Cilvēks ir maģiska būtne

“Cilvēks ir maģiska būtne: Tam piemīt tādas pašas iespējas lidot visumā, tāpat kā jebkurai no miljoniem apziņu, kas eksistē. Bet kāda cilvēces vēsturesposmā, viņš zaudēja savu brīvību. (Citur minēts, ka apmētam 40000 gadu atpakaļ ) Tagad viņa prāts vairs nav viņa paša, tas ir implants.”
Viņs apgalvoja, ka cilvēki ir ķīlnieki. Ķīlniekos viņus ir paņēmuši grupa kosmisku būtņu, kuri ir izteikti plēsoņas un kurus magi sauc par ‘flyeriem’.

“Man is a magical being: He has the same capacity to fly into the universe as any one of the millions of awareness that exist. But, at some point in his history, he lost his freedom. Now his mind is no longer his own, it is an implant.”

“Cilvēks ir maģiska būtne: Tam piemīt tādas pašas iespējas lidot visumā, tāpat kā jebkurai no miljoniem apziņu, kas eksistē. Bet kāda cilvēces vēsturesposmā, viņš zaudēja savu brīvību. (((Citur bija minēts, ka apmētam 40000 gadu atpakaļ ))) Tagad viņa prāts vairs nav viņa paša, tas ir implants.”

He claimed that human beings are hostages to a group of cosmic entities who are devoted predators, and who sorcerers call ‘flyers’.

Viņs apgalvoja, ka cilvēki ir ķīlnieki. Ķīlniekos viņus ir paņēmuši grupa kosmisku būtņu, kuri ir izteikti plēsoņas un kurus magi sauc par ‘flyeriem’.

He said this had been a very secret topic among the ancient seers, but due to an omen, he had realized that the time had come to disclose it. The omen was a picture that his friend Tony, a Christian Buddhist, had taken. In it appeared the sharply outlined figure of a dark and ominous creature, floating above a multitude of the faithful gathered among the pyramids of Teotihuacan.

Viņš teica, ka šis ir bijis ļoti slepens temats, kas bijis zināms tikai senajiem gaišreģi, bet dēļ zīmes viņš saprata, ir pienācis laiks to atklāt. Zīme bija viņa drauga Tony, kristiešu budista, uzņemta bilde. Tajā ar asi iezīmētām kontūrām bija redzama tumša un draudīga būtne, tā peldēja virs daudzajiem ticīgajiem, kas bija savākušies starp Teotihuacan piramīdām.

“My cohorts and I decided that it is time to let you know our true situation as social beings, even at the cost of all the distrust that this information may generate in the public.”

“Mana grupa un es nolēmām, ka ir pienācis laiks atklāt mūsu patieso stāvokli, kā sociālajām būtnēm. Neskatoties uz visu neticību, ko šī informācija varētu radīt publikā.”

When I had the opportunity, I asked him to tell me more about the flyers, and then he told me one of the most terrifying aspects of Don Juan’s world: That we are prisoners of beings who came from the confines of the universe, and that they use us as casually as we use chickens.

Kad man bija iespēja, es vaicāju, lai viņš man pastāsta vairāk par flyeriem. Viņš man izstāstīja vienu no baisākajiem Don Juana pasaules aspektiem: Mēs esam gūstekņi būtnēm, kas nākušas no kosmosa robežām. Šīs būtnes mūs izmanto tik pat ikdienišķi, kā mēs izmantojam vistas.

He explained:
“The portion of the universe accessible to us is the operative field of two radically different kinds of awareness. One, which includes plants and animals, and also human beings, is a whitish awareness: It is young; a generator of energy. The other one is an infinitely older and more parasitic awareness; possessor of an immense quantity of knowledge.

Viņš paskaidroja:
“Tā daļa visuma, kas ir mums pieejama ir lauks ar divām ļoti dažādu veidu apziņām. Viena no tām sevī iekļauj augus un dzīvnieku, arī cilvēkus. Šī daļa ir balta (starojoša) apziņa: tā ir izteikti jaunāka, enerģiju ģenerējoša. Otra ir bezgala vecāka un daudz parazītiskāka apziņa; neskaitāmu zināšanu glabātāja.

“Besides men and other beings that inhabit this Earth, there is in the universe an immense range of inorganic entities. They are present among us, and occasionally they are visible. We call them ghosts or apparitions. One of those species, which seers describe as enormous, black, flying shapes, arrived here at some point from the depths of cosmos, and found an oasis of awareness in our world. They have specialized in ‘milking us’.”

“Bez cilvēkiem un citām būtnēm, kas apdzīvo šo Zemi, visumā ir neskaitāms veidi ar neorganiskām būtnēm. Tas atrodas starp mums, un dažreiz tās arī ir redzamas. Mēs mēdzam tās dēvēt par spokiem vai rēgiem. Vieno no to sugām, kuras redzošie apraksta kā milzīgas, melnas, lidojošas figūras, atnākušas no kosmosa dziļumiem, un atradušas apziņu oāzi mūsu pasaulē. Tās ir specializējušas mūsu ‘slaukšanā’.” ((( atliek tikai ilgstoši nefokusēti vērot puskrēslā, pie apzināta, pieklusināta iekšējā dialoga, līdz var pamanīt, ka starp tumsā, ir pamanāmi tumšāki ‘plankumi’ kuri mēdz arī pārvietoties)))

“That is incredible!” I exclaimed.
“Tas ir neticami!” Es iesaucos.

“I know, but it is the pure and terrifying truth. Have you never wondered about people’s energetic and emotional ups and downs? It is the predator, who shows up periodically to pick up his quota of awareness. They only leave enough so that we may continue living, and sometimes not even that.”


“Es Zinu, bet tā ir tīra un biedējoša patiesība. Vai tu kādreiz neeesi brīnījies par cilvēku enerģētiskajiem un emocionālajiem cēlumiem un kritumiem? Tas ir plēsoņa, kurš parādās periodiski, lai ievāktu savu daļu no apziņas. Tie atstāj mums tikai tik daudz, lai mēs varētu turpināt dzīvot, un dažreiz pat tik daudz nē.” ((( Lūdzu nestrīdaties ar sev tuviem cilvēkiem.Jo tās ir flaieru provokācijas, lai panāktu no Jums negatīvas emocijas. Kā rezultātā jūsu iekšējā enerģija tiek transformēta tā, ka tā kļūst par viņu barību. Reizēm gan Jūs šķietami neko nezaudējat no enerģijas līmeņa,varbūt pēc strīda jūtaties pat enerģiskāks. Bet reāli Jūs savstarpēji esat apmainījušies ar negācijām, kurām papildus ir nākusi sēkla ar jauniem kontroles veidiem(kas var izpausties kā iekšējais dialogs, jauni uzskati, stereotipi), ar kuriem šī konkrētā cilvēka flaiers to kontrolē. Īpaši ietekmējamas ir bērnu apziņas(kā arī apziņas kurās dominē vieglās enerģijas),šobrīd gan situācija mainās, sakarā ar to, ka dzimst bērni ar spēcīgāku enerģisko struktūru(indigo fenomens, u.c.), tāpēc šis ietekmēšanas veids laikam ejot kļūst neefektīvāks. Šobrīd gan situācija ir tāda, ka šī jau tik senā, iestrādātā kontrolēšanas tehnika ir viena no biežāk pielietotajām(vēl dažas populārākās ir kauna sajūta, cietēja lomas pieņemšana, pašsvarīgums[ ], līdz pat atmiņu deformēšanušanai un fizisku darbību kontrolēšanai). Spilgts piemērs ir masu mēdiji un to uzspiestās normas, rīcību modeļi, realitātes izpratnes modeļi. Mēdiji to panāk pielietojot piemēram jau iepriekš pieminēto metodi ar negatīvo emociju[bailes, dusmas, kauns, skaudība, atriebība, agresija, pazemojuma sajūta- arī tā vērošana] radīšanu cilvēkos, tādejādi iedēstot stereotipu, domoformu aizmetņus viņu apziņā, kas augot un attīstoties liek cilvēkam atkārtot uzņemto informāciju. )))

“What do you mean?”
“Ko tu ar to domā?”

“Sometimes they take too much, and the person becomes gravely ill, and may even die.”
“Dažreiz tie paņem pārāk daudz, un tad persona kļūst smagi slima vai var pat nomirt.”

I couldn’t believe what I was hearing.
Es nespēju noticēt tam, ko dzirdēju.

“Do you mean we are being eaten alive?” I asked.
“Tu gribi teikt, ka mūs apēd dzīvus?” Es prasīju.

He smiled.
Viņš pasmaidīja.

“Well, they don’t literally ‘eat’ us, what they do is a vibratory transfer. Awareness is energy and they can align with us. Since by nature they are always hungry, and we, on the other hand, exude light, the result of that alignment can be described as energy robbery.”

“Nav tā, ka viņi burtiski ‘ēd’ mūs, tie veic vibrācijas pārmaiņas. Apziņa ir enerģija un tie spēj mums pieskaņoties. Par cik pēc dabas tie vienmēr ir izsalkuši, un mēs, no otras puses, izdalām gaismu, rezultāts ir pieskaņošanās, ko var aprakstīt kā enerģijas zagšanu.”

“But why do they do it?”
“Bet kāpēc tie to dara?”

“Because, on the cosmic plane, energy is the most powerful currency, and we all want it, and we humans are a vital race stuffed with nourishment. Every living being eats other beings, and the most powerful always comes out the winner. Who said man is at the top of the food chain? That idea could only have come from a human being. To inorganic beings, we are the prey.”

“Tāpēc, ka kosmosā enerģija ir visspēcīgākā valūta, un mēs visi to gribam, un mēs cilvēki esam vitāla rase, piesātināta ar barības vielām. Katra dzīva būtne ēd citas būtnes, un viss spēcīgāka vienmēr kļūst par uzvarētāju. Kas teica, ka cilvēks ir barības ķēdes augšgalā? Tā ideja vienīgi varēja nākt no cilvēka. Neorganiskām būtnēm mēs esam loms.”

I commented that it was inconceivable to me that entities that are even more aware than us could be predatory to that extent.

I piebildu, ka tas ir neaptverami, ka būtnes, kas apzinās vairāk par mums, varētu būt plēsoņas līdz tādai pakāpei.

He replied:
“But what do you think you’re doing when you eat a lettuce or a beefsteak? You are eating life! Your sensibility is hypocritical. Cosmic predators are no more and no less cruel than we are. When a stronger race consumes another inferior one, it is helping its energy to evolve.

Viņš atbildēja:
“Bet kā tev liekas, ko tu dari, kad ēd salātu lapas vai bifšteku? Tu ēd dzīvību! Tavs jūtīgums ir liekulīgs. Kosmiskie plēsoņas nav ne vairāk ne mazāk nežēlīgi kā mēs. Kad spēcīgāka rase patērē pārtikā citu, neattīstītāku, tas palīdz tās enerģijai attīstīties. ((( No šī aspekta skatoties veģetārisms ir veids, kā mēs pārveidojam sava prāta varmācīgo dabu, attiecīgi, tas samazina flayera ietekmi)))

“I have already told you that in the universe there is only war. The confrontations of men are a reflection of what happens out there. It is normal for one species to try to consume another: A warrior does not complain about it, and tries to survive.”


“Es jau tev teicu, ka visumā ir tikai karš. Cilvēku savstarpējā saskarsme ir tikai atspulgs, no tā, kas tur notiek. Tas ir normāli vienai sugai patērēt citu: Cīnītājs nesūdzas par to, un cenšas izdzīvot.” ((( Te noteikti ir daudzi, kas teiks “Visumā ir tikai mīlestība”. Es piekrītu, ka viņiem arī ir taisnība, bet šī iezīme parādās tikai apziņām ar augstākām enerģijas vibrācijām. Cilvēks arī ir spējīgs šo stāvokli sasniegt, un dabīgās evolūcijas rezultātā tas notiek arvien biežāk . Ja cilvēks paceļ savu apziņu augstākā izpausmes līmenī, tad arī transformējas tā realitāte, viss ir mīlestība. Šāda apziņa flyeriem ir neēdama, attiecīgi, šādi cilvēki izkļūst no kontroles.)))

“And how do they consume us?”
“Kā viņi mūs ‘patērē’?”

“Through our emotions, properly directed by the internal dialogue. They have designed our social environment in such a way that we are constantly shooting off waves of emotions which are immediately absorbed. Best of all, they like attacks of ego: For them, that is an exquisite mouthful. Such emotions are the same anywhere in the universe where they occur, and they have learned how to metabolize them.

“Caur mūsu emocijām, attiecīgi vadītām caur mūsu iekšējo dialogu. Tie ir radījuši mūsu sociālo vidi tādā veidā, ka mēs nepārtraukti izdalam emociju viļņus, kuri tiek nekavējoties absorbēti. ((( Spilgti piemēri – Sprota sacensības, filmas (it īpaši šausmu), publiski pasākumi, mītiņi, protesta akcijas, kari, masu saziņas līdzekļi, kas pārraida mums informāciju, kura rada mūsos emocionālu reakciju utt…. utt…. utt…..( Emotion = E (energy(enerģija)) + motion(kustība) ))) Visvairāk tiem patīk Ego uzbrukumi: Priekš tiem, tas ir gards kumoss. Šāda tipa emocijas ir nemainīgas visur kosmosā, un tie ir iemācījušies kā tās pārstrādāt.

“Some consume us for our lust, anger, or fear. Others prefer more delicate feelings, like love or fondness. But they are all after the same thing. Normally, they attack us around the area of the head, heart, or stomach, where we store the thickest part of our energy.”

“Daži mūs ‘patērē’ caur mūsu iekāri, dusmām un bailēm. Citi dod priekšroku nedaudz delikātākām jūtām, kā mīlestība vai maigums. Bet tiem visiem vajag vienu un to pašu. ((( laika gaitā šīs būtnes ir attīstījušās dažādos veidos un starp tām arī ir liela dažādība, tāpēc cilvēka attīstības sākumposmā parasti, tas mācās ‘pāriet’ uz pozitīvākām emocijām, lai ‘atšūtu’ no sevis tās, kas dod priekšroku zemākas frekvences enerģijām, bet piesaistītu tās, kuras dod priekšroku pozitīvajām, jo nav gluži tā, ka tā ir vienpusēja apmaiņa – mēs arī saņemam kaut ko pretī.)))

“Do they attack animals, too?”
“Vai tie uzbrūk arī dzīvniekiem?”

“These creatures use everything that’s available, but they prefer organized awareness. They drain animals and plants in the part of their attention that is not too fixed. They even attack other inorganic beings, but they can see them and avoid them, like we avoid mosquitoes. The only ones who are completely trapped by them are human beings.”

“Šīs būtnes lieto visu, kas ir pieejams, bet tie dod priekšroku organizētai apziņai. Tie izsūc dzīvniekus un augus tajā uzmanības daļā, kas nav fiksēta. Tie pat uzbrūk citām neorganiskām būtnēm, bet tās redz tos un cenšas no tiem izvairīties, tāpat kā mēs izvairāmies no moskītiem. Vienīgie pilnīgi iesprostotie ir cilvēki. ((( Gadās, ka tādu cilvēku dvēseles, kas sevi ir dzīves laikā pamatīgi iztukšojušas izdalot smagas emocijas, un paturot smagas emocijas sevī, nav spējīgas pēcnāves mirklī attīrīt sevi un savākt visu iztērēto.Cilvēki, kuri pēc tā paliek dzīvi to raksturo kā : “Visa dzīve paskrēja gar acīm”, tie pēc tā jūas kā no jauna piedzimuši – atguvuši, to, kas emociju rezultātā ir zaudēts, vai degradēts. (Ir arī prakse, ko sauc par Recapitulation, kas paredzēta, lai īstenotu šo procesu apzināti, šādi atgūstot pazaudēto, izgrūžot visu svešo arī citu cilvēku iesūtītās emocijas (svarīgi ir šādi attīrīties, ja tikušās pārtrauktas, vai ir velme pārtraukt attiecības)))))

“How is it possible that all this is happening without us realizing it?”
“Kā tas var būt, ka tas viss notiek mums to neapzinoties?”
(((Vārdi apsēstība, dēmoni, sātana izdzīšana, neko neizsaka?Daļai mūsdieniu cilvēku šos apzīmējums ir ieprogrammēts uztvērt kā māņticību un tumsonību. Visos laikos ir bijušas zināšanas pat to, bet pārsvarā to apslēpj aiz simbolikas, jo tieša saskare ar šo informāciju izraisa prātam visnotaļ manāmu īssavienojumu, sākot ar īsu “nē tas nevar būt” un tiek aizslēgta jebkāda informācijas tālāka uzņemšana un pārstrādāšana (pietam it īpaši iesaku paklausīties savā iekšējā dialoga reakcijā uz šo tematu) beidzot ar izteiktu protestu un pretreakciju, jo “Nevar taču ar tādām lietām biedēt cilvēkus”.(Atskatoties vēsturē šie jēdzieni vienmēr ir plaši apspriesti, un kas ir vēl svarīgāk, tas neaprobežojās ar runāšanu vien.Visapkārt pasaulei visos laikos cilvēki ir izstrādājuši dažādas tehnikas un veikuši darbības lai aizsargātu sevi no kaut kā ar savu apziņu,bet atšķirīgu no cilvēku apziņas. Būt pārākam nozīmē attīstību.(laika gaitā šie līdzekļi ir kļuvuši neefektīvāki vai pat aizmirsti-zuduši,dēļ tā, ka attīstoties cilvēcei attīstās,pielāgojās vibrācijām flaieri.) Šobrīd tev ir iespēja uzzināt par viņu eksistenci,tāpat kā jebkuram cilvēkam uz pasaules tādēļ, ka pasaules kolektīvā apziņa ir attīstījusies un ir gatava šai patiesībai. )))


“Because we inherit the exchange with those beings almost like a genetic condition, and it feels natural to us. When someone is born, the mother offers it like food, without realizing it, because her mind is also controlled. Baptizing the child is like signing an agreement. Starting from there, she devotes herself to install acceptable behavior patterns: She tames the child, reduces its warring side, and transforms it into a meek sheep.

“Jo mēs pārmantojam apmaiņu ar šīm būtnēm līdzīgi kā ģenētisko mantojumu, un tas mums šķiet dabisks. Kad kāds piedzimst, māte to piedāvā kā barību, nemaz to neapzinoties, jo arī viņas prāts tiek kontrolēts. Vārda došana ir kā līguma parakstīšana. Sākot no tā mirkļa viņa veltī savu laiku, lai ieprogrammētu akceptētus uzvedības moduļus: Viņa pakļauj bērnu, samazinot tā cīnītāja dabu un pārvērš to par lēnprātīgu aitu. ((( Daudzviet var dzirdēt vārdus, “nekāp tur! Nokritīsi”, “Nedari to, tā nav pieklājīgi” “Neaiztiec!” “Apklusti” utt., faktiski virzītus uz bērna spontānas dabas un rīcības ierobežošanu, kas rada dalīšanos, iekšējo dialogu un iekšējo konfliktu. Reizēm redzam bērnus, kas sarunājas it kā paši ar sevi, bet tikai skaļi. Vēlāk šīs sarunas pāriet uz iekšpusi. )))


“When a boy has sufficient energy to reject that imposition, but not enough to enter the path of the warrior, he becomes a rebel, or socially maladjusted.

“Ja puikam ir pietiekami enerģijas, lai atvairītu šo uzspiešanu, bet ne pietiekami, lai uzsāktu cīnītāja ceļu, viņš kļūst par dumpinieku, vai sabiedrības atstumo. ((( Indigo bērni, bieži atbilst šai kategorijai )))

“The flyers’ advantage stems from the difference between our levels of awareness. They are very powerful and vast entities: The idea that we have of them is equivalent to the one an ant will have of us.

“Flyera priekšrocība ir mūsu apziņas līmeņu atšķirībā. Tās ir ļoti spēcīgas un visaptverošas būtnes: Sapratne, kas mums ir par tām ir ekvivalenta sapratnei, kas skudrai ir par mums. ((( Šeit publicētā informācija un piebildes, ir tikai maza daļa no tā, kas par šo tematu zināms. Cilvēkam ir bijis daudz laika, lai šo parādību iepazītu. Īstu izpratni var iegūt tikai caur individuālu pieredzi, tā atklāj daudz vairāk )))

“However, their presence is painful and you can measure it in various ways. For example, when they provoke us into attacks of rationality or distrust, or when we are tempted to violate our own decisions. Lunatics can detect them very easily- too easily, I would say- since they feel physically how these beings settle on their shoulders, generating paranoia. Suicide is the stamp of flyers, because the flyers’ mind is potentially homicidal.”

“Lai arī kā, viņu klātbūtne ir nepatīkama, un to vari novērtēt vairākos veidos. Piemēram, kad tie provocē tevī racionalitātes uzbrukumus vai neticību, vai arī, kad mēs tiekam vilināti pārkāpt mūsu pašu lēmumus. Ārprātīgie var tos viegli sajust, pat pārāk viegli. Es pat teiktu, tie fiziski sajūt, kad šīs būtnes uzsēžas uz to pleciem, radot paranoju. Pašnāvības ir flyeru zīmogs, par cik flyeru prāts ir potenciāli slepkavniecisks.” ((( Lielākoties nesaprotot kāda cilvēka rīcību,motīvus reakcija ir nosodījums.Papētīsim valodu kuru lietojam šādos gadījumos. Ko izsaka vārds nojūdzies ? 🙂 Ar šādu vārdu sabiedrība mēdz apzīmēt ārprātīgos. (vārds ārprātīgs – cilvēks kuram prāts ir ārā – cilvēks kurš ir atbrīvojies flyera kontroles) Nojūgt zirguādos nozīmē noņemt no viņa vezumu un tas kļūst brīvs. Nesaprātīgs – Nesadarbojas ar prātu. Neprātīgs. Vājprātīgs (cilvēks kuram ‘prāts’ ir vājš) utt. Vēl kas. Ko izsaka vārdu salikums “prāta aptumšošanās” ? Tas ir stāvoklis, kādā cilvēks mēdz ieiet, pirms izdara kādu smagu noziegumu, vai vienkārši ko negatīvu. )))

“You say that it is an exchange, but what do we gain from such plunder?”
“Tu saki, ka tā ir apmaiņa, bet ko mēs iegūstam no šādas laupīšanas?”

“In exchange for our energy, the flyers have given us our mind, our attachments, and our ego. For them, we are not their slaves, but a kind of salaried workers. They bestowed these privileges on a primitive race and gave us the gift of thinking, which made us evolve; indeed, they have civilized us. If not for them, we would still be hiding in caves or making nests on treetops.

“Apmaiņā pret mūsu enerģiju, flyeri ir iedevuši mums mūsu prātu, mūs pieķeršanās un mūsu Ego. Priekš tiem, mēs neesam viņu vergi, bet vairāk kā algoti darbinieki. Tie ir dāvinājuši šis privilēģijas mūsu primitīvajai rasei un iedevuši mums domāšanas dāvanu, kas mūs attīstīja, patiesībā, tie mūs ir civilizējuši. Ja nebūtu to, mēs joprojām slēptos alās, vai taisītu ligzdas koku galos.((( te var veidot atsauces arī uz vairākām religijām un mācībām.Tai skaitā arī Bībeli.Tur tiek runāts par to, ka cilvēks uz zemes nāk ,lai pilnveidotos, attīstītos(priecātos). Būtu spējīgs pieņemt,atšķirt savus lēmumus. Tas savukārt nebūtu iespējams bez Sātana, kas vairākās vietās ir minēts arī kā Dieva sabiedrotais. Ja tu vēlies saskatit tikai ļauno,neapšaubāmi tev tas izdosies,bet tu vari nomainīt savu attieksmi,un tas ir ceļš uz attīstību.Jo tikai tu pats veido savu dzīvi un esi atbildīgs par savu attīstību. Bez tā saucamā ļaunā nevarētu būt izpratne par labo,bet kad tu saproti to, ļaunais kā tāds vairs nepastāv.)))

“The flyers control us through our traditions and customs. They are the masters of religion, the creators of history. We hear their voice on the radio and we read their ideas in the newspapers. They manage all our means of information, and our belief systems. Their strategy is magnificent. For example, there was an honest man who spoke of love and freedom: They have transformed it into self-pity and servility. They do it with everyone, even with naguals. For that reason, the work of a sorcerer is solitary.

“Flyeri mūs kontrolē caur mūsu tradīcijām un ieradumiem. Tie ir meistari reliģiju radīšanā, vēstures radītāji ((( Bieži manāma parādība, kāds apgaismots cilvēks ir radījis attīstītu mācību, bet ātri vien tā tiek izmainīta un izmantota. ))) Mēs dzirdam viņu balsis radio un lasām viņu idejas avīzēs. Tie pārvalda visus mūsu masu saziņu līdzekļus ( komunikāciju veidus) un mūsu ticības sistēmu. Viņu stratēģija ir nevainojama. Piemēram, bija reiz godīgs cilvēks, kas runāja par mīlestību un brīvību: Viņi to pārveidoja par sevis žēlošanu un pazemību. Viņi to dara ar visiem, pat ar naguāliem (((cilvēkiem ar dubultu enerģisku struktūru un dubultu enerģisko potenciālu, kas vada grupas brīvības iegūšanai un pāriešanai augstākos eksistences līmeņos))) Tieši šī iemesla dēļ maga ceļš ir savrups.

“For millennia, flyers have concocted plans to collectivize us. There was a time when they became so shameless that they were even seen in public, and people made representations of them in stone. Those were dark times: They were everywhere. But now their strategy has become so intelligent that we don’t even know they exist. In the past, they hooked us through our credulity; today, through our materialism. They are responsible for modern man’s ambition not to have to think for himself; just observe how long somebody will tolerate silence!”

“Gadu tūkstošiem flyeri ir plānojuši mūsu kolektivizēšanu. Bija pat laiks, kad tie kļuva tik bezkaunīgi, ka tos pat varēja redzēt publiski, un cilvēki radīja to reprezentācijas akmeņos. Tie bija tumši laiki: Tie bija visur. Bet tagad to stratēģija palikusi tik inteliģenta, ka mēs pat nezinām par to eksistenci. Pagātnē tie mūs ķēra uz mūsu lētticību; šodien, caur mūsu materiālismu. Tie ir atbildīgi par modernā cilvēka ambīcijām, nevajadzību iedziļināties sevī, tikai pavēro cik ilgi kāds spēs izturēt klusumu!” ((( Ir tāda prakse ka “retreet” – tulk. Atkāpšanās – ieiešana sevī. Kad cilvēks vai cilvēku grupa pavada ilgstošu laiku neko nedarot un nerunājot. Vēl ir tāda spēle, ko iesaku pamēģināt ar draugiem,grupa cilvēku sanāk kopā un pavada laiku nebilstot ne vārda. Līdz kāds ierunājas, jo drīz vien “iekšējais katls” uzvārās tik pamatīgi, ka kādam pašam to negribot pasprūk vārds vai pat veselas teikums, pirms tas paspēj apjēgt, kas noticis. Tā ir laba prakse, daudziem nepieņemama, bet visapspiestākā apziņa ir tieši tiem, kuri tulīt izrāda sašutumu par šo spēli. Šo praksi vari pasniekt kādā pasākumā, piemēram, zaudētājs būs tas, kas 3 reizes nenoturēsies, bet faktiski, tas ir veids kā iepazīt šo svešo struktūru sevī un citos.)))


“Why the change in their strategy?”
“Kāpēc šāda viņu stratēģijas izmaiņa?”

“Because, at this time, they are running a great risk. Humanity is in very quick and constant contact, and information can reach anyone. Either they must fill our heads, bombarding us day and night with all kind of suggestions, or there will be some who will realize and warn the others.”

“Jo šajos laikos, tie pamatīgi riskē. Cilvēcei ir ļoti ātras un pastāvīgas savstarpējo kontaktu iespējas, un informācija var sasniegt ikvienu. Vainu tie piepildīs mūsu galvas, bombardējot mūs dienu un nakti ar visādiem ierosinājumiem, vai arī būs tādi, kuri sapratīs un brīdinās citus.” (((sveiki ! )))

“What would happen if we were able to repel those entities?”
“Kas notiktu ja mēs spētu atvairīt šis būtnes?”

“In one week, we would recover our vitality and we would be shining again. But, as normal human beings, we cannot think about that possibility, because it would imply to go against all that is socially acceptable. Fortunately, sorcerers have one weapon: Discipline.

“Vienas nedēļas laikā, mēs varētu atgūt mūsu pilno vitalitāti un mēs atkal spīdētu. Bet, kā normāli cilvēki, mēs nevaram iedomāties tādu iespēju, jo tas nozīmētu iet pretī visam, kas ir sociāli pieņemts. Par laimi, magiem ir viens ierocis: Disciplīna.

“The encounter with inorganic beings happens gradually. In the beginning, we don’t notice them. But an apprentice begins to see them in his dreams and then while he is awake- something that can drive him crazy if he doesn’t learn how to act as a warrior. Once he understands, he can confront them.

“Sadursmes ar neorganiskajām būtnēm notiek pakāpeniski. Sākumā, mēs tos nepamanām. Tad māceklis sāk tos redzēt savos sapņos un vēlāk kad tas ir nomodā – tas var padarīt to traku, ja tas neiemācas rīkoties kā cīnītājs. Kad viņš saprot, viņš var tiem stāties pretī. ((( Toltekiem ir izstrādāta rīcības un attieksmju sistēma zem nosaukuma “the warriors way” (tulk. Cīnītāja ceļš), kas ietver sevī vairākas darbības un vēl vairāk ne-darbības, lai panāktu disciplīnas attīstīšanu, apziņas paplašināšanu, enerģijas uzkrāšanu un saprašanu. Pieņemot cīnītāja ceļu, laika gaitā cilvēks sevi nenovēršami atbrīvo. Šis ceļš ietver sevī savu emociju apzināšanos un emocionālo izpausmju saprašanu, atbrīvošanos no atkarībām, rutīnas izjaukšanu, sapņošanas attīstīšanu (ir speciāla prakse, kas saucas art of dreaming (tulk. sapņošanas māksla) kas ietver visu nepieciešamu sapņošanas attīstīšanai, kas pamatā sākas ar savu roku apskatīšanos sapnī, kas ļauj apzināties, ka tas ir sapnis. Angliski to fenomenu arī apzīmē ar terminu Lucid dreaming (tulk. apzinātā sapņošana www.ld4all.com ) Papildus vēl ir speciāli uzvedības paveidi,saskarsmē ar citiem cilvēkiem, lai neradītu konfliktus, negatīvas emocijas, vai enerģijas zudumus, praksē, ko sauc par art of stalking (definīcija – Atieksmju un uzvedības kopums, kas ļauj no jebkuras iedomājamās situācijas iegūt viss vēlamāko rezultātu). Rutīnu graušanai ir metode not-doing (tulk.ne-darīšana), tas ir bezjēdzīgu darbību, rituālu vai apgrieztu darbību radīšana, kas izjauc rutīnu un rada īssavienojumus flyera iedotajā prātā.)))

“Sorcerers manipulate the foreign mind, turning into energy hunters. It is for that purpose my cohorts and I have designed Tensegrity exercises for the masses. They have the virtue of liberating us from the flyer’s mind.

“Magi manipulē ar svešo prātu, kļūdami par enerģijas medniekiem. Tieši šī iemesla dēļ mana grupa un es, esam pieskaņojuši Tensegriy kustības masām. Tām piemīt spēks atbrīvot mūs no flyeru prāta. ((( Tensegrity ir mūsdienu vārds, kas dots kustību kopumam, ko senie redzošie dēvēja par ‘Magical Passes’. Novērojot cilvēka enerģiskos ķermeņus dažādu fiziskā ķermeņa kustību laikā, tie redzēja, ka zināmas fiziskā ķermeņa kustības iedarbojas uz enerģiskajiem ķermeņiem dažādos veidos, piemēram, veselības, imunitātes uzlabošana, enerģijas pacelšana, iestrēgušās enerģijas atbrīvošanas, gribas stiprināšana, intent (tulk nolūks, nodoms. Saviem vārdiem tuvākais skaidrojums: gribēšana, rezultāta panākšana bez vārdiem, ar sajūtu, ko varētu saukt par gribu, šis spēks ir tas no kā sastāv visums, un tas ir visur, arī mūsos, lūgšana ir veids, kā ar vārdiem iedarboties uz šo spēku, bet nolūks (intent) ir daudz spēcīgāka izpausmes forma, ko var pielietot zināmu rezultātu iegūšanai (tai skaitā sevis un citu dziedināšanai) vairāk par Tensegrity www.castaneda.com )))

“In this sense, sorcerers are opportunists. They take advantage of the push they’ve been given and say to their captors: ‘Thanks for everything: See you later! The agreement you made was with my ancestors, not with me’. When recapitulating their life, they are literally snatching the food out of the flyer’s mouth. It is like going to the store and returning a product to the shopkeeper, demanding your money back. The inorganic beings don’t like it, but they can’t do anything about it.

“Savā ziņā magi ir oportūnisti. Viņi izmanto grūdienu, kas tiem ticis dots un saka saviem sagūstītājiem: “Paldies par visu: Uzredzēšanos! Vienošanās, ko jūs veicāt bija ar maniem priekštečiem, nevis ar mani’. Kad mēs Rekapitulējam savu dzīvi, mēs burtiski izgrābjam pārtiku no flyeru mutēm. Tas ir tākā iet uz veikalu un atdot produktu pārdevējam, pieprasot atpakaļ savu naudu. Neorganiskajām būtnēm tas nepatīk, bet tās neko tur nevar darīt.
((( Rekapitulācija (recapitulatio) (Tulk. atkalapvienošana) ir savas dzīves atcerēšanās, kas tiek pavadīta ar elpošanas kustību un domu. Metode ir: uzrakstīt sarakstu ar visiem cilvēkiem, ko tu jebkad esi saticis, ja nezini vārdu, tad apzīmē ar īsu aprakstu. Tad atrast kādu klusu vietu, kur neviens netraucēs. Sēdus pozā ar taisnu muguru veic ieelpu griežot galvu no labā sāna uz kreiso(ja jūtas ērtāk var otrādi), pusarkā (pa augšu). Turpinot kustību galvu pagriež taisni tad izelpa. Viss ar nodomu atvērt savu enerģisko ķermeni attīrīšanai un pagātnes notikumu izdzīvošanai. Attiecīgi ņem notikumu un sāk atsaukt atmiņā visu, kas tad noticis, izjūtas, katru sarunu, visu savstarpēju saskarsmi, arī apkārtni līdz pat sīkākajai detaļai utt. Atsaucot visu atmiņa veic ieelpu griežot galvu no kreisā uz labo plecu (ar domu paņemt atpakaļ visas savas emocijas, kas ir izdalītas šajā notikumā) un izelpa griežot galvu atpakaļ uz kreiso plecu (ar domu atbrīvot no sevis visu svešo enerģiju, citu cilvēku atstātās emocijas, domas) Tā izejot cauri visai savai dzīvei (īpaši jāpievērš uzmanība seksuālajiem kontaktiem.Ieteiktu pieskaitīt sarakstam arī filmas kas atstājušas iespaidu – it īpašu šausmu filmas)))) Pēc tam, kad galvenais saraksts ir iziets, veikt selektīvo rekapitulāciju, ļaut garam pašam izvēlēties dzīves notikumus, kas jāattīra.)))

“Our advantage is that we are dispensable, there is a lot of food around! A position of total alertness, which is nothing but discipline, creates such conditions in our attention that we don’t taste good any more to those beings. In that case, they turn away and leave us in peace.”

“Mūsu priekšrocība ir tas, ka mēs esam aizvietojami, apkārt ir ļoti daudz pārtikas! Absolūtas uzmanības stāvoklis, kas nav nekas cits kā disciplīna, rezultātā, mūsu uzmanība nav vairs tik garšīga priekš šīm būtnēm. Tajā gadījumā, tie atkāpjas no mums un atstāj mūs mierā.”

(((“Lai arī, ko tu dari, dari to cik vien labi vari”)))


 


Austris Armanis
grāmatas fragmenta tulkojums no grāmatas
Encounters With The Nagual” – ©2004 by Armando Torres
http://www.rarecloud.com/at_html/01/en24.html


30.03.2008

Komentāri: