Džecjuns Milarepa

Ja uz mūsu civilizāciju izsenis interesējošo jautājumu: “Kas ir cilvēka apziņa?” piekrītam atbildēt ar dāņu kosmologa Martinusa lako­nisko izteikumu – “apziņa ir enerģijas plūsma”, un no Šī skata punkta turpinām analizēt austrumu un rietumu dižgaru apziņas lauka izpētei veltītos darbus, tajos varam saskatīt vienotu principu – nepārtrauktā, radošā mainī­bā esošo makro un mikrokosma manifestāciju laiktelpā. Tas savukārt ļauj secināt, ka uz mūsu planētas mītošās cilvēku populācijas radošā enerģija viskrāšņāk izpaužas zinātnē un māk­slā, sasniedzot apogeju meditācijā un kontem­plācijā.

Ja uz mūsu civilizāciju izsenis interesējošo jautājumu: “Kas ir cilvēka apziņa?” piekrītam atbildēt ar dāņu kosmologa Martinusa lako­nisko izteikumu – “apziņa ir enerģijas plūsma”, un no Šī skata punkta turpinām analizēt austrumu un rietumu dižgaru apziņas lauka izpētei veltītos darbus, tajos varam saskatīt vienotu principu – nepārtrauktā, radošā mainī­bā esošo makro un mikrokosma manifestāciju laiktelpā. Tas savukārt ļauj secināt, ka uz mūsu planētas mītošās cilvēku populācijas radošā enerģija viskrāšņāk izpaužas zinātnē un māk­slā, sasniedzot apogeju meditācijā un kontem­plācijā. Konfūcijs, Laodzi, Sokrāts, Platons, Svētais Augustīns, Patandžali, Milarepa, Vivekananda un daudzas citas vēsturiskas per­sonas bija ne tikai lieli sava laika filozofi, svētie un viedie, bet arī rakstnieki, dzejnieki un zināt­nieki, kas, meditējot un kontemplējot, nonāca pie atziņas, ka ne jau racionālā prāta sasnie­gumi atbrīvo cilvēku no iluzorā ego verdzības, bet tieši otrādi – atteikšanās no it visa dod iespēju sasniegt tik smalku apziņas enerģētisko vibrāciju līmeni, kurā egoisms pārvērties pārpasaulīgā mīlestībā un līdzcietībā, bet redukcionisms – intuitīvi induktīvā, holistiskā esmes uztverē un interpretācijā.Džecjuns Milarepa


1040. gadā sniegaino kalnu valstī Tibetā piedzima viens no dižākajiem visu laiku jogiem – svētais, dzejnieks un zinātnieks empīriķis Džecjuns Milarepa, kas, izturot sma­gus pārbaudījumus un pārvarot ciešanas, vie­nas dzīves laikā sasniedza apskaidrību, pacēlās līdz svētuma augstākajiem kalngaliem, realizē­jot garīgos ideālus, kas kopīgi visām reliģijām. Šī cilvēka centienu galamērķis bija atklāt patie­sības pašam sevī. Un viņš to izdarīja, atstājot nākamām paaudzēm sava garīgā skolnieka Rečunga apkopotos skolotāja sprediķus un poētiskos darbus – himnas.


Kā ķīmiķis vai biologs eksperimentē ar matē­rijas elementiem, tā Milarepa eksperimentēja ar savu apziņu. Tiek uzskatīts, ka neviens no Lielā Skolotāja Budas sekotājiem to nav veicis prasmīgāk un uzcītīgāk.


Milarepas ceļš uz atbrīvi no sansāras (nepārtrauktās atdzimšanas secības) tiek traktēts kā īsais ceļš. To var realizēt īpaši spēcīga personība, kura evolūcijas procesā sagatavota pārdrošam izrāvienam, kas nav pa spēkam lēni evolucionējošajam cilvēces vairākumam. Kaut arī tikai nedaudzām perso­nām uz šis planētas piemīt tik milzīgs gara spēks, fiziskā izturība un gribasspēks kā Džecjunam, viņa atklājums, ka šāds mērķis nav mirāža un to var sasniegt, ir īpaši svarīgs un vērtīgs garīgās pašrealizācijas ceļa gājējiem. No antropoloģijas viedokļa ir jāatzīst, ka to atzinis arī Oksfordas vēsturnieks profesors A.Toinbī (Toynbee): vislielāko ieguldījumu ze­mes civilizācijas dzīves pilnveidē ir devuši ne jau izgudrotāji, inženieri, tehnokrāti, valdnieki, valstsvīri vai karakalpi, bet gan pravieši un svētie – Konfūcijs, Būda, Jēzus, Muhameds, Sokrāts un citi gara varenie. Profesors uzsver, ka dzejnieki un filozofi ir pārāki, piemēram, par vēsturniekiem, bet praviešiem un svētajiem nav līdzīgu uz zemes. Pazīstamais rakstnieks un pētnieks V.J.Evanss-Vents (Evans-Wentz) ir no­saucis Milarepu par budistu-gnostiķi, kas Kagju skolas mācību pārbaudīja, zinātniski eksperi­mentējot ar savu apziņu un bioloģisko ķermeni. Milarepa uzskatīja, ka Lielo Patiesību var sa­sniegt tikai iekšējās pašrealizācijas ceļā, t.i., sevis gnostiskā apzināšanā meditējot un kontemplējot, bet ne racionālā prāta analīzes gaitā. Budismā Milarepas ceļu uzskata par vienīgo patieso zinātnisko metodi Bodhisatvas (Augstākais Bodhisatva – personība, kura ir sasniegusi Budas līmeni) pirmā līmeņa pilnības sasniegšanai.


Garīgie eksperimenti pašam ar sevi deva Milarepam iespēju deklarēt ego iluzoritāti. Me­ditācijās un citās garīgās prakses iegūtās trans­cendentālās zināšanas Jāva lielajam jogam kontrolēt prāta ēterisko un garīgo dabu. Viņš spēja lidot, staigāt pa gaisu, iegūt garīgo siltumu (tummo), kas ir cilvēka prāta attīstības virzītāj­spēks, kā ari ķermeņa apsildītājs, kas dod iespēju pārciest salu plānā kokvilnas apģērbā. Svētais prata izpūst liesmas un likt plūst ūdens strūklām no sava ķermeņa, pēc paša gribas spēja pārvērsties jebkura citā ķermeni. Pilnībā apguvis četrpakāpju meditāciju:


–         analīzi,


–         kontemplāciju,


–         mīlestību un


–         svētlaimi,


kas palīdz līdz galējai robežai koncentrēt prātu un rada apgaismības ekstāzi, jogs projicēja savu smalko ķermeni tā, ka vienlaicīgi varēja atrasties 24 svētajās vietās, vadot eņģeļu un dievu sanāksmes. Džecjuns Milarepa bija izzi­nājis saprāta nemainīgo dabu. Atbilstoši Mahājānas (Lielā Ceļa) mācībai ekstāzē esošais Apgaismotā saprāta stāvoklis ir vienīgā Reali­tāte. Šī Realitāte pastāv aiz iluzorās dabas un sansāras robežām, tāpēc tā ir nemainīga, neiznīcināma, nepārejoša. Skaidrā gaisma ir brīva no domām un transcendenta attiecībā pret fenomenālo Visumu.


Empīrisko pētījumu rezultātā Milarepa ra­dīja teoriju par Prāta Skaidro Dabu, kas ir visu formu un substances cēlonis. Izmantojot šīs zināšanas, viņš kļuva par hronisku prāta slimī­bu nepārspējamu dziednieku. Savos sprediķos un himnās, ko svētais izdziedāja skaņā balsī, viņš skaidroja, ka iepazīt domas tukšumu nevar, lasot grāmatas, to var izzināt tikai meditējot:


“Pieradis izsenis meditēt


Par izvēlētām patiesībām.


Kuras tiek nodotas čukstus,


Esmu visu aizmirsis, kas teikts


pārrakstītās


Un iespiestās grāmatās.


Pieradis izsenis iegūt arvien jaunu


Un jaunu pieredzi, ejot garīgās


Pilnveides ceļu,


Esmu aizmirsis visus ticējumus un


dogmas.


 


Milarepa postulēja, ka sasniegt pilnību meditācijā var, tikai atsakoties no materiālām vērtībām un kalpošanas ķermenim, vienlaicīgi esot gatavam saskarties ar jebkuriem šķēršļiem, bet, tos pārvarot, ziedot pat dzīvību, ja tas nepieciešams. Pasaulīgā dzīve pēc Milarepas domām var apmierināt tikai tos cilvēkus, kas nav bezgalīgi cietuši un kurus nav satraukusi doma par pašnāvību. Milarepas īpaši smagie dzīves apstākļi padarīja viņu par jogu askētu, kas sevi veltīja dziļai meditācijai un garīgai kalpošanai. Budas stāvokli viņš sasniedza, ejot pacietības ceļu. Tas deva Milarepam iespēju izprast ļaunuma dabas pārvēršanās mehānismu tās pretmetā – kas agrāk bija šķitis kaut kas objektīvi antipodisks, iemirdzējās kā Dharmakaja (augstākais apziņas stāvoklis, kas nepie­ciešams nirvānas sasniegšanai), ļaujot saprast, ka sansāra un nirvāna (galīgā patiesība) ir sav­starpēji atkarīgas un relatīvas. Tās ir tikai prāta stāvokļi: viens parasta prāta stāvoklis, otrs – pārapziņas stāvoklis Dharmakaja, bet Visuma pirmcēlonis ir Saprāts. Ja šis cēlonis virzās pa egoisma ceļu, tas noved pie sansāras, ja pa altruisma ceļu, tas noved pie nirvānas. Džecjuns Milarepa meditēja 20 dažādās Tibetas alās. Viņš meditēja tik ilgi, līdz meditācijas objekts, tās process un pats meditētājs saplūda vienā veselumā. Lielais askēts atteicās definēt meditāciju, jo tā bija kļuvusi par viņa patieso esmi:


“Pieradis apcerēt mīlestību


Un līdzcietību,


Es esmu aizmirsis atšķirību


Starp sevi un citiem.


——————-


Pieradis meditēt par šo dzīvi


Un nākamo kā vienotu,


Es esmu atbrīvojies no dzimšanas un


Nāves bailēm.


——————-


Lai ikvienam, kas izvēlējies meditācijas ceļu,


Mana skarbā dzīve palīdz


Izbēgt no kļūdām un šķēršļiem.


 


Kādā no savām himnām Milarepa saka: „Visa sansāra ir karmas metu caurausta. Kas tai stingri pieķēries, tas izlaidis no rokām Dzīvību dodošo glābšanas augli. Lai mani nekārdina iluzorie pasaules labumu, Un lai nostiprinās meditācijā dzimstošais miers. Lai es negulētu neapziņas mierinošā miegā, Bet lai manī uzplaukst pārapziņas zieds.”


Milarepas mācībā teikts, ka Lielo patiesību var izprast, atsakoties un atbrīvojoties no as­toņiem Pasaulīgiem mērķiem, pārvarot ticību personīgā ego esībai, saprotot, ka nirvāna un sansāra ir vienotas, un meditācijas ceļā iegūstot garīgo es. Džecjuns Milarepa mēdza saviem ļ audzēkņiem atkārtot, ka visiem laicīgiem mēr­ķiem ir neizbēgams gala rezultāts – skumjas un ciešanas: uzceltais sabrūk, tikšanās beidzas ar šķiršanos, dzimšana ar nāvi, tāpēc daudz prātīgāk atteikties no jebkuras vēlmes un nostāties uz Lielās Patiesības izzināšanas ceļa. Milarepa mira 1123. gadā, nodevis Kagju līnijas zināšanas savam skolniekam Gampopam.


25 no Milarepas sekotājiem kļuva par svētajiem, starp viņiem bija arī četras sievietes.


„Neviens zinātnieks neizdarīs atklājumu, ja neticēs, ka viņa iecerētais eksperiments dos noteiktu rezultātu. Tāpat arī neviens meditējot neieraudzīs Milarepas prieka ekstāzē apdziedāto gaismu, ja neticēs, ka šāda gaisma pastāv. ”


 Mistērija 2003#10


25.01.2008

Komentāri:

 Modris, Gugam,  20:30:19 07.02.2008
80.233.142.78

Es Tev atbildi ierakstīju 'Jautājumos par iesvētīšanām', paraugies tur. Labi?

 guga, Modrim 02:47:29 06.02.2008
62.85.19.217

'Jā? Tas man ir kaut kas jauns. Tātad uz dibena arī varētu uzaudzēt biezu ādu ar sēdēšanu? Zini, tas gan neatbilst manai pieredzei, jo es sēžu ļoti daudz, man ir sēdošs darbs, bet biezā āda kā neaug, tā neaug...un tulznas arī nerodas, he, he, he... Bet 'kā reiz' griež ausīs. Kā Tu to pateiktu latviski?'

Tur ir zināmas atšķirības tajā procesā, kā Tu sēdi sēdoša darba kontekstā un kā Milarepa sēdēja (vai jebkurš, kurš ilgstīgi meditē sēž). Sēdoša darba sēdēšanā tā nu īsti nav tāda veida statiska slodze.

Man arī ir sēdošs darbs - es zinu kā mēs visi, kuriem sēdošs darbs ir, kā mēs sēžam. Un es vismaz varu kādu laiciņu nosēdēt arī lotosa pozā kaut arī nevaru kā Milarepa vai vispār kā tādi īsti nopietni zēni, bez tam man tam arī manā ikdienas dzīvē nav ne laika, ne iespēju, pat, ja varētu, jo man ir tas sēdošais darbs, ģimene un viss pārējais :))) - esmu no tā viedokļa parasts pasaulīgs cilvēks.

Bet atceroties savus jaunības treniņus kaut vai, piemēram - mums tur bija pa laikam diezgan kārtīgi jāsēž arī uz ceļiem, pie tam uz cietas virsmas - arī pat šādā eiropeiskā stilā trenējoties pa tiem dažiem gadiem sāka veidoties zināmi ādas sabiezinājumi dažās vietās uz kājām arī - tā notiek, lai gan tas viss bija tādi sīkumi tikai un kad beidz trenēties tad jau pamazām tas viss atkal pazūd. Bet vispār jau tie sēdēšanas ilgumi salīdzinot ar autentiskiem treniņiem austrumos bija pavisam niecīgi.

Bet katrā ziņā rodas iespēja salīdzināt un tad to tibetiešu stāstu kļūst iespējams arī saprast. Diemžēl tā jau laikam ir, ka kaut vai bez minimālas pieredzes, kaut vai vizuāli un no malas, bet lai vismaz būtu praktisks ieskats par attiecīgām lietām, tādus stāstus patiešām ir grūti saprast.
Nav līdzīgas pieredzes - līdz ar to nav arī ar ko salīdzināt.
Tā ka atvainojos par savu muļķību to stāstu šeit publicēt, tas laikam patiešām bija lieki.

 guga, P.S. 02:12:07 06.02.2008
62.85.19.217

Tie sabiezinājumi nemaz neveidojas tik izteikti uz ādas virsmas. Viņi veidojas patiesībā dziļāk. Ādas virsma arī, protams, struktūru maina. Un tur ir sava ietekme arī berzei, bet galvenais ir ievērojamās statiskās slodzes (vēlāk arī dinamiskās, protams, bet daudz vairāk spiediena kā berzes).

 guga, Modrim vēl 01:51:06 06.02.2008
62.85.19.217

'Nu pareizi, pareizi Tu raksti, bet vienu lietu Tu aizmirsti - ka motivācija arī evolucionē, un, lai tā pareizi evolucionētu, tad ir noteikti jāseko principam: 'Esi, kas Tu esi!' Ja cilvēkam ir vēlēšanās apmierināt savas ambīcijas ar japāņu, indiešu, ķīniešu skolotāju, tad lai apmierina, liels ļaunums tur nebūs (labums arī ne, he, he, he...), bet skolotājs iegūs mazliet vairāk naudas un brīvā laika, lai varētu turpināt savas garīgās prakses. Tikai attiecīgi motivēts un attīstīts cilvēks var izturēt tos pārbaudījumus, ar kādiem cilvēkam ir jāsastopas uz Takas. Un nav ko mēģināt mākslīgi līst uz Takas, ja viņš vēl nav pat personība. Tas būs tikai ambīciju dēļ, tas nebūs dabiski, tā būs simulācija. Īstam aspirantam vai māceklim pārbaudījumi sagādās prieku, un bez tiem dzīve liksies tukša, kamēr nedabiskajam ambiciozajam līdējam gara pasaulē ar varu, šie pārbaudījumi sagādās elles mokas.'

Par šo gan man nekas cits neatliek kā vien piekrist - tā nu vi'š i' un tur neko nevar darīt :))).

 guga, Modrim 01:48:28 06.02.2008
62.85.19.217

'Guga atkal kar mums makaronus uz ausīm. Karatistam biezās ādas uzaugumi uz pirkstu locītavām ir no sitieniem, respektīvi, no berzes, tāpat kā ādas sabiezējumi uz kājām rodas no iešanas un skriešanas, respektīvi, no berzes - un nevis no statiska spiediena. Stāvi uz kulakiem, cik vien gribi, neradīsies nedz tulznas, nedz sabiezējumi (ja vienlaikus netrīsies).'

Lūk te Tu ļoti kļūdies. Karatistiem specifiski ādas sabiezinājumi uz pirkstu kauliņiem rodas tiešām un tieši no stāvēšanas uz kulakiem. Protams, zināmas kustības statiski stāvot (īpaši sākumā) ir neizbēgamas, bet tas nav tas, kā Tev liekas - tas mehānisms ir tomēr drusku cits kā tie cita veida sabiezinājumi uz kāju pēdām no iešanas, viņi arī izskatās tomēr citādi.

Tradicionāli trenējoties līdz sišanai tā īsti nemaz tik ātri nenonāk, sitieni krietnu vien laiku treniņu sākuma periodā tiek tikai iezīmēti gaisā. Atvaino, Modri, bet savulaik pats tomēr trenējos kaut ne pārāk ilgi - Šotokan 4 gadus un pēc tam vēl kādu drusku, lai gan nesistemātiskāk Teikvando, tomēr ar to pietiek, lai pats no savas pieredzes zinātu kā un kāpēc kas veidojas.

 nerrs,  22:33:15 05.02.2008
87.110.95.240

MB.
Paldies !:)

 MB,  17:28:06 05.02.2008
212.70.169.4

Sarunas ar Dievu: http://www.magik.ru/god/god.swf ;)

 nerrs,  14:18:53 05.02.2008
87.110.95.240

Mans zemāk esošais komentārs ir adresēts Modrim !:))Un šis arī!
Vai visi šeit esošie Tevi ir arī pilnvarojuši teikt ,ka viņiem ir viss sksidrs ??
Jeb Tu atkal sev tādas pilnvaras piešķir ?Modri ,te taču vēl nav Viedas Sadraudzības kantoris atvērts?
Tāpēc es gribētu Tevi palūgt ,ja atbildi ,tad atbildi par tēmu .

 nerrs,  14:10:55 05.02.2008
87.110.95.240

:)Tava atbilde ,kā vienmēr ,kad tiek pašķobīta Tava kompetence,ir par visu ko ,tikai ne par tēmu .Man liekas ,ka šeit riešanas ziņā Tu esi Meistars ,jo pamanies riet jau smalkākā balstiņā un tikai tad ,kad Tavu ego plušķīti neglauda pa spalvai .
Bet es ceru ,ka Tu tomēr reiz modīsies!:)

 Modris, Nerram,  13:39:06 05.02.2008
80.233.142.78

Man patīk! Tev ir absolūti ciets pauris, jo Tu nespēj atšķirt kanalētu (kanalizētu, he, he, he) viltojumu no īstu Meistaru sniegtas informācijas. Kaut kā visiem šeit tas ir skaidrs, izņemot vienīgi Tevi. Es zinu tikai vēl vienu ar tikpat cietu pauri, kas šeit popularizēja Sahadža Jogu, bet aprejot visus citus. Atšķirībā no Tevis, es domāju, ka esmu atvērts jauniem iespaidiem un idejām, izņemot muļķībām, kas ir acīmredzami tādas, jo neatbilst patiesības noteikšanas kritērijiem, un proti, trešajai prasībai (visgrūtākajai), ka viena aptas liecības nedrīkst būt pretrunā ar otra aptas liecībām, bez tam cilvēkam, kas uzdodas par aptu, tas ir jāpierāda. Bet Tev jau tādi 'sīkumi' neinteresē, pietiek ar to, ka kaut kas patīk, vai ne? Un pēc tam bļauj par deviņiem mēmiem, he, he, he... Un vēl domā, ka bļaušana ir pierādījums, un vēl neprot uzvesties...

 nerrs,  11:09:47 05.02.2008
87.110.95.240

Modrim
Paldies par Tavu 'viedo 'eksperta viedokli .Izmantojot tavu
terminoloģiju ,man jāsaka ,ka tad arī tas Tavs Krēmes kanāls ir tas pats ražojums.
Tev viss ,kas nesaskan ar to ,ko esi iebāzis savā paurī ir suņu s...!:)))
ES ESMU ir suņu s....
Tas ka ir vīrišķās un sievišķās dvēseles ,jeb pusītes ,arī ir pupu mizas!
Tās vēl nav visas Tavas izpratnes kļūdas!Un Tu vēl gribi būt skolotājs ??Tu pats vēl mācāms esi !Bez tam VMH ir tīri Tavs izgudrojums ,kā teikt vēlies pēdas atstāt vēsturē !:))))Augšāmceltie Meistari to sauc par ES ESMU Tradīciju .Kas Tevi ir pilnvarojis to 'pārdēvēt par VMH?

 Valters, Modrim 20:57:57 04.02.2008
87.110.78.24

Vispār man ir šķitis, ka tieši tāds dalījums - Saules sistēma un viss, kas ir ārpus tās - arī ir vispārinošais Visuma strukturējums Slepenajā Doktrīnā. Neesmu pārliecinājies, bet it kā ārējā Visuma apzīmēšanai HPB esot lietojusi terminu 'Kosmos', bet attiecībā uz Saules sistēmu 'Cosmos'. Oriģinālajā angliskajā tekstā patiešām ir lietoti abi termini, kamēr Rērihas pārcēlumā uz krievu mēli palicis tikai viens - Kosmoss.

 Mataks,  20:29:08 04.02.2008
77.93.31.169

Ja Wu, esi iesaistījies šī rādio tapšanā, tad ticu, ka tas arī varētu pastāvēt ;)
Pēc pieredzes ar Eduarda līdzšinējiem pasākumiem ticības vairs tam nebij...

 Modris, Valteram,  18:35:31 04.02.2008
80.233.142.78

Jā, un šis X nozīmē: virs kaut kā esošs, kura koordinātes ir zināmas. Virs cilvēka ir Dievs, virs dvēseles ir monāde un virs planētas ir Visums (ko var sadalīt iekšējā visumā - Saules sistēmas telpā - un ārējā, t. i., ārpus Saules sistēmas).

 Modris, Valteram,  18:31:15 04.02.2008
80.233.142.78

Dievs ir X faktors, taču tāpat arī monāde un Visums (ja trūkst konkrēta konteksta).

 Valters, Modrim 18:30:34 04.02.2008
87.110.78.24

Gribētos tomēr domāt, ka SD varētu palīdzēt risināt arī mūsdienu zinātnē aktuālo jautājumu par Visuma rašanos...

 Valters, Modrim 18:23:25 04.02.2008
87.110.78.24

Šinī gadījumā tas 7. plāns bija mana filosofiska spekulācija nevis informācija no kāda lasīta avota.

Droši vien, ka Saules sistēma ietilpst kādā galaktikas apakšstruktūrā. Man patiešām nav tieši skaidrs par kādu mērogu kurā vietā SD sākumā tiek runāts. Atsevišķās vietās HPB nepārprotami min Visumu ('Universe' oriģinālā).

 Modris, Valteram,  17:47:28 04.02.2008
80.233.142.78

Es domāju, ka 7. plānam nav nekāda sakara ar Mahatu, bet virs Saules sistēmas nav vis kaut kāds galaktiskais plāns, bet gan septiņu saules sistēmu struktūra, kurā Saules Logoss ieiet kā viens centrs, un Kuras (šīs nākošās virs Saules sistēmas, un kuru sauc par kosmisko) Centru jeb Būtni centrā sauc par 'Vienu, par Kuru neko nevar pateikt', un zini, ka pat Viņam ir ļoti tālu no TĀ, Kas vada veselu galaktiku. Padomā par mērogiem!

 Valters, Modrim 17:24:42 04.02.2008
87.110.78.24

Domāju universālo jeb Visuma mēroga 3. Logosu (tieši par mums zināmā Visuma veidošanos taču runā Dzian grāmatas pirmās stancas, tikai vēlāk pārejot uz Saules sistēmas radīšanas aprakstu, vai ne tā?), bet uzrakstīju 'galaktisko' - nezinu kādēļ...
Nu un, manuprāt, Visuma sākuma fāzē izveidojas pats augstākais plāns, kurš pēc Esamības septiņkārtīgā (7X7 kārtīgā) dalījuma būs septītais.

 Modris, Valteram,  16:36:38 04.02.2008
80.233.142.78

'...zem 7. plāna 3. apakšlīmeņa (Mahats).' '...3. galaktisko logosu'. Kas tie par zvēriem? Nu gan Tu laid... Mahats ir 3. Logoss.

 Valters, Modrim 16:25:31 04.02.2008
87.110.78.24

papildinot teikto par Jāni:
HPB raksta par 3. galaktisko logosu: tas ir visu manifestēto apziņu sakne. Tātad Jānis darbojās visur, kur izpaužās apzināta darbība vai, visur, kur pastāv ES ESMU.

 Valters, Modrim 16:11:07 04.02.2008
87.110.78.24

Laikam tās plānu koncepcijas, kas veidojušās pēc Blavatskas ne vienmēr saskan (jeb ir grūti korelējamas) ar viņas sniegtajām shēmām. Lai tiktu skaidrībā būtu jāveic milzīgs salīdzināšanas un analīzes darbs.

Jānis (3. Logoss) šķiet darbojās visos atbilstošajos plānos, kas ir zem 7. plāna 3. apakšlīmeņa (Mahats). Katrā zemākajā, protams, kļūstot arvien piezemētāks, ja tā var teikt, līdz pat cilvēka mentālim jeb Manasam. Un droši vien Jāņa princips savā veidā darbojās arī minerālu valstī.

 Wu, Modris 15:09:08 04.02.2008
195.13.166.253

> Tomēr saturs taču arī maksā? Vai par mūzikas atskaņošanu nav jāmaksā?
> Vai Jūs raidīsiet tikai bezmaksas mūziku?

Tie cipari, kurus es nosaucu, ir manā ziņā. Eduardam pagaidām nav par tiem jāuztraucās. Iespējams, ar laiku viņš atradīs finansējumu, lai tos nosegtu, bet pagaidām šie izdevumi nav 'uz viņa kakla'.

Saturs, raidījumi un ar tiem saistītās izmaksas, savukārt, ir pilnībā Eduarda ziņā. Un šīs daļas attīstība ir un būs atkarīga no Eduarda prasmēm - izveidot radio koncepciju, strukturēt programmu, uzaicināt un sarunāt vadītājus raidījumiem, piesaistīt vajadzīgo finansējumu (ziedojumu vai citā formā, būs vai nebūs reklāmas, un ja būs, tad kādas u.tt.) utt. un protams, no Eduarda spējas ātri mācīties un ātri apgūt jaunas lietas, jo viņam tas ir pirmais radio un pieredzes nav, tādēļ būs ļoti daudz jauna jāiemācās.

Par mūzikas atskaņošanas samaksu. Ar to nodarbojas Eduards, es viņa lauciņā pagaidām nelienu, kamēr viņš pats izskatās, ka tiks ar to galā. Pa ausu galam esmu dzirdējis, ka mēnesī atskaņošanas summa ir no 10Ls līdz 50Ls. Par 50Ls mēnesī var atskaņot praktiski jebko. Bet varbūt es šeit kļūdos un ir citādi. Pajautā Eduardam pats.

Un protams, ka radio programmā būs arī bezmaksas mūzika. Pasaulē ir daudz mūzikas, kura nepieder dažiem lielajiem šovbiza dinozauriem un to principā var atskaņot nesodīti. Un ir daudz mūzikas, kuru paši tās autori atļauj izmantot bez maksas, un pat veicina šo procesu, jo tādā veidā paši kļūst populārāki, ja mūzika ir laba.

 Modris, Valteram,  14:42:33 04.02.2008
80.233.142.78

Es vēl neesmu paskatījies Tevi norādīto (es to izdarīšu), bet gribu dalīties savās šaubās. Redzi, ja runā par Fohatu, tad runā par enerģiju, kas plūst no viena pola uz otru, tai skaitā arī par elektrisko strāvu. Taču Fohats ir nosaukts arī par Erosu, un šai jēdzienā atkal ir kaut kas analoģisks: strāva starp sieviško un vīrišķo. Kādi ir poli Saules plānos? Es redzu vairākus polu pārus, nu, piemēram, Dievs un Daba - un vidū ir Cilvēce, kas savieno un caur kuru plūst strāva no viena pola uz otru (vai varbūt arī abos virzienos). Tad ir divi poli, piemēram, 3. Logosā (Brāmā). Pastāv Brāma-Viradžs (vīrišķais pols) un Brāma-Vaka (sievišķais pols, kas pārstāv Vārdu, jeb sākotnējo vibrāciju kosmiskajā, t. i., Saules sistēmas, pirmmatērijā), un Fohats jeb Eross savieno šos divus Brāmas polus, savieno divus Saules ķermeņus - Dievu un Cilvēci. Tomēr pastāv arī otra savienojuma vieta, kurā savienojas Cilvēce Un Daba. Un tur atkal savienotājs ir fohātisks elements, atkal ir strāva, kas plūst starp poliem, šai gadījumā starp rupa un arupa manasu. Jautājums: kurā dubultplānā - 3. no augšas vai 5. no augšas darbojas Jānis?

 Modris, Wu,  14:07:47 04.02.2008
80.233.142.78

Lētāk nekā žurnāla numurs! Daudz lētāk! Nu, Tu mani pārsteidzi, paties. Jā, dzīve iet uz priekšu, iespējas milzīgi ātri aug.
Tomēr saturs taču arī maksā? Vai par mūzikas atskaņošanu nav jāmaksā? Vai Jūs raidīsiet tikai bezmaksas mūziku? Vai raidījumus sagatavosit par velti? Eh, bet Tev jau ir taisnība - gribi iemācīties peldēt, lec tik ūdenī un daudz nedomā. Es žurnālu aizsāku ar aizņemtiem 300 USD. Tas bija LVS izdevums un tā galvenā funkcija bija mācību materiālu sagatavošana Viedā un publicēšana. Cilvēkiem latviešu valodā vajadzēja sniegt vispārēju priekštatu par ezoteriku un parādībām, kas šajā jomā eksistē. Tiem, kas padomju laikā nebija saistīti ar samizdata izdevumiem, šajā jomā bija diezgan liels informācijas vakuums.

 Valters, Modrim 14:02:03 04.02.2008
87.110.78.24

Paskaties pats. Šī shēma, kā noprotu, ir no SD 3. daļas, kas gan tiek apšaubīta kā autentiska, jo to sarakstīja A. Bezante, izmantojot HPB uzmetumus un iesākto 3. daļas manuskriptu:
http://www.kheper.net/topics/Theosophy/HPB-planes.html#prakritic
Laikam attiecīgais plāns nosaukts par 'fohātisko' atsaucoties uz HPB teikto (Key to Theosophy) par Fohātu par mediatoru, kas augstākā Manasa idejas ar Dhian-Koganu palīdzību manifestē Zemākā Manasa (kāma-Manasa) plānā ...
Sd I daļā 256. lpp (Uguns izdevumā) ir shēma, kurā šis plāns nosaukts 'Pirmtēlu pasaule' (mir preobrozov)
Kopumā ņemot man šī plānu tēma tāda pusapzelēta. Jo vairāk par to domāju, jo sarežģītāka šķiet...

...bet nu gan laikam atkal kādu brīdi nevarēšu iesaistīties sarunā...

 Wu, Modris 12:06:56 04.02.2008
80.90.9.50

Sakot 'sadalu', es domāju striktu šo abu daļu - infrastruktūras un satura - nodalīšanu savā galvā. Nesagāzt abas daļas 'kopējā katlā'.

 Wu, Modris 12:05:19 04.02.2008
80.90.9.50

Es projektu 'radio' sadalu 2 neatkarīgās daļās:
1) Tehniskā infrastruktūra;
2) Saturs;

Tas līdzinās tam, ka cilvēks piedzimst, viņam visi bioloģiskie mehānismi - asinsrite, smadzenes, barības sistēma, u.c. - ir sagatavotas un strādā, un turpinās strādāt līdz cilvēka nāvei. Neatkarīgi no tā, ko un cik intensīvi cilvēks dara savas dzīves laikā.

Neatkarīgi no tā, ar ko dzīve tiek pielildīta.

 Wu, Modris 11:33:53 04.02.2008
80.90.9.50

Kāds nu tur slepenais ierocis... Nav nekāda slepenā ieroča. Pareizāk sakot, ir :) bet tur nav nekā slepena :)))

Kāds Tev bija mērķis, izdodot nekomerciālo žurnālu? Nākamais mērķis mērķu hierarhijā, aiz 'izdot žurnālu'. Kāpēc izdot žurnālu?


Runājot par 'zelta lādi'... :))))) Runājot par tehniskās infrastruktūras ekspluatācijas izmaksām.

Izdevumi, kuri šobrīd nepieciešami radio tehniskās infrastruktŗas uzturēšanai darba kārtībā, lai radio vienkārši būtu ēterā, neskatoties ne uz ko, ir --- telpas īre (~40Ls mēnesī) + interneta īre (~20Ls mēnesī) + elektrības rēķins (~20Ls mēnesī). Kopā apmēram 80Ls mēnesī. Vairāk nav.

 Modris, Wu,  03:17:13 04.02.2008
80.233.142.78

Es izdevu nekomerciālu žurnālu 8 gadus, tādēļ pazīstu arī izdevēja-uzņēmēja dzīves un darba melno garozu, varu to priekšstatīt.

 Modris, Wu,  03:12:47 04.02.2008
80.233.142.78

Nu, ja Tev ir kāds slepenais ierocis vai zelta lāde dārzā aprakta... :))))

 Wu, Modris 02:34:53 04.02.2008
78.84.151.129

Pareģis... :)))))

 Modris,  02:34:00 04.02.2008
80.233.142.78

Es vēlreiz apskatīju Milarepas attēlu. Vai visiem askētiem-jogiem senatnē bija ieradums nēsāt zelta auskarus un zīda drēbes?

 Modris, Wu,  02:29:40 04.02.2008
80.233.142.78

He, he, protams, protams, prasme jau parasti aug ātri, ja vien dara. Taču cerēt uz ziedojumiem un neorientēties uz reklāmu?...Paredzu, ka ar Jūsu finansēm drīz vien būs lielas problēmas. Ziedojumi - tas nav nopietni, ja vien nestāv kāds miljonārs aiz muguras, bet miljonāri arī mēdz būt ļoti taupīgi un racionāli, un gadījumā, ja neredzēs sev izdevīgumu... nu, nezinu, nezinu... Un par mūzikas izmantošanu taču arī ir jāmaksā, un piedzīt pilnu ētera laiku 24 stundas diennaktī - uh, uh, cik tas ir smagi.

 Modris, Valteram,  02:20:29 04.02.2008
80.233.142.78

Man liekas, ka Tu maldies, fohatiskais plāns ir trešais no augšas, ceturtais ir buddhistiskais. Kā jau teicu, trešais plāns (no augšas) ir 'dubultplāns', kurā pārsedzas zemākais Saules mentālā ķermeņa plāns ar Saules astrālā ķermeņa (Cilvēces) augstāko plānu. Fohats ir Eross vai Pērkons savā 2. izpausmes pakāpē (Jānis) un savieno abus Saules ķermeņus. Kā raksta HPB, Fohats pārnes Saules domas uz Saules sistēmas prekosmisko matēriju. Šajā plānā sakņojas ātma.
Paskaties SD un pārbaudi: ir vai nav 4. plāns fohatiskais? Es domāju, ka Tu kļūdies.

 Wu, Modris 00:33:06 04.02.2008
78.84.151.129

> Apsveicu! Jau šī radio skanēšana vien ir liels sasniegums.

Paldies.


> (Mūziķis tomēr bija pavājš.)

Modri, tas nav svarīgi :)))

Mēs jau sākot skanēšanu, esam 'plusā', jo diezgan daudz ko iemācījāmies viens no otra un arī katrs pats no sevis, kamēr likām kopā to radio studiju. :)
Bet tas vēl ir tikai sākums.


> (Mūziķis tomēr bija pavājš.)

Man patīk Eduarda drosme, likt ēterā gan populāru, gan dažādu dažādu un mazpopulāru mūziku, gan atklātus 'štruntus', kuros tomēr ir pa kādam labam knifiņam.

Prasme izvēlēties mūzikas gabalus, prasme sastādīt harmonisku raidījumu programmu, prasme rīkoties ar mikrofonu un pulti u.c. - tas viss ir tikai ārējā forma. Un forma ar laiku, līdz ar pieredzes iegūšanu (bet darot, pieredze tiek iegūta ļoti ātri) pieslīpēsies un izkristalizēsies, tā kļūs arvien precīzāka. Pie nosacījuma, ja vien ir pareiza iekšējā pozīcija.

Savukārt, ja pareizās iekšējās pozīcijas nav, tad nelīdzēs nekāda, pat labākā forma, un dārgākie instrumenti.

Svarīgi ir nevis tas, KO dara, bet KAS dara. --- Ļiņ dzi (8.gs, Ķīna)

 Valters, Modrim 00:05:48 04.02.2008
87.110.78.24

Jā, lielākā daļa 'new age' maizīti saēdušies runā par 6. rasi, taču paši nemaz nav iepazinušies ar šīs okulto (nu kā lai vēl viņas sauc?) rasu teorijas pamatiem.

 Valters, Modrim 00:01:52 04.02.2008
87.110.78.24

Atvaino, es te nopūlos ar saviem iekavētajiem darbiem un diskutēšanai šajā forumā pagaidām laika neatliek.
Ko ātrumā piebilst?
1. Cik atceros, tad HPB teica, ka augstāk par 4. plānu (Fohātisko viņas shēmā) mēs neesam spējīgi ieskatīties. Pat Dhian-Kogani nezinot, kas ir par viņu esamību augstākos plānos. Un patiešām, cik gan ļoti jāatšķirās 4. plāna būtņu 'rupjajiem' ķermeņiem (4. plāna 1. apakšplāna no apakšas) no mūsu 'miesas un asinīm'!
2. Kas attiecas uz 4. iesvētīšanu, tad to, protams, komentēt nevaru. Neesmu lasījis, ko Krēme par to raksta un jāsaka, šī tēma mani maz saista, jo tuvākajās inkarnācijās diezi vai tas man būs aktuāli. Teorētiski gribētos piekrist Tev, jo pēc HPB teiktā augstākais Manass vai nu sadalās vai absorbējās (neatceros, kas tur īsti bija teikts) Ātmā-Buddhi tikai Mahapralaijas laikā.

 Modris, Wu,  23:58:30 03.02.2008
80.233.142.78

Apsveicu! Jau šī radio skanēšana vien ir liels sasniegums. (Mūziķis tomēr bija pavājš.)

 Wu, Modris 22:55:49 03.02.2008
78.84.151.129

Jā, Eduards ir Ozoliņš.

Jā, es arī piedalos. Mana atbildība (kopā ar vēl vienu cilvēku) šobrīd ir studijas tehniskais aprīkojums - lai interneta radio strādātu stabili un to būtu ērti lietot tiem, kuri strādā radio.

 Modris, Wu,  22:38:36 03.02.2008
80.233.142.78

Vai Tu arī tur piedalies? Eduards ir Ozoliņš?

 Wu, Modris 22:31:09 03.02.2008
78.84.151.129

> He, pagaidām pa eipiradio ir tikai mūziķis. Vai būs vēl kaut kas?

Būs. Šobrīd notiek atklāšanas 24h raidījums, kur Eduards spēlē mūziku un ik pa laikam stāsta par to, kas radio būs.

Tikko ēterā, aforismu raidījumā, izskanēja šāds Raiņa aforisms: 'Kas darbu nedara, tas pār darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.' Nu un citi :)

Radio pēc būtības ir infrastruktūras projekts, tas pats par sevi ir tukšs, bet rezultāts būs tāds, ar ko paši to piepildīsim.

 Modris, Valteram,  19:02:32 03.02.2008
80.233.142.78

Tu vēl neesi parādījies, bet man ir nepadarīta darba izjūta, tādēļ turpināšu.
Redzi, B. Krēme raksta, ka ceturtajā iesvēšanā cilvēka dvēsele beidz pastāvēt un paceļas atpakaļ monādē. Tajā kontekstā, kādā es Tev stāstīju par cilvēka mentālo ķermeni, un proti, ka cilvēka dvēsele veido mantālā ķermeņa 5. apakšplānu, nav saprotams, kā viņa var pacelties monādē, ja virs viņas ir vēl divi mentāla ķemeņa apakšplāni? Vai tad tie nav jāattīsta? Manuprāt, te ir kaut kas cits! Ja cilvēki nopūlas izveidot kontaktu ar dvēseli, un, izdošanās gadījumā, nostājas uz Takas un ātri iziet 5. apakšplāna attīstības 'noslēguma programmu', tad, kļūstot par Meistariem, viņi sāk attīstīt 6. mentālā ķermeņa apakšplānu, UN TIKAI! Tāpat kā cilvēki jauc 6. Pamatrasi ar 5. Pamatrases 6. apakšrasi (kura tagad iedīgļa veidā sāk rasties), tāpat viņi jauc monādes atspoguļojumu mentālajā ķermenī ar monādi pašu. Ja līdzīgas lietas dara Hierarhijas pārstāvji, tad to varētu uztvert kā aizplīvurojumu, par kuru viņi daudzkārt ir izteikušies, jo viņi nevienam neko nelej ar karotīti mutē, bet bieži vien sniedz tikai mājienus vai arī tīši izlaiž kādas mācības ķēdes posmus, lai aspirantam pašam arī būtu jāpalauza galva vai arī... jāatšujas, ja viņam vēl nav iekšā.

 Modris, Wu,  15:09:15 03.02.2008
80.233.142.78

Jā, diezgan slikts mūziķis.

 Modris, Wu,  14:54:43 03.02.2008
80.233.142.78

He, pagaidām pa eipiradio ir tikai mūziķis. Vai būs vēl kaut kas?

 Modris, Valteram,  14:50:23 03.02.2008
80.233.142.78

Man ir liels prieks, ka Tu spēj sekot līdzi un uzturēt sarunu, jo tādu nav daudz.
Es gribētu mēģināt parādīt šo problēmu spilgtāk un skaidrāk. Tātad pēc analogījas likuma mentālajam ķermenim būtu jābūt ar 7 apakšplāniem, bet ezoterika runā tikai par četriem, - jā, reizēm vēl pieminot 5. apakšplānu jeb līmeni. Es tos pārkaitīšu no augšas uz apakšu. 1. (augstākais) apakšplāns ir mentālā ātma jeb mentālā ķermeņa pastāvīgais (permanentais) atoms, 2. - mentālais buddhi, 3. - mentālais manass (jeb manasa manass) jeb cilvēka dvēsele, 4. - kauzālais ķemenis jeb mentālā kāma, 5. - mentālā prāna, 6. - mentālā linga šarīra jeb mentālais astrāls, 7. mentālā sthula šarīra jeb varbūt (?) mentāli ēteriskais līmenis. Turpināšu tālāk, bet pēc tam, kad Tu parādīsies 'pie apvāršņa'.

 Wu, MB 13:50:20 03.02.2008
78.84.122.238

MB, nopublicē lūdzu šo sludinājumu. :)


2008.gada 3.februārī darbu sāk Radio EIPI

http://85.254.211.136:8000/listen.pls
(tiešraide)

http://www.eipi.org/eipiradio/
(mājas lapa)

 Valters, Modrim 12:02:51 03.02.2008
87.110.78.24

>> Tu rakstīji, ka zinot, kas ir ātma-buddhi-manass, bet man liekas, ka es vēl līdz galam nezinu.>>
Laikam jau es neprecīzi izteicos. Pēc būtības jau mēs to nevaram zināt, vismaz līdz tam laikam, kamēr nebūsim kļuvuši par Meistariem. Es tikai zinu, ko par šo augstāko triādi cilvēkā rakstīja HPB, un proti, ka to veido Absolūta Stars jeb Ātma, tā diferencētākais nesējs, vieduma simbols Buddhi - pasaules dvēseles daļiņa (vārti no nūmenālās uz fenomenālo pasauli) un Manass - Prāts, kas individualizē Monādi (pirmās divas komponentes) par Ego. Šī individualizācija notiek Buddhi absorbējot daļu no katras inkarnācijas pieredzes.

 Modris, Valteram,  06:00:27 03.02.2008
80.233.142.78

Es pamanīju, ka Tu jautā, kas ir Dieva un Cilvēces ķermeņi Strandena shēmā. Nu: Dievs ir kā trīs aspekti jeb plāni - Griba-Mīlestība/Viedums-Intelekts jeb Šiva-Višnu-Brāma jeb Pērkons-Laima-Māra utt. Cilvēce (domāts otrais, vidējais Saules izpausmes ķemenis) ir ātma-buddhi-manass. Vidējo Cilvēces plānu sauc par buddhistisko jeb nirvānisko, kurā mīt Dhian-Kogani (Dhian-Čohani). Zemes cilvēce attīsta manasu. Manasiskais plāns ir dubultplāns, tas pārsedzas Dabas mentālajam plānam, pēdējais Zemes cilvēcē ir pārstāvēts racionālajā jeb konkrētajā prātā (rupa manasā), kamēr manass, kas pieder Cilvēcei, nevis Dabai, ir pārstāvēts ar tā saucamo abstrakto prātu (arupa manasu) un to veido mentālā ķermeņa augstākie apakšplāni, sākot ar ceturto, tā ir tā saucamā Ugunīgā Pasaule Agni Jogas terminoloģijā. Man šeit vēl daudz kas būtu sakāms.

 Modris, Valteram,  05:27:05 03.02.2008
80.233.142.78

9 ir tad, kad atdalīti, bet 7 tad, ja savienoti. Tu rakstīji, ka zinot, kas ir ātma-buddhi-manass, bet man liekas, ka es vēl līdz galam nezinu. HPB principu shēmā, kā arī Strandena shēmā, kur parādītas cilvēku principu attiecības ar Saules sistēmas plāniem, ir ielikta iekšā garīgā triāde. HPB raksta,ka monāde ir ātma+buddhi, un citā vietā, ka monādei nav cilvēciska, bet gan kosmiska piederība. Es ļoti ilgi gudroju par šim lietām un vēl aizvien turpinu gudrot, it īpaši (pašlaik) sakarā ar mentālā ķermeņa attīstības problemātiku. Redzi, visi izpausmes ķermeņi sastāv no 7 apakšplāniem, bet mentālais tikai no četriem... un es ilgi nevarēju saprast, kamēr uzdūros vienai vietai HPB SD (III daļā), kurā bija raksturoti astrālie apakšplāni un nosaukti, piemēram, astrālais buddhistiskais (6.) apakšplāns, astrālais manasiskais (5.) apakšplāns utt., t. i. - katra ķermeņa apakšplāni ir nosaukti principu vārdos un te ir parādīta arī noteiktu apakšplānu saistība ar principiem. Tad man pieleca, ka garīgās triādes ātmas un buddhi daļas HPB un arī Strandena shēmās nav attiecināmas uz monādi, bet gan tikai uz vēl neattīstītajiem cilvēka mentālā ķermeņa apakšplāniem, respektīvi, ātma-buddhi-manass ir cilvēka mentālā ķermeņa garīgais pols jeb trīs augstākie apakšplāni, bet ātma un buddhi paši sevī - kā monādes sastāvdaļas - šajās shēmās vispār neietilpst. Runa ir tikai par ātmas un buddhi atspoguļojumiem (vēl neattīstītiem un cilvēcē tikai potenciāli pastāvošiem) cilvēka mentālajā ķermenī.

 Valters, Modrim 04:09:12 03.02.2008
87.110.78.24

Šis plānu apraksts atšķirās no tā, kas dots SD. (deviņi pret septiņi) Droši vien man būtu jāpalasa Tevis minētā grāmata, lai saprastu, kas tur īsti domāts ar Dievišķo un Cilvēcisko plānu un kā Dabas plānā izpaužās mentālais un astrālais. Jebkurā gadījumā katrs teorētiskais strukturējums būs vairāk vai mazāk vispārinošs. Galvenais, lai tas būtu loģisks. Tāpēc man nekas nebūtu pretī arī 9 Dieva/Esamības kārtam. Īpaši jau tāpēc, ka arī baltu simbolikā 9 (un 3x9) parādās biežāk nekā septiņi.

Bet svinu Tu gribi ielikt vara vietā tāpēc, ka alķīmija nodarbojās ar zelta iegūšanu no svina? Vispār jau ļoti prātīgs secinājums (par alķīmiskā meistarstiķa nozīmi), šķiet.

 Modris, Wu,  02:00:47 03.02.2008
80.233.142.78

Nu labi, es Tev palīdzēšu ar to 'kā reiz' aizvietošanu. Tev vajadzēja rakstīt: Nē, nē, tieši no stāvēšanas uz kulakiem rodas bieza āda uz locītavām.

 Modris, Wu,  01:57:50 03.02.2008
80.233.142.78

Zini, es tā padomāju... es esmu redzējis filmās, kā treniņos karatisti staigā uz kulakiem... nu, un staigāšana ir kaut kas cits, tur pastāv berze. Taču stāvēšana uz kulakiem, hm, tikai tajā gadījumā, ja līdzsvars nav stabils un āda pārvietojas, tas ir, rodas tā pati berze.

 Modris, Wu,  01:45:29 03.02.2008
80.233.142.78

Jā? Tas man ir kaut kas jauns. Tātad uz dibena arī varētu uzaudzēt biezu ādu ar sēdēšanu? Zini, tas gan neatbilst manai pieredzei, jo es sēžu ļoti daudz, man ir sēdošs darbs, bet biezā āda kā neaug, tā neaug...un tulznas arī nerodas, he, he, he... Bet 'kā reiz' griež ausīs. Kā Tu to pateiktu latviski?

 Wu, Modris 01:33:43 03.02.2008
78.84.122.238

Nē nē, kā reiz no stāvēšanas uz kulakiem rodas bieza āda uz locītavām.

 Modris,  01:31:30 03.02.2008
80.233.142.78

Taču Maitreja teica: ja mēs tā turpināsim ar tiem kariem arī turpmāk, tad mēs slikti beigsim - vairs ne kā kāds indivīds, šķira, tauta vai rase, bet kā cilvēce.

 Modris,  01:16:21 03.02.2008
80.233.142.78

Lūdzu piedošanu, kļūda: bija jāraksta Šivānanda ('ānanda', kā liekas, ir ar garo 'ā').

 Modris, Ezei, Gugam,  01:11:04 03.02.2008
80.233.142.78

Par Šivānadas rakstīto. Viss jau ir skaisti. Man ienāca prātā kāda epizode no filmas, kurā jauna sieviete ar pretkara plakātu 'Stop War!' dauza pa galvu policistiem, kas mēģina apturēt demonstrantus, jo viņi nav parūpējušies par oficiālu atļauju demonstrācijas sarīkošanai. Tas man atgādina arī senās Romas impērijas miera: ja gribi mieru, gatavojies karam. Karš miera vārdā! Nogaliniet tumsonību, iznīciniet ļaunos, iznīciniet pagānus, iznīciniet ķecerus, iznīciniet nepilnvērtīgos, deģenerātus, fašistus, komunistus, žīdus, indiāņus, čečēnus, teroristus... utt., utt., utt., utt., utt. ..... Var jau būt, ka tur ir kāda jēga???

 Modris, Nerram,  01:01:49 03.02.2008
80.233.142.78

Es ieskatījos tajā mājas lapā - parasts kanalizēts mēsls.

 Modris, Gugam vēl,  00:50:51 03.02.2008
80.233.142.78

Nu pareizi, pareizi Tu raksti, bet vienu lietu Tu aizmirsti - ka motivācija arī evolucionē, un, lai tā pareizi evolucionētu, tad ir noteikti jāseko principam: 'Esi, kas Tu esi!' Ja cilvēkam ir vēlēšanās apmierināt savas ambīcijas ar japāņu, indiešu, ķīniešu skolotāju, tad lai apmierina, liels ļaunums tur nebūs (labums arī ne, he, he, he...), bet skolotājs iegūs mazliet vairāk naudas un brīvā laika, lai varētu turpināt savas garīgās prakses. Tikai attiecīgi motivēts un attīstīts cilvēks var izturēt tos pārbaudījumus, ar kādiem cilvēkam ir jāsastopas uz Takas. Un nav ko mēģināt mākslīgi līst uz Takas, ja viņš vēl nav pat personība. Tas būs tikai ambīciju dēļ, tas nebūs dabiski, tā būs simulācija. Īstam aspirantam vai māceklim pārbaudījumi sagādās prieku, un bez tiem dzīve liksies tukša, kamēr nedabiskajam ambiciozajam līdējam gara pasaulē ar varu, šie pārbaudījumi sagādās elles mokas.

 Modris, Gugam, Wu,  00:38:16 03.02.2008
80.233.142.78

Guga atkal kar mums makaronus uz ausīm. Karatistam biezās ādas uzaugumi uz pirkstu locītavām ir no sitieniem, respektīvi, no berzes, tāpat kā ādas sabiezējumi uz kājām rodas no iešanas un skriešanas, respektīvi, no berzes - un nevis no statiska spiediena. Stāvi uz kulakiem, cik vien gribi, neradīsies nedz tulznas, nedz sabiezējumi (ja vienlaikus netrīsies).

 Modris, Valteram,  00:30:49 03.02.2008
80.233.142.78

Sākšu no nākošā pēc sava pēdējā komentāra. Redzi, Tev var būt sava daļa taisnības, bet citādi. Saules Logosam ir trīs izpausmes ķermeņi, kas D. Strandena grāmatā 'Hermētisms' dotajā shēmā ir nosaukti par Dievu (trīs augšējie plāni), Cilvēci (trīs vidējie plāni) un Dabu (trīs apakšējie plāni jeb mentālais, astrālais un fiziskais plāns). Katra Saules 'ķermeņa' apakšējais plāns pārstāv attiecīgā ķermeņa materiālo polu un var tikt simbolizēts ar varu. Šie ķermeņi pārsedzas un tā Saules sistēmas plānu vidū ir divi 'dubultplāni', kuros augstākā ķermeņa materiālais pols pāsedzas zemākā ķermeņa garīgajam polam (katrā ķermenī ir savs garīgais pols, savs materiālais pols un apziņa to pārsegšanās jomā, tātad sava veida trīsvienība). Tādējādi, ja mēs garīgo polu simbolizēsim ar zeltu (zīdu, dimantu, tēraudu), tad materiālais pols būs varš, bet vidū - apziņu - pārstāvēs sudrabs. Dubultplānos augstākā ķermeņa varam pārsegsies zemākā ķermeņa 'zelts'. 3. Logosam tajā Saules ķermenī, ko sauc par Dievu, pārsegsies augstākais tā ķermeņa, ko sauc par Cilvēci, plāns (šajā Saules sistēmas plānā sakņojas cilvēka mentālā ķermeņa augstākais apakšplāns jeb ātma, kas ir monādes atspoguļojums mentālajā ķermenī). Tas pats notiek trešajā (no apakšas) Saules sistēmas plānā, kurā Cilvēces materiālajam polam pārsedzas Dabas garīgais pols, un tas notiek Saules Dabas mentālajā plānā (kam nav nekāda sakara ar Saules mentālo ķermeni jeb trim augstākajiem plāniem). Tātad, skaitot Saules sistēmas plānus no augšas uz apakšu būs sekojoši apzīmējumi ar metāliem: 1. - zelts, 2. - sudrabs, 3. - varš:zelts, 4. - sudrabs, 5. varš:zelts, 6. - sudrabs, 7. - varš.
(Starp citu, vara vietā varbūt varētu būt arī svins?)

 nerrs,Valteram,  19:57:58 02.02.2008
78.84.14.19

Grāmatas pilns nosaukums ir :Cilvēka aura :Pētījums par cilvēka dievišķo dabu.Autors minēts K.H.,tulkots no angļu valodas.Tā shēma ,ko atradu netā atšķiras no tās ,kas ir grāmatas beigās ar to ,ka grāmatā dotā shēma ir ezotēriskāka .Es notulkoju tikai sākumu,bet tur vēl ir pieminēti 5 slepenie stari ,kristāla stīga un vēl interesantas lietas .

 guga, Ezei 19:51:43 02.02.2008
62.85.19.217

Jā, jā Tev taisnība, Eze.

Tikai vēl būtu jāizdiskutē - oriģinālā patiešām nekur nav lietotas jautājuma zīmes. Visur punkti. Varbūt latviski tulkojot gan vienalga pareizāk ir viņas lietot, bet rakstot oriģinālo dzejoli tomēr Šivananda viscaur patiešām vienkārši konstatē faktu nevis jautā.

 Valters, Nerram 18:32:53 02.02.2008
87.110.78.24

Jā, tagad redzu, no kurienes citēji. Man šī shēma gan šķiet ne pārāk izdevies HPB sniegtās cilvēka konstitūcijas variants, bet ja Tev viņa der - lieto.
Par K.H. jaunajām grāmatām (neko par tādām nezinu). - Tā kā K.H. ir diktējis H.P.B. lielu daļu Slepenās Doktrīnas, rakstījis daudzas no šodien plaši pazīstamajām vēstulēm (Mahātmu vēstules) Sinetam un Džadžam, tad tām - viņa jaunajām grāmatām - vajadzētu tā kā būt pēc stila un struktūras līdzīgām ar senāk rakstīto un tās nedrīkstētu būt pretrunā.
Arī tekstu pierakstītājiem pēc personīgām kvalitātēm ir jāatbilst minētajiem 19. gs. teosofiem.

 Eze,  17:20:36 02.02.2008
80.81.33.4

Tik un tā iznāca ar kļūdām - 'darāt', 'nogalināt' jābūt ar garo ā...

 Eze, citējot Svami Šivanandu 17:18:50 02.02.2008
80.81.33.4

Nekas cits kā nezināšana

Kāpēc jūs nedomājat un nemācāties atšķirt lietas?
Kāpēc dzīvojat bez paškontroles?
Jūs laižat pasaulē daudzus bērnus
Un ar to palielināt nabagu skaitu.
Jūs ekspluatējat vājos un lētticīgos
Un palielinat savu bankas kontu balansus.
Jūs nogalinat tik daudz nevainīgas būtnes
Tikai lai apmierinātu savu kroplo garšas sajūtu.
Jūs domājat vienu, runājat citu
Un darat vēl kādā tešajā veidā.
Jūs iedomājaties 'tie ir mani ienaidnieki'
Un nogalinat tos ar bumbām un šāvieniem.
Jūs dedzināt mājas, bojājat svešu cilvēku īpašumu.
Jūs ejat mežos ar šautenēm
Un nogalināt nevienam pāri nedarošas būtnes
Un vēl saucat to par sportu.
Jūs gremdējaties šausmīgā tumsonībā
Un saucat to par civilizāciju un kultūru,
Progresu un zinātniskajiem sasniegumiem.
Cik apkaunojoši, cik negodprātīgi! Cik sāpīgi!
Nogaliniet beidzot šo tumsonību caur
Sevis Paša Zināšanu...

Svami Šivananda Sarasvati

 Eze, Gugam 17:17:20 02.02.2008
80.81.33.4

Nedusmosies taču uz mani, ja? Es tomēr izlabošu to vēlējuma/īstenības izteiksmi, nevar tik daudzreiz atkārtotu kļūdu atstāt, ieiesies paradumā un kāds vēl nocitēs citur... (visur ir īstenības izteiksmes 'fakta konstatācija', kā teiktu Modris, un tikai pēdējā teikumā ir vēlējuma izteiksme, kad jālieto -iet). :)

 nerrs,Valteram,  16:57:26 02.02.2008
78.84.14.19

Tu jautāji ,kur es to izlasīju ?Tas ir atrodams Kut Humi grāmatas, par Cilvēka Auru ,beigās .Es mēģināju atrast internetā to pašu ,bet atradu šo resursu .Jēga tā pati ,tikai apraksts un attēls mazliet atšķiras.
http://www.flamerose.net/basics/truespiritualpotential.html

 guga, Svami Šivananda Sarasvati par ci 16:15:58 02.02.2008
62.85.19.217

Nekas cits kā nezināšana.

Kāpēc jūs nedomājiet un nemācieties atšķirt lietas.
Kāpēc dzīvojiet bez paškontroles.
Jūs laižiet pasaulē daudzus bērnus
Un ar to palieliniet nabagu skaitu.
Jūs ekspluatējiet vājos un lētticīgos
Un palieliniet savu bankas kontu balansus.
Jūs nogaliniet tik daudz nevainīgas būtnes
Tikai lai apmierinātu savu kroplo garšas sajūtu.
Jūs domājiet vienu, runājiet citu
Un dariet vēl kādā tešajā veidā.
Jūs iedomājieties 'tie ir mani ienaidnieki'
Un nogaliniet tos ar bumbām un šāvieniem.
Jūs dedziniet mājas, bojājiet svešu cilvēku īpašumu.
Jūs ejiet mežos ar šautenēm
Un nogaliniet nevienam pāri nedarošas būtnes
Un vēl sauciet to par sportu.
Jūs gremdējaties šausmīgā tumsonībā
Un sauciet to par civilizāciju un kultūru,
Progresu un zinātniskajiem sasniegumiem.
Cik apkaunojoši, cik negodprātīgi! Cik sāpīgi!
Nogaliniet beidzot šo tumsonību caur
Sevis Paša Zināšanu...

 guga, Wu vēl 15:40:01 02.02.2008
62.85.19.217

Ir tāda lieta, ka mēs te Eiropā lielākoties (ar atsevišķiem retiem izņēmumiem,kas tikai apstiprina likumsakarību) uztveram visas tās jogas, ci-gunus un dzenus kā kaut ko līdzīgu tādai foršai izklaidei - interesanto sajūtu ģenerēšanas metodes, tieši tāpat kā anaša vai šņabis lielos daudzumos tikai veselīgāk.

Un tad vēl cienījama cilvēka prestīžam (īpaši mākslas aprindās) mums ir vajadzīgs kāds indiešu, tibetiešu, ķīniešu vai nu pavisam sliktākajā gadījumā japāņu skolotājs :))). Tad vajag mums daudz runāt par nedomājošo, apklusušo prātu utt. ...

Ir taču dzirdēti un mūsu komunikatīvajā laikmetā pat no pirmajām rokām, gan gana arī lasīti stāsti par to kā trenējas tie, kas patiešām var saukt sevi par īstiem budistiem, jogiem, daosiem vai bušido ceļa gājējiem utml. - tās nu gan nav nekādas bērnu izpriecas pat tajos maigākajos tradīcijas novirzienos, un iemācīties nosēdēt nekustīgi pietiekami ilgus laikus - tas ir viens no ļoti svarīgiem elementiem praktiski visās tradīcijās.
Un to dara vēl ilgi pirms sasniegts turja stāvoklis, kurā patiešām nav domu (jo caur šo ilgās sēdēšanās praksi, pārvarot pretestības, enerģiju satraukumi norimstas, sakārtojas un cilvēks patiešām var piedzīvot to turja stāvokli, sākumā uzplaiksnījumu veidā, bet tad pamazām nostiprinās šādos stāvokļos vairāk un vairāk).

Katoļu mūki, piemēram, vēl papildus bēra zirņu - un tad tupēja uz tiem uz ceļiem, kaut kas par to arī ir lasīts. Un tur ir vairāki aspekti, pirmkārt, lai neaizmigtu, otrkārt, lai attīstītu gribu, treškārt, lai nosēdētu mierīgi un bez kustībām šādā veidā uz zirņiem, ķermenim ir jāatslābinās un tas pamazām cilvēku spontāni iemāca atslābināties. Katrai tradīcijai ir savas metodes. Bet nevienā no tām to cilvēku uzvedība, kuri izlemj praktizēt to vai citu lietu pārāk neatgādina izklaides. Zināms spēks cilvēkam ir vajadzīgs un spēks ir jāattīsta. Tam kalpo reizēm diezgan paskarbi vingrinājumi un metodes. Un tur neko nevar darīt, ja cilvēks grib sevi pārveidot sākumā no pavisam pusdzīvnieciska radījuma, kas tikai ēd, guļ, kopojās un strādā lai nopelnītu ēdienu un pajumti, tad līdz cilvēkam, kas jau ir spējīgs reflektēt, ne tikai izpildīt mehāniskas darbības, kas ir spējīgs analizēt sevi un uzņemties kaut kādu daļu no pašaudzināšanas darba apzinīgi

 guga, Wu 15:06:36 02.02.2008
62.85.19.217

Kādu laiciņu spēju (reizēm, kad atnāk kāda labvēlīga vēsma un kaut ko iedarbina - un tajos gadījumos tas nekādi neizskatās pēc manis paša darba rezultāta vai kaut kā tml. - vienkārši ir tāda lieta, it kā no ārpuses kaut kas kaut ko ieslēdz un tad tā gadās), bet es esmu pagaidām parāk slinks, es nesēžu varonīgi daudzas stundas kā Milarepa vai pat tie vājākie no viņa mācekļiem. Pasēžu 15 min, pusstundu un jūtos lielīgs :))).
Lai to sasniegtu tā stabīli un ilgstoši ir vajadzīga tomēr sākumā tā bezpiepūles piepūle, kas ir ļoti sarežģīts pasākums priekš mūsu vārgā, vienmēr gatavā padraiskoties prāta.

Bet tas, ko rādīja Milarepa, tad katrā ziņā vēl nebija dimanta dibens. Parasts joga dibens. Tu esi nodarbojies ar cīņas sportu, Tu zini, ka kad ilgi stāv uz kulakiem uzaug tādi biezi uzaugumi uz ādas. Tieši tāpat arī Milarepam saskaņā ar stāstiem no ilgas sēdēšanas nekustīgam dažādos ne īpaši ērtos stāvokļos bija uz dibena. Un tur es patiesībā neredzu nekā smieklīga. Man liekas, Gampopa arī neredzēja. Viņam tā bija pavisam nopietna pamācība. Ar ko gan dibens kā vieta vai organisma daļa atšķiras no kulakiem vai no pleciem, piemēram, vai muguras. Par karatistu biezādām uz pirkstu kauliņiem taču Tu nesmejies. Dibenam nav nekādas citas kvalitātes. Tā vienkārši ir organisma daļa, uz kuras sēž :))).

 Valters, Modrim 14:52:33 02.02.2008
87.110.78.24

Laikam mūsu folkloras tekstos ir divi paralēli esamības plānu strukturējumi:
1. dzelzs-varš-sudrabs
2. varš-sudrabs-zelts
Nereti nāk klāt vēl sudrabs-zelts-dimants, bet tas būs šķiet jaunāku laiku darinājums. Mūsu senči dimantus diez ko daudz neredzēja vis. Vismaz arheologi vēl nevienu nav atraduši.

 Valters, Modrim 14:47:45 02.02.2008
87.110.78.24

Par cilvēka augstāko triādi es, protams, esmu lasījis. Manis pēc vari nepūlēties.
Bet par metālu simboliku nav tik vienkārši. Es domāju, ka varš var savā reizē simbolizēt veļu pasauli, resp. astrālo plānu. Latvijā ir vairāki Misiņkalni, Kaparkalni, Kāpurkalni. Ļoti bieži šajos kalnos ir zināmi apbedījumi vai par tādiem ziņas sniedz nostāsti. Piemēram varu minēt Zosēnu Svētezera Kāpurkalnu.
Arī pasaku Misiņbārdis, kurš dzīvo pilī pazemē, ceļš uz kuru ved caur alu vai aku, manuprāt, varētu būt astrālā plāna iemītnieks vai kāds spēks (spēku kopsumma).

 nerrs,  13:38:03 02.02.2008
78.84.14.19

:D

 Modris, Nerram,  12:59:15 02.02.2008
80.233.142.78

Hi, hi, hi, Nerriņ (Andrīti), paldies par siltā dūņu deķa piedāvājumu...

 nerrs,  12:23:02 02.02.2008
78.84.14.19

Man šitie NOPIETNIE ezoteriķi atgādina cilvēku ,kurš sedzas vecu noskrandušu deķi un neuzticīgi glūn pa deķa caurumu uz jebkuru, kurš cenšas piedāvāt siltu dūnu pēli .... :(

 nerrs,Modrim,  11:22:37 02.02.2008
78.84.14.19

:)Tev vēl lidz tam ir jāizaug!!Vēlu veiksmi !!Pagaidām Tu atrodies prāta varā ,un vienkārši papagaiļojies!:)

 Wu, Guga 10:09:45 02.02.2008
80.90.9.50

Guga, cik ilgi Tu pats personiski spēj nosēdēt nekustīgi? Cik ilgi ilgākais esi sēdējis?
Ar „nekustīgi” es saprotu – „bez iekšējām un bez ārējām kustībām”.

 Wu, Modris, Guga 10:09:15 02.02.2008
80.90.9.50

Loģiski būtu pieņemt, ka dimanta ķermenim ir arī dimanta dibens :))))))))) Pretējā gadījumā - kas gan tā par realizāciju? :)))))))))

Iespējams, ka tieši Dimanta Dibenu arī Milarepa savā pēdējā norādījumā arī parādīja māceklim Gampopam. Tikai hronisti, kā vienmēr, visu ir saputrojuši, sajaukuši un pēc tam pieslīpējuši lai glītāk izskatītos. :))))))))))))

Modri, Guga, paldies par jautrību :)))))) No krēsla nogāzos, šo saraksti lasīdams :))))))

 Modris,  04:18:23 02.02.2008
80.233.142.78

Tomēr es mazliet gribu pastāstīt par iesvētīšanām, jo jums ir mazliet nepilnīgs priekšstats par tām. Redziet, atšķirība starp 1. pakāpes iesvētīto un Meistaru nav tik liela, attālums nav tik liels, kā, piemēram, starp kādu 0,8.-0,9. pakāpes parasto neiesvētīto cilvēku un 1. pakāpes iesvētīto, jo 1. pakāpes iesvētītais jau ir nostājies Uz Takas, kas viņu izvedīs ārpus matērijas ierobežojumiem. Pirms 1. iesvētīšanas pakāpes iegūšanas cilvēkam ir jānodzīvo simtiem tūkstošas dzīves, attīstība ir ļoti lēna, bet, sasniedzot 1. pakāpi, līdz atbrīvei, respektīvi, kļūšanai par Meistaru, ir vairs tikai nedaudz vairāk par 10-20 dzīvēm, vidēji ap 15. Reizēm vienas dzīves laikā var iziet pat divas iesvētīšanas, reizēm vienai iesvētīšanai ir vajadzīgas vairākas dzīves, bet tas nav salīdzināms ar laiku pirms nostāšanās uz Takas.

 Modris, Valteram,  04:07:33 02.02.2008
80.233.142.78

Nepaļaujies uz to, ka 'var tā un var citādi'. Varš ir saistīts ar fiziskā plāna simboliku, sudrabs - ar astrālā plāna, bet zelts - jau ar mentālā plāna un dvēseles simboliku. Ātma-buddhi-manas (jeb garīgā triāde) ir mentālā ķermeņa garīgais pols jeb cilvēku masā vēl nerealizētās potences mentālā ķermeņa attīstībā. Eh, to es varētu ļoti smalki un sīki izstāstīt (tikko kā lasīju par to lekciju), bet pašlaik es to nevaru, man mazliet ir jāpadara kaut kas cits.

 Modris, Gugam,  04:01:53 02.02.2008
80.233.142.78

He, he, he... Tevī jūt morāliska pasniedzēja skolu :)

 guga, Modrim 03:56:41 02.02.2008
62.85.19.217

Es ne apšaubu, ne neapšaubu. Es vienkārši šobrīd esmu izvēlējies sev citus cilvēkus, no kā mācīties. Es pārāk maz zinu par Krēmi, lai varētu spriest par viņa kā cilvēka kvalitātēm un līdz ar to vēl jo mazāk par viņa informācijas kanāliem.

Bet lai no kā es arī nebūtu izvēlējies mācīties, tas mani nekādi neatbrīvo no nepieciešamības nevis vienkārši pieņemt kādu viedokli, lai kā viedoklis tas arī nebūtu - Tavs, Krēmes vai jebkādas autoritātes, vienalga kādas mācības pārstāvošas - bet spriest un analizēt pašam pēc iespējas pamatojoties uz pirmavotiem par attiecīgo jautājumu (ja vien tādi ir pieejami, protams, bet ja nav, tad salīdzinot, izsverot un izvērtējot dažādus viedokļus). Iespējams arī tā var kļūdīties, bet tad tā būs mana nevis kāda cita kļūda. Un savas kļūdas labot tomēr ir vērtīgāk nekā savas izdarītas, bet patiesībā svešas :))).

 Valters, Modrim 03:50:26 02.02.2008
87.110.78.24

Varētu, protams, būt tā un būt šā. Tikai tad vajadzīga tā procesa trejdaļības izskaidrošana. Lai nu kā, saturs daudzās pasakās ir ļoti daudzslāņains un dziļš.

 Modris, Gugam,  03:42:04 02.02.2008
80.233.142.78

Tu šeit netieši apšaubi B. Krēmes saistību ar Meistaru, kurš sniedz viņam informāciju, kādu pats Krēme nevarētu iegūt, un šī viņa Meistara dotā informācija ir daudzkārt apstiprinājusies.
Es paskatījos vēlreiz HPB vārdnīcā. Bodhisattva (vārdnīcā gan šis vārds ir ar vienu 't'): burtiski, 'tas, kam ir vajadzīga vēl tikai viena iemiesošanās, lai kļūtu par pilnīgu Buddu, tas ir, iegūtu tiesības uz nirvānu. Tas attiecas uz Manuši (zemes) Buddām. Metafiziskā nozīmē bodhisattva - tas ir vārds, kas ir dots debesu Dhiani-Buddu dēliem.
Saproti, kā gribi...

 guga,  03:30:18 02.02.2008
62.85.19.217

Attiecībā uz sanskrita vārdu latviešu transkripciju - pagaidām, cik nu man līdz šim ir zināms, latviešiem nav savas vienotas sanskrita vārdu latviešu transkripcijas tradīcijas. Pirms padomju okupācijas un sekojot pirmspadomju tradīcijai lielākoties arī padomju laikā pamatā transkribēja par pamatu izmantojot angļu transkripciju, bet šī tradīcija ir pretrunā ar latviešu valodas vispārējiem transkripcijas principiem, jo neatspoguļo latviski pareizi oriģinālo izrunu.

Tagad pēcpadomju laikā savukārt tulkots ir tik maz, un katrs tulkotājs gandrīz vai lieto savu transkripciju.

 guga, Modrim 03:23:56 02.02.2008
62.85.19.217

Man nav nekādu iebildumu pret Krēmi. Viņš droši vien ir gudrs cilvēks, bet tomēr man ir vienalga kā Krēme raksturo šos dažādos cilvēkus, kādus līmeņus vai pakāpes piešķir. Es izvēlos izsvērt pats savu spriedumu iepazīstoties ar cilvēku dzīves stāstiem un saskaņā ar Rakstiem. Un attiecībā uz Tevis nosauktajiem man pietiek ar to, ka es apzinos, ka man līdz viņiem ir tālu, bet pats galvenais, ka man ir iespēja no viņiem tomēr kaut ko mācīties (tajā skaitā no Milarepas, kas saskaņā ar tibetiešu rakstiem un arī visu ticīgu tibetiešu viedokli vēl šodien, sasniedza augstāko pilnīgas brīvības jeb Bodhisatvas - Buddas stāvokli savas dzīves laikā un aizejot nodemonstrēja pilnīgu kontroli arī pār šo procesu). Savukārt tas, ko un cik daudz mēs varam iemācīties, tas jau atkarīgs tikai no mums pašiem.

 Modris, Valteram,  03:13:57 02.02.2008
80.233.142.78

Tik vienkārši nav, jo uzjāšana stikla kalnā pie princesītes-dvēselītes varētu būt saistīta tikai ar 1. iesvētīšanu.

 guga, Valteram 03:10:45 02.02.2008
62.85.19.217

Var domāt arī tā. Protams, šīs konkrētās pasakas sižets arī attiecas uz cilvēka izaugsmes ceļu. Lai gan vispārinātā, simboliskā un ne viscaur vienādi detalizētā formā.

 Modris, Gugam,  03:09:30 02.02.2008
80.233.142.78

Kā tajā vārdnīcā ir rakstīti minētie sanskrita vārdi? Taču ne jau transkribēti latviešu valodā? Runa ir par transkribciju.

 Modris, Gugam,  03:07:39 02.02.2008
80.233.142.78

Kabīram bija 4,2. Iesvētīšanas pakāpe - 'piecas minūtes' pirms Meistara pakāpes sasniegšanas; Jēzus Nācarietis - 4. pakāpes Iesvētītais... es varētu nosaukt vēl daudzus, un visi veica lieliskus brīnumus, bet augšāmcēlušies Meistari viņi vēl nebija. Tu par katru cenu gribi uztiept tradīcijas autoritāti pāri VMH autoritātei, taču, manuprāt, tas Tev neizdodas pārliecinoši.

 guga,  03:06:22 02.02.2008
62.85.19.217

Man priekš sanskrita vārdiem labākā liekas Monje-Viljamsa vārdnīca. Tā ir pieejama arī digitāli. Ērti, labi un pietiekami izsmeļoši ar visām variācijām.

 Valters, Modrim 03:04:17 02.02.2008
87.110.78.24

Man šķiet, ka virkni latviešu pasaku sižetu varētu attiecināt uz mācekļa ceļa simbolisku attēlojumu. Resp. tām būtu sakars arī ar to, ko mēs saucam par iesvētīšanu. Kaut vai stāsts par sudraba, zelta un dimanta zirgiem, ar kuriem Muļķītis jeb Pastarītis jāj kalnā pie Princeses / Saules meitas. Vai tie zirgi nebūs tie paši sidhi un ķermeņi? Dimanta zirgs - dimanta ķermenis...
Jautājums tikai - vai tas ir savrups, tikai baltu kultūras telpā sastopams sižets, jeb izplatība un līdz ar to iespējamā izcelsme ir plašāka.

 guga,  03:03:57 02.02.2008
62.85.19.217

Ja grib atdarināt oriģinālo skaņu, tad ar diviem 'd' ir tuvāk (bet ne precīzi) kā ar vienu.

 guga,  03:02:29 02.02.2008
62.85.19.217

Nu šajā gadījumā par pārspīlējumiem neiet runa. Iet runa par konkrētu apzīmējumu sanskritā, kura atšķiršanai ir precīzas un nesajaucamas pazīmes.

 Modris,  03:00:27 02.02.2008
80.233.142.78

Jā, siddhi laikam tomēr pareizi ir jāraksta ar diviem 'd', tāpat kā buddhi; tāpat kā sattva ar diviem 't'.

 guga,  02:59:50 02.02.2008
62.85.19.217

Vai kā Šankara - ņēma un daudzu liecinieku acu priekšā vienkārši iegāja klintī un izgaisa. Tagad tur ir Šankaras sekotāju lielākā pielūgsmes vieta Himalajos tajā vietā.

 Modris, Gugam,  02:58:10 02.02.2008
80.233.142.78

Noteiktos titulos jau var saukt jebko, arī pārspīlējot. Saka 'Mahātma Gandijs', taču viņš nebija Mahātma, bet tikai relatīvi pieticīgas 2. iesvētīšanas pakāpes iesvētītais. Tad vēl palūkosimies HPB 'Teozofiskajā vārdnīcā': Siddhi - 1. (daudzsk.) svētie un viedie, kas ir kļuvuši gandrīz dievišķi; tāpat arī Dhian-Koganu hierarhija; 2. burtiski, 'pilnības īpašības'; fenomenālie spēki, ko iegūst jogi, pateicoties svētumam.

 guga,  02:54:19 02.02.2008
62.85.19.217

Kā to liecina tibetiešu aculiecinieki vēl pat pārskatāmā vēsturiskā periodā dimanta ķermeņa sasniegums raksturojas ar to, ka aiz aizgājušā patiešām fiziski nepaliek līķis (kā, piemēram, runājot par indiešu svētajiem pēc Kabīra nāves līķa vietā paceļot pārklāju, ar ko tas bija apklāts, atrada tikai lielu klēpi ziedu). Tā vietā manifestējas efektīgas gaismas parādības.

 guga,  02:45:59 02.02.2008
62.85.19.217

Protams, vieta nepadara cilvēku par iesvētīto, bet tas darbs, ko viņš veic, tomēr iesvētītie (šajā gadījumā Ramana Mahariši) ne reti izvēlas kaut kādā nozīmē vēsturiski un pašreiz nozīmīgas vietas, lai tādējādi sniegtu liecības un veicinātu cilvēkiem izpratnes iegūšanu par kādu parādību vai faktu nozīmību.

 Modris, Gugam,  02:44:33 02.02.2008
80.233.142.78

Tradīcijām vajadzētu gan runāt par pakāpēm (tās gan var nesaukt tieši par iesvētīšanām, jo iesvētīta tiek dvēsele ārpus ķermeņa). Pirms es izlasīju, Meistara teikto par iesvētīšanas pakāpju simboliku kristiānismā, man ne prātā neienāca attiecināt kādus notikumus Jēzus dzīvē uz iesvētīšanām un to simboliku. Tu nevari apgalvot, ka tradīcijās nav iesvētīšanas pakāpju apzināšanās un atbilstošas simbolikas. Es pašreiz mēģinu saprast, kā tās atspoguļojas baltu senajās tradīcijās.

Ezoterika māca, ka iesvētīšanas pakāpes nozīmē arī ķermeņa pakāpenisku pārveidošanu par nemirstīgu gaismas ķermeni, ar katru iesvētīšanu nomainot 1/5 ķermeņa materiālos atomus ar subatomārām (par atomiem smalkākām jeb 'gaismas') daļiņām, kam ir noteikta loma, lai izpaustos sidhi.

 guga,  02:42:43 02.02.2008
62.85.19.217

Interesanti priekš kam gan Mahasidhiem pārdabiskās spējas personīga labuma iegūšanai, ja jau sen pirms tam mazais ego ir miris :))). Kāds gan universālajam garam varētu būt personīgs labums? :))).

Un vispār vārds 'sidhi' sanskritā nenozīmē burtiski vis kādas pārdabiskas spējas, bet gan vienkārši 'pilnība' (kaut gan pārdabiskās spējas izprotot garu un tā klātbūtni matērijā vienkārši parādās pašas no sevis automātiski kā šīs izpratnes rezultāts, bet tur ir kārdinājums, par cik tās parādās, pirms mazais ego vēl ir miris, tās izlietot sava ego labā - tāpēc visas garīgās mācības saka, ka šajā stadijā tās ir arī šķērslis).
Mahasidhi - 'Lielā Pilnība'. Arī Milarepu no sanskrita terminoloģijas viedokļa dēvē par Mahasidhu.

 guga, Modrim 02:35:07 02.02.2008
62.85.19.217

Izsutumi, protams, nepārvēršās par sabiezējumiem. Un cilvēks, kas ir nekustīgs lauztu locītavu dēļ nav tas pats, kas jogs, kas daudzas dienas atrodas nekustīgi samadhi stāvoklī. Saprastu mehānismu kā veidojas sabiezējumi, Tev laikam nebūs iespējams citādi kā pašam pamēģinot nosēdēt nekustīgi lotos pozā vai sidhasanā ilgāku laiku. Sākumā nebūs iespējams ilgāk par 5 min., bet ar laiku nav sarežģīti arī pusstundu - stundu. Tomēr, lai varētu ilgāk ir jāvar sasniegt samadhi.

 guga,  02:30:26 02.02.2008
62.85.19.217

Tā ir kā Tu saki - dimanta ķermeņa dibenam nekas vairs nevar kaitēt. Tāpēc arī to sauc par dimanta ķermeni. Parastā cilvēka izpratnē tur vairs vispār neiet runa ne par kādu ķermeni. Šāds cilvēks ir pilnībā apzinājies, ka viņš ir gars, bet ne tikai apzinājies attiecībā uz savu garīgo pusi, bet arī uz savu it kā mateirālo pusi. Daosi to sauc - 'pārkalt līķi par šķēpu' un saskaņā arī ar daosu tradīcijām tas ir augstākais sasniegums, kas pieejams cilvēkam uz Zemes.

Saskaņā ar visai labi dokumetēto Milarepas dzīves stāstu (bet tas ir viens no gadījumiem, kad dižena joga dzīve un ārējie un daļēji pat iekšējie piedzīvojumi ir notikuši daudzu jo daudzu ļaužu priekšā, no kuriem pie tam daudzi bijuši arī izglītoti un paši ar līdzīgām pieredzēm un visu ir labi un detalizēti aprakstījuši) Milarepa to sasniedza savā nāves brīdī.
Tradīcija nekur un nekā nerunā par kādām iesvētības pakāpēm šajā sakarā. Jo vispār jau iesvētību skaits, pakāpes un veids parasti ir atkarīgs no konkrētā ceļa, pa kādu virzās cilvēks (tieši tāpat kā alpīnistiem kāpjot vienā un tajā pašā kalnā starpnometņu skaits atkarīgs no izvēlētā maršruta, pašu fiziskās sagatavotības un vēl konkrētā laika apstākļu konteksta.

Tā tikai saka, ka tā ir augstākā cilvēkam iespējamā realizācijas forma uz zemes, kas reāli ir pieejama tikai retām, dārgām dvēselēm. Citi var sasniegt citas realizācijas formas (kas arī apliecinās ar ārējiem fenomeniem), bet šo sasniedz tikai retie.

 Modris, Gugam,  02:21:33 02.02.2008
80.233.142.78

Sidhi jeb joga spēki nav izšķiroši cilvēka garīgās attīstības līmeņa rādītāji. Uz to norāda daudzi autori, arī Meistari. Garīgās attīstības mērķis nav personīgo pārdabisko spēju un privilēģiju iegūšana, bet gan labāka aprīkojuma iegūšana kalpošanai cilvēces labumam.

 Modris, Gugam,  02:18:32 02.02.2008
80.233.142.78

Vieta var būt nedaudz vairāk vai mazāk labvēlīga apcerei un meditācijai, taču tai nav izšķiroša nozīme. Ne jau vieta padara cilvēku par iesvētīto (jo pretējā gadījumā viņus varētu 'ražot' paciņās kā fabrikā).

 guga, Modrim 02:16:37 02.02.2008
62.85.19.217

Man gan liekas, ka es nebūt nerunāju tikai par Indiju un Tibetu, bet uzskaitīju visas kultūras, kurās šobrīd ir satopami līdzīgu sasniegumu apraksti.

 Modris, Gugam,  02:15:43 02.02.2008
80.233.142.78

Nezinu gan, vai izsutumi pārvēršas par 'sabiezējumiem', būs jāpajautā ārstiem. Taču Tevis teiktais laikam ir jāsaprot tā, ka šie traucējumi Milarepas dibena ādā bija pirms tā dimanta ķermeņa, vai ne? Jo dimanta ķermeņa dibenam taču nekas vairs nevar kaitēt?

 guga,  02:14:57 02.02.2008
62.85.19.217

Indieši un tamili tādus, kas sasnieguši kaut ko līdzīgi tam kā tibetieši apraksta dimanta ķermeni, sauc par Mahasidhiem. Dienvidindijā senajai tamilu civilizācijai eksistē Mahasidhu tradīcija un Ramana Mahariši, piemēram, ar lielu godbijību piemin viņu klātbūtni runājot par Arunačala kalnu kā īpašu vietu.

 Modris,  02:12:09 02.02.2008
80.233.142.78

Nu ja, nu ja..., bet apšaubīt manis teikto gan Tu vari, he, he, he...
Protams, saniegt 3. Iesvētīšanas pakāpi nemaz nav viegli, un arī citur tādu nav daudz. Tikai Tu nezin kādēļ esi iedomājies, ka iesvētītos 'producē' tikai Tibetā vai Indijā. Tā nav, tas notiek visā plašajā pasaulē un ārējā vieta, kā arī ārējā skola vai tradīcija, nemaz nav tik svarīga.

 guga, Modrim 02:07:45 02.02.2008
62.85.19.217

Kad tas viss sadzīst un vairs neveidojās, tad ir tulznas (ar to es domāju tādus biezus ādas sabiezējumu audus, ja tādā formā pateikts tas ir saprotamāks).

 Modri,  02:06:33 02.02.2008
80.233.142.78

Fu, man vajadzēja teikt: Paralizēti cilvēki vai ar lauztiem kauliem.... piedod.

 guga, Modrim 02:05:45 02.02.2008
62.85.19.217

Saskaņā ar Tibetas tradīcijām realizācijai vai atbrīvei ir iespējamas vairākas formas un tā augstākā no tām ir sasniegt dimanta ķermeni. Pēc būtības, cik nu es to saprotu no skolotāju stāstīta, tā ir pilnīga kontrole pār matērijas veidošanās procesiem visos līmeņos, bet kas ir būtiski, ka tā tiek uzvaroši fenomenāli apliecināta nāves brīdī. Tai pašā laikā pats šis sasniegums ir iespējams vairākās pakāpēs. Bet jebkurā gadījumā es neesmu tik gudrs, lai varētu šīs lietas skaidrot. Tur labāk ir paņemt kādu no tibetiešu skolotāju grāmatām, kas par šīm lietām skaidro - kaut vai Namkai Norbu Rinpočes 'Gaismas ceļš un Kristāls' vai kādu citu.

 Modris, Gugam,  02:04:39 02.02.2008
80.233.142.78

Es Tev jautāju par dimanta ķermeni, nevis par mīkstu dibenu, kam no ilgas sēdēšanas var rasties izsutumi. Cilvēkiem ar paralizētiem vai ar lauztiem kauliem, kas ir spiesti ilgi gulēt vienā pozā, rodas izgulējumi, nevis tulznas

 guga, Modrim 01:54:37 02.02.2008
62.85.19.217

Bet Tu pamēģini nosēdēt nekustīgi daudzas dienas no vietas, Modri. Un tad paskatīsimies, kas notiks ar Tavu dibenu (un ne tikai ar dibenu).

Bet garīgi pavirzīti cilvēki mēdz atrasties samadhi atsevišķos gadījumos pat nedēļām un mēnešiem no vietas (un tā nebūt ne bezdarbība, kā par to mēdz domāt nezinoši cilvēki, un tā arī nav vienkārša un viegla lieta priekš fiziskā ķermeņa, kā atkal domā citi nezinoši cilvēki, tā prasa ļoti labu fizisko sagatavotību un ļoti stipru ķermeni).

 Modris, Gugam,  01:52:25 02.02.2008
80.233.142.78

Man trūkst zināšanu par dimanta ķermeni, es nezinu, ko ar to saprot, toties es zinu, kas ir 3,5 pakāpes Iesvētītais.
Es būtu priecīgs, ja Tu man paskaidrotu.

 Modris, Nerram,  01:49:42 02.02.2008
80.233.142.78

Es esmu - personība; Es esmu Tas - dvēsele; Es Esmu Tas, Kas Es Esmu - monāde, Dieva daļa.
Tu esi Andris; Tu esi tas, kas maldies; Tu esi tas, kas citāds nevari būt, jo Tev trūkst kritiska prāta, un tādēļ Tu esi smagi iekritis. Tev kā 'jaunu informāciju' ir iesmērējuši suņa s...

 guga, Modrim 01:49:09 02.02.2008
62.85.19.217

Šodien pasaulē noteikti nav 2000 - 3000 tādu, kas būtu gatavi realizēt 'dimanta' ķermeni. Tādi cilvēki ir dokumentēti un visā Tibetas vēsturē fiksēti varbūt simtos. Bet Milarepa sasniedza šo realizāciju vienā no tās visaugstākajām formām un tādu ir vispār tikai daži visā Tibetas vēsturē. Līdzīgas realizācijas formas ir pazīstamas arī Indijā un Ķīnā, bet arī tur tādu cilvēku nav daudz un par viņiem visas tradīcijas runā ar vislielāko godbijību, un pa visu pārskatāmo vēsturi varbūt skaita tādus desmitos vai pat simtos, tomēr ne daudz. Jūdu vēsture arī piemin kaut ko līdzīgu, bet arī tikai par dažiem cilvēkiem, un islama vēsture šķiet piemin tikai vienu cilvēku ar līdzīgu sasniegumu.

 nerrs,Valteram,  21:32:20 01.02.2008
78.84.14.19

Ņu, ja Tev tā liekas ,tad lai Tev liekas !:))Vētī vesels ,tikai atceries ,ka tagad ir citi laiki un arī zināšanas nāk jau augstākā kvalitātē .
ES ESMU simboliski izskatās tā :Ugunīgi balta serde (lode)-tā ir ES jeb atma ,kuru aptver ESMU -septiņas ugunīgas sfēras jeb loki,kas ir tie paši septiņi stari ,jeb Omega ,jeb Cēloņu Ķermenis ,jeb buddhi.
Tā višs I!

 Valters, Nerram 20:52:39 01.02.2008
87.110.78.24

>> ES - Alfa (+) un ESMU-Omega (-).Alfa sanskritā ir atma ,bet Omega budhi. >>
Kur Tu šito, Nerr, rāvi? Ja apgalvojuma pirmajai daļai vēl ir iespējams (lai arī pievelkot idejas aiz matiem) izdomāt filosofisku pamatojumu, tad otrā ir 'bleķis'. Teikums ir nesakarīgs, jo ātma un budhi nav Esamības vienotnes pretpoli pēc būtības un nevar tādi būt arī simboliski (emblemātiski). Alfa un Omega toties var, jo ir grieķu alfabēta pirmā un pēdējā skaņa. Šādā nozīmē tie tiek lietoti arī evanģēlijos.
Pats izdomāji, vai izlasīji kaut kur?

Un vēl kas, es neslēpjos aiz HPB muguras. Viņu es minēju kā savu autoritāti un pieminēju dažus apstākļus, kas bija izšķiroši, lai HPB priekš manis tāda kļūtu. Neapšaubāmi, ka arī visus citus autorus un viņu mācības es vētīju caur to pašu sietu, piemērojot tos pašus kritērijus.

Par Kalagiju. Palasīju vienu tekstu no tā murga viņu mājas lapā. Atvaino - kaut ko tādu es pat apspriest netaisos un pavisam droši vairs nekad virsū neskatīšos. Tad jau Pasaules Valdnieks - zini to zelli Rīgā - runā prātīgāk.

 nerrs,Modrim,  18:35:05 01.02.2008
78.84.14.19

Teiksim tā ,ka Gītā ir iešifrētas Augstas Patiesības ,un lai nu ,kas tur pārklājās ,bet gan jau pār to pārklājās ,arī ,kas vēl Augstāks .
Mums katram virs dvēseles atrašanās vietas Matērijā ,atrodas Dievišķais Es ,jeb ES ESMU Klātbūtne ,kura sastāv no divām polaritātēm.
ES - Alfa (+) un ESMU-Omega (-).Alfa sanskritā ir atma ,bet Omega budhi.

 Modris, Nerram,  18:20:41 01.02.2008
80.233.142.78

Egoistisks, augsti attītīsts racionālais prāts var būt ļoti postošs, te Tev taisnība. Taču garīguma definīcija Tev un man, visai, iespējams, atšķirsies. Kā arī viedoklis par 'tikai' pasakām un līdzībām. Svētos Rakstus nevajadzētu uztvert burtiski, jo tie vairumā gadījumu, tāpat kā pasakas, ir simboliski.

 nerrs,Modrim,  18:13:03 01.02.2008
78.84.14.19

Tā gan !Bet jāredz arī ir tas ,ka intelekts bez garīguma ved tikai postā.
Tad man jāsaprot ,ka Bhagavadgīta ir vairāk uztverama kā skaista pasaka ,vai līdzība ?

 Modris, Nerram,  18:05:05 01.02.2008
80.233.142.78

Katram augstākajam svētajam pretī stāv arī atbilstoši lielāks velns. Zinātnieki ne tikai posta dabu, bet arī atrod līdzekļus, kā to pasargāt, dziedināt un uzlabot.

 Modris, Nerram,  18:02:26 01.02.2008
80.233.142.78

Nu, ja jau Tu esi tāds ābeckaķis, kuram viss ir jāielej mutē, citādi nesaprot..., tad teikšu, ka gan Kristus, gan Krišnas gadījumā mums ir darīšana ar reliģijām, un tās ir domātas masu ietekmēšanai un virzīšanai pareizā virzienā, un ne tik daudz īstenības atklāšanai (patiesība tajās ir nomaskēta). Saules sistēmu radīja Saules Logosa 2. aspekts, kas ir Kristus aspekts jeb enerģija. Reliģiskajās leģendās ir savīta kopā vēsturiskā patiesība (gan Jēzus Kristus, gan Krišna bija arī vēsturiskas personas) ar ezoteriskām augstākajām patiesībām. Ne jau Kristus vai Krišna radīja šo Visumu (Saules sistēmu), bet gan Dieva aspekts, ko Viņi pārstāv uz Zemes. Maitreja, Kas izpaudās gan caur Krišnu, gan caur Jēzu Kristu, ir Mīlestības-Vieduma enerģijas (Kristus principa, jeb Dēla principa, jeb Kosmiskās Apziņas, jeb Dieva 2. aspekta, latviešiem Laimas) tīrākā izpausme uz mūsu planētas.

 nerrs,Modrim,  17:50:55 01.02.2008
78.84.14.19

Vai tā nav lohu būšana ,ka tā saucamie ģeniālie zinātnieku izgudrojumi iznīcina dabu.Vai atkal daudz ,kas ir tiešām vērtīgas lietas ,piemēram bezvadu enerģijas pārraide ,tiek izmantotas jaunu ieroču radīšanai .Un tā tālāk .

 nerrs,Modrim,  17:43:28 01.02.2008
78.84.14.19

:))))Bet Krišna saka ,ka Viņš to ir darījis !Kaut kā nesaskan !

 Modris, Nerram,  17:42:18 01.02.2008
80.233.142.78

Valters raksta ļoti korekti un pareizi. Protams, zinātnieku vidū ir aizspriedumaini, kristalizējušies prāti, bet 'lohu' (t. i., pilnīgu tumsoņu) viņu vidū nav nemaz tik daudz.

 Modris, Nerram (Andrim8),  17:39:37 01.02.2008
80.233.142.78

Nē, un Viņš to arī nav darījis.

 nerrs,Modrim,  17:27:16 01.02.2008
78.84.14.19

Vai Maitreija kaut kur saka ,ka viņš ir radījis Visumu un visas dzīvās būtnes tajā ?

 nerrs,Valteram,  17:24:10 01.02.2008
78.84.14.19

:)Blavatsku es neesmu kritizējis ,bet gan Tevi ,un nav ko aizsegties aiz viņas muguras .No Blavatskas izlasījis esmu tikai Antropoģenēzi ,kur tiek komentēta Dzian Grāmata ,un vēl Blavatskas Ezoterisko Evanģeliju (Modra tulkojums) :).Nu un ?Vai mans ego no tā mazinājās ,vai varbūt man spārniņi sāka dīgt?Un ko Tu svaidies ,runa gāja par Dievu .
Tu ,piemēram, Kalagiju esi izlasījis ?
Bez tam izlasīt ir viens ,bet atgremot ,un intelektuāli murmuļot ir kas cits.
Par novecošanu iet runa pavisam par citu tēmu ,nevis par Blavatskas vai citiem tekstiem.Tu būsi ko pārpratis .
Novecojusi ir informācija par Hierarhiju .
Un viena daļa zinātnieki ir lohi ,to nu nevar noliegt !Tu trāpīji naglai uz galvas!!:)))))

 Modris,  15:52:33 01.02.2008
80.233.142.78

'No antropoloģijas viedokļa ir jāatzīst, ka to atzinis arī Oksfordas vēsturnieks profesors A.Toinbī (Toynbee): vislielāko ieguldījumu ze­mes civilizācijas dzīves pilnveidē ir devuši ne jau izgudrotāji, inženieri, tehnokrāti, valdnieki, valstsvīri vai karakalpi, bet gan pravieši un svētie - Konfūcijs, Būda, Jēzus, Muhameds, Sokrāts un citi gara varenie. Profesors uzsver, ka dzejnieki un filozofi ir pārāki, piemēram, par vēsturniekiem, bet praviešiem un svētajiem nav līdzīgu uz zemes.'

Šī raksta daļa ir pilnīgas muļķības! Ieguldījums cilvēces attīstībā, protams, nav atkarīgs no ārējās nodarbošanās veida vai profesijas, bet tikai no iesvētīšanas pakāpes - jo tā ir augstāka, jo ieguldījums var būt lielāks.

 Modris,  15:07:21 01.02.2008
80.233.142.78

Kļūdu labojums takstam '...kura aizmugurē reģojas vēl dziļākas vai augstākas dievišķā izpaupes - Kosmiskā Hierarhija līdz par Telpai Bezgalībā.'
Jālasa sekojoši: ...kura aizmugurē rēgojas vēl dziļākas vai augstākas dievišķā izpausmes - Kosmiskā Hierarhija līdz pat Telpai Bezgalībā.

 Modris, Nerram,  15:03:36 01.02.2008
80.233.142.78

Piedošanu, nevis Dievs-Vienotne, kas ietver gan vienotības, gan daudzveidības aspektu, bet Dievs-Vienotais, jo Dieva daudzveidības aspekts ir Kosmiskā Hierarhija.

 Modris, Nerram,  14:46:18 01.02.2008
80.233.142.78

'Ja jau pēc Valtera uzskatiem Dievs nerunā ar cilvēku ,tad ar ko sarunājas Ardžuna ,ar ko N.D.Volšs .'
Šķiet, ka par Ardžunas sarunu biedru - Krišnu - es jau atbildēju. Caur Krišnu, pārklājoties viņa apziņai, runāja Maitreja, VMH Galva. Ar ko ir 'runājis' Volšs, to gan es nezinu, man trūkst informācijas, es arī viņu neesmu lasījis.
Vistuvākais priekšstats par Dievu jeb Vienotni ir budistiem, kuri to sauc par Telpu, kurā viss pastāv, bet kura var pastāvēt arī bez visa tā, kas tajā ir iekšā, kura nav pakļauta laikam un izmaiņām, no kuras viss izplūst un pēc izpaušanās cikla atkal aiziet atpakaļ un kura nerunā nedz ar cilvēku, nedz arī ar kādu citu būtni, tā vienkārši pastāv un uztur visu. Jā, un Telpa nav Dievs, bet gan Dieva pamats un cēlonis, bet Dievs, kā par to runā eksoteriskās reliģijas, ir vienkārši Saules Logoss, kura aizmugurē reģojas vēl dziļākas vai augstākas dievišķā izpaupes - Kosmiskā Hierarhija līdz par Telpai Bezgalībā.

 Modris, Gugam,  14:34:59 01.02.2008
80.233.142.78

Pirmo reizi dzirdu, ka no sēdēšanas varētu rasties tulznas, he, he, he... Milarepa laikam būs visu laiku nemierīgi grozījies un rīvējies, citādi tā tulznu rašanās uz dibena nav izskaidrojama...:D :D :D...

 Modris, Gugam,  14:30:41 01.02.2008
80.233.142.78

Nevajadzētu pretnostatīt to, kas nav pretnostatāms. Protams, ka Milarepam, kas bija 3,5 pakāpes Iesvētītais (un tā nav nekāda zemā pakāpe, inkarnēto vidū pašlaik pasaulē tādu ir tikai 2000...3000 tūkstoši, 4. pakāpes iesvētīto - 450) bija pilnīga kontrole gan pār sava fiziskā, gan emocionālā un mentālā ķermeņa elementāļiem, es taču to nenoliedzu. Es tikai saku, ka viņš vēl nebija Meistars, tas arī ir viss.

 Valters, Nerram 12:32:46 01.02.2008
87.110.78.24

Nu jau gan Tu pavisam stipri atgādini Andri8...
Varbūt Tu varētu pateikt, pēc kādiem kritērijiem informāciju var dalīt novecojušā un nenovecojušā? Pēc tās parādīšanās brīža? Bet kā Tu nosaki, ka 'jaunākā Šivas uzruna visiem, kas dzird' nav kāda sēnes sarijušās 'tolteka' murgi? Es, piemēram, autorus vērtēju pēc kompetences. Lai palūkojamies uz H. Blavatsku. Viņa ir zinoša sava laika zinātnes aktualitātēs, kompetenta advaitā, ezotēriskajā budismā un kabalā. To ir apliecinājuši virkne šo nozaru speciālisti gan viņas laikā, gan 20. gs.
Savukārt viņas Slepenā Doktrīna ir tik informatīvi ietilpīga, tajā ir tik daudz simbolisma un atslēgu 'pusapgriezieni', ka runāt par tās 'novecošanu' ir nejēdzīgi. Varbūt Tev šajā darbā nav nekas neskaidrs? Vari komentēt un izskaidrot visu to, kas SD tikai daļēji atklāts?

Vai varbūt Tev to SD vispār nevajag un neesi to pat lasījis, jo tik 'intelektuāla muldēšana' nav priekš Tevis? Visi zinātnieki taču ir 'lohi' vai ne?

 nerrs,  10:02:14 01.02.2008
78.84.14.19

Modrim,Valteram
Modri ,nu kad vienreiz Tev pieleks ,ka Tu izmanto novecojušu informāciju !?Tā kā Tu pats demonstrē ēzeļa izcilāko īpašību!!Un par Babačija pakāpi -2,4 ,nu ,vecīt, man jāsmejās .Ar šito Tu mani galīgi pārliecināji par savu avotu 'kompetenci'.
Valteram gribu iebilst ,jo Dievam cilvēks nav sīkbūtne ,bet gan cilvēkā Viņš redz līdzradītāju .Bez tam man radās iespaids ,ka Valters domā ,kas es Dievam laikam bulciņas lūdzu vakariņām!?:)))))))))ĀPRĀC!!!!Dievs ir cilvēka sirdī un sirds lūgšanai vārdi ir lieki .'
Ja jau pēc Valtera uzskatiem Dievs nerunā ar cilvēku ,tad ar ko sarunājas Ardžuna ,ar ko N.D.Volšs .
Par Dievu runājot es nedomāju cilvēcisko šablonu ,kuru redz daži mistiķi ,un redz ne tikai tolteku skolas sekotāji ,bet arī citi.
Vispār tomēr vajadzētu jēdzienu Dievs noformulēt tā ,lai varētu saprast par ko iet runa.

 guga,  01:29:30 01.02.2008
62.85.19.217

Milarepas pēdējā mācība Gampopam, tā, kura 'bez lielām runām' :))). Tas ir ļoti jauks stāsts.

Kad Gampopa bija kādu krietnu brīdi mācījies pie Milarepas (un jau daudz iemācījies - viņš bija viens no visspējīgākajiem no daudzajiem Milarepas skolniekiem un mācījies salīdzinoši fantastiskā ātrumā; sasniegumi, kuru sasniegšanai citiem cilvēkiem bieži vajag praktizēt vairākus gadus, viņam padevās dažās dienās) viņš sajuta aicinājumu un arī norādījumus no Mila doties uz savu dzimto pusi, lai aiznestu tur šīs tradīcijas glabāto unikālo Indijas lielo sidhu mācību. Kad viņš bija jau kādu gabalu nogājis no Milarepas pieticīgās kalnu mītnes pa kalniem un apstājies pie liela akmens atpūsties, pēkšņi viņa priekšā nolaidās krauklis (Mila vēlākos gados bijis paradums ne reti parādīties cilvēkiem visdažādāko iespējamo objektu izskatā - viņš bieži mēdzis parādīties kā sniega leopards, vai kā budistu pielūgsmes celtne, stupa ceļa malā, vai kā Buddas svētais attēls utt. utjp.). Krauklis pārvērties par Milarepu un Milarepa teicis - 'es taču nevaru Tevi palaist prom bez savas vissvarīgākās mācības'. Un viņš vienkārši parādījis Gampopam savu no daudzu gadu sēdēšanas meditācijās cietām tulznām pārklājušos dibenu. 'Vingrinies neatlaidīgi un Tu būsi par svētību un par palīgu neskaitāmiem cilvēkiem...'
Tā arī bija Milarepas vissvarīgākā mācība.

 guga,  01:02:33 01.02.2008
62.85.19.217

Cilvēka dzīves uzdevums jogas izpratnē ir pilnībā realizēt matērijas iluzoro dabu un kļūt pilnībā neatkarīgam jeb pašpietiekamam (Kaivalja), kas tiek sasniegts, kad cilvēks pilnībā apzina (ne intelektuāli kā mēs tagad, bet pēc būtības), ka viss ir tikai prāts (ne mūsu racionālā līmeņa prāts, kas domā pretstatu pāros un koncepcijās, kas ir tikai patiesā prāta, patiesās zināšanas [sanskr. - vidja, tibet. - rigpa] atspulgs, bet šis reālais - patiesību kā viņa ir atspoguļojošais prāts, ko salīdzina ar spoguli). Tad cilvēks var sasniegt patiesu nemirstību kādā no tām formām kā tā iespējama cilvēciskai būtnei. Ir pilnīgi vienalga, kādas koncepcijas par vienu vai otru cilvēku (piemēram, par Milarepu) tiktu izvirzītas - kāda viņam ir iesvētības pakāpe utt. Svarīgi, vai viņš bija realizējis šo statusu. Milarepa savas brīvības un pilnīgās kontroles pār prātu un pār matēriju faktu savā aiziešanā nodemonstrēja tikpat spilgti, cik vispār spilgta bija visa viņa dzīve.

 Modris, Valteram,  16:21:59 31.01.2008
80.233.142.78

'Jā, tikai ar vienu niansi, kuru Tu jau arī zini - un, proti, es neesmu pārliecināts, ka Beilijas un Krēmes sniegtais detalizētais VHM apraksts atbilst patiesībai.'
Neesi slinks, Valter, apšaubi droši visu, noskaidro visas Tev neticamās vietas, salīdzini ar informāciju, ko dod citas skolas! Tev ir visas tiesības šaubīties (ja ne pat pienākums), tad izmanto tās. Ej tālāk savās šaubās, strādā ar tām!

 Modris, Valteram,  15:00:05 31.01.2008
80.233.142.78

Jā, un vēl: šajos ticēšanas vai neticēšanas apstākļos liela loma tomēr ir arī ego daļai, jo katrs ir skolojies kādas tradīcijas ietvaros un lojalitāte pret šo tradīciju liek simpatizēt savas grupas atšķirībām un būt iecietīgākam pret savas grupas (resp., tradīcijas) maldiem. Tā, piemēram, es pazīstu kadu viedieti, kura ir arī dievture, un par spīti savam ilgajam ezoteriskajam skolojumam (kas tomēr izrādījās par mazu) viņa, piebalsojot dievturiem, bez kādas īpašas argumentācijas skandina, ka Pērkons esot Dieva rīks, nevis aspekts, un dievturu 'trimurti': Dievs, Māra, Laima esot korekts. Jebkuram ezoteriķim vajadzētu būt skaidram, ka tā tas nav, ka Dieva trīs aspekti ir Pērkons, Laima un Māra.

 Modris, Valteram,  14:30:47 31.01.2008
80.233.142.78

Jā, un bez intuīcijas, kas plūst no dvēseles, arī tā lieta neies uz priekšu, kā kādreiz manis minētajā pasakā, kurā varonim ir jānosaka, kura no daudzajām aizklātajām, vienāda auguma jaunavām ir viņa līgava, un šo problēmu atrisināt palīdz bite - dvēseles simbols.

 Modris, Valteram,  14:26:22 31.01.2008
80.233.142.78

Neviens ne par ko nevar būt pārliecināts pilnīgi, ja to nav pieredzējis tieši, toties var prasīt informācijas pārzināšanu no kompetentiem avotiem, kas prasa studēšanu - nopietnu studēšanu un dažādu viedokļu salīdzināšanu. Tādēļ arī ir uzsvērts, ka cilvēka evolūcijas trīs pamatsastāvdaļas ir studēšana, kalpošana un meditācija.

 Valters, Modrim 12:26:18 31.01.2008
87.110.78.24

Pirmo teikumu manā iepriekšējā tekstā jāpapildina šādi:
'Jā, tikai ar vienu niansi, kuru Tu jau arī zini - un, proti, es neesmu pārliecināts, ka Beilijas un Krēmes sniegtais detalizētais VHM apraksts atbilst patiesībai.'

 Wu, Valters 12:02:18 31.01.2008
81.198.82.253

Nezinu.

 Valters, Wu 11:43:32 31.01.2008
87.110.78.24

Kādās tad gleznās Pikaso attēlo 17. gs. sadzīvi?

 Valters, Modrim 11:38:06 31.01.2008
87.110.78.24

Jā, tikai ar vienu niansi, kuru Tu jau arī zini - un, proti, es neesmu pārliecināts, ka Beilijas un Krēmes sniegtais VHM apraksts atbilst patiesībai. Tas gan arī nenozīmē, ka es zinu patiesību. Vienkārši man šķiet pieņemamāks HPB viedoklis, ka šādas ziņas masām netiek sniegtas. Ne masas ar tām ko var iesākt, ne arī skolnieki un kandidāti - tiem ir daudz piezemētākas tēmas, kuras apgūt un kuras dod tiem daudz vairāk praktiska labuma dvēseles izaugsmes ceļā.
Negribu gan arī par šo jautājumu diskutēt, jo neredzu šobrīd atkārtotai diskusijai jēgu. Mēs tik un tā varam operēt vienīgi ar savu nojausmu, ne tiešu personīgu pieredzi. Tavu lietu saprašanu respektēju un nedomāju to pārtaisīt.

 Wu, Modris 08:30:13 31.01.2008
78.84.120.227

Ok. Var arī tā pabeigt šo sarunu. :)

Sveiki!

 Modris, Wu,  02:41:16 31.01.2008
80.233.142.78

Ai, Wu, man šķiet, ka ir pienācis laiks par šo problēmu teikt - beigsim teoretizēt, praktiski tas ir redzams kā uz delnas, katram taču piemīt veselais saprāts (tas ir, gandrīz katram), tomēr bieži to atzīt traucē ego un ambīcijas (kas jau tas pats ego vien ir).

 Modris, Wu,  02:37:54 31.01.2008
80.233.142.78

Nu, nu, ļoti daudz..., pastāv taču fizioterapija, daudz kas saistīts ar šķidrumu pārvietošanos, ar elektriskām parādībām ķermenī, nervos un smadzenēs utt. Tu taču zini, ka pēdējos gadu desmitos lielākie atklājumi zinātnē ir notikuši tā saucamajās robežzinātnēs, piemēram, uz fizikas un ķīmijas robežas, kur abas zinātnes disciplīnas pārklājas un sintezējas.

 Wu, Modris 02:36:28 31.01.2008
78.84.120.227

Bet šeit ir viena zemūdens problēma. Traģēdija, patiesībā. :)))))

Kā mazāk kompetentais noteiks to, ka otrs ir kompetentāks viņu interesējošā jautājumā? Pēc kādiem kritērijiem? :)))

 Modris, Valteram,  02:30:57 31.01.2008
80.233.142.78

Par to izteicienu, ka cilvēks radot dievus... es domāju, ka cilvēks rada priekšstatus par dieviem, nevis pašus dievus, jo dievu tēlus cilvēces apziņā ielika Meistari, un aiz katra no tiem ir dziļa ezoteriska jēga, patiešām dievi. Otrkārt, visi cilvēki uz ielas būs gatavi runāt par to, ka kaut kur (iespējams, ka debesīs?) pastāv kaut kas Augstāks par cilvēku (un viņi padomju laikā piemetināja: nu, ne jau tāds, kādu to tēlo baznīca, bet tomēr kaut kas augstāks pastāv, kas ir radījis pasauli un cilvēkus un vada visu to tik harmoniskā kārtā). Jā, un viņi ir arī pārliecināti, ka tad, ja cilvēks būs labs, mīlošs, nesavtīgs, gatavs pašuzupurēties, tad viņš pilda Dieva gribu un pēc nāves nokļūs tuvāk Viņam ( vai arī labākos apstākļos, he, he, he...). Nu, es Tev šeit neoponēju, bet tikai vērpju pats savu domu tai virzienā, kādā Tu to ved. Tātad tautas apziņā Dievs ir KAUT KAS AUGSTĀKS PAR CILVĒKU, nu, un augstāka par cilvēku ir Viedas Meistaru Hierarhija, Kuras pārstāvji tiešām arī runā ar cilvēkiem, parādās viņiem eņģeļu vai 'Jēzus', vai 'Krišnas', vai 'Ganešas' izskatā, vai arī formā, kādu piedzīvoja Mozus, utt. Kas gan tur būtu nepareizs, ja mēs VMH uzskatītu par cilvēkam tuvāko Dieva izpausmi, kas tā patiešām arī ir, un, kā es jau zinu, Tu tam piekrīti :).

 Wu, Modris 02:19:34 31.01.2008
78.84.120.227

Sarunas priekšmets ir fiksēts.

Ja strīds ir par medicīnu starp meistariem fizikā un medicīnā, tad konstruktīva fiziķa pozīcija ir... kāda? ko viņš var mediķim jaunu pateikt par medicīnu?

 Modris, Wu,  02:12:28 31.01.2008
80.233.142.78

'2. Abiem sarunas biedriem ir dažāda kompetence sarunas priekšmetā. Mazāk kompetentā biedra pozīcija ir pārņemt vairāk zinošā kompetenci un terminoloģiju.'
NEPAREIZI, jo dažāda kompetence var to arī nozīmēt, proti, ka kompetence ir DAŽĀDA, un nevis jau lielākas vai mazākas kompetences nozīmē. Piemēram, iedomāsimies, ka esmu ķīmiķis un Tu - fiziķis, vai arī es - fiziķis un Tu mediķis vai garīgais filozofs, vai arī es - kompetents Viedā un Tu - daoismā. Saprati?

 Valters, Modrim 02:07:15 31.01.2008
87.110.78.24

Bet tieši tā jau tas ir - izteikti lielākā daļa iespējamo respondentu (ja mēs rīkotu uz ielas aptauju) nespētu definēt Dievu, vismaz ne kādā sakarīgā izklāsta formā, toties gandrīz katrs atzīs, ka šad tad ir domājis par vienu vai otru Dieva aspektu (Radītājs, Dzīvības devējs, Liktenis).

 Valters, Matakam 02:02:43 31.01.2008
87.110.78.24

Neatceros, kurš autors to bija teicis un vai viņš/viņa bija/nebija lasījis Kastaņedu, bet pats apgalvojums skan šādi: dievus cilvēki rada pēc sava ģīmja un līdzības. Un kā gan citādi vēl var teikt, ja palūkojamies uz populāro (eksotēro) reliģiju formām, izpausmēm un metodēm. Varbūt tieši tā vajadzētu saprast 'vox populi, vox dei'?

 Wu, Modris 02:00:26 31.01.2008
78.84.120.227

Kļūdas labojums:

Mazāk kompetentā biedra vienīgā iespējamā konstruktīvā pozīcija ir pārņemt vairāk zinošā kompetenci un terminoloģiju.

 Wu, Modris 01:59:08 31.01.2008
78.84.120.227

Manuprāt, tas ir stereotips. Maldīgs.


Pieņemsim, ka ir divi sarunas biedri un ir kāds drusku smalkāks sarunas priekšmets, kuru nevar aptaustīt. Pieņemsim, ka tā pati 'apziņa'.

Te var būt 3 dažādu veidu situācijas:

1. Abi sarunas biedri ir vienādi kompetenti sarunas priekšmetā. Par ko viņiem tagad vienoties? Abi jau pārzina tēmu, iedziļināties nav kur.

2. Abiem sarunas biedriem ir dažāda kompetence sarunas priekšmetā. Mazāk kompetentā biedra pozīcija ir pārņemt vairāk zinošā kompetenci un terminoloģiju.

3. Abi sarunas biedri ir vienādi nekompetenti sarunas priekšmetā. Par ko viņi var vienoties jautājumā, kurā tie ir nekompetenti? Balsos? Demokrātija? Pēc kādiem kritērijiem?

Vairāk situāciju nav.

 Modris, Wu,  01:25:32 31.01.2008
80.233.142.78

Jo mēģinot vienoties, mēs dziļāk izzinām.

 Modris, Wu,  01:24:28 31.01.2008
80.233.142.78

Vajag vienoties, Wu, vajag!

 Modris, Gugam,  01:22:20 31.01.2008
80.233.142.78

'...un bez lielām runām :))).':D, :D, :D...bet mēs jau vēl neesam Milarepas, he, he, he, un es nemaz netaisos pretendēt uz tādu godu vai arī kādu (šai gadījumā - Milarepu) atdarināt. Neesmu jau pērtiķis, he, he, he...

 Wu, Modris 01:19:41 31.01.2008
78.84.120.227

> kādēļ tieši vakar?

Nu viņām jau nepavēlēsi - kad un cik lielā mērā atkrist. :))) Kad nokalst, tad pašas atkrīt.
Domas par 'nenoteiktības situācijām' bija jau kādu laiku atpakaļ, bet aiz pārlieku kautrības un bailēm aizvainot, vai arī no nepietiekama spēka daudzuma, nerakstīju. Bet šodien es sapratu, ka ja neuzrakstīšu, tad es neizpildīšu savu pienākumu :))))))) Tātad - bailes un kautrīgums ir atkrituši vakar :))))))

> Par vārdu tūkstoš nozīmēm un kontekstiem - OK - , bet tomēr jāraksta
> tā, lai konkrētais konteksts būtu otram skaidrs.

Labi. Bet pie nosacījuma, ka arī lasītājs iegulda vismaz nelielu darbu un cenšas saprast, kas ir domāts, rakstot. Nevis gaida, ka viņam pasniegs uz paplātes jau sagremotu viņa valodā. Mācies jaunas valodas! :)))))))

> Atgādināšu, ka apspriežamais vārds galvenokārt bija 'izpaustais',
> nevis 'apziņa'.

:))) 'apziņa' bija kā piemērs jautājumā par to, vai - vajag, vai nevajag vienoties par jēdzieniem. Tur kā piemērs varēja būt jebkurš cits vārds.

 Modris, Gugam,  01:17:42 31.01.2008
80.233.142.78

Es savā laikā no Rasmas Rozītes dabūju dokumentālu filmu 'Divpadsmit indiešu Meistari', un tajā viens minētais (indiešu) Meistars bija Šrī Činmojs. Viņš bija uzfilmēts arī samādhi sasniegšanas laikā. Tā bija ļoti interesanta epizode. Tagad pēc viņa nāves B. Krēmes Meistars pavēstīja, ka viņam esot bijusi 4. Iesvētīšanas pakāpe, respektīvi, viņš vēl nebija Meistars VMH izpratnē. Tas pats attiecas uz R. Rozītes (indiešu) Meistaru Babadži (kas nav tas pats Babadži, Kas ir minēts Jogānandas 'Kāda joga autobiogrāfijā'). Pēc Meistara sniegtajām ziņām, R. Rozītes skolotājam ir bijusi apmēram 2,4 iesvētīšanas pakāpe. Līdzīgi tas attiecas uz Milarepu (kā jau teicu, 3,5. Iesvētīšanas pakāpe).

 Modris, Gugam,  00:49:52 31.01.2008
80.233.142.78

Kā teica B. Krēme, jēdziens 'Meistars', kā to lieto Indijā un VMH, atšķiras, tādēļ cilvēks, kuru Indijā dēvē par Meistaru, var nebūt tāds VMH uztverē.

 Modris, Wu,  00:47:44 31.01.2008
80.233.142.78

Man patīk, kā Tu raksti, ka ir japadomā par Tevis teikto. Priecājos par Tevis atmestajām bailēm un kautrīgumu, bet kādēļ tieši vakar? Par vārdu tūkstoš nozīmēm un kontekstiem - OK - , bet tomēr jāraksta tā, lai konkrētais konteksts būtu otram skaidrs. Atgādināšu, ka apspriežamais vārds galvenokārt bija 'izpaustais', nevis 'apziņa'. Par apziņu mēs runājām tikai enerģijas kontekstā, jo Tu pretnostatīji enerģiju un apziņu.

 guga,  00:43:10 31.01.2008
62.85.19.217

Neviens, kas realizē 'dimanta' ķermeni, nav un nevar būt miris. Milarepa pēc daudzu tibetiešu, viņa laika biedru liecībām to realizēja pilnā mērā. No Milarepas uzsākās virkne no izcilāko Tibetas jogas līniju, kurās vēl daudzi Meistari realizēja 'dimanta' ķermeņa sasniegumu un vēl vairāk realizēja zemākās atbrīves formas. Bet Milarepas augstākā mācība, ko viņš sniedza vienam no saviem tuvākajiem mācekļiem Gampopam, bija novēlējums nesaudzēt sevi uzcītīgā meditācijā, un šo norādījumu viņš sniedza kā savu pēdējo novēlējumu īsi un uzskatāmi un bez lielām runām :))).

 Wu, Modris 00:36:07 31.01.2008
78.84.120.227

> Es, piemēram, runāju par izpausto Visumu, bet Tu - par to, kas Tev
> personīgi ir sajūtams. Ļoti labi, ka Tu paskaidroji, man nav iebildumu.

Ok! :)

> Turpmāk, kad Tu teiksi izpaustais-neizpaustais, es sapratīšu, ka Tu runā
> par savu personīgo uztveri. OK!

Te ir tāda lieta. Nav teikts, ka 'izpaustais-neizpaustais' nozīme nākamreiz būs tieši tāda pati. Ka šī robeža starp abiem būs tieši tāda pati. Drīzāk pavisam cita :) Varbūt es runāšu par Pikaso gleznās izpaustajām 17.gs sabiedrības sadzīves īpatnībām :)))))
Vārds tas pats – nozīme pilnīgi cita. Un tam iemesls nav kaut kādi mani untumi. Bet gan tas, ka šo robežu 'izpaustais-neizpaustais' var vilkt bezgalīgi dažādos veidos un tā ir fundamentāla un visur sastopama valodas īpašība.
Konkrēto veidu nosaka mani mērķi + manas īpašības + konteksts, kurā es atrodos. Bet jebkuras konteksts pilnībā mainās 777 reizes katru mikrosekundi... vai vēl ātrāk. Nerunājot nemaz par abiem pārējiem, kuri, lai arī ne tik ātri, bet arī nepārtraukti mainās. Mani muļķīgie mērķi laika gaitā atkrīt, paliek nemuļķīgie. Manas labās īpašības laika gaitā slīpējas un kristalizējas, sliktās atkrīt. Vai arī pretēji, bet tās nekad nepaliek dzīves laikā nemainīgas. Tad kā nemainīgas var būt vārdu nozīmes?


> mēs sarunājamies, Wu, un tā manuprāt ir darīšana kopā, vai Tev tā
> neliekas?

Šī ir darīšana, bet cita veida darīšana. Šai darīšanai nav nepieciešams vienoties par vienotām jēdzienu nozīmēm.
Nu labi, pieņemsim, ka mēs vienojamies par termina 'apziņa' vienotu nozīmi :) Ko tālāk darīsim? :))) Ja neko, tad kāpēc vajadzēja vienoties un gaisu tricināt? Pietiktu taču ja mēs viens otram pajautātu - ko tu domāji ar šo terminu? To un to. Un Tu? To un to. Paldies. Paldies. Lūdzu. Lūdzu. :)

Bet mēs taču nevienosimies, jo kāpēc gan? Ne Tava, ne mana vārda „apziņa” nozīmes taču nav nepareizas. :) Tāpēc, ka tās ir noderīgas katram no mums kaut kādiem mūsu individuālajiem mērķiem, kaut kādās mūsu individuālajās situācijās ceļā, kurš mums ir katram savs. Tad kāpēc man no manas un Tev no tavējās vārda nozīmes atkāpties un mākslīgi izdomāt kaut kādu vienoto - salāpīto nozīmi, kura nevienam no mums nav vajadzīga? :)

> Man tas vēl nozīmē, ka Tu ļoti labi zini, kas ir apziņas attīrīšana, bet man,
> acīmredzot, tavuprāt skaidrības trūkst, tādēļ būšu laimīgs,

Ņirgājies ņirgājies :)))))))

> ja Tu man paskaidrosi šo terminu 'apziņas attīrīšana' tai valodā, kuru es
> saprotu. OK?

Ok. :)

> Tu taču nedomā, ka tīra apziņa ir tukša apziņa?

Nedaudz apdomāšu. Un tad uzrakstīšu atsevišķā komentārā.


> Jā, un par nekādu disharmoniju es runājis netiku...

Disharmoniju es saredzu tajā, ka man liekas, ka Tu iekšēji to sajūti situācijas, kurās nav noteiktības. Kad nav skaidrības, kad nav neviena atbalsta punkta, kad nav autoritāšu, pie kurām pieslieties.

Piemēram, tādās situācijās, kad vienam un tam pašam vārdam var būt divas, 3 vai vairākas vienlīdz pareizas nozīmes. Neskatoties uz panākumiem intelekta izmantošanā un valodas prasmīgā pārvaldīšanā (cepuri nost :) es to nopietni), man liekas, ka Tu šāda veida situācijas neciet ne acu galā, un Tev nav iekšēja miera, kamēr nav vienošanās par vienu - Tavuprāt vispareizāko - nozīmi. Lai šo mērķi sasniegtu, Tu ķeries pie svešu autoritāšu svešiem tekstiem, ar kuriem mēģini pastiprināt savvas koncepcijas pārākumu.

Piemēram, vārdam 'apziņa'. Tas parādījās Tavā atbildē 14:24 uz manu komentāru 14:03. Man izlikās, ka Tu 14:24 rakstīji tieši šīs disharmonijas mudināts. Tāpat - 15:44

Pasarg die's, neuztver šo rakstīto kā kaut kādus uzbraucienus :) Man vienkārši vakar atkrita dažas sliktās īpašības - bailes un kautrīgums, tāpēc tagad - ko redzu - to rakstu. Tas nekas, ka varbūt pats redzu nepareizi. :))))

 Modris, Valteram,  22:57:08 30.01.2008
80.233.142.78

'Manuprāt, tomēr, Dieva definēšana ir iespējama tikai pēc tam, kad esam definējuši, kas esam mēs paši. Pašdefinīcija ir pašizziņa un tai seko pašrealizācija. Cik daudz mēs tajā progresējam, par tik varam personīgās pieredzes ceļā pietuvoties Dievam.'

Interesanti, definēt Dievu mēs nevaram, bet tuvoties Dievam varam, he, he, he....

 Modris, Matakam,  22:54:00 30.01.2008
80.233.142.78

Un no kā ir radīts Dievs, ja jau Viņam ir ģīmis un viss tas pats, kas cilvēkam.

 Mataks,  22:30:57 30.01.2008
77.93.31.169

hehe, visneparastākais Dieva apraksts man saticies Kastaņedas darbos :D
Dievs - tas, no kā radīts cilvēks, pēc ģīmja un līdzības...

 Modris, Valteram,  22:22:29 30.01.2008
80.233.142.78

Laikam jau tā ir, kā Tu saki.

 Valters, Modrim 21:55:11 30.01.2008
87.110.78.24

Es nezinu, Modri, vai Nerrs ir Andris8... Katrā ziņā autoritātes un informācijas avoti viņiem, šķiet, ir līdzīgi. Vai man tas šķiet būtiski - laikam jau nē.
Būtiskāk ir tas, ka tādas sarunas, kā Tavējā un Nerra - ar manu pieslēgšanos - atklāj interesantus jautājumus. Šajā gadījumā par 'Dievu'. 'Dievs' laikam ir viens no centrālajiem cilvēces filosofiskajiem jautājumiem, uz kuru vairumā gadījumu atbildes tomēr netiek sniegtas vai tās ir nodrāzti vienveidīgas. Un tas arī tikai loģiski, ņemot vērā, ka jautātāji ir tik dažādi un stāv uz dažādām attīstības pakāpēm.
Manuprāt, tomēr, Dieva definēšana ir iespējama tikai pēc tam, kad esam definējuši, kas esam mēs paši. Pašdefinīcija ir pašizziņa un tai seko pašrealizācija. Cik daudz mēs tajā progresējam, par tik varam personīgās pieredzes ceļā pietuvoties Dievam. Es, piemēram, neuzskatu, ka būtu veicis šajā jomā kādus īpašus sasniegumus un man, personīgi, ir tāda sajūta, ka kaut kādas tiešas saites ar Visuma vai par “tikai” Saules sistemas Radītāju es izveidot nevaru. Un zinu arī, ka Tam mana pielūgsme vai nepielūgsme ir tikpat vajadzīga, kā man vajadzīgi kādu sīkbūtņu uzmanības pierādījumi.
Cits ceļš, kā zināms, ir sameklēt kādu kompetentu avotu (avotus), kas varētu apmierināt interesi un būt par vadoni tēmas izpētē. Un te nu atkal katrs no mums, atbilstoši savai izpratnei atrod vienu vai otru autoru pie kura sniegtā redzējuma turās. Šo redzējumu konfrontācijas mēdz būt auglīgas un neauglīgas, vairumā gadījumu tomēr laikam auglīgas – vismaz ir iespēja saprast, ar kādiem argumentiem kurš operē, kāds ir vienas vai otras mācības saturs, avoti un galvenās idejas.

 Modris, Wu,  20:23:45 30.01.2008
80.233.142.78

Tu jautā, kādēļ ir jāvienojas? Nu gluži vienkārši tādēļ, lai viens otru saprastu maksimāli labi un nerastos pārpratumi. Es, piemēram, runāju par izpausto Visumu, bet Tu - par to, kas Tev personīgi ir sajūtams. Ļoti labi, ka Tu paskaidroji, man nav iebildumu. Turpmāk, kad Tu teiksi izpaustais-neizpaustais, es sapratīšu, ka Tu runā par savu personīgo uztveri. OK!
Par kaut ko darīšanu kopā: mēs sarunājamies, Wu, un tā manuprāt ir darīšana kopā, vai Tev tā neliekas?
Tu saki, ka es nestrādāju pie savas apziņas attīrīšanas, bet Tu to dari. Es par sevi nezinu, varbūt strādāju pie tās, varbūt ne, bet par Tevi es priecājos, un man tas nozīmē, ka Tu izteiksies aizvien skaidrāk un precīzāk, samērā ar Tavas apziņas attīrīšanos, vai ne?
Man tas vēl nozīmē, ka Tu ļoti labi zini, kas ir apziņas attīrīšana, bet man, acīmredzot, tavuprāt skaidrības trūkst, tādēļ būšu laimīgs, ja Tu man paskaidrosi šo terminu 'apziņas attīrīšana' tai valodā, kuru es saprotu. OK? Tu taču nedomā, ka tīra apziņa ir tukša apziņa?
Jā, un par nekādu disharmoniju es runājis netiku...

 Wu, Modris 18:03:36 30.01.2008
10.196.4.144

Es domaaju, ka mums nav obligaati jaavienojas par kopeeju jeedzienu 'apzinja'. Var mieriigi palikt taa, kaa ir.

Buutu jaavienojas tad, ja mees kaut ko gribeetu dariit kopaa. Tad gan, luuk, vajadzeetu skaidriibu, citaadi buutu liidakas, vaarnas un kurmja variants kaa tajaa fabulaa, kur katrs velk uz savu pusi, bet darbs uz priekshu neiet. Bet ja neko negrib dariit kopaa, tad - kaapeec gan teereet energjiju un vienoties par kaut kaadiem nevajadziigiem jeedzieniem? 'Nevajadziigiem' taapeec, ka tie nav vajadziigi nekaadai darbiibai (ja neko negrib dariit kopaa). Bet ja grib dariit, bet viens pats, tad atkal var mieriigi iztikt ar savu individuaalo jeedziena sapratni un nevajag vienoties :)

Un ja nu tomeer dariit kopaa... tad ko ar apzinju var vispaar dariit? Vieniigais konstruktiivais, ko es varu iedomaaties, ir straadaat pie savas un tikai savas apzinjas a_t_t_i_i_r_i_i_sh_a_n_a_s - tajaa virzienaa, lai taa struktureetu jeb uztvertu pasauli kaada taa ir - arvien tiiraak, preciizaak, neizkropljojot bildiiti.
Bet es pie taa straadaaju jau taapat, bet Tu pie taa, cik man redzams, nemaz iipashi nestraadaa un netaisies, taa vietaa izveeloties citas praktikas :))))))) Apzinjas attiiriishanas vietaa izveeloties taas piekraameeshanu ar tavupraat pareiziem modelju un koncepciju greedaam :))) Sakaartotaam, bez shaubaam, gliiti un kaartiigi :)))

Bet tas ir tikai tas, ko es redzu caur savas apzinjas struktuuru. Pilniigi iespeejams, ka taa nav un es redzu nepareizi. Un mana apzinja uztverot to, kaa Tu izpaudies, iespeejams, kljuudaas un dod maldiigu rezultaatu :)))) Jo joks jau ir taads, ka es jau nevaru redzeet Tevi, kaads Tu esi, bet gan tikai siikas druskas no Tevis, kuras tiek cauri manas apzinjas filtriem un citam hlamam. Rezultaats piedevaam veel tiek saveerpts, apveersts un papildinaats taa, lai veidotos gliita un nepretruniiga bildiite, nevis kaut kaadi fragmenti. Net kaads shai bildiitei ir ar Tevi? Nekaads. Vistiiraakaa iluuzija. Bet shii bildiite, protams, lai arii cik taa truuciiga, laliidzinot ar pilno Tevi, ir tas, kas man ir no Tevis izpausts. Tikai un vieniigi shajaa noziimee - tikai attieciibaa pret sevi, nevis pret Sauli vai Kristu - es arii lietoju sho vaardu 'izpausts'.
Visa pasaule sadalaas divaas daljaas - ir tas, kas ir izpausts man un ir tas, kas nav man izpausts. Nekas cits man izpausts nav :))))))


Taapeec - Tev ir savs redzeejums, savs apzinjas ornaments, caur kuru tiek struktureeta 'energjija' tajaa bildiitee, ko redzi Tu, bet man - savs. Un kas Tev nepatiik tajaa, ka ir shaada asimetriska harmonija muusu skatiijumos? :))) Kaapeec Tu saredzi tajaa disharmoniju? :)))

 Modris,  17:03:19 30.01.2008
80.233.142.78

Neliela informācija. Viens no LVS mēģina izveidot mājas lapu (pareizāk - jau ir izveidojis) ezoterikā, adrese: www.vieda. blogs.lv
Tajā viņš ir ievietojis diezgan daudz pārtulkotas informācijas par Iesvētīšanu.

 Modris,  16:08:16 30.01.2008
80.233.142.78

'Budismā Milarepas ceļu uzskata par vienīgo patieso zinātnisko metodi Bodhisattvas (Augstākais Bodhisattva - personība, kura ir sasniegusi Budas līmeni) pirmā līmeņa pilnības sasniegšanai.'
Jā, šim citātam es laikam īsti pievienoties nevarētu, jo Bodhisattva ir cilvēks, kas ir izgājis 5. planetāro Iesvētīšanu un ieguvis atbrīvi jeb atpestīšanu no piespiedu inkarnācijām, tātad tiesības nepātraukti uzturēties nirvānā līdz pat šī lielā pasaules Cikla beigām, tomēr ir atteicies no šīs privilēģijas līdzcietības un mīlestības dēļ, lai kalpotu cietējai cilvēci. Maitreja Kristus ir Bodhisattva (8. vai pat 9. Iesvētīšanas pakāpe, īsti neatceros, bet ne zemāka par 8.), Meistars Rakoši ir Bodhisattva (7. Iesvētīšanas pakāpe), Mahariši Maheša Jogi Skolotājs Svāmī Brahmānada Sarasvati, Džagadguru Šankaračarja, ir Bodhisattva (6. Iesvētīšanas pakāpe), bet Milarepa nav augšāmcēlies Meistars, tikai izcils jogs un dzejnieks ar daudziem sidhi (3,5. Iesvētīšanas pakāpe). Domāju, ka viņa sekotāji nedaudz pārspīlē viņa sasniegumus.

 Modris, Wu,  15:44:32 30.01.2008
80.233.142.78

Daži citāti no Juriānses: '
'Viss, kas pastāv, ir enerģija.' Vismaz šajā punktā zinātnieki un ezoteriķi ir vienoti...
'Gars' ir sinonīms jēdziens enerģijai un sens sakāmvārds saka: 'Materija ir gars savas aktivitātes zemākajā pakāpē, un gars ir matērija savā augstākajā pakāpē.' Tādēļ matērija nav nekas vairāk kā kāda enerģijas manifestācija savā blīvākajā formā...
No šīs perspektīvas raugoties, ne tikai neizbēgami nonākam pie secinājuma, ka 'viss, kas pastāv, ir enerģija', bet vēl vairāk - ka viss ir ir eksistējoša dzīvība, gars un dievišķs. Pamatā viss ir pakāpes, respektīvi, samērības jautājums. Dzīvību satur katra veida matērija, vai tā izpaužas caur kādu minerālu, puķi, dzīvnieku, cilvēcisku būtni vai galu galā caur garīgu vai dievišķu būtni. Atšķirība ir tikai tur, cik sasaistita un ierobežota ir manifestētā enerģija. Atšķirība izpaužas tās relatīvajā blīvumā - tātad svārstību vai brīvības pakāpes atšķirībā, kas ir saistīta ar apziņas attīstības stadiju. Apziņa ir viena no dvēseles pamatiezīmēs, kas, no savas puses, pēc lielo Viedo izteikumiem, ir rezultāts mijiedarbībai starp garu un matēriju - definīcija, kas pamatā pārsniedz mūsu faktiskās saprašanas spējas. Apziņu varētu aprakstīt arī kā jautājošās domāšanas augošu pamanīšanu. Arī šeit ir neskaitāmas apziņas pakāpes triju pamatpakāpju iekšienē: instinktīvā apziņa, sevis apziņa un nobeigumā - garīgā apziņa. Lai kādā veidā arī varētu mēģināt atbildēt uz jautājumu par enerģiju, pastāv izteiciens, kas pastāvīgi ir skaidri jāpatur acīs, un tas skan: dabā nav nekā tāda, kas būtu stabils un nemainīgs. Enerģija ir vienmēr darbīga un tātad atrodas ilgstošā vibrācijā, kustībā un nepārtrauktā plūsmā...

It kā no visa tā izriet secinājums, ka definējot enerģiju abstrakti, viss ir enerģija, bet, ja definējam nosacīti, tad iznāk, ka enerģiju var pretnostatīt matērijai, kā arī apziņu enerģijai, kā dari Tu. Te atkal kārtējo reizi izpaužas mūsu valodas un terminu vēl aizvien pastāvošā nepietiekamība, tādēļ pie tezaura ir ļoti cītīgi jāpiestrādā.

 Modris, Wu,  15:17:36 30.01.2008
80.233.142.78

Pag, pag, vispirms vienosimies par termina 'izpaustais' jēgu. Izpaustais Visums (jeb Saules sistēma, ja tā tīk) sākas zem trijiem augstākajiem Saules sistēmas plāniem, kuros matērija ir 'plastiska', tas ir, - nav iedalīta daļiņās un darbojas kā vienots veselums, vēl nav arī iedalījuma subjektā un objektā. Trešajā (no augšas) plānā sakņojas cilvēka gars jeb monāde. Šos trīs augstākos Saules sistēmas plānus nosacīti sauc par Dievu un attiecīgos trīs plānus par 1., 2. un 3. Logosu, jeb Dieva Garu, Dvēseli (Sirdi) un Personību. Tātad zemāk par šiem trim sākas izpaustais Visums jeb Saules sistēma (nevis Visums vispār, bet iekšējais Kosmoss - Saules sistēma). Izpaustais nenozīmē fizisko pasauli. OK?

 Wu, Modris 15:06:58 30.01.2008
10.196.4.144

Atvaino nokljuudiijos.

Peedeejaas peedinjaas jaabuut - 'apzinja ir instruments, kursh strukturee energijas pluusmu'.

 Wu, Modris 15:00:20 30.01.2008
10.196.4.144

Izpaustajaa - protams, nee. 'Viss ir energjija' - tas ir tikai neizpaustajaa. Un arii nav zvaniits, ka taa, jo 'energjija' arii ir tikai koncepcija, jeb apziimeejums, kuru noteiktaas tradiicijaas izmanto neizpaustaa apziimeeshanai, bet shis apziimeejums, labelis, birka, kaa jau jebkura koncepcija - arii 'energjija' pieder izpaustajai pasaulei. 'Energjija' nav energjija, bet tikai pirksts, kursh noraada uz energjiju :)

Atshkjiriiba starp 'energjiju' un energjiju ir diezgan smalka, bet taas nav viens un tas pats. Taapat, kaa ir milziiga atshkjiriiba starp 'apzinja ir energjijas pluusma' un 'apzinja ir instruments, kursh strukturee informaacijas pluusmu', kuru savaa kosmologjiskajaa vienkaarshiibaa viegli neieveero Martinusa kungs.

 Modris, Wu,  14:24:35 30.01.2008
80.233.142.78

Vai Tu nepiekrīti, ka izpaustajā pasaulē tādā vai citā veidā gluži viss ir enerģija? Vai Kundalinī nav enerģija? Taču tā nav apziņa. Tomēr var taču runāt arī par apziņas enerģiju?

 Modris,  14:16:46 30.01.2008
80.233.142.78

Starp citu, Bhagavadgītas interpretācija, kādu to pasniedz Svāmī Prabhupāda, nav apmieroša, kaut arī, kā liekas viņš pārstāv oficiālo Krišnas reliģijas viedokli. Tas nozīmē tikai to, ka arī Krišnas reliģija ir paspējusi laika gaitā attālināties no sākotnējās Ārpuslaika Viedas un daļēji apmtimst un izkropļoties. Meistari saka, ka Krišna patiešībā bija Maitrejas izpausme, pārklājoties sava mācekļa apziņai, tāpat kā Palestīnā, kad Viņš pārklājās Jēzus apziņai. Viņa sekotāji, protams, tāpat kā kristieši Eiropa, piefantazēja... - nu, ne gluži piefantazēja, bet pievienoja klāt garīgās filozofijas un pamatīgu krāšņas astrālas mitoloģijas slāni, tā visu savijot kopā, ka grūti atšķirt, kur beidzas vēsturiskais Krišna vai Jēzus Kristus un kur sākas kosmoloģisko principu izklāsts.
Viens no būtiskākajiem Viedas izkropļojumiem krišnaismā ir daudzinātais pieņēmums (pilnīgi neloģisks), ka cilvēks varot pārdzimt par augu vai kādu dzīvnieku. Taču studentu, piemēram, sodot par sliktu uzvešanos, nepārceļ atpakaļ 1. klasē, jo - ko gan viņš tur darīs?
Nekad nevajag aizmirst, ka reliģijas - lai kādas tās nebūtu - ir cilvēku radītas PĒC sākotnēja dievišķa impulsa, kas ir nācis no VMH, un ne no citurienes, kaut gan attiecīgās mācības var plūst cauri VMH no daudz augstākiem avotiem.

 Wu,  14:03:37 30.01.2008
10.196.4.144

> Ja ... piekrītam atbildēt ar dāņu kosmologa Martinusa lako­nisko
> izteikumu - 'apziņa ir enerģijas plūsma', un ...

Nedaudz ne taa. Apzinja ir nevis energjijas pluusma, bet gan apzinja strukturee energjijas pluusmu.

 Modris, Valteram,  13:55:42 30.01.2008
80.233.142.78

Tomēr Nerrs man aizvien vairāk atgādina Andri8, nekādi nevaru atbrīvoties no izjūtas, ka Nerrs tomēr ir viņš, tikai ar citu niku. Nu, piemēram, 'Varētu jau vēl pateikt ,kas kļuvis caur Šivu zināms ,kas mēs esam...' - tā ir tieši Andra8 tēze, ko viņš pasmēlies no apšaubāmu krievu autoru t. s. 'ezoteriskajām' atklāsmēm. Tāpat arī viss pārējais, ko viņš te gvelž. Tas ir apbrīnojams loģiskā prāta trūkuma apvienojums ar gluži ēzelisku neatlaidību. Es pateicu, bet nedrīkst jau tā teikt, jo tūlīt sekos 'atriebība', tikpat neloģiska, neprātīga un neatlaidīga kā viss pārējais viņa pašizpausmē.

 Modris, Ezei,  13:22:36 30.01.2008
80.233.142.78

Man tā ienāca prātā, jā, ieklausies: kāma-manass un kamanas!

 Modris, Skautam,  12:59:31 30.01.2008
80.233.142.78

Nē, es Tevi neignorēju, bet uz Tavu jautājumu atbildēt nevaru, jo darbs vēl nav pabeigts (t. i., tulkojums melnrakstā ir pabeigts, bet vēl darba diezgan ar visu pārējo).

 Modris, Ezei,  12:53:56 30.01.2008
80.233.142.78

Man mazliet ir jāpakoriģē manis sniegtais HPB cilvēka principu shēmas apraksts. Runa ir par apakšējo trijstūri: mazais aplītis ir jāzīmē nevis zem apakšējā trijstūra apakšējā stūra, bet gan apakšējā trijstūra centrā, un tas ar līnijām ir jāsavieno ar visiem stūriem. Šis aplītis apzīmēs lingu šarīru; tātad koriģēts apakšējā tristūra attēls būs sekojošs: apakšējais stūris - sthula šarīra, augšējais kreisais stūris - prāna, augšējais labais stūris - kāma, bet centrā - linga šarīra.
Sen es ar šīm lietām ņēmos, toreiz meklēju atslēgas Dainu simboliem. Redzi, apakšējo, pārejošo, nāvei pakļauto principu ir četri, robeža starp cilvēka mirstīgo un nemirstīgo daļu ir starp rupa un arupa manasu, tātad būtībā nemirstīgo principu ir trīs. Tādēļ māja ar saviem četriem stūriem istabā un trijstūrveida jumta profīlu var būs cilvēka principu jeb cilvēka konstitūcijas simbols. Dainās tā tas arī ir. Un tajās Māra rotājas pa jumta virsu, bet Jumis noslēdz kori. Dainu valodā un simbolos ir paslēpies arī kāmas vārds: kamene - zemes bite, un kamanas kā cilvēka konstitūcijas mirstīgās daļas simbols. Kamanās Saules meitas precībās liek viņas pūru (kas ir kauzālā ķemeņa simbols, kamēr Saules meita ir dvēsele).
Tātad atvainojos par pieļauto neprecizitāti!

 skauts, Modrim,  10:25:51 30.01.2008
87.226.70.165

Kāpēc ignorē? Slikts puika esmu vai arī nevisai gudrs.
Man jau nevaig precīzu datumu, bet mēnesi vismaz.

 Eze, kā nejēga... 08:32:35 30.01.2008
80.81.33.4

Esmu nejēga fizikā. Kāpēc elektrības filosofijā viss ir otrādi?

Modris: 'Materiālo polu vienmēr simbolizē kā sievišķo - nezinu kādēļ, laikam tādēļ, ka sievietei radīšanai ir nepieciešams saņemt sēklu no vīrieša, tādēl viņa ir negatīva, respektīvi - uzņemoša, pasīva, kamēr vīrieti uztver kā pozitīvu, aktīvu, (sēklu) dodošu.'

Elektroni, negatīvi lādētās daļiņas, ir tās, kas skrien kā sēkla (uz +). Strāva esot elektronu plūsma (bet strāvas virziens skaitās pretēji elektronu plūsmai, tātad no + uz -). Hi, bez tam tautā iegājies vienkāršots teiciens par sievieti - 'dos' vai 'nedos'... nu, smalka lieta tā enerģiju apmaiņa... :))) Pareizi gan, akumulatoros laikam skrien gan katjoni, gan anjoni, ja? Bet tas brīdis nav elektrība laikam, elektrība sākas tad, kad sāk skriet elektroni...

 nerrs,Valteram,  06:22:50 30.01.2008
87.110.55.239

Atgriežoties pie Tava piemēra par pašvaldību ,tad nu man jājautā ,vai tam mietpilsonim kaut kāds klerks būtu jāuzskata par prezidentu ?
Garām!!Es uzskatu par pielūgsmes cienīgu tikai TO ,kas man devis Dzīvību ,ne zemāk .

 nerrs,Valteram,  21:37:03 29.01.2008
87.110.55.239

nu netieku gulēt!:))))))Bet Dievs ir Dievs un Hierarhija ir Hierarhija!!

 Valters, Nerram 21:22:37 29.01.2008
87.110.78.24

Piekrītu. Un kad kāds šo iespēju izmanto un kļūst par skolnieku, tad Meistaru, tad.... tad viņa apvārkšņi paplašinās un viņa 'Dievs' jau ir pavisam kaut kas cits nekā bija pirms tam.

 nerrs,Valteram,  20:59:06 29.01.2008
87.110.55.239

Iespēja ir jebkuram ,bet to reāli izdarīt retajam.Bez tam ,ko Jēzus saka ?Jūs esat dievi !Es esmu kas Es Esmu N.D.Volšam saka ,ka Zeme ir Dievu dārzs ,dodot mājienu ,kas mēs esam patiesībā .Tālāk,atšķiru Svēto Šambalas Grāmatu ,lasu Šambalas Kanonus(ustoi),punkts
4.Dievs radīja būtņu dvēseles pēc savas līdzības priekš tam ,lai viņas ,izejot grūto pilnveidošanāss ceļu šajā pasaulē ,vēlāk kļūtu dievi un radītu (sozdaļi)savus Visumus,apdzīvojot viņas ar būtņu dvēselērm.Kristus teica mums :Jūs esat Dievi.Tāpēc vienīgais cilvēka uzdevums šajā pasaulē ir pašattīstība,bet darbs,ģimene,sociālās aktivitātes ir tikai neattīstītas dvēseles rotaļlietas.Šīs darbības nav Dievam tīkamas ,tāpēc visi ,kas ar to nodarbojas ,cieš šajā pasaulē.
Nu tā ,ne vairāk ,ne mazāk.Varētu jau vēl pateikt ,kas kļuvis caur Šivu zināms ,kas mēs esam ,bet jūsu farizejisko reakciju man nav grūti paredzēt!Tāpēc teikšu ar labu vakaru !
Atvainojos par drukas kļūdām ,bet jēgu jau sapratīsiet.

 Valters, Nerram 20:13:39 29.01.2008
87.110.78.24

Nē, es saprotu gan. Un gribu apgalvot, ka, spriežot loģiski, Dievs - kādu To varam uztvert, izjust un varbūt daļēji izprast, visdrīzāk būs gan kaut kas no tā visa, kas stāv ne pārāk augstu virs mums (un mūsu pašu 'augšējos stāvos'). Tu gribi teikt, ka jebkurš mietpilsonis, kuram būs vajadzība nokārtot kādu izziņu, aizejot uz savu pašvaldības kantori, tur sastaps valsts prezidentu un ministru prezidentu, kuri viņu uzklausīs un tūlīt visu, kas vajadzīgs nokārtos! Varbūt ne visai izdevusies līdzība, bet, cerams, domas ilustrēšanai apmierinoša.
Laikam jau Modris to pieminēja, bet atļaušos atkārtoties un pateikt, ka Visuma Radītājs jau nu nebūs tas, ar kuru mēs, savā patreizējā attīstības pakāpē, pa tiešo kontaktēsim. Tā ir lielummānija un nekas vairāk.

 nerrs,Valteram,  19:32:37 29.01.2008
87.110.55.239

Tu laikam nesaprati par ko gāja runa ar Modri .Modris apgalvo ,ka Dievs priekš cilvēka ir nākošais Hierarhiskais līmenis virs mums ,bet tā nebūt nav !Tas arī visss!

 nerrs,Valteram,  19:14:12 29.01.2008
87.110.55.239

Nu un?To pašu es pateicu piemērā par augsta garīguma piramīdu .Redzi ,Kungs Krišna saka:9.nodaļa,25 pants.

 Valters, Nerram 18:40:32 29.01.2008
87.110.78.24

Sk. piem. 4. nodaļu 1. pantu

 nerrs,Valteram,  17:38:27 29.01.2008
87.110.55.239

:)Un KURĀ vietā Krišna saka ,ka Hierarhija ir??Par pretmetiem Dievā ,jā tā ir .Bet to es pieminēju kā duālās spēles elementus .Manā izpratnē nav tāda kabalistu Dieva ,vai hinduistu Dieva ,bet ir Vienotais Dievišķais Spēks ,kas stāv aiz visu dievu nosaukumiem.Tāpēc visu dievu vārdi ir tikai šī vienotā Spēka nosaukumi ,bet ne būtība.Būtība ir ārpus nosaukumiem.Tas Spēks ir mīlestība cilvēku sirdīs.
Neesmu Kabalas zinātājs ,bet tikai pārzinu viņu vispārējos vilcienos .
Ieteicu viņu tāpēc ,ka tur patiešām var atrast spēcīgas lietas pārdomām ,un ne tikai .

 Valters, Nerram 17:12:25 29.01.2008
87.110.78.24

Es neredzu vispār nekādu skaidrojumu... Ne tam, ko Tu uzskati par Dievu, ne tam, ko par Hierarhiju. Vienīgi kādu absurdu apgalvojumu, ka Dievs un Hierarhija ir pretmeti.
Tu piesauc Bhagavat-gītu. Nu tad atsaucies uz to un nocitē kādu gabalu, kur Krišna saka, ka Hierarhijas nav!
Tu gribi būt arī Kabalas zinātājs. Bet vai kabalistu Dievs neietilpina sevī visu lietu pretstatus?

 Eze, Modrim 17:04:16 29.01.2008
80.81.33.4

Augšējam trīsstūrim arī vajag aplīti - būs kā Dieva zīme :)))

Es pajokoju... atcerējos, ka šodien es Bhagavadgītā atradu to tekstu par koku, par ko reiz forumā dzirdēju skaisti stāstām:

'Materiālās esamības sakne aug uz augšu. Tas nozīmē, ka tā sākas no kopējās materiālās vielas, no augstākās šī Visuma planētas. No turienes izvēršas viss Visums, kuram ir tik daudz zaru, kas pārstāv dažādas planētu sistēmas. Augļi ir dzīvo būtņu darbības augļi: reliģija, saimnieciskais uzplaukums, jutekļu apmierināšana un atbrīve.

Pašlaik mēs tieši neredzam šo pasauli kā koku ar zariem uz leju un saknēm uz augšu, bet tāds koks pastāv. To var redzēt upes vai ezera malā. Krasta kokiem, kas atspīd ūdenī, zari ir uz leju un saknes uz augšu. Citiem vārdiem sakot, materiālās pasaules koks ir tikai īstā garīgās valstības koka atspulgs. Garīgā pasaule atspīd vēlmē, tāpat kā koks atspīd ūdenī. Vēlme ir pamats tam, ka mēs visu redzam atstarotajā, materiālajā gaismā. Kas grib izkļūt no šīs materiālās esamības, tam izpētes ceļā jāiepazīst šis koks. Tad viņš var pārcirst savas attiecības ar to.

Šis koks ir īstā koka atspulgs, tāpēc tas ir pilnīgi tāds pats kā īstais koks.'

 skauts, Modrim,  16:38:58 29.01.2008
87.226.70.165

Eze labiņā, izpelnījās mācību stundu, hehe :)
Es ar tev teikšu paldies, slinks nu gan Tu neesi!
Gribēju jautāt, kad iznāks AAB 'Kompilācija par seksu', man krievu mēlē dažas lietas nav saprotamas.

P.S. Slinks esmu....

 nerrs,Valteram,  16:13:09 29.01.2008
87.110.55.239

Kas Tev nelikās skaidrs manā skaidrojumā par Dievu un Hierarhiju?
Un Jehūda Berga Kabalas izklāsts Tev ir par prastu?Tad Tu tur neko neesi sapratis.Ja vēlies ,varu Tev iedot izlasīt Kabalu Elifasa Levi izklāstā .Tālāk ,bez Kabalas es pieminēju vēl Gītu ,kas šajā avotā Tev nepatīk ?Kungs Krišna ?:)))
Jeb Tev patīk lappusēm gara intelektuāla murmuļošana ?Man ne !

 Modris, Ezei,  15:46:42 29.01.2008
80.233.142.78

HPB 'Slepenajā Doktrīnā' sniedz sekojošu principu izkārtojuma shēmu (mēģināšu aprakstīt): augšā ir trijstūris, kura stūri ir apzīmēti: augšējais - ātma, kreisais apakšējais - buddhi, labais apakšējais - manass; tad ir apvērsts otrs trijstūris, kas ir izvietots precīzi zem virsējā un ir precīzi tikpat liels, bet nesaskaras ar augšējo, tā stūri ir apzīmēti sekojoši: augšējais labais - kāma, augšējais kreisais - prāna, apakšējais stūris - linga šarīra; tieši pretī apakšējā trijstūra apakšējam stūrim ir neliels aplītis, apzīmēts kā sthula šarīra.
Vēl mēs zinām, ka HPB ātmu kopā buddhi sauc par monādi. Lūk, augšējā trijstūra interpretēšana mums, viedistiem, radīja problēmu, it īaši sakarā ar AAB grāmatu studēšanu, jo AAB grāmatas ir nākošā stadija Ārpuslaika Viedas atklāsmē, un tur visa sistēma ir parādīta daudz komplicētāk. Kā interpretēt augšējo trijstūri ātma- buddhi-manasu - vai kā ātmas un buddhi principus vai kā ātmas un buddhi principu atspoguļojumus manasā, tas ir mentālajā ķermenī? Un kas ir garīgā triāde? Vai gadījumā tā nav vienkārši mentālā ķermeņa garīgais pols, citiem vārdiem, vēl neaktivizētie trīs mentālā ķermeņa apakšplāni? Mēs pašlaik pieņema, ka tieši tā tas arī ir. Trīs zemākie šī ķermeņa līmeņi būs saistīti ar fizisko, astrālo un (zemāko) mentālā ķermeņa daļu, 4. līmenis ir kauzālais ķermenis (pura lāde, kurā uzkrājas visu dzīvju pieredze), 5. līmenis ir tas, ko sauc par cilvēka dvēseli, bet 6. un 7. - vēl nerealizētas buddhi un ātmas (abi patiesībā ir augstākie mentālā ķermeņa apakšplāni) potences. Tā, lūk! Gribi tici, gribi, ne! He, he, he...
Man vairs nav laika, uz redzi!

 Modris, Ezei,  15:12:42 29.01.2008
80.233.142.78

Es vēl gribētu pieminēt atbilstību starp ķermeņu apakšplāniem (līmeņiem) un cilvēka principiem. Cilvēka principi no apakšas uz augšu ir sekojoši (sanskrita terminos): 1. Sthula šarīra jeb pamatmiesa ( blīvi fiziskais ķermenis, ko neuzskata par principu, tomēr piemin); 2. Linga šarīra (ēteriskais ķermenis + astrālā/emocionālā ķermeņa vieliskais pamats jeb smalkais ķermenis); 3. Prāna jeb atdzīvinošā enerģija, šīs enerģijas vadības sistēma; 4. kāma (tas ir dzīvniecisko enerģiju centrs cilvēkā, egoistisks, savtīgs, alkatīgs, kārīgs un zvērisks); 5. manass (prāta princips, iedalās divos: a) rupa-manasā; tas ir racionālais, konkrētais prāts, mentālā ķermeņa materiālais pols, kas pārsedzas kāmai, un b) arupa- manasā; tas ir abstraktais jeb intuitīvais, jeb dvēseles prāts, nav pakļauts kāmas ietekmei, izmanto visu dzīvju pieredzi, kā arī spēj tieši izzināt; 6. Buddhi (garīgā dvēsele jeb garīgā apziņa); 7. Ātma (gars).
Nu, lūk: jebkura ķermeņa līmeņus var nosaukt atbilsošu principu vārdos, jo tiem ir sakars ar atbilsošo principu. Tātad, piemēram: fiziskā ķermeņa 7. līmenis ir saistīts ar ātmu un to var saukt par fiziskā ķermeņa ātmisko apakšplānu jeb fiziskā ķermeņa garu, 6. būs fiziskā ķermeņa buddhistiskais apakšplāns, 5. - fiziskā ķermeņa manasiskais līmenis utt.
Tagad palūkosimies uz mantālā ķermeņa apakšplāniem jeb līmeņiem, kuru ir septiņi, bet cilvēkā pašlaika attīstīti ir tikai četri. Kas iršie pārējie apakšplāni, kuri pašlaik vēl nav aktīvi? Turpināšu vēl. (Oh, te jau sanāks gandrīz vai īsta lekcija!)

 Valters, Nerram 14:59:45 29.01.2008
87.110.78.24

Kur tad ir tā Kabala Berga izklāstā? Tā grāmatele, kura šobrīd atrodama grāmatnīcās? Tur taču nav nekas vairāk kā tukši spriedelējumi un gudras pamācības savītas vienkopus ar savas astes celšanu. Tur nav pat konspektīva Zohara iztirzājuma. Ja jau tādi tie Tavi 'avoti', tad nav brīnums, ka Tu nespēj ne precīzi noformulēt savu domu, ne argumentēti pamatot savas idejas (šajā gadījumā par Hierarhiju un Dievu).

 Modris, Ezei,  14:26:35 29.01.2008
80.233.142.78

Ja jau cilvēks ir būtne, kas attīsta manasu, tad šim principam ir jāpievērš īpaša uzmanība, un šeit ir arī vislielākā neizpratne un juceklis pat ezoteriskajā literatūrā, jo šajā principā ir gan personība, gan dvēsele, gan garīgās triādes augstāko daļu atspoguļojumi, kas ir cilvēka tālākās attīstības potences.
Vispirms - runa par manasu ir runa par cilvēka mentālo ķermeni un tā attīstību. Visi cilvēka ķermeņi jeb čaulas sastāv no 7 apakšplāniem jeb līmeņiem. Šie līmeņi savukārt iedalās pēc triādes principa garīgajā polā (trīs augstākie līmeņi), materiālajā polā (trīs zemākie līmeņi) un vidējā apziņas līmenī, kurā garīgais un materiālais pols pārsedzas, kas izraisa cīņu, sadarbību un sintēzi. Piemēram fiziskais ķermenis: cietā, škidrā un gāzveidīgā daļa veido tā materiāko polu (kas nav princips), pēc tam seko zemākā, 4. ētera līmenis, kas ir fiziskā ķermeņa apziņa, bet pēc tam seko trīs augstākie ēteriskie līmeņi, kas kopā veido fiziskā ķermeņa garīgo polu, pie tam pats augstākais līmenis ir pastāvīgais atoms, kas nesabrūk, ķermenim mirstot, bet, uzvērts uz sutrātmas pavediena, seko līdzi dvēselei dvēseļu pasaulē (tas nozīmē, ka daļa no fiziskā ķermeņa ir nemirstīga). Turpināšu vēl.

 nerrs,Modrim,  14:16:15 29.01.2008
87.110.55.239

OK!Man Tavi kompetentie avoti tādi neliekas .Tā kā varam šo sarunu uzskatīt par pabeigtu.

 Modris, Nerram,  14:10:14 29.01.2008
80.233.142.78

Tu varētu tagad mazliet atturēties un nejaukties pa vidu, kamēr es pabeidzu šo tēmu par cilvēku Ezei.
Tomēr kaut ko es Tev atbildēšu: pasaulē patiesībā ir tikai divi kompetenti informācijas un dezinformācijas avoti: viens ir VMH un otrs - Materialitātes Kungu jeb Melnā Loža, tā kā Tu man šeit nerunā par citiem avotiem: ir vai nu viens vai otrs. Tas juceklis pa vidu - vismaz mani - neinteresē.

 Modris, Ezei,  13:59:14 29.01.2008
80.233.142.78

Varbūt vispirms pastāstīšu par cilvēka noteiksmi vēlreiz. Cilvēks ir domātājs, būtne, kas attīsta principu, ko sauc par manasu. Garīgajā triādē ātma-buddhi-manass, kas ir monādes izpausmes rīks, manass ir materiālais pols, ātma - garīgais, bet buddhi - apziņa (to sauc arī par garīgo dvēseli). Tātad cilvēks ir būtne, kas attīsta sevī garīgās triādes materiālo polu. Materiālo polu vienmēr simbolizē kā sievišķo - nezinu kādēļ, laikam tādēļ, ka sievietei radīšanai ir nepieciešams saņemt sēklu no vīrieša, tādēl viņa ir negatīva, respektīvi - uzņemoša, pasīva, kamēr vīrieti uztver kā pozitīvu, aktīvu, (sēklu) dodošu. Tātad garīgā triādes iekšienē cilvēks (manass) pārstāv materiālo polu.
Tomēr, ja aplūkojam cilvēka principus jeb konstitūciju kopumā (pie tam blīvi fizisko ķermeni neuzskata par principu, bet ēteriski fizisko ķermeni saista ar astrālo jeb smalko ķermeni), tad monāde un garīgā triāde kopā veido cilvēka garīgo polu, bet pārējie apakšējie principi - materiālo polu (no augšas uz apakšu: kāma, prāna, linga šarīra). Vidū ir kāmas un manasa pārsegšanās vieta, kas ir (iemiesotā) cilvēka apziņas un (cīņas šajā apziņā) vieta. Cits nosaukums kāma-manasam ir personība. Tajā dzīves laikā norisinās dramatiska cīņa un sadarbība starp abiem cilvēka konstitūcijas poliem; kāma (instinkti, kaislības, iekāres, emocijas) velk uz vienu pusi, bet garīgais pols (garīgā triāde un monāde) - uz otru pusi. Turpināšu vēl.

 nerrs,Modrim,  13:59:06 29.01.2008
87.110.55.239

Modri ,izlasi jel Gītu ,vai Kabalu Jehūdas Berga izklāstā ,kura ir tulkota tagad latviski.Tu vēlies lai saruna norit Tava selektīvā pasaules uzskata ietvaros ,bet man ir CITS!!!Un arī izmantoju citus avotus informācijas iegūšanai.
Tu man neatbildēji uz jautājumu !!Ne par asti ,bet par sirdi!!!:)))
P.S.:)))Tev sveiciens no Andra!:))))))))

 Modris, Ezei,  13:26:15 29.01.2008
80.233.142.78

'Cilvēks attiecībās ar Dievu ir sieviete'. Tā Tu teici, un kaut kur tas ir pareizi, arī es kaut ko tamlīdzīgu teicu un pat publicēju. Tomēr konteksts bija nedaudz citāds. Es par to rakstīju sakarā ar Kundalinī pacelšanos, kad visu mugurkaulu cilvēks izjūt kā sievietes maksti un cauri plūstošā enerģija ir seksuāla, tikai 1000 x spēcīgāka un nesalīdzināma smalkāka, es teiktu - inteliģentāka. Runa gan nav par Dievu - kaut arī liela kļūda arī tā nav, ja vārdu Dievs izmanto kā X matemātikā, kur X izmanto, lai atzīmētu jebkuru nezināmu lielumu -, bet gan par garu, garīgo polu cilvēkā. Jebkura izpausta lieta vai būtne ir trīsvienība, kas sastāv no garīgā pola, materiālā pola un abu polu savienojuma vidū jeb apziņas. Es turpināšu nākošā komentārā, labi?

 Modris, Nerram,  13:14:07 29.01.2008
80.233.142.78

Nu tad turpināsim. Redzi, Tev ir tāda īpašība pierakstīt savam sarunas partnerim kaut ko, ko tas nav nedz teicis, nedz domājis, un tad oponēt šim iedomu tēlam vai domu formai. Piemēram, ka es aizvietojot Dievu ar Hierarhiju... Es teicu, ka Hierarhija ir cilvēkam pieejamā Dieva izpausmes pakāpe jeb cilvēkam vistuvākā Dieva daļa vai puse. Dievs ir vienots un daudzveidīgs vienlaikus. Tavs uzskats ir tuvs kristiešu monoteismam, kas noplicina Dieva izpratni līdz kailai vienotībai, taču tuvoties šim Vienotajam jeb Vienotnei ir iespējams tikai cauri Dieva daudzveidīgajai pusei, pakāpi pēc pakāpes jeb pa Hierarhijas kāpnēm. Tātad es nenoliedzu Dieva vienotību un arī neaizvietoju Dievu ar Hierarhiju, jo tie nav pretpoli, Vienotne ir sintēze.
Un tad vēl - pasniegt kaut kādu klaču kā vispārpieņemtu un zināmu faktu, piemēram, par Hierarhijas it kā slikto darbu (pazīstu Andra8 roku vai ietekmi, vai gadījumā Nerrs nav Andra8 jauns niks? Tomēr laikam ne, jo Tu raksti mazliet pareizākā latviešu valodā). Šo klaču ir palaiduši VMH pretinieki un tā neatbilst īstenībai. Runa varētu būt tikai par atsevišķu Hierarhijas mācekļu daļēji vai nepilnīgi izpildītām misijām, bet viņi vēl nav Meistari, un Meistari vienmēr ir teikuši, ka ir ļoti grūti no cilvēku vidus (un mācekļi vēl pieder cilvēku pasaulei) sameklēt atbilstošus kādai misijai. Jāņem vērā, ka 3.0 un augstākas pakāpes iesvētīto ir tikai daži tūkstoši visā pasaulē, bet iesvētīto vispār ir apmēram miljons uz 6.5 miljardiem cilvēku. Vispār sakot, no uzticamiem avotiem saņemtajā informācijā nav absolūti nekā, kas liecinātu par Hierarhijas 'sliktu' darbu vai kādām dramatiskām pārmaiņām tās sastāvā. Es atkārtoju un uzsveru - tās ir nepamatotas klačas. Meistari nebūt nav neapmierināti ar stāvokli pasaulē, tieši otrādi. Tas, ka pasaulē ir vispārēja krīze, ir liecība nevis Hierarhijas sliktajam darbam, bet gan laikmetu nomaiņai, un līdz ar to enerģiju nomaiņai, aizejot Zivju laikmeta enerģijām (un dvēselēm uz 6. Stara) un to vietā ieplūstot Ūdensvīra laikmeta enerģijām (un dvēselēm uz 7. Stara, kas dominēs šajā laikmetā).

 Eze, nerram 11:51:45 29.01.2008
80.81.33.4

Es varbūt neuzmanīgi lasīju, bet tad arī Tu savukārt neuzmanīgi lasīji Modri, ja raksti 'ne par kādu Hierarhijas nolikšanu Dieva vietā runa nevar būt'. Vismaz es to saprotu kā iešanu Dieva dziļumā :)))

 nerrs,Eze,  11:23:14 29.01.2008
87.110.55.239

Protams .Vai tad es apgalvoju pretējo ?Viss fokuss ir tajā ,ka tās Dieva daļiņas aizmirst savu sūtību un zaudē saikni ar Radītāju ,un tad sākas interesantas lietiņas.Ir divas lietas ,viena ir tā ,kura aprakstīta augstas gudrības grāmatās ,kā būtu jābūt ,bet otra ir ,kā viss notiek Patiesībā .Un ne tikai uz Zemes ,bet daudzkārt grandiozākos mērogos .

 Eze,  11:04:12 29.01.2008
80.81.33.4

Tas ir no Bhagavadgītas ievada.

 Eze, Modrim 11:03:14 29.01.2008
80.81.33.4

Man arī bija palicis atmiņā priekšstats, ka cilvēks (neatkarīgi no dzimuma) attiecībās ar Dievu ir sievišķais, pakļautais. Automātiski iedomājos, ka tas par to dvēseles sievišķo dabu un meklēju atslēgas vārdu 'prakriti'. tas varbūt vairs neattiecas uz diskusiju, bet tomēr iekopēšu te, jo man bija ionteresanti :)))

'Kas ir materiālā daba? Arī tas izskaidrots Bhagavad-gītā — tā ir zemākā prakriti, zemākā daba. Par dzīvo būtni teikts, ka tā ir augstākā prakriti. Prakriti vienmēr tiek vadīta, vienalga, vai tā ir zemākā, vai augstākā. Prakriti ir sievišķā, un pār to valda Dievs Kungs, tāpat kā vīrs valda pār sievu. Prakriti vienmēr ir pakļautā, vadītā, un pār to valda Dievs Kungs. Viņš valda gan pār dzīvajām būtnēm, gan pār materiālo dabu. Saskaņā ar Gītu dzīvās būtnes, kaut arī tās ir neatņemamas Visaugstā Kunga daļiņas, uzskatāmas par prakriti. Uz to skaidri norādīts Bhagavad-gītas septītajā nodaļā. Aparējam itas tv anjām prakritim viddhi mē parām/džīva-bhūtām. «Šī, materiālā daba ir Mana zemākā prakriti, bet pāri tai ir cita prakriti — «džīva-bhūta», dzīvā būtne.»'

 Eze, nerram 10:55:01 29.01.2008
80.81.33.4

Un Vēdās Dieva Augstākajai Personībai taču ir neskaitāmas ekspansijas... viņš ik pa reizei parādās citā veidolā...

 Eze, nerram 10:40:02 29.01.2008
80.81.33.4

Viss šajā pasaulē ir strukturēts. Katra relatīvi patstāvīga vienība iekšēji bezgalīgi iet mazumā un iekļaujas struktūrās, kas bezgalīgi iet lielumā un tomēr turas kopā noteiktā dimensijā.

Kāpēc gan Dievs nevarētu sadalīties sīkākās daļinās (un vispirms varbūt tieši 'hierarhijas locekļos', sauc kā gribi, un arī katra cilvēka dvēselē ir tāda Dieva daļiņa) un tajā pašā laikā būt nedalāms?

 skauts,  09:46:18 29.01.2008
87.226.70.165

Kā bija, kad Kalvīts sēdēja valdībā? Viņam tak neviens neko nevarēja un arī nevar padarīt, bet viņš apgalvoja, ka ir nevainīgs. Vai ir? Viņš labi zināja likumus, kurus bija radījusi viņa komanda un bija to kalps.

 nerrs,Modrim,  09:31:44 29.01.2008
87.110.55.239

:))Kas te par viena aktiera teātri notiek??:))
1.Var būt varas piramīda ,un augsta garīguma piramīda ,kur visi ir vienoti Radītājā .Otrajā gadījumā arī ir Hierarhija piramīdā ,BET viņas funkcija ir netraucēti ļaut plūst vibrācijām no Radītāja ,pazeminot to frekvenci tā ,lai to varētu izmantot zemāk esošās valstības .Bet vēlreiz uzsveru ,visi šajā piramīdā ir vienoti Radītājā ,un ne par kādu Hierarhijas nolikšanu Dieva vietā runa nevar būt.Tikai tā var nodrošināt normālu piramīdas funkcionēšanu ,lai visiem tajā esošajiem būtu labi.
2.Tas ko redzam tagad uz Zemes ,norāda ,ka Hierarhija nav bijusi savu uzdevumu augstumos .Ir taču teikts :Kā augšā ,tā apakšā .Un ,kas darās apakšā ,to mēs labi redzam!Un par to ,kas notika Augšās ,tagad ir grāmatas sarakstītas ,neesi slinks un pameklē!
3.Ļoti labi saprotu atšķirību starp Radītāju un Pirmavotu.
4.Kā tiksi pie Radītāja?HMMMM...Jā .Būt vai nebūt ,tāds ir jautājums!!:)))))))))))))))))))))))))))))))
1)Ja Hierarhija pilda savas funkcijas ,tad sakars ir nodrošināts .
2)Kas ir tas Spēks ,kas darbina Tavu sirdi ,Modri?Vai Hierarhija?????
5.Nevainības prezumpcija!:)))))
Manās acīs Tu,Modri ,esi kārtīgs vecis!Es Tevi netiesāju ,tātad esi nevainīgs .Kas par to ,ka dažas lietas Tev iestāstītas greizi ?Te taču ir ilūziju vieta!:DGribēju pajautāt tikai ,vai Tev ziemā aste nesalst?:))))))))))
6.Bāli zaļs esmu ,saki?Man gan auras krāsa svārstās no tirkīzzilas līdz tumši zilai ,ir arī zaļie toņi un rozā ,dzeltenie arī .

 Modris, Nerram,  23:54:41 28.01.2008
80.233.142.78

Pavisam bāli zaļš vēl esi, Nerr!

 Modris, Nerram, Skautam,  23:53:17 28.01.2008
80.233.142.78

'Nevis visiem jābūt vienotiem Hierarhijā ,bet gan Radītājā'
Jā, bet kā Tu tiksi pie tā Radītāja, vispirms nepabijis dvēseļu valstībā un nespēdams kļūt par dvēseli arī inkarnācijā? Neiespējami! Tieši tam Tev arī vajadzīga VMH palīdzība, jo bez tās Tu to iespēsi varbūt tikai pēc daudziem miljoniem gadu. Bez tam virs VMH ir vēl augstāka Hierarhija, kurā VMH ir tikai daļa - tā ir Kosmiskā Gaismas Hierarhija, kurā arī Radītājam ir sava vieta. Tā sacīt, nelec augstāk par savu pakaļu, he, he, he... To 'onkulis' saka, Skaut!:)

 Modris, Nerram,  23:34:27 28.01.2008
80.233.142.78

Vai Tu domā, ka izvairoties no sarunas un konfrontācijas ar Tev nepatīkamām atziņām (un Tev nepatīkamu personu), Tu izskaties diženāks? Man šķiet, ka tikai Tavās acīs vien...

 Modris, Nerram,  23:23:01 28.01.2008
80.233.142.78

Ja Tu kādu gribi tiesāt, tad ir vajadzīgi pierādījumi, pretējā gadījumā darbojas nevainības prezumpcija, he, he, he...

 Modris, Nerram,  23:21:27 28.01.2008
80.233.142.78

'Īsi sakot ,tas ko Tu te centies ievazāt ,saucas par starpnieku būšanu .Starpniekiem starp cilvēku un Dievu.Un pie kā tas noved ,Tu vari brīnišķīgi redzēt tagad uz Zemes.'
Jāpadomā! Atbilde ir Pataņdžali 'Jogas aforismu' 1. nodaļas 24., 25., 26. paragrāfā (gan par radīšanu, gan par 'starpniecību', gan par skolotājiem un viņu funkciju). Neesi slinks palūkoties.

 Modris, Nerram,  23:02:08 28.01.2008
80.233.142.78

Ja Tu mazliet gribētu pakustināt savu smadzeņu podu, tad varbūt izlasītu HPB 'Slepenās Doktrīnas'ievadu. Varbūt tad Tev radīsies lielāka skaidrība par to, kas Radītājs, un kas Viņš nav. Katrā ziņā Radītājs nav tas augstākais. Tad vēl: kas tas par piramīdas principu? Vai tad 'piramīdaas princips' nav tas pats hierarhijas princips?

 Modris,  22:38:18 28.01.2008
80.233.142.78

Ir tāda suga - paši neko jēdzīgu citiem iemācīt nevar, bet mācīties arī nevīžo. Ne šis, ne tas...

 Modris, Skautam, Nerram,  22:35:46 28.01.2008
80.233.142.78

Phe!

 nerrs,Modrim,  22:27:21 28.01.2008
87.110.55.239

Īsi sakot ,tas ko Tu te centies ievazāt ,saucas par starpnieku būšanu .Starpniekiem starp cilvēku un Dievu.Un pie kā tas noved ,Tu vari brīnišķīgi redzēt tagad uz Zemes.Nevis visiem jābūt vienotiem Hierarhijā ,bet gan Radītājā un tas ir piramīdas princips .
Zaļš vēl esi !:))

 nerrs,Modrim,  21:45:37 28.01.2008
87.110.55.239

Redzu gan Gītā hierarhiju ,bet ne tādu ,kādu zīmē Tu.Izlasi pats Gītu vēlreiz ,un salīdzini ar to ko sludini .Neesmu nācis Tevi mācīt ,bet pateicu tikai savas domas .Un par Hierarhiju jau es izteicos nepārprotami .Teicu jau ,ka tas viss piederās pie duālās spēles .Tev ir īpaša spēja dzirdēt un operēt tikai ar to ,kas Tev ir ērts .Būsi no kristiešiem apguvis to mākslu!
Bet par kompetenci atļauj man spriest pašam .

 skauts, Modrim,  21:41:21 28.01.2008
87.226.70.165

Nav tā, ka es nevaru pieņemt hierarhiju, pagaidām gan kā vienu no piedāvātajām teorijām par Meistariem
Es nevaru pieņemt to, ka reku ir viens onkuls, kurš sēž pie datora un stāsta patiesību ir tā un šitā....

 Modris, Nerram,  21:03:21 28.01.2008
80.233.142.78

Diez vai Tu esi kompetents novērtēt, ka no šeit rakstītā ir tikai teorija un kas ir kaut kas vairāk nekā teorija vien. Daudz kas no tā, kas agrāk piederēja slepenajām mācībām (resp., īstajai ezoterikai) tagad tiek atklāts. Otrkārt, varbūt, ka Tev nav acu, lai saskatītu Hierarhiju Bhagavadgītā? Tu taču zini, cik daudz dievību ir induismā, un Tev varbūt liekas, ka tam nav nekāda sakara ar Hierarhiju? Man šķiet, ka tieši otrādi. Treškārt, ja Tu redzi kaut kādas nepatiesības manis teiktajā, tad nevajag 'galopom po evropam', bet gan konkrēti, citādi Tu man kļūsti galīgi neinteresants kā zaļš puišelis, kurš tikai grib izspīlēt savu ego. Es varu Tev paskaidrot to, ko Tu nezinu, bet galīgi neesmu noskaņots sacensties bezjēdzīgās ego asprātībās.

 Modris, Skautam,  20:54:31 28.01.2008
80.233.142.78

Es nezinu Ņutona kunga iesvētīšanas pakāpi, jo viņš ir inkarnēts, dzīvs cilvēks. Lasi uzmanīgāk, ko es rakstu, un netēlo muļķi.

 skauts, Modrim,  20:34:44 28.01.2008
87.226.70.165

Vai Ņūtona kungam ir vismaz 3. iesvētīšanas pakāpe :) ?

 nerrs,Modrim,  20:21:57 28.01.2008
87.110.55.239

Tas ko uzrakstīji ,arī ir tikai teorija ,un nekas vairāk.Pasaki ,kāpēc Bhagavadgītā no Hierarhijas nav ne smakas ,bez tam tā pati Bhagavadgīta apgāž vairākas Tevis sludinātās 'Patiesības'.

 Modris,  19:59:25 28.01.2008
80.233.142.78

Jaņ un Iņ ir divi vienā kā mūsu Jumis. Šī zīme ir dvēseles jeb apziņas - Dēla jeb Kristus simbols. Pastāv Tēvs - Dieva garīgais pols -, Māte - Dieva materiālais pols, un Dēls (apziņas jeb Kristus princips) kā abu kopīgs veidojums. Tādējādi apziņu veido divu polu apvienojums. Apziņa nevar pastāvet bez 'Es' un 'ne-Es' pretstata.

 Modris, Skautam,  19:34:35 28.01.2008
80.233.142.78

Maikls Ņutons teica, ka iegremdējot cilvēku zemapziņā (hipnoterapijas laikā), cilvēks var atcerēties iepriekšējās dzīves, nevis piedzīvojumus dvēseļu pasaulē. Tas nozīmē, ka zemapziņai ir mazs sakars ar dvēseli, drīzāk ar veli (astrālo ķermeni).

 skauts, Modrim,  19:25:19 28.01.2008
87.226.70.165

Nu es izzīdu no sava pirksta, ka tas ir gara un dvēseles savienošanās simbols un tieši to varbūt cilvēki sauc par Dieva piedzīvošanu sevī, kad apziņai(fiziskajam ķermenim) pilnībā ir piejama zemapziņa(dvēsele) un tas viss savienojas ar garu(transcendentālo), iekšējo makrokosmosu, kurš atgādina reālo makrokosmosu. Nu un par cik tas ir kaut, kas neizskaidrojams fiziskiem vārdiem, tad to nosauc par Dievu sevī.

Šis ir kaut, kas riktīgi zaļš un neapgremots....

 Modris,  18:51:16 28.01.2008
80.233.142.78

Un vēl kaut kas: studiju procesā ir parasta lieta, ka studējot kādu priekšmetu, piemēram, lai uzrakstītu kursa darbu, students 'iemīlas' priekšmetā vai tēmā, ko viņš studē. Tas notiek tādēļ, ka ilgstoši koncentrējoties, viņš patiesībā sāk arī meditēt, bet meditācija nozīmē kontakta izveidošanu ar dvēseli, bet dvēsele, savukārt, ir mīlestības-vieduma enerģijas avots, tādēļ arī tā 'iemīlēšanās' priekšmetā vai tēmā.

 Modris,  18:45:49 28.01.2008
80.233.142.78

Un tas nozīmē, ka racionālo prātu trenē ne tikai ar mācīšanos, bet ar jebkuru darbu, kas prasa ilgstošu koncentrēšanos. Milzīgu pieredzi šai ziņā tomēr gūst studenti, gatavojoties eksāmeniem, tādēļ augstskolu beigušie ir ļoti spējīgi koncentrēties uz jebkuru darbu, jo viņu prāts ir guvis labu treniņu.

 Modris,  18:30:39 28.01.2008
80.233.142.78

Ar vienu vārdu sakot, racionālā prāta attīstība ir līdzvērtīga prāta koncentrācijas attīstībai, kas, sasniedzot zināmu līmeni, pāraug kontemplācijā un meditācijā. Tieši tādēļ prāta attīstību nevar un nedrīkst pretnostatīt garīgajai attīstībai. Racionālā prāta attīstība, respektīvi, koncentrēšanās spēju attīstība (tur pieder arī pacietība, tādēļ saka, ka vecu dvēseļu raksturīgākā iezīme ir pacietība), ir garīgās attīstības nepieciešama sastāvdaļa.

 Modris,  18:23:54 28.01.2008
80.233.142.78

T. i., - apaļa kā bumba...:)

 Modris, Skautam,  18:20:50 28.01.2008
80.233.142.78

Man nav gluži skaidra Tava domāšanas gaita. Kā tas ir, ka dvēselei nav jaņ enerģijas? Kur Tu to rāvi? Man ir aizdomas, ka no sava pirksta... Jaņ un Iņ zīme ir dvēseles simbols (dvēsele ir apaļa kā Saules disks, mans draugs!).

 skauts, Modrim,  18:14:43 28.01.2008
87.226.70.165

Labi, dvēselē un garā ir abi dzimumi vienlaicīgi.
Bet dvēsele nes iņ enerģiju, kurā neietilpst jaņ, savukārt jaņ ir garā un tanī nav iņ. Tātad sieviete nevar būt vīrietis, runājot viena fiziskā iemiesojuma ietvaros. Kāds sakars tava fiziskā ķermeņa dzimumam ar dvēseles un gara enerģijām? Tas tak neiespaido dzimumu, bet attiecīgo ķermeņu izpaušanās veidus.

 Modris, Nerram,  17:40:00 28.01.2008
80.233.142.78

Bet ir vienīgā īstenība, un patiesība ir atbilstība šai īstenībai. No tā izriet, ka teorētiski vienīgā patiesība var pastāvēt (ja ne cilvēka prātā, tad Meistara prātā jau nu diezgan droši).
Viedas Meistaru Hierarhija ir tā Dieva izpausmes pakāpe, kas cilvēkam ir tieši pieejama (ja viņam palaimēsies), augstāk viņš pagaidām 'neķer'. Teoretizēt jau vari, cik tik tīk, bet, ja ir runa par kaut kādiem cilvēku kontaktiem ar dievišķiem spēkiem, tad viņiem ir darīšana ar VMH vai Būtnēm no Šambalas (ļoti retos gadījumos), un nevis ar solārajām vai vēl augstākām Būtnēm, par kuru pastāvēšanu viņš pat nenojauš. Tad šiem kontaktiem viņš piestiprina etiķeti 'Dievs' un tad plaši spriedelē par to, ka viņa Dievs ir tas augstākais, jo, lūk, esot radījis visus galaktiku un zvaigžnu miriādus un tad aiz gara laika atnācis ar viņu papļāpāt par viņa nācijas vai ģimenes lietām. He, he, hēēē...

 Modris, Skauts ,  17:29:18 28.01.2008
80.233.142.78

Ezoterika māca, ka dvēselei nav dzimuma. Mākslā var būt citādi, jo tai ir jārēķinās ar cilvēku juteklisko pieredzi, bet fiziskajā acīmredzamībā viss ir sadalīts dzimumos. Taču dvēsele nepieder šai acīmredzamībai. Ja tā būtu patiesība - ka dvēselei ir dzimums - un tā māca dažas patriarhālas reliģijas, tai skaitā kristīgā baznīca, tad dzimumu līdztiešibas idejai nebūtu pamata, tad sieviete (Ieva) burtiskā nozīmē ir radīta no vīrieša (ādama) ribas un tādējādi ir tikai vīrieša piedeva. Taču ezoterika māca, ka cilvēks attīstās pārdzimstot daudzas reizes, un kādu laiku ir vīrietis, tad atkal sieviete un tad atkal vīrietis, jo tikai tā var iegūt visu nepieciešamo pieredzi uz zemes. Ja tā būtu tikai vīrieša vai sievietes pieredze, tad kas tā vairs būtu par pilnīgu pieredzi? Labākajā gadījumā tā būtu tikai puspieredze.
Tāpat kā runājot par citām lietām, kuras mēs nevaram tieši pārbaudīt, katrs pats ir atbildīgs par savu atziņu, katram ir pašam sev jāpierāda kādas idejas patiesums. Ja vēlaties domāt, ka dvēselei ir dzimums, tad domājiet veseli, bet man tas nav pieņemams. Man sieviete ir līdzvērtīga vīrietim un es ticu, ka dvēselei un garam dzimuma nav, vai arī, pareizāk, ir abi dzimumi vienlaikus.

 nerrs,Modrim,  17:09:49 28.01.2008
87.110.55.239

Man uz laiku jāpazūd .Varbūt vēlies pārdomāt tēmu -Nav tādas lietas ,kā vienīgā patiesība.:))Bet es saku ,ka Tu arī esi kļūdījies ļoti fundamētālās lietās!Vienotība ir Dievā ,bet Hierarhija nozīmē ierobežotu ,trepjveidīgu zināšanu ,pie tam ,pa šīm trepēm var gan pacelties ,gan kāpt lejup!:)))

 skauts, Modrim,  17:09:00 28.01.2008
87.226.70.165

Bet tas taču ir vispārīgi pieņemts princips - dvēsele, sievišķā, Mēness un gars vīrišķais vai Saule.

 Modris,  16:57:02 28.01.2008
80.233.142.78

Un vispār, lielība naudu nemaksā, pierādi, ka Tava patiesība ir vienkāršāka un pareizāka. Līdz šim Tu esi tikai vienā laidā kļūdījies. Ka Tu proti mēdīties labāk par mani... tas arī ir jāperāda:)

 Modris,  16:52:28 28.01.2008
80.233.142.78

Ja tajos 'citos'rakstos' ir tādas muļķības kā Dieva un Hierarhijas pretstats vai dvēseles (monādes) 'vīrišķība' vai sievišķība', tad tie nav nekā vērti. Tas tāds veikls vai drīzāk neveikls mēģinājums nepatiesību iesmērēt kā 'citādu'viedokli vai citu 'skolu'. Tās visas ir blēņas, tas 'citādums'. Vajag tikai mazliet padomāt..

 nerrs,  16:48:59 28.01.2008
87.110.55.239

:D

 Modris, Nerram,  16:46:25 28.01.2008
80.233.142.78

Phe!

 nerrs,Modrim,  16:37:28 28.01.2008
87.110.55.239

Aha ,sākam emocionāli reaģēt?:))Nomierinies ,es taču arī atrodos iekš Maijas ,tikai manā rīcībā ir cita informācija ,kura manuprāt atklāj pilnīgāku un vienkāršāku patiesību par Tavējo .
Paldies ,ka atgādināji man par to ,ka atrodos ilūziju pasaulē!:)))

 Modris, Nerram,  16:28:34 28.01.2008
80.233.142.78

Eji taisnu ceļu, runā taisnu valodiņ! Tu laikam uzskati, ka Tev ilūziju nav, bet man tās ir? Tu nejūti, ka vienkārši apsaukājies?

 nerrs,  16:25:35 28.01.2008
87.110.55.239

Redzēt var dažādi .Un tas ,kas redzams ar acīm ir tikai ilūzija,protams ,kamēr pats dzīvo ilūzijā ,tikmēr tā ir realitāte .

 Modris,  16:17:37 28.01.2008
80.233.142.78

Citiem vārdiem - Dievs ir vienotība daudzveidībā un daudzveidība vienotībā jeb Vienotne.

 Modris, citiem,  16:14:47 28.01.2008
80.233.142.78

Dievs un Hierarhija, protams, nav nekādi pretmeti. Ja uz galaktiku vai cilvēku skatās no attāluma, tad tie ir punktiņi; ja pienāk tuvāk, tad redz, ka galaktika sastāv no miljardiem zvaigžņu, bet cilvēka, ir galva, rokas, kājas un rumpis. Tāpat tie, kas Dievu pazīst tikai no tālienes vai no citu vārdiem, redz To kā kaut ko nestrukturētu, bet tie, kas pieiet Tam tuvāk, redz Hierarhiju. Tā, lūk, tās lietas ir patiesībā. Ko gan tik nedara fundamentālisti visās reliģijās, lai kaut kā aizstāvētu savu kondicionētību! Šiem ir vajadzīgs pretnostatīt Dievu attālumā no Dieva degungalā un vismaz vienu no tiem nosaukt par sātanu vai kādā citā melnā vārdā, jo citādi viņiem sāk pietrūkst eksistences jēgas, sāk pietrūkt kara...

 Modris, Nerram,  15:58:12 28.01.2008
80.233.142.78

Fui, kāds Tu nepieklājīgs cilvēks, fui, fui, aizej nokaunies :D, :D, :D!

 nerrs,Modrim,  15:56:56 28.01.2008
87.110.55.239

Paldies par diskusiju !

 Modris, Nerram,  15:54:47 28.01.2008
80.233.142.78

Tu gvelz neķītras muļķības, he, he, he... Tu varbūt esi racies cauri papīra makulatūras kalniem, bet es esmu racies tikai idejās, he, he, he...

 nerrs,Modrim,  15:52:08 28.01.2008
87.110.55.239

Tavi kritēriji man neder .Kas attiecas uz Šri Sai Babu ,tad tagad es netaisos meklēt vajadzīgo Tev citātu .Nāksies Tev man ticēt uz vārda ,ja jau spēj noticēt tām pārējām papīra grēdām ,kurām esi izracies cauri .
Bet par Dievu un Hierarhiju Tu smagi maldies .Ir tā ,ka izņemot Dievu nekā nav ,bet šīs duālās spēles noteikumos ir strikti nodalīts Dievs no Hierarhijas .Viņi ir šīs spēles pretmeti.

 Modris, Skautam,  15:49:42 28.01.2008
80.233.142.78

Tiltus būvēsi pēc līdzsvarošanas. Pats līdzsvarošanas process jau ietilpst tilta būvēšanā, ja Tu domā tiltus tai nozīmē, kā tos apraksta Juriānse.

 skauts, Modrim,  15:41:29 28.01.2008
87.226.70.165

Lidzsvarot polus var, tikai, uzbūvējot tiltu?

 Modris, Nerram,  15:40:32 28.01.2008
80.233.142.78

Nu ja, nu ja: vai parakņājies arhīvā un atradi trīs patiesības noteikšanas kritērijus, vai parakņājies grāmatās un atradi Sai Babas vārdus, kas apstiprinātu Tevis teikto, nu ja, nu ja...

 Modris, Nerram,  15:27:10 28.01.2008
80.233.142.78

Kosmiskā Hiearhija IR Dievs!!!
Par to Dieva atrašanos sirdī... nevajadzētu Dievu jaukt ar dvēseli. Bez tam sirds centrs cilvēkam ir gan sirdī, gan galvā.

 nerrs,Modrim,  15:19:41 28.01.2008
87.110.55.239

Nu ja ,nu ja ...
Es Tevis teikto uztveru līdzīgi ,kā Tu uztver manis teikto .
Manuprāt Dievs cilvēkam mīt sirdī ,bet Hierarhija būs čakru sistēma pie mugurkaula .

 Modris, Nerram,  15:03:04 28.01.2008
80.233.142.78

'Cilvēka garīgās attīstības līmeni tomēr nenoteiks tas ,cik intelektuāli sarežģīti viņš mācēs runāt par vienkāršām lietām ,bet gan viņa sirdsgudrība.' Šos Tavus vārdus es uztveru kā ego aizsardzību, neko vairāk. Būtu jāsaka: gan tas, gan tas. inteliģence un intelekts nekādi netraucē sirdsgudrībai, bet gan vairo to. Varētu jau par to parunāt daudz vairāk, bet man tas būtu ļoti garlaicīgi, jo par to jau ir diezgan runāts, parakņājies e-mistikas arhīvos. Pie kontakta ar dvēseli ved mentālā ķermeņa attīstība, tas arī būtu viss.

 Modrs, Nerram,  14:58:26 28.01.2008
80.233.142.78

Būs diezgan gari jāskaidro, ko nozīmē manis lietotais vārdiņš 'selektīvi' tai kontekstā, kādā es to domāju. Ja kāds domas virziens ir kļūdains vai neskaidrāks nekā kāds cits, tad es izvēlos to, kas nesatur skaidri redzamas kļūdas vai neskaidrības. Es nepiedodu kļūdas autoriem. Tas ir kā zinātnē, pat vēl stingrāk. Ja jau idejas, ko tu pieņem, bieži ir jābalsta uz uzticēšanos, jo šo ideju pamatos esošie fakti tavai uztverei tieši vēl nav pieejami, tad 'pieķeršanai melos' ir īpaši svarīga nozīme. Ja kāds autors kaut kur 'pūš pīlītes', tad viņu nav vērts lasīt. 'Selektīvi' manā uztverē nozīmē atlasīt tekstus, kuri atbilst patiesības noteikšanas kritērijiem. Par tiem mēs e-mistikā bieži esam runājuši. Pastāv Ārpuslaika Vieda un tai vistuvākās Mācības: advaita Vēdanta un ezoteriskais Budisms, arī Joga. Ja Kristus mācības Bībelē un it īpaši komentāros būtu traktētas pareizi, tad šeit varētu pieskaitīt arī tās, bet diemžēl tas tā nav noticis (baznīcas traktējumā ir tikai kādi 60% patiesības). Tiktāl par 'selektīvo' pieeju rakstiem.

 nerrs,Modrim,  14:42:14 28.01.2008
87.110.55.239

Par selektīvo pasaules uzskatu .Tu pats teici ,ka esi veidojis savu pasaules ainu selektīvi no tā ,ko pasaule Tev sniegusi (informāciju).Es to pašu esmu darījis ,tikai ar citu informāciju ,citi atkal ar citu .Cilvēka garīgās attīstības līmeni tomēr nenoteiks tas ,cik intelektuāli sarežģīti viņš mācēs runāt par vienkāršām lietām ,bet gan viņa sirdsgudrība.

 Modris. Nerram,  14:21:29 28.01.2008
80.233.142.78

Nu ja, nu ja...

 nerrs,Modrim,  14:16:48 28.01.2008
87.110.55.239

:)Nu tad būsim uz Tu!Neņem galvā ,ar to plaģiātu es tikai patestēju Tavu ego!:))Bet par terminiem runājot ,tiešām vajadzētu vienoties par to nozīmi .Es Esmu kas Es Esmu,Visaugstais Dievs ,Dievs ,Absolūts ,Pirmsākums ,Cēlonis ,dievi ...

 Modris, Nerram,  14:06:25 28.01.2008
80.233.142.78

Baigi smieklīgi Tu (varbūt pāriesim uz Tu, ja Tev nav nopietnu iebildumu) izsakies, :D, :D, :D... Tad jau Kristus ir Krišnas un Mitras plaģiāts, un Krišna - Rāmas, utt.? Ja kaut kas ir patiess, tad tas ir patiess, un nav te ko runāt par plaģiātismiem vai oriģinalitātēm. Ārpuslaika Vieda nav nekas oriģināls, tā ir pastāvējusi vienmēr un arī pastāvēs vienmēr.
Par kādu 'selektīvu pasaules uzskatu' Tu te runā? Vai tiešām Tu visu uztver tik šķībi un nepareizi?
Starp citu, Tu tā arī īsti nepateici, kam Tu no manis teiktā piekrīti un kam ne. Par Sātanu kā ilūziju un apmātību (jeb melu) tēvu es Tev piekrītu, jo Materialitātes Kungi jeb Melnā Loža (kā Sātanu sauc ezoterikā) tās rada. Apmātības (tās attiecas uz astrālo plānu) latviešu valodā vēl sauc par maldiem, bet ilūzijas (tās attiecas uz mentālo plānu) sauc par māņiem.
Ezoterika ļoti nopūlas vienkārša, unificēta tezaura izveidošanā, tā ka runa ir par vienkāršošanu un precizēšanu, nevis, kā Tu domā, par samudžināšanu un sarežģīšanu. Tu mani tiešām uzjautrini, he, he, he...

 nerrs,Modrim,  13:39:52 28.01.2008
87.110.55.239

Atļaušos Jums nepiekrist .Tā varbūt ir tikai Jūsu selektīvajā pasaules uzskatā .Par to ,ka izņemot Dievu nekā nav ,tam gan piekrītu.Netaisos apgūt Jūsu sistēmas terminus ,jo tie ir pārāk samudžināti un sarežģīti .Cik man zināms ,tad sātans nozīmē ilūziju ,un tas ir universāli visur ,ne tikai te ,uz Zemes.
Krēme laikam ir gudrs cilvēks ,bet to jau ir teicis Ošo pirms Krēmes .Tātad plaģiāts !:)

 Modris, Nerram,  13:36:31 28.01.2008
80.233.142.78

Jā, tas ir tiesa, ka no astrālajiem līmeņiem kanalēto informāciju es neatzīstu par uzticamu. Tā tikai jauc gaismu un maldina iesācējus.

 Valters, Modrim 13:34:40 28.01.2008
87.110.78.24

>> B. Krēme teica: 'Dievs ir viss vai arī Viņa vispār nav'

Manuprāt ļoti pareizs lietu formulējums, varētu pat teikt - izmantojams kā panteisma definīcija ar filosofisku, uz diskusiju rosinošu pieskaņu.

Kā Dainās teikts: i sunītis Dieva laists, i guntiņas pagalīte.

 Modris, Nerram,  13:31:54 28.01.2008
80.233.142.78

Tava gribēšana mani aizvainot ir ļoti pašsaprotama, taču kā gan Tu vari zināt, kas ietilpst vai neietilpst manā 'bagāžā'?

 Modris, Skautam,  13:28:21 28.01.2008
80.233.142.78

Tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs! Polu līdzsvars, kas ļauj apvienoties.

 Modris, Nerram,  13:27:07 28.01.2008
80.233.142.78

Tavas zināšanas ir visai nelielas. Sātans ir kopjēdziens (kā individuāla būtne tāda Sātana nav) materialitātes spēkiem, tas ir Zemes Gars. Solārais Logoss ir tas, ko kristiešu Bībele sauc par Dievu. Dievs kā nediferencēta, nestrukturēta, par fizisko pasauli augstāka Būtne pastāv tikai mācībās, domātās lajiem. Viedajiem Dievs ir Hierarhija. Viņi nerunā par Dievu vispār, bet tikai par konkrētām Dieva izpausmes pakāpēm jeb Hierarhijas struktūram un institūcijām. B. Krēme teica: 'Dievs ir viss vai arī Viņa vispār nav', jo nav taču itin nekā, kas nebūtu nācis Dieva vai pastāvētu ārpus tā ('Viņā mēs dzīvojam, kustamies un esam', vai ne?).

 skauts, Modrim,  13:25:27 28.01.2008
87.226.70.165

Iņ, jaņ harmonisks līdzsvars, kuru iegūst svētie. Guga laikam bija rakstījis, ka svēto ķermeņi pēc nāves mēdz smaržot, tad lūk viņi bija ieguvuši šo harmoniju. Divi punktiņi iņ, jaņ piktogrammā.

 nerrs,Modrim,  13:16:24 28.01.2008
87.110.55.239

Un solārais ir tas pats sātans ,vai ne!?:

 nerrs,Modrim,  13:14:42 28.01.2008
87.110.55.239

Arī Bībele ,bet ne burtiski saprotama.Kabala ,DAO,Trešā Laika Atklāsmes ... .Ir jau vēl ,bet Jūsu ēdienkartē tā informācija nekādi nespēs atrast sev vietu .Piemēram teksti ,kuri saņemti telepātiskā ceļā ,bet ir publicēti ļoti ierobežotā daudzumā ,vēl protams vecais labais samizdats !:)

 Modris, Skautam,  13:08:27 28.01.2008
80.233.142.78

Piedod, pārrakstījos, jautājums bija par DEN.

 Modris, Nerram,  13:06:47 28.01.2008
80.233.142.78

Starp citu, dievišķo simbolizē vārdi: 'Es Esmu, Kas Es Esmu', nevis: 'Es Esmu'.

 Modris, Nerram,  12:55:04 28.01.2008
80.233.142.78

Nu, ko Tu domā ar tām atklāsmēm, Bībeli vai ko citu? Nosauc, lūdzu!

 Modris, Skautam,  12:53:23 28.01.2008
80.233.142.78

Kas ir DNE?

 nerrs,Modrim,  12:52:59 28.01.2008
87.110.55.239

Par Atklāsmēm runāju.Kuras nāk no Dieva ,vai Es Esmu ,apmēram tā .Un ar Dievu vai Es Esmu ,es nedomāju Solārās dievības ,vai kādas citas Hierarhiskās izpausmes,kuras ir attiecībā pret Dievišķo iluzoras .

 Modris, Nerram,  12:41:47 28.01.2008
80.233.142.78

Nu, tagad Tu sāc runāt kā nerrs!
Ļoti daudzi citē Sai Babu aplam, tādēļ vajadzēs vien Tevi palūgt parakāties pa Sai Babas rakstiem (kuri tādi patiešām ir, un nevis kaut kādu pielūdzēju atstāstītais, kas bieži vien ir kļūdains) un sniegt precīzu citātu.
He, he, he... par tie dievišķajiem avotiem... par ko tad Tu šeit īsti runā, brālīt?

 skauts, Nerram,  12:40:57 28.01.2008
87.226.70.165

Melnais/Baltais caurums būs DEN hehe....

 nerrs,Modrim,  12:29:14 28.01.2008
87.110.55.239

Jūs šaubāties tikai par to ,kas izjauc Jūsu selektīvi veidoto pasaules aprakstu .Bet Šri Sai Baba tā ir teicis vienā no savām grāmatām ,man viņas ir ,bet nevēlos tagad rakties ,jo lasīju to visu diezgan pasen.Pasaule piedāvā daudz vairāk ,nekā cilvēks spēj izlasīt ,tāpēc vajag balstīties vairāk uz Dievišķajiem Avotiem !Kuri ,starp citu ,nav sarežģīti un ir saprotami pat bērnam !Un tas ir tāpēc ,ka tā ir Dievišķa Patiesība !

 Eze, Nerram 12:22:23 28.01.2008
80.81.33.4

Tu esi jauks :)))
Es tikai tā, mazliet iebrāzos, pasveicināju un skrienu prom :)

Bet noteikti sekošu jūsu sarunai!

 Eze, Modrim 12:20:36 28.01.2008
80.81.33.4

Sveiks! :)))
Es jau tā pieņēmu un samierinājos, saprotot, ka būsi atkal ražīgi pastrādājis un varbūt pabeidzis tulkot pēdējo trešdaļu AAB 'Kompilācijai par seksu' :)))

Ui, gan jau iesāki arī ko jaunu!!!

 nerrs,Eze,  12:20:22 28.01.2008
87.110.55.239

Neesmu tur vēl ieskatījies .:)Bet esmu domājis reizēm tā :Kas Gaismai ir Tumsa ,tas Tumsai ir Gaisma!:))Mūsu Visumā melnais caurums ir ar mīnusu ,jeb melns ,bet izejot cauri viņam otrā pusē viņš būs ar plus zīmi un balts !!:))))))))))))))Un ja paskatamies uz Absolūta simbolu .... :)

 Modris, Ezei,  12:15:34 28.01.2008
80.233.142.78

Sveicināta, Ezīt! Man bija atkal dators sagājis dēlī, tādēl nevarēju Tev atbildēt.

 Modris, Nerram,  12:14:16 28.01.2008
80.233.142.78

Es gan šaubos par to, ka Sai Baba apgalvotu pretējo.
Tu laikam gan mani ne visai labi pazīsti un saproti. Man nav 'savas' sistēmas, ir tikai labākais ideju komplekts, ko es esmu sakrājis, ļoti ilgi studējot visu garīgo mantojumu, ko pasaule var piedāvāt, protams, to darot selektīvi. Ja Tu vēl neesi izmalies visam cauri un iemācījies atdalīt graudus no sēnalām, tad nevajadzētu domāt, ka ar mani ir tāpat.
Mēness vairumā valodu ir sieviešu dzimtē.

 Eze, nerram 12:12:16 28.01.2008
80.81.33.4

Korekti būtu atsaukties uz šo sarunu... ja vien jums nav bijusi cita saruna ar Modri.
Austrumu viedie, šķiet, mēdza teikt pavisam kategoriskus pretējus apgalvojumus atkarībā no sarunas mērķa, vismaz man ir svaigi iespaidi no e-misterijā publicētā raksta (pirmajā lapā vēl redzams) 'Vai Dievs eksistē' :))))

 nerrs,Modrim,  12:01:03 28.01.2008
87.110.55.239

Šri Sai Baba gan apgalvo pretējo .Vai esat ,Modri ,padomājis par to ,ka bieži izsakāt ļoti kategoriskus apgalvojumus ,kuri ,protams ,varētu sevi attaisnot tikai Jūsu pārstāvētajā ezotērajā sistēmā ,bet ir arī citi Apziņas līmeņi ,kur tā aina redzas citādāk.Starp citu ,mēness ,latvju valodā ir vīriešu dzimtē ,un tas tā NAV tikai mūsu valodas īpatnību dēļ!

 Modris, Nerram,  11:50:11 28.01.2008
80.233.142.78

Saule sieviešu dzimtē ir latviešiem un ebrejiem, pārējām tautām - vīriešu dzimtē, kaut arī tam nav nekāda sakara ar objektīvu Saules 'sievišķību' vai 'vīrišķību'.

 nerrs,Modrim,  11:36:38 28.01.2008
87.110.55.239

Arī zvaigznēm ir dzimums.Mūsu Saule ,piemēram,ir sieviešu kārtas.

 Modris, Nerram,  11:31:05 28.01.2008
80.233.142.78

Sērdienīte vai bārenīte parasti ir dvēseles simbols, jo dvēsele inkarnācijā jūtas kā izdzīta trimdā, kā dzīva aprakta, tā zaudējusi vecākus.

 Modris, Nerram,  11:29:40 28.01.2008
80.233.142.78

Es Tevi turēju aizdomās, ka Tu, runājot par monādes polaritāti, gribi kontrabandas ceļā šeit ievazāt kristiešu aizstāvēto maldīgo ideju par CILVĒKU iedalījumu dzimumos jau no pasaules pirmsākuma. Es vēlreiz uzsveru, ka ārpus personības cilvēku iedalījums dzimumos nepastāv. Par pārējiem kontekstiem attiecībā uz monādes polaritāti es šeit nerunāju vispār.
Par meklēšanu pašiem - he, he, he... kā Tu to meklēšanu saproti? Vai tas nozīmē, ka ir jāpārdomā gan piedzīvotais dzīvē, gan izlasītais grāmatās? Nu ja ka, nu ja ka tā...

 nerrs,Modrim,  11:15:20 28.01.2008
87.110.55.239

Ko simbolizē sērdienīte latvju Dainās?

 nerrs,Modrim,  11:13:30 28.01.2008
87.110.55.239

Tā rakstīšana no grāmatas jāsaprot divējādi!:))1.- cītīgs skolnieks .2.- bet pašam arī jāmeklē .

 nerrs,Modrim,  11:08:29 28.01.2008
87.110.55.239

Grāmatās ,kuras lasāt Jūs ,nav acīmredzot tāda informācija par monādes polaritāti .Bet tas protams automātiski nenozīmē ,ka tādas nav!Jūs laikam izglītojieties tikai viena informatīvā avota ietvaros.Par monādes polaritāti ,cik minos ,arī Šri Činmojs izteicās ,ka tā ir .

 Modris, Skautam,  11:06:05 28.01.2008
80.233.142.78

Vēl par Viedas Meistariem. Latviešu 'folklorā' ir daudzi piemēri ar 'dieviņu' staigāšanu pa zemes virsu, pārbaudot cilvēkus, it īpaši pasakās. Tie arī ir Meistari.

 Modris, Nerram,  11:03:23 28.01.2008
80.233.142.78

Varētu tā teikt, ka Šiva parstāv Dieva pozitīvi uzlādēto polu, Brāma - negatīvo, bet Višnu - Gaismu (jeb Apziņu).

 Modris, Nerram,  11:01:08 28.01.2008
80.233.142.78

Kā būtu jāsaprot tā rakstīšana kā no grāmatas - kā kompliments vai zaimi? Grāmatās parasti publicē nobriedušas domas ar noslīpētu terminoģiju un valodu, atšķirībā no daudziem, kas raksta interneta mājas lapās, he, he, he...

 nerrs,Modrim,  11:00:31 28.01.2008
87.110.55.239

Tad pēc Jūsu teiktā sanāk ,ka + ir Šiva ,- ir Brāma un Višnu ir Gaisma .Par Višnu tā ir ,bet par pārējo es šaubos .

 Modris, Nerram,  10:53:29 28.01.2008
80.233.142.78

Grāmatas nav vienādas pēc vērtības un ticamības. Ir jāatšķir hierarhiskā informācija no laju izdomājumiem un kompilācijām. Monādei nav dzimuma, tāpat kā tā nav dvēselei. Nav nedz vīrišķo un sievišķo dvēseļu, nedz arī vīrišķo un sievišķo monāžu.

 Modris, Nerram,  10:50:12 28.01.2008
80.233.142.78

Vēl gribēju piemetināt par Dieva personību: gadījumā, ja par Dievu runā kā par mūsu planētas Zemes Logosu (Debesu Cilvēku), tad Viņa personība ir Pasaules Kungs Sanats Kumara, Šambalas Valdnieks (Šambala ir centrs 'kurā Dieva Gribu zina'). Šambala ir augstākā dievišķā institūcija uz Zemes, pārstāv Dieva Gribu, kamēr Viedas Meistaru Hierarhija ir par pakāpi zemāka, tādēļ Kristus ir Sanata Kumaras māceklis. Šambalā ietilpst augstāko Būtņu Grupa uz Zemes, Viņus sauc par planetārām Būtnēm, tā ir augstākā valstība uz Zemes. Viedas Meistari veido dvēseļu jeb Dieva valstību (kā to sauc Bībelē). Tas viss ir aprakstīts Ārta Juriānses grāmatā 'Sintēzes filozofija', kas ir veidota uz hierahiskās informācijas bāzes, tātad ir augstākās ticamības kategorijai piederoša informācija. šo grāmatu vēl var iegādāties grāmatnīcās.

 nerrs,Modrim,  10:46:07 28.01.2008
87.110.55.239

Jūs ,Modri,rakstiet kā no grāmatas .Bet es esmu lasījis citas grāmatas . No Dieva sākumā nāk Gara plūsma ,kura sadalās divās monādēs - vīrišķajā un sievišķajā ,kuras ir tās pusītes ,kuras ir jāatpazīst te lejā .Citā sistēmā pusītes sauc pa Dvīņu Liesmām.

 Modris, Skautam,  10:28:30 28.01.2008
80.233.142.78

Cilvēkiem Viedas Meistari nereti parādās gaismu izstarojošu būtņu ar spārniem formā, respektīvi, kā eņģeļi.

 Modris, Nerram,  10:24:59 28.01.2008
80.233.142.78

Ja Tu runā par visu nodzīvoto dzīvju pieredzes summu, tad Tu runā par kauzālo ķermeni, kas ir dvēseles ĶERMENIS, nevis dvēsele pati. Pati dvēsele ir monādes jeb gara apsoguļojums, bet monāde jeb gars ir Dieva personības daļa.
Ja runā par Dieva personību, tad izmanto analoģiju ar cilvēka konstitūciju: cilvēkā ir gars, dvēsele un personība. Ja runā par DIevu, tad parasti domā Saules sistēmas Logosu, jo Saules sistēma ir makrokosms attiecībā pret cilvēku - mikrokosmu. Reizēm arī planetāro Logosu dēvē par Dievu, kaut arī Viņš ir tikai viens centrs Dieva - Saules Logosa ķermenī. Dievs izpaužas kā Trīsvienība, kā triju Savu aspektu sintēze. Indijā šie trīs aspekti ir: Šiva (latv. trad. Pērkons), Višnu (Jumis-Laima) un Brāma (Jānis-Māra). Pēdējais arī ir Dieva personība, kamēr Višnu ir Dieva dvēsele un Šiva - Dieva Gars.

 nerrs,Modrim,  09:58:25 28.01.2008
87.110.55.239

Dvēsele manā izpratnē ir mana Augstākā Es visu dzīvju summa.Tajā summā arī ir mana Hierarhija.Dieva personība ir to būtņu grupas ,pie kuras es piederu ,Radītājs .
Es rakstu tā ,kā es to saprotu .Var ņemt dažādas sistēmas un būs tad arī citi termini un nozīme.

 skauts, Modrim,  09:54:39 28.01.2008
87.226.70.165

Vai vari nosaukt sinonīmus, līdzīgus apzīmējumus kā dažādi autori varētu nosaukt Viedas Meistarus? Var būt es gribu pretstatīt vienu un to pašu kā kaut ko atšķirīgu.

 Modris, Nerram,  09:35:08 28.01.2008
80.233.142.78

Tik un tā nav īsti skaidra Tava doma. Satikt savu Meistaru savā sirdī nozīmē pieredzēt savu dvēseli, kas katram cilvēkam ir viņa pirmais Meistars. Taču, viņu pirmo reizi pieredzot, cilvēks vēl nekļūst par dvēseli, jo tam ir vajadzīgs krietns darbs un laiks. Tāds pieredzējums tiek dots avansveidā, tādēļ arī saka, ka šis Meistars ir viņš pats, bet - nākotnē. Tas nenozīmē,ka cilvēks ir sastapies ar sevi nākonē, tas nozīmē, ka nākotnē viņam ir lemts kļūt par dvēseli, kāds viņš pagaidām vēl nav, jo viņā pašlaik vēl ir spēcīgs ego (personības) elements, bet egoisms vispirms ir jāpārvar, lai izveidotu nerārtrauktu kontaktu ar dvēseli un beigu beigās integrētos viņā.
Par citām lietām: Tevi laikam mulsina terminoģija, Tu laikam nepārzini ezoteriskos sinonīmus. Kas tad ir Dieva personība? Un kas ir Hierarhija? Varbūt vispirms padomā un palasi vairāk?

 nerrs,Modrim,  09:09:11 28.01.2008
87.110.55.239

Esmu lasījis dažas grāmatas ,kur cilvēki apraksta ārpusķermeņa pieredzi .Un tur ir interesants moments ,kas kopīgs visiem ,tas ir, viņi satiek Skolotāju ,vai Meistaru ,kurš izrādās ir viņi paši ,bet tikai nākotnē .Tas nu par saistību ar laiku .Bet ,ja var satapties ar sevi nākotnē ,un pieņemu arī pagātnē ,tad tas nozīmē ,ka viss jau pastāv !Līnijveida laika izpratne ir raksturīga tikai mums ,te uz Zemes.
Bhagavadgītā tiek runāts par Dieva personību ,nevis par Hierarhiju .Arī Jaunajā Derībā Jēzus saka :Kāpēc tu mani saki labu esam ?Tikai Dievs ir labs !Dievs tomēr izrādās ir katram mums tas tuvākais ,jo mīt mūsu sirdī ,tāpēc man šķiet ,ka Hierarhija ir izstiepta laikā.Jeb sakot citādāk ,es pats uz cita spirāles loka.

 Modris, Nerram,  21:54:40 27.01.2008
80.233.142.78

'Te un tagad' nozīmē atslēgt domāšanas procesu ar nolūku iziet ārpus domāšanas robežām, lai kontaktētos ar dvēseli. Tas vēl nebūt nenozīmē iepazīt Dievu sevī. Par Hierarhiju un tās attiecībām ar laiku... hm, man Tevis teiktais nav īsti skaidrs.

 nerrs,Modrim,  15:05:11 27.01.2008
87.110.55.239

Jā ,literatūra šodien ir visām gaumēm.Esmu novērojis ,ka pēdējā laikā aizvien noturīgāku vietu ieņem termins TE un TAGAD.Tas laikam nozīmē iepazīt Dievu sevī ... .Bet Hierarhija man šķiet tomēr izstiepta Laikā ... .

 Modris, Nerram,  14:59:03 27.01.2008
80.233.142.78

Skatoties no tā, ko mēs saucam par pieredzi. Es neesmu aci pret aci ticies ar kādu Meistaru, bet man ir aizdomas, ka kāds no Viņiem vairākas reizes ir ietekmējis manu dzīvi. Informācija, ko es sniedzu, pārsvarā ir no attiecīgās literatūras.

 nerrs,Modrim,  14:48:55 27.01.2008
87.110.55.239

Esmu izlasījis Jūsu komentārus zem vairākiem rakstiem.Vai tas ko Jūs rakstat par Hierarhiju ,ir Jūsu paša pieredzes auglis?

 Modris, Nerram,  14:38:25 27.01.2008
80.233.142.78

Kaut kas līdzīgs, bet ne gluži.

 nerrs,  14:14:19 27.01.2008
87.110.55.239

Interesantas lietiņas jūs te pārspriežat!:)Vai Jūs, Modri ,esat kaut kas līdzīgs skolotājam vai guru?

 nerrs,  14:10:56 27.01.2008
87.110.55.239

test

 Modris, Matakam,  14:10:39 27.01.2008
80.233.142.78

Es neko nezinu par pašreizējā Dalailamas iepriekšējām inkarnācijām.

 Modris, Skautam,  14:09:36 27.01.2008
80.233.142.78

Tā laikam iznāk. Minerālam nav cita ceļa, kā pacelties līdz augam, augam - līdz dzīvniekam, dzīvniekam - līdz cilvēkam, un cīlvēkam - līdz Viedas Meistaram. Katra dabas valstība attiecīgajai būtnei ir viena liela attīstības pakāpe. Šķiet, ka Tev ir ļoti grūti pieņemt, ka dvēseļu valstība jeb Viedas Meistaru Hierarhija ir nākošā augstākā valstība virs cilvēku valstības.

 Mataks,  13:49:22 27.01.2008
77.93.31.169

labi labi, dzīvs jau gan, bet kā ar iepriekšējām inkarnācijām?

 skauts, Modrim,  13:24:22 27.01.2008
87.226.70.165

Kas, cilvēkam nav izvēles? Pamazām attīstoties caur daudzām reikarnācijām cilvēks, šā vai tā, kļūs par Viedas Meistaru Hierarhijas skolnieku un tas nozīmē, ka attīstībā ir tikai viens ceļš caur VMH?

 Modris, Matakam,  23:04:36 26.01.2008
80.233.142.78

Par pēdējo Dalailamu man ziņu nav. kā liekas, viņš vēl ir dzīvs vai ne? Taču par dzīvajiem Meistari ziņas nesniedz (ka jau teicu). Jaunākajā 'Share International' numurā bija ziņas ar Šrī Činmoju - izrādās, ka viņš bija 4. pakāpes Iesvētītais.

 Mataks,  21:39:16 26.01.2008
77.93.31.169

ok, un kā ar budistu Dalailamu? ir zināmi cipari, vai vērts viņu/viņus ņemt par pilnu?

 Modris, Matakam,  21:01:01 26.01.2008
80.233.142.78

Un vēl viens 'starp citu': ja Tu būtu politiķis vai politekonomists, tad Tu droši vien interesētos par Čērčila memuāriem un politisko filozofiju vai arī par Marksa saimnieciskajām teorijām (noteikti būtu lasījis viņa 'Kapitālu'), vai ne? Arī šajā gadījumā, lai novērtētu autora kompetences pakāpi, ir ļoti noderīgi zināt viņa iesvētīšanas pakāpi. Galu galā iesvētīšanas pakāpe raksturo cilvēka attīstības līmeni un iedzimtās pieredzes apjomu. Uz māksliniekiem, mūziķiem, literātiem, zinātniekiem attiecas tas pats.

 Modris, Matakam,  20:46:12 26.01.2008
80.233.142.78

Starp citu, Kārlim Marksam bija tiešs kontakts ar Angļu Meistaru.

 Modris, Matakam,  20:41:48 26.01.2008
80.233.142.78

Čērčils nebija garīgais filozofs, bet gan politiķis (kaut gan viņa dzīvei bija arī sava slēptā, mistiskā puse), bez tam man nekas nav zināms par to, lai viņam bija apzināts kontakts ar savu Meistaru, kaut arī pēc 3. Iesvētīšanas parasti tāds kontakts izveidojas. Staļins un Ļeņins, kā arī Hitlers, bija politiķi, un viņu iesvētīšanas pakāpe bija stipri zem 3., kaut arī 2. iesvētīšanas pakāpe viņiem bija.

 Mataks,  20:33:54 26.01.2008
77.93.31.169

var jau būt... bet diez vai tapēc lasīšu tagad Ļeņina, Staļina vai Čērčila darbus :P

 Modris, Matakam,  20:33:17 26.01.2008
80.233.142.78

Viedas Meistari nesniedz informāciju par vēl inkarnētajiem cilvēkiem (izņemot retus avataru gadījumus, piemēram, informāciju par Matadži vai Sai Babu). Tam ir savi visai loģiski apsvērumi un pamatojums.

 Modris, Matakam,  20:28:43 26.01.2008
80.233.142.78

Nu labi, Matak, atbildēšu Tev korektāk, galu galā Tu esi lādzīgs puisis. 3. pakāpes iesvētītie kļūst par Viedas Meistaru Hierarhijas jaunākajiem locekļiem, kādi nav 1. un 2. pakāpes iesvētītie, jo jo VMH viedokļa tikai 3. Iesvētīšan ir pirmā īstā Iesvētīšana, pirmās divas drīzāk uzskata par tādām kā sagatavojošām pakāpēm. Līdz ar to teksti, ko ir rakstījuši (no sevis, nevis diktējot kādam Meistaram) cilvēki zem 3. Iesvētīšanas pakāpes, nav uzskatāmi par hierarhisko informāciju, tātad nav pietiekami ticami, jo to autoriem trūkst atbilsošas kompetences, un tādēļ man informācija par iesvētīšanas pakāpēm arī liekas interesanta un noderīga, jo palīdz atšķirt aptu liecības no laju fantāzijām un kompilācijām (blakus savai intuīcijai un atšķiršanas spējām, protams).

 Mataks,  20:22:39 26.01.2008
77.93.31.169

Modri, es nekādi nevaru saprast kur varētu noderēt šī informācija... par to kāda pakāpe ir bijusi tiem mirušajiem... labāk pastāstītu kaut ko par dzīvajiem ;)

 Modris, Matakam,  20:14:07 26.01.2008
80.233.142.78

Tipiņ, arī Tevi velns rausta aiz bikšu staras?

 Modris, Mataks,  20:12:52 26.01.2008
80.233.142.78

Un kā Tev liekas?

 Mataks,  20:09:58 26.01.2008
77.93.31.169

Modri, kapēc tad Tev interesē citu iesvētīšanas pakāpe, ja neinteresē savējā?

 Modris, Ingum,  18:13:47 26.01.2008
80.233.142.78

Tu nu gan esi tipiņš! Kā es to varu zināt? Iesvētīšanas pakāpe ir zināma Meistariem (iespējams, ka arī mirušajiem cilvēkiem dvēseļu pasaulē), bet tiem, kas dzīvo uz zemes, var nebūt ne jausmas par savu pakāpi. Es vispār neuzskatu sevi par iesvētīto, vispār mani tas absolūti neinteresē, kāda šī pakāpe man varētu būt vai nebūt. Tavā komentā es saskatu zināmu nepiedienību vai nepieklājību. Piestrādā pie sava takta!

 Ings,Modrim,  16:47:34 26.01.2008
84.237.224.65

vai tava pakaape vareetu buut 3,3

 Modris,  15:10:38 26.01.2008
80.233.142.78

Starp citu, 11. gs. Tibetā dzīvoja vēl kāds Iesvētītais un jogs ar augstāku iesvētīšanas pakāpi nekā bija Milarepam - tas bija MARPA (4,5. Iesvētīšanas pakāpe).

 Modris, Skautam,  15:05:57 26.01.2008
80.233.142.78

Tu kļūdies! 1. iesvētīšanu SIMBOLIZĒ Jēzus piedzimšana. Tā nozīmē Kristus principa piedzimšanu sirdī, jeb kontakta izveidošanos ar dvēseli, jeb kontroles iegūšanu pār fiziskajiem elementāliem. Arī par otro punktu Tu kļūdies: es nekad neesmu teicis, ka cilvēks nevar iegūt augstāku iesvētīšanu kā otro. Kādēļ gan? Vai tad Vinstons Čērčils (3,0), Džons Kenedijs (2,4), Ābrams Linkolns (3,3), Maoceduns (3,2), Benito Musolīni (2,2), Napoleons (2,2) bija svētie? Protams, ne.

 Modris, Matakam,  14:54:01 26.01.2008
80.233.142.78

Par Jēzus miršanu pie krusta (tāpat kā par vēlāko augšāmcelšanos) stāsta kristiešu evaņģēliji, kas ietilpst Jaunajā Derībā, kura kopā ar Vecu Derību veido Bībeli, he, he, he... Bez tam Meistari stāsta to pašu, īpaši uzsverot to, ka pēdējā laikā pasaulē palaistā versija par to, ka Jēzus neesot miris, ka viņam esot bijusi ģimene kopā ar Mariju Magdalēnu un arī bērni, NAV PATIESA.

 skauts, Modrim,  11:40:19 26.01.2008
87.226.70.165

Kādā citā komentārā Tu izteicies, ka piedzimšana jau esot 1. iesvētības pakāpe un dzīves laikā neviens no mums nekur tālāk par 2. pakāpi netiekot,protams, izņemot svētos.
Varbūt kļūdos!

 Mataks,  10:25:13 26.01.2008
212.70.169.4

Modri, kā Tu zini, vai pie krusta mira vai ne?

 Modris,  01:16:41 26.01.2008
80.233.142.78

Jā, un enerģija nav tikai apziņa vien, bet gan absolūti viss, kas vien pastāv izpaustajā Visumā...

 Modris,  01:14:36 26.01.2008
80.233.142.78

Milarepa (1052-1135), dzejnieks, iesvētīšanas pakāpe 3,5. Hm, gandrīz vai Jēzus... Kā zināms, Jēzus piedzima kā 3. pakāpes Iesvētītais, bet pie krusta piesists izgāja 4. Iesvētīšanu un nomira jau kā 4. pakāpes Iesvētītais, kamēr Milarepa - 3,5 pakāpe, bet nemaz jau nav tik tālu no Jēzus. Nu un kurš šeit gribētu līdzināties un atdarināt Viņus? Kuriem racionālais prāts ir kļuvis traucēklis tā vietā, lai būtu pats spēcīgākais palīgs viņu attīstībā, it īpaši, ja ņemam vērā, ka cilvēces vidējā iesvētīšanas pakāpe ir 0,4 un tāda īsta racionālā prāta attīstība vēl tālu priekšā, nevis jau tālu aiz muguras? Šķiet, ka Maitreja teica, lai nemēģina līdzināties Viņam, vai Viņš būtu kaut kur kļūdījies?