uz jautājumu, kādēļ brīvmūrniecība šiem vīriem šķita saistoša, pa lielai daļai var gūt no šo personu darbiem un rīcības. Daudzos gadījumos tas gan prasa laiku – tik daudz laika, cik, šķiet, vairs nav cilvēkam, no kura profesionālais darbs prasa visu. Ne jau visi brīvmūrnieki savu brīvmūrniecības novērtējumu un pārliecību, ka saskarsme ar brīvmūrniecības ētisko misiju ir iešanas vērts ceļš, pauduši tik skaidri kā komponists Mocarts (Mozarf) (kopā libretistu Sikanederu (Schikaneder)) savā operā ,,Burvju flauta” vai vācu dzejnieks Lesings (Lessing) savā lugā ,,Nātans Gudrais” un dialogā ,,Ernests un Falks”.


Atskatoties atpakaļ uz trim gadsimtiem, kuri deva ievērojamu skaitu patiešām lielu personību, mūsdienās rodas jautājums, vai tikai ar šiem vīriem arī nebeidzās laikmets, kam vajadzēja tādus prātus.


Lai tuvinātos jautājumam, vai un kāda varētu būt brīvmūrniecibas jēga un vērtība tagadnē un nākotnē, ir vērts iemest aci, kā brīvmūrniecību apraksta kāda enciklopēdiskā vārdnīca, kuras centienus pēc objektivitātes diez vai var apšaubīt. Vācu konversācijas vārdnīca ,,Brokhausa enciklopēdija” sniedz šādu brīvmūrniecības aprakstu: ,,Brīvmūrniecība ir starptautiska kustība ar humanitārām idejām, kas brīvmūrniekiem tiek izplatītas viņu ložu ,,darbos”. Ievērojot cilvēka godu un cieņu, brīvmūrnieki ir par toleranci, brīvu personības attīstību, gatavību palīdzēt un vispārēju cilvēkmīlestību.


Šādā nozīmē brīvmūrniecība cenšas uzrunāt un veidot atsevišķo cilvēku. Tās pamats ir pārliecība, ka visus konfliktus var nokārtot bez graujošām sekām, izveidojot starp cilvēkiem pietiekamas savstarpējās uzticības attiecības. Brālīgajā kopībā tempļa darbos iemantotajai pašizziņai vienlaikus jāasina sirdsapziņa un atbildības sajūta iepretī valstij un sabiedrībai. Ložas dalībnieks, kurš piedalās rituālajās darbībās, ar to simbolikas palīdzību ieliek sevi universuma likumsakarībās un tādējādi viņam jāmācās pieaugošā mērā veidot savu dzīvi atbilstoši augstākai apziņai. Katriem darbiem ir svētku raksturs. Brīvmūrniecības paražas sakņojas būvdarbnīcās. Par „darbiem” nosauktie ,,brāļu” saieti notiek atbilstoši katras valsts tradīcijām ne biežāk kā reizi nedēļā. Šo darbu kodols atbilstoši vācu, austriešu un šveiciešu brīvmūrniecības skolai ir kādas noteiktas tēmas izskaidrošana, tā sauktais rasējums, par kuru brāļi diskutē tūlīt pēc tikšanās templī, kā dēvē rituālo darbu norises vietu.” Cilvēces vēsture skaidri rāda, ka maz ir to valstu un laikmetu, kas būtu garāki par vienas paaudzes mūžu un būtu brīvi no kariem. Mūsu visu dzīve pēc pašu pieredzes rāda, cik grūti ir veidot un attīstīt savu personību, lai tā vairāk – vai vismaz -tuvinātos kādam ideālam homogēnam veidolam, – kā no stereometrijas pasaules, piemēram, kvadrātam.


Arī 21. gadsimta ložās diskutē un arvien no jauna pakļauj kritiskai analīzei tolerances saturu un robežas, vispārējās cilvēkmīlestības jēdzienu, cilvēka brīvas attīstības būtību un iespējas.


Ticība tam, ka katrs atsevišķais cilvēks savā mūža gaitā un pati cilvēku sabiedrība ir spējīga ilgstošā attīstībā piepildīt sevi, un ka tas viņiem pat ir nepieciešams, veido divējādu brīvmūrniecības ietvaru: darbi ir ar sevi un – no atsevišķā cilvēka – darbu ar sabiedrību, kuras stāvoklis, jādomā, nekad nebūs pilnīgs. No tā izriet pareizais pieņēmums, ka tāds gars ir saistīts ar apgaismības laikmeta vienkāršajiem aicinājumiem pēc brīvības, vienlīdzības un brālības. Šo centienu kopuma apzīmēšanai


tika izvelēts jēdziens ,,apgaismība”, kura savukārt tiek skaidrota ar gribu atbrīvoties no tās nepilngadības, kas atkarīga no sevis paša. Izskatās, ka cilvēka būtībai piemīt drīzāk nesātība, iegūstot sev priekšrocības, un drīzāk pieticība, uzņemoties pūles un pienākumus. Katrs cilvēks arvien no jauna saskaras ar darbu ar sevi un arī sabiedrības stāvoklis nekad nav pilnīgs, ņemot vērā tās locekļu maksimāli iespējamo labklājību un, kā to summas, – pašas sabiedrības labklājību. Apgaismība – griba un gars, kas stāv aiz darba ar sevi un ar sabiedrību, – nav ne sasniegts, ne sasniedzams stāvoklis, bet gan pastāvīgs process, kuram arvien ir nepieciešami jauni impulsi. Brīvmūrnieks nepārveido pasauli ar atsevišķu spēcīgu rīcību, ne ar aicinājumiem un līdzdalību revolūcijās, bet gan piedalās sabiedrības pārveidošanā tādējādi, ka savu pastāvīgā darbā esošo personību iegulda esošo iespēju attīstībai miera ceļā. Piemērota atslēga brīvmūrniecības izpratnei ir uz ložas ,,Zu den drei Sāulen im Siiden” četru gadu pastāvēšanu klajā nākušā svētku izdevuma nosaukums ,,Sazvērestība labā nolūkā” (»Verschworung zum Guten”) – bez konfesijām un katrā ziņā bez to dogmām. Austrijas 1. pakāpes rituālā tā sauktais 1. pārraugs uz godājamā meistara jautājumu, kāds ir brīvmūrnieku darba mērķis, atbild, ka tā jēga ir ,,apgaismot garu un iesildīt sirdi visam labajam, patiesajam un skaistajam”. Mums gan nav zināma visaptveroša definīcija labajam, mēs, protams, nezinām, kas ir pilnīga patiesība un mums nav iespējams stingri noteikt skaistā jēdzienu, taču par visu teikto, darīto un neizpildīto gan varēsim rast viedokli, kas mums lielā mērā saskanēs, – vai šis vārds, rīcība vai neizpildītais atbilst ,,labā, patiesā un skaistā” garam, kas pamatā ir ielikts visos mūsos. Brīvmūrnieks tuvojas gatavībai arvien no jauna uzdot sev ,,kritisko jautājumu”, vai viņa runa, darbi un nepadarītais ir samērojami ar apmierinošu atbildi salīdzinājumā ar minētajām masoniskajām vērtībām. Jo vairāk cilvēku tagadnē un nākotnē ir gatavi uzdot paši sev šo kritisko jautājumu, jo iepriecinošāks kļūs attiecīgās sabiedrības stāvoklis un, kā mērķis, – cilvēces pašsajūta.


Cilvēces vēsturi līdz pat mūsdienām ieskauj neskaitāmas sistēmu un indivīdu zvērības un briesmu darbi – tāpēc, ka izšķirošos brīžos kritiskais jautājums ir ticis izspiests no apziņas un publiskās telpas, nevis ticis uzdots. Tas pats attieksies uz tagadni un nākotni, ja pietrūkst drosmes un pašsaprotamības uzdot šo jautājumu. Brīvmūrnieki vēlas sevi un sabiedrību pietuvināt kritiskajam jautājumam.


 


03.03.2005

Komentāri:

 Aivars,   14:55:12 19.03.2005 
Par misionāriem.Viņi lūdz Dievu un Dievs viņus garā aizrauj un viņi tiek Dieva uzrunāti.Piem.Jau rīt Tev jādodas uz lidlauku,lai lidotu uz Ķīnu un tad uz Tibetu.Viņam naudas vispār nav.Viņš pieiet pie kases un pasaka ,ka viņam vajag biļeti uz Maskavu ,un pārdevēja iedod šo biļeti.Tā Dievs strādā.Viņš misionārus izved pa visu pasauli bez nevienas naudas zīmes.Man draugiem Āfrikā tā sanāca.Dievs lika iet uz lidostu.Viņi bija pieci.Aizgāja.Dievs teica ejiet prasiet biļetes .Aizgāja un pēc laikla viņus pasauca un iedeva piecas biļetes.Dievam pieder gan šie lidlauki,gan biļetes gan mēs.Arī iebraucot Ķīnā, Dievs veido kristīgajiem misionāriem tādus apstākļus,ka pēc nedēļas jau viņi sludina kristīgo ticību ķīniešu valodā.GGG Man tevi jāapbēdina.Es arī kādreiz domāju kā Tu .Man bij skumji.Bet Tu redzēsi,ka kristīgā ticība ienāks arī Tibetā.Misionāri nav tie,kas taisa naudu.Dievs viņus pasargā no šī grēka.Tibetieši paši to naudu taisa.Tāpat kā te Latvijā.Nodod savu tautu jaunā verdzībā,kur kā pirmā pakļaušanas zīme būs šie te mikročipi.Tā ir sātana zīme-ne Diewa.Bībelē skaidri un gaiši ir teikts:Evaņģēliju dzirdēs visas tautas ,un tikai tad nāks gals,,Dievs neiznīcinās pasauli pirms tā nezinās par jauno zemi uz kuras dzīvos cilvēce bez naida un nomiršanas.Kā ādams un ieva pirms sātans viņiem nesameloja,ka viņi nemirs.
Jā ir arī misijas ,kuras ,teiksim Indijā ir ar naudu.Tās ir pārsvarā konfesionālās misijas.Bet arī tās nav pārāk bagātas.Viņi tur var uzcelt Dievnamu un pa laikam saņemt kādus materiālus.Pārējo investē jau paši indieši,kuri pieņem Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju.Gadās,ka šos Dievnamus pat nodedzina.Atšķirībā kristīgie misionāri neveido baznīcas,bet tikai vietējiem māca dieva vārdu.Tā mans draugs Kazahstānā sagatavoja ar savu misiju 700 vietējo misionāru.Vai viņi tur cels baznīcas?Tā jau ir viņu ziņa.Tie misionāri tagad jau strādā citā pasaules vietā.Viņi ir mūsu laika apustuļi.Un nabadzība ir viņu rota.
GGG !Lūdzu nejauc kristiešus ar mamoniem.Viņi vienmēr iet,kur varētu izmantot Diewva vārdu,slepkavot un pakļaut.Tas jau ir zvērs un viņa vārda skaitlis666.Dievam nav ar to nekāda sakara.Es kā Dieva vīrs ienīstu šos cilvēkus.Mūsu tautai ticību atņēma divas varas -Komunisms.Tagad bezdievības sekas mēs varam redzēt it visās nozarēs.īstenībā Staļinisms mūsos turpinās,jo sātans savu galveno darbu ir izdarījis-iznīcinājis mūsu ticību Dievam.Un viņš triumfē.Jo jaunā impērija atkal ir sātana pārvaldījums. 12.gs .mūsu garīgo kultūru sakāva arī viens sātana veidojums.Krustneši.Bezdievīgi,viltīgi slepkavas.īstenībā mēs nemaz nezinām kāda tad bija mūsu senču Dievišķās pazemības kārtība.Dainas īstenībā ir tikai tāda sīka atblāzma par senlatviešu kultūru.
Vēlreiz visus brīdinu.Līdz ar mikročipu ievešanu Latvijā un to ielikšanu jebkādā dzīvā organismā.Ir sācies Bībelē aprakstītais laika posms,kad bez šīs zīmes,kuru uzspiedīs uz cilvēka labās rokas vai pieres nevarēs ne pirkt ne pārdot.
Šīs firmas zinātnieki,kuri šos čipus izgatavo ir izpētījuši,ka optimālā vieta ,kur ievietot šo čipu ir piere,vai labā roka.
Meklējiet šīs firmas adresi: Google,tad rakstiet:verichip

 Aivars,   13:59:26 19.03.2005 
Esmu Tibetas medicīniskās iepējas nedaudz apguvis.Tā ir tikai medicīna un diezgan jauna.Visvecākā medicīna un modernākā,kas izārstē jeb ko ir lūgšana Jēzus Kristus vārdā.
Man personīgi no sporta skolas laikiem mugurkaulā bija divi lūzumi.Visu mūžu esmu mocījies ar sāpēm mugurā.Iepazīstoties ar Tibetas ārstēšanas paņēmieniem un tos praktizējot man kļuva labāk,bet šie te lūzumi nesadzija.Tikai nesen kāds Dievu mīlošs vīrs man uzlika roku uz galvas un lūdza :Dievs!ja tas ir Tavs prāts,tad lūdzu dziedini Aivara sāpošās vietas.Tu mums esi apsolījis,ja mēs lūgsim tavā vārdā,tad Tu to izpildīsi.Jēzus Kristus vārdā.Āmen.Man jau ar muguru vairs nav problēmu.
Tibetas medicīnas tehnika ir nenoliedzami labāka par rietumu medicīnu, tāpēc daudzi to mācās.Bet tā nav augstākā pilotāža.Diemžēl.Pilnībā izārstēt var tikai Dievs,jo Viņa Svētais Gars tūlīt atsaucas,ja mēs Viņu piesaucam.Es tiešām nesaprotu kādēļ man būtu atkal jāizšķiež velti nauda,lai pa pusei apārstētu muguru ar Tibetiešu ārstēšanas metodēm.Es Tev varu palīdzēt izārstēt jebko ,pie tam bez naudas un nekur nebūs jābrauc.Tuberkulozi ,čenobiļas seku slimības,alkoholismu,alerģijas...ko tik vēlies.Dieva tehnoloģijas ir ,bij un būs vismodernākās.Tagad ir jaunas slimību formas,kuras vairs tibetas medicīna nespēj neko darīt.Dievs-elemetāri.Noņem visu.Uz VIņu un tikai Uz Viņu var droši paļauties.Un Dievs saka:,,Jūs pārbaudiet mani,,
Mistiskus apsolījumus nevar pārbaudīt,jo tā ir tikai mistika,Dieva apsolījumus var.Droši.Pat iesaku visneticīgākajiem.

 ggg, P. S.  11:02:54 19.03.2005 
Un kaapeec gan tik milziiga nauda tiek ieguldiita misionaaru darbiibaa tajos regjionos, kur veel ir saglabaajushaas salinjas ar kultuuraam, kas pretojas shai visaptveroshajai peec savas buutiibas ateistiskajai Rietumu kultuurai (kaa taa pati Tibeta, piemeeram, pie tam Kjiinas komunistu valdiiba visaadi pretojoties tradicionaalajai tibetieshu kultuurai, neliek shkjeershljus misionaaru darbiibai - tieshi otraadi, tos ne reti visnotalj atbalsta). Manupraat tachu tieshi taapeec, ka tai peec tam var sekot arii tirgus, taa saucamaa 'normaalaa' Rietumu ekonomiskaa sisteema, kur viss ar svaru, meeru un kas svariigaakais, ar cenu. Buus veel viena salinja ar leeto darbaspeeku un tajaa pashaa laikaa aktiivu pateerinju liidz ar to dazhu pasaules vareno rokaas varees turpinaat pluus shii pati nauda. Shii sabiedriiba pati par sevi ir buuveeta uz ekspansiju un vinjai jaaatrod jaunas un jaunas vietas shai ekspansijai, kameer veel ir kur. Un misionaari ir shiis ekspansijas priekshpostenis. Taa tas bija arii Latvijaa 90-to gadu saakumaa. Vinji nodroshina saakotneejo anglju valodas un taa saucamaas biznesa apmaaciibas liimeni lai viss paareejais tirgus vareetu tiem sekot.

 ggg,   10:52:44 19.03.2005 
Chipi buus gan driizumaa visaas personas aplieciibaas, bet pagaidaam vinjus neviens cilveekiem ieopereet netaisaas, ja neskaita slimniekus, kuriem ieoperee kaadus regulatorus, jo modernaa mediciina nekaa citaadi vinjiem paliidzeet nemaak (bet piemeeram taadas gjeniaalas reaalas mediciiniskas sisteemas kaa ajurveeda vai tibetieshu mediciina izplatoties - ne reti tieshi ar misionaaru puuleem - tik 'jaukajai' visaptveroshajai Rietumu kultuurai strauji iet mazumaa savaas autentiskajaas formaas un tiek aizstaata ar daargu komercproduktu a la Austrumi) un kaadus cilveekus ar psihiskaam novirzeem, kuri pashi sev saoperee visu ko gribeedami nodemonstreet, ka luuk vinji var nojaukt tehnologjiju un cilveeka kaa biologjiska objekta robezhas, nezinaadami, ka cilveeks ir (var buut) kaut kas daudz vairaak kaa tikai biologjisks objekts.

Starp citu ar regulatoriem tagad ne reti ir probleemas paaraak tehnologjizeetaa videe - mobiilie telefoni un visaadas mobiilaas ieriices tiem traucee normaali darboties.

Tiesa, Anglijaa liekas bija paspiideejusi ideja, ka vajadzeetu kaadus aktiivos elementus ieopereet nelabojamiem noziedzniekiem, recidiivistiem - lai vareetu ik briidi noskaneet vinju atrashanaas vietu. Par to gan esmu dzirdeejis.

 AIVARS,   15:23:24 14.03.2005 
SOS.!Pēdējā <<IEVĀ>>ir raksts,ka Latvijas suņiem čipus jau liek.Izrādās,ja na šī čipa,tad es nevaru vairs aizbraukt uz Somiju ar savu suni.
Tā kā drīz draugi pa kluso sāks arī ar Latviešiem.

 Aivars,   23:08:50 03.03.2005 
Vai šis kritiskais jautājums nevarētu būt saistīts ar visas cilvēces(katra indivīda kontrole)pakļaušanu. Lūk adrese firmai,kura jau ražo šo zvēru.666 kā Jāņa atklāsmē teikts,ka bez šīs zimes,kura tiks uzspiesta ar varu, nevarēs ne pirkt,ne pārdot. www.4verichip.com/applications.htm
Cik zinu meksikas policijai jau šie čipi ir ielikti.Tāpat Japānā.Eiropā grib sākt ar suņiem.Bagātie šos čipus liek saviem bērniem.Pašlaik tie ir dārgi.Eirosavienības Briseles skaitļošanas centrs ir gatavs visu eiropilsoņu kartotēkai caur šiem čipiem.