Četri jogas veidi

Vārds joga ir saistīts ar angļu valodas vārdu yoke (iejūgt, savienot — angļu vai.). Joga ir miesas, prāta un dvēseles savienība — jūsu individualitātes savienība ar dievišķo prātu, kas vada Visumu. Joga ir tāds esības stāvoklis, kurā jūsu bioloģisko orga­nismu veidojošie elementi un spēki harmoniski sadarbojas ar kosmosa elementiem. Sasniedzis šādu stāvokli, jūs pieredzēsit paaugstinātu emocionālo, psiholoģisko un garīgo labklājību un ievērosit pēk­šņu jūsu vēlmju piepildīšanos. Jogā — savienībā ar garu — jūsu un dabas vēlmes ir viens veselums.

Vārds joga ir saistīts ar angļu valodas vārdu yoke (iejūgt, savienot — angļu vai.). Joga ir miesas, prāta un dvēseles savienība — jūsu individualitātes savienība ar dievišķo prātu, kas vada Visumu. Joga ir tāds esības stāvoklis, kurā jūsu bioloģisko orga­nismu veidojošie elementi un spēki harmoniski sadarbojas ar kosmosa elementiem. Sasniedzis šādu stāvokli, jūs pieredzēsit paaugstinātu emocionālo, psiholoģisko un garīgo labklājību un ievērosit pēk­šņu jūsu vēlmju piepildīšanos. Jogā — savienībā ar garu — jūsu un dabas vēlmes ir viens veselums. Tā kā jūs piedalāties radošajā procesā līdztekus bezgalīgai būtnei, jūsu uztraukumi izzudīs un jūs sajutīsit laimi un prieku. Tas ir pēkšņs intuīcijas, atklāsmes, iztēles, radošo spēju, nozīmes un gribas   uzplaukums. Jus izdarāt pareizās izvelēs, kas nes labumu ne vien jums pašam, bet arī visiem tiem, kurus ietekmē jūsu izvēle. Kad Mateja evaņģēlijā Jēzus saka: “Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla” (Mateja ev. 11. nod. 30.), viņš pauž jogas pamatprincipu. Viņa prāts ir saskaņots ar kosmisko prātu, viņa griba — ar dievišķo gribu.


Tradicionāli pastāv četri jogas veidi: džņān, bhakti, karma un radža. Džņān joga ir sapratnes joga. Sa­pratnes joga ir arī zinātnes joga. (Zinātne galu galā ir dabas likumu pārzināšana.) Dabas likumi ir Dieva domas. Zinātne ir Dieva skaidrojums Dievam par Dievu, izmantojot cilvēka nervu sistēmu. Zinātne nav garīgas atmodas ienaidniece, bet gan iespējami noderīgs draugs. Mūsdienu zinātne atklāj mums mistisko, svešo valstību, kur viss nekavējoties tiek savstarpēji saistīts ar visu citu, kur laiks, telpa, matē­rija, enerģija un informācija sasaistās tīras iespē­jamības laukā. Tā ir valstība, kurā neizmērojamais visa bijušā, esošā un nākotnes potenciāls parādās un sadalās gaišreģī un pareģojumā, novērotājā un novērojamajā, zinātājā un zināmajā.


Upanišadās sapratnes joga ir nodēvēta par “žile­tes asmeni”, un mēs tiekam brīdināti, ka pa šo taku ir jāiet uzmanīgi. Iegūstot izpratni par dabas liku­miem, mēs riskējam kļūt augstprātīgi. Augstprātība palielina ego, bet ego aizēno garu. Sākotnējie, patie­sie atklājumu meklējumi noved pie attālināšanās no paša avota, par kuru tika meklētas zināšanas.


Patiesi ievērojami zinātnieki ir pazīstami ar savu pazemību, jo, pētot un atklājot nezināmā noslē­pumus, nezināmais iegūst neierobežotus apmērus un kļūst vēl noslēpumaināks. Pazemība noved pie brīnuma, kas savukārt noved pie nevainības. Atgrie­šanās pie nevainības aicina mūs ienākt gaišajā dzī­ves noslēpumā un ļauties tam.


Zināšanu joga var būt brīnišķīgs ceļš, ja esam pietiekami nobrieduši, lai saprastu, ka pastāv pa­vedinoši kārdinājumi, kas mūs uz laiku var sagūs­tīt dažādajos prāta atzarojumos.


Otrā joga ir bhakti — mīlestības un ziedošanās joga. Bhakti nozīmē mīlēt Dievu, kā arī izpaust mīles­tību un gūt panākumus visās savās attiecībās. Dieva brīnišķīgā gaisma ir it visā dzīvajā un pat tajā ma­tērijā, ko mēs uzskatām par nedzīvu. Caur attie­cībām ar citiem mēs atklājam augstāku es. Uzsākot šo ceļojumu, mēs varam piedzīvot pievilkšanās, aiz­raušanās, sazināšanās, tuvības, atteikšanās, kaisles un ekstāzes fāzes, līdz galu galā mēs atkal nonāk­sim pie mīlestības un dzīves pirmsākuma.


Mīlestības joga ir brīnišķīgs ceļš, bet mēs nedrīk­stam sajaukt mīlestību ar iedziļināšanos sevī, uzpū­tību vai sevis žēlošanu. Ja jūs pievēršat uzmanību mīlestībai, domājat par mīlestību, paužat mīlestību, atbildat uz mīlestības žestiem un, pamatojoties uz mīlestību, izdarāt visas savas izvēles, tad jūs no­darbojaties ar bhakti jogu — mīlestības jogu.


Trešā ir tā dēvētā karma joga. Sākotnējā karma jogas izpausme ir atziņa, ka visu vada Augstākā būtne. Kad jūsos ir radusies iekšēja nostāja, ka visas jūsu darbības nāk no Dieva un pieder Dievam, jūs esat karma jogs. Karma joga iekšējais dialogs ir šāds: “Es esmu mūžīgas, bezgalīgas būtnes darbarīks. Katrs manas elpas vilciens, katra mana darbība ir bezga­līgā dievišķa kustība. Manas domas un rīcība nāk no bezgalīgā un atgriežas pie tā.” Patiesa nodarbo­šanās ar karma jogu ved pie labprātīgas atdalīša­nās no galarezultāta un vienā punktā koncentrētas piesardzības, veicot kādu darbību. Šā apziņas līmeņa darbības nav saistošas, drīzāk tās atbrīvo jūs un ļauj jums pēkšņi saprast, ka esat mūžīga būtne kosmiskā ceļojumā. Karma jogi nesatraucas, jo viņiem nav raižu. Karma jogi zina, ka Dievs dara un rūpējas par iznākumu.


Ceturtā joga ir pazīstama kā radža joga, un tā ir šīs grāmatas galvenā tēma. Radža joga bieži vien tiek dēvēta par karalisko ceļu uz jogu, jo tā ir ba­gāta un pārpilna ar zināšanām un pieredzi. Tikai nedaudz patrenējoties, ar radža jogu var nodarbo­ties ikviens.


Radža joga ir vienotības ceļš caur vingrināju­miem, kas vērš jūsu apziņu uz iekšu. Radža jogas būtība ir miesas, prāta un dvēseles savienošana, izmantojot metodes, kas veicina dvēseles un miesas saskaņotību. Šie paņēmieni rada līdzsvaru, pievil­cību, spēku un koncentrētas apzināšanās attīstību pat haosa un nemiera vidū. Tie uzlabo jūsu fizisko veselību un jūsu garīgo skaidrību, paaugstinot jūsu uztveres apziņu. Šo nodarbību rezultātā jūs varat izbaudīt paaugstinātu vitalitāti un labāku garīgo un fizisko stāvokli. Radža jogiem ir lielāks dzīves­prieks, bet aizrautība un iedvesma kļūst par ikdie­nas pieredzi.


Radža joga palīdz jums vieglāk, bez lielas piepū­les un ar prieku nodarboties ar citām jogam. Kad jūs jūtaties fiziski vitāls, emocionāli stabils un psi­holoģiski koncentrējies, palielinās jūsu spējas un vēlme mīlēt un paust patiesu līdzcietību. Jūs spējat daudz labāk pakļauties Dieva gribai un uzsākat bezgalīgu zināšanu ceļojumu.


Tiem, kam liekas, ka Dievu atrast ir grūti, mēs gribētu ieteikt sākt nodarboties ar šajā grāmatā atrodamajiem vingrinājumiem. Jūs atklāsit, ka Dievu atrast nav grūti. No Dieva nav iespējams izvairī­ties, jo Dievs ir it visur.


02.03.2006

Komentāri:

 Alcheimers, Guntim 14:07  09:19:33 03.03.2006 
Otrais stāstiņš dikti jauks, paldies! Gan pilnīgi nopietnā nozīmē, gan ...

... nu, īsi sakot - arī man vienmēr licies, ka ar vienu sievu ģimenē nepietiek. :)))

 Alcheimers, par avotu norādīšanu  09:05:45 03.03.2006 
==> mb - paldies! esmu tagad pilnīgi un galīgi apmierināts. :)

==> Guntim - nu, negribētu gan piekrist... 1) Jā, joga PATI ir universāla un nav ieliekama kādā šaurā plauktiņā, bet tas nekādi neliedz minēt pavisam konkrētas, reizēm ne tik universālas grāmatas, no kurām smeļamies. Tur nav pretrunas. 2) Vienlaicīgi tā tiekam stimulēti iepazīties ar šo grāmatu vai citu info. Piemēram, šo Dīpaka Čopras tekstu esmu kaut kur jau redzējis grāmatnīcās, bet tagad radās zināma interese pašķirstīt. 3) Kaut kā esmu tā audzināts, ka ir labi citātiem minēt autoru/avotu - gan vienkārši skaidrības labad, gan aiz cieņas. :)

... 4) Atvainojos par matu skaldīšanu. Katram sava(s) ut(i)s, man šitāda. :)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru  15:39:29 02.03.2006 
MB - uzrakstiet kaut ko par Kundalini energiju un taas atmodinashanu :)

 mb, Alcheimer,   14:59:11 02.03.2006 
tas ir no gramatas 'Septiņi garīgie jogas likumi'. /Dīpaks Čopra/

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru  14:07:20 02.03.2006 
Вдохновляющие притчи
Древо спокойствия

- О, Учитель, в чём корни спокойствия? - спросил пытливый ученик.
- Корни Спокойствия - в безопасности. Если человеку не грозят смерть или болезни - он спокоен, - отвечал Мудрейший.
- О, Учитель, из чего состоит ствол Спокойствия? - спросил самый умный ученик.
- Ствол Спокойствия - это правильная картина мира, составленная из верных помыслов и лишённая страстей, - сказал Мудрейший.
- О, Учитель, а куда простираются ветви Спокойствия? - спросил любимый ученик.
- Ветви Спокойствия простираются к близким по духу людям, - ответил Учитель, - ибо живущие со Спокойствием обретают Спокойствие.

Поиск совершенства

Однажды к отшельнику пришёл странник и, исполнив ритуал приветствия, попросил наставить его на путь истины.
- Я знаю, что занимает твои мысли и крадёт радость бытия, - сказал отшельник.
- Всю свою жизнь ты ищешь совершенства в людях и, не находя его, не можешь обрести покой. Но я знаю лекарство от твоей болезни. В общении с каждым следует искать лишь то, что тебе по душе, дополняя качества одного чертами другого и свойствами третьего. Тогда в дюжине мужчин ты сможешь обрести хорошего друга, а в дюжине женщин - великую любовь.
С уважением,
Амит

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru  12:54:01 02.03.2006 
Joga jau ir universaala lieta un nevar piedeereet tikai vienam avotam.Labi vien ir - ka nav piemineetas graamatas. Varu rekomendeet JOGS RAMACHARAKA. Latvieshu valodaa - dzeltenos cietos vaakos.

 Alcheimers,   12:46:54 02.03.2006 
Piekriitu, rakstinjsh labs! Buutu veel labaaks, ja tiktu uzraadiits pedeejaa rindkopaa piemineetais avots - 'šajā grāmatā'. :)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru  11:07:43 02.03.2006 
Tieshaam labs un jauks raksts - kas pozitivi noskanjho....Ka kaads sacis 40- dienu gaveeni - tad SJ saka - ka gavenjus vajag tikai veseliibas noluukaa - jo Dievs muus miiil taapat bez visiem gaveenjiem :)