Emocijas ir dzīvnieciskums. Jo dievi neraud

Pēteris Kļava vienmēr kaut kur steidzas. Šķiet, viņa dzīvi vislabāk raksturo vārds paspēt: lai tā būtu iedziļināšanās visdažā­dākajās tēmās TV raidījumā Šeit un tagad, vai nu pēkšņs pārsimt kilometru tāls lēciens smagi cietuša bērna dzīvības vārdā, vai arī mēģinājums iz­stiept savu garīgo apvārsni – sākot no tolteku, ēģiptiešu, tibetiešu, persiešu senajām zinībām. Viņam nav svešas arī modernās augstākās atziņas – pērn P.Kļava aizrautīgi runāja par Grabovoja mācību.

PASPĒT: Pazīsta­mais ārsts reanimatologs Pēteris Kļava da­lās savos uzskatos par dzīvi un nāvi, emocijām un mīlestī­bu. Un revidē savu at­tieksmi pret moderno mesiju – Grabovoja.


Pēteris Kļava vienmēr kaut kur steidzas. Šķiet, viņa dzīvi vislabāk raksturo vārds paspēt: lai tā būtu iedziļināšanās visdažā­dākajās tēmās TV raidījumā Šeit un tagad, vai nu pēkšņs pārsimt kilometru tāls lēciens smagi cietuša bērna dzīvības vārdā, vai arī mēģinājums iz­stiept savu garīgo apvārsni – sākot no tolteku, ēģiptiešu, tibetiešu, persiešu senajām zinībām. Viņam nav svešas arī modernās augstākās atziņas – pērn P.Kļava aizrautīgi runāja par Grabovoja mācību.


Kas ir dzīve pēc nāves, ko tā īsti nozīmē?


Atkarībā no cilvēka apziņas stāvokļa un izglītības, mēs ļo­ti dažādi varam runāt par dzī­vi un nāvi, un dzīvi pēc nā­ves. Un to, ko es teikšu, katrs sapratīs tā, kā viņam būs ērti un kā viņam dots saprast.


Ja vaicā – kas ir dzīve pēc nāves, tad var teikt, ka tā ir apziņa. Taču par apziņas kvintesenci neviens no mums nav īpaši norūpējies – līdz ar to ļoti grūti cilvēkiem stāstīt, kā apziņa turpina dzīvot pēc tam, kad tā pametusi ķermeni. Pārsvarā cilvēki sevi identifi­cē ar ķermeni.


Cilvēkiem nav ērti un nav patīkami runāt par nāvi. Var jau teikt: «Nu ko tu, Pēter, ru­nā par nāvi, ja mums ar dzīvi nav kārtībā!» Tomēr ir tei­ciens: «Muļķis vaicā par dzīvi, bet gudrais – par nāvi.»


Kāpēc tā iekārtots, ka cilvēkiem   nav   informācijas par atdzimšanu?


Tāpēc, ka psihei būtu pārāk grūti apzināties visa pārdzīvo­tā summu. Jau tagad cilvēki netiek galā ar savu dzīvi – do­das pie psihoterapeitiem, ka­ras, nodzeras, jūk prātā.


Jautājums – ko mēs ar šā­du informāciju darītu? Domā­ju, kad cilvēks būs gatavs ap­strādāt informācijas apjomu, kas attieksies uz vairākām reinkarnācijām, tad viņš to arī  uzzinās. Jebkurā gadījumā – tādi, kādi mēs esam, tādi cil­vēki, tāda psihe, tāds prāts – šī ir iespējami labākā summa. Mēs noteikti esam bijuši vēl pretīgāki.


Tomēr gribam pilnveidoties – uzreiz un tagad?


Nav slikti, ja ir cilvēki, kuriem interesē uzzināt ko vairāk par nāvi. Taču tas ir tāds informa­tīvs pakalpojums, kas nav jā­reklamē tieši tāpat kā klubi vai filmas. Tas ir ļoti intīmi. Taču pienāks laiks, kad tā būs tik totāli parasta izglītība – gan par realitātes uzbūvi, gan par praksēm, kā pareizi no­mirt.


Arī ezotērika jau kļuvusi par modes lietu – tā tiek produ­cēta masveidā.


Jā, ezotērika pārvērsta par tā­du estrādes pornogrāfiju. To­mēr nav jau jēgas zināt, ko esi darījis iepriekšējās dzīvēs. Galvenais ir saprast un atzīt savu tumsonību, aprobežotī­bu un ļaunumu.


Jūs esat pārliecināts, ka sirdi nocietina prāts.


Prāts ir domu kombinācijas par realitāti – prāts ir ļoti īpašs enerģijas veids, par ko varētu runāt ļoti sarežģīti. Bet sirds? Varētu vienkārši runāt par sirdsapziņu. Sirds apzinās prātu.


Sirds ir augstākas dimen­sijas serveris, augstākas di­mensijas eksistences forma, kas apzinās, ka viņai ir prāts.  Prāts norūpējies par savas ek­sistences uzlabošanu, kalpo­šanu savai formai un sociālā stāvokļa uzlabošanu.


Tā ir nespēja paplašināt prāta robežas un nespēja prā­tam atzīt daudz augstākas ka­tegorijas likumus, kas ir sirds likumi. Cilvēks labi zina, ka nevajag melot un zagt, sirds to zina, tomēr viņš to dara. Visi, kas apzog Latviju, to zina, ta­ču tēlo labos. Tas ir ļoti primi­tīvi.


Un tāpēc pastāv sirds no-cietināšana, tāpēc sabiedrība izvairās  no garīgo  zināšanu akadēmiskošanas, jo tās liek līdz saknēm mainīt visus sa­biedrības statūtus.


Tomēr – kāpēc mēs emoci­jām piešķiram lielu nozīmi?


Jā, mums tā gribētos un mēs paši tām piešķiram nozīmīgu­mu. Patiesībā emocijām eksis­tences jomā ir maza nozīme. Tieši tāpēc mēs esam muļķi.


Emocijas ir mērkaķa īpa­šība, mūsu dzīvnieciskums. Jo dievi neraud. Emocijas ir kā lietus, kas krīt un var būt vajadzīgs, jo kaut ko aplej. Un emocijas ir enerģija, haotiska prāta matērijas enerģija, kas fluktuē un kustas pa labi, pa kreisi – tā ir nekārtīgā prāta modifikācija. Emocijas nekad ne pie kā laba nav novedušas.


Un ja mēs runājam par mīles­tību – mēs mīlam to bērnu, mēs žēlojam savu draugu.


Tā nav mīlestība. Es neesmu saticis nevienu cilvēku, kurā mājotu mīlestība. Tādi ir tikai daži, viņu apraksti atrodami pasaules kultūras anālēs. Arī mātei Terēzei viņas darbība bija apsēstība, nevis mīlestība.


Jūs esat ticies ar Grabovoju, kurš tiek dēvēts arī par jau­no Jēzu Kristu. Pastāstiet par viņu!


Gribētu teikt to, ka pats viņam ļoti noticēju. Vēlos ar laikrak­sta Rītdiena starpniecību pub­liski atvainoties Latvijas sa­biedrībai par savu apsēstību un savu izmisumu. Jo man gribējās,  lai kāds  palīdzētu Latvijas bērniem nemirt un uzlabotu viņu dzīvi. Grabovojs uzņēmās lielu atbildību – palīdzēt cilvēkiem nenomirt. Diemžēl pēc divkārtējas viesošanās pie viņa – vienreiz publiskā lekcijā, vienreiz pri­vātā audiencē -, es sapratu, ka nav augstākas kategorijas sā­taniska blēža. Viņš pārspēj jebkuras cilvēka fantāzijas ro­bežas attiecībā uz to, kā uz ci­tu cilvēku ciešanu pamata ie­spējams pavairot savus miljo­nus.


Kā jūs nonācāt pie šāda secinājuma?


Man vajadzēja apmēram devi­ņus mēnešus, lai to izkostu. Grabovojam piemīt fantastis­kas spējas spontāni runāt lie­tas, kas pēc kāda laika gan vairs neiztur kritiku. Un es nonācu ļoti duālā situācijā, pamanīdams blefu. Viņš ar mani spēlējās. Uzrīko­ju trīs testus, kuros Grabovojs simtprocentīgi kļūdījās. Bija vēl dažas lietas, kas apliecinā­ja, ka viņa spējas patiesībā ir niecīgas, taču tās kompensē ārkārtējās hipnotiskās spējas un māksla manipulēt ar apzi­ņu. Tā kā esmu ļoti daudz to visu mācījies un izprotu me­todes, kuras viņš pielieto, jā­saka, ka apzināties, kā var mā­nīt cilvēkus, bija ļoti pretīgi, – tas ir tik primitīvi, tik ciniski, tik augstprātīgi. Reāli viņš nevienu nav atdzīvinājis un ne­vienu nav izārstējis.


Vai teiktais cilvēkos nevai­ros skepsi un neticību?


Gudri cilvēki varbūt uzreiz saprata, kas viņš par cilvēku. Tomēr uzskatu, ka ļaudis alkst pēc šī viltus mesijas, vi­ņiem gribas kādu, kurš pa­teiks, kā ķepuroties tālāk. Grabovoja programma saistīta ar ļoti senām garīgām un modernām zināšanām par informātiku, par laika telpas mācību, par apziņu un par re­lativitāti, par realitātes potencialitāti. Protams, tas viss suģestē jebkuru intelektu. Pats galve­nais, ka aiz viņa stāv ļoti augsta instalācija.


® LAIMA KURSIŠA, laikraksts „Rītdiena 


09.12.2005

Komentāri:

 saule,  17:01:34 11.09.2006 
:D :D :D....ehhh... 'mazais braaliitis' :)

 Vilnis, nav 20:08:43 12.07.2006 
Murgs, padomaajies tak ar sirdi

 Aivars, Ģirtam 15:03:58 15.12.2005 
Ģirt ,nesalīdzini mani ar šo diversiju.Es pats savam draugam lūdzu.lai viņš ko
ieklāj.Nu viņš arī ieklāja ākstīdamies.Tur nebija nekas šausminošs,tikai muļķīgas aizdomas.Te
principā tika atrādīts,kā sātans pēdējos laikos nošokēs pasauli.Tā būs.Un jau ir.Vai neredzi kā
Streips paņēmis Latviju.Kam viņš kalpo?Viņš Latvijas radio brīvajā mikrofonā pazemoja mūsu tēvus un
mātes kā vien varēja.Viņš krita histērijā ,ja kāds ko pauda pret Eiropas savienību.Tagad atkal viņš
burtiski ārdās.
Bībele saka,ka tādiem ir Dievs noņēmis saprātu.
Varu tikai kārtējo reizi papaust,ka ar visādām grāmatām mūslaikos ir bīstami uzturēt
savu garu.Daudzas it kā ar skaistiem vārdiem tiek izlaistas antikrista pazemes tipogrāfijā.Tas
salauž cilvēkus.Viņi blandās pa šīm grāmatām un nejūt,ka viņu uzvedība jau ir kļuvusi sabiedrībai
bīstama.
Paņemsim A.Gardu.Viņš iet ne ar to dievu.Viņš nesaprot,kas ir Dievs.Un viņa psihe un
domāšana jau atrādās ar naida kurināšanu starp tautām.
Kā viena Latvijas viedā māmuļa teica,ka okupanti aizies paši.Mums jātiek galā ar savu
latviešu cilti.Kurā ir bijuši šokējoši daudz kangaru.Kas tad ir Streips? Modernais kangars.-
STREIPINS! Viņam nepietiek ar Latvijas iedzīšanu jaunā impērijā.Viņš grib arī mums latviešiem atņemt
Dievu.Sātana simbols ir mēsli,smaka,pretīgums.Tad nu Streips grib mums ,pastāvīgi rakstīdams
rakstus,ideoloģiski iepumpēt,lai mēs mīlēstības augstāko kaifu palaistu caur sūdiem.Piedod.
Mēmais vispār te nav vainīgs,bet tie cilvēki,kuri raksta savas sātana vārsmas.Vainīgi ir
tie cilvēki,kuri tirgojas ar garīgiem mēsliem.
Un tomēr pamēģini saprast,kāpēc es droši varu teikt,ka tas ir mēmais.
Nezinu kā jums,bet man ir mīļš katrs Latvietis,lai arī kādā garīgajā dimensijā viņš
nebūtu.Es ļoti pārdzīvoju par katru,kas te ko ieklāj šajā forumā.No mums taču veidojas tā
sabiedrība,kas ir apkārt ikdienā.Mēmais tikai meklē.Tikai ir jautājums ko viņš ir atradis?.-Tas arī
viņā atrādās.
Novēlu Tev arī pārāk neiespringt ,,šokējoši foršās grāmatās,, ,bet šajā Kristus laikā
padomāt par Viņa misiju,un to,ka viņš tagad savā svētnīcā pieņem visas cilvēku lūgšanas bez
izņēmuma.Arī manas un Tavas.Tu tiešām esi ļoti sirsnīgs cilvēks.Es to jūtu.

 guga, Aivaram 14:22:49 15.12.2005 
Jautaataajs biju es. Paldies Tev par veeleejumiem!

Noveelu Tev arii visu gaishu skaistajaa Ziemsveetku laikaa!

Par to, ka taa pasaule ir tik dazhaada, ko nu tur daudz skumt. Taada vinja ir bijusi vienmeer. Es
taa vakar padomaaju - liidz Romas impeerijas norieta laika haosam, vai 12 - 13 gs. Viduseiropas
situaacijai vai ticiibas karu jukaam Vaacijaa, Chehijaa, Slovaakijaa, vai Ziemelju kara aarpraatam
Baltijaa, revoluucijas bezjeedziibai Francijaa vai pirms 100 gadiem Krievijaa, tad shodien veel
visumaa ir viss jauki. Ja taa padomaa, tad viss kas ir bijis - nav nekaa jauna zem Saules, kaa jau
arii teica Zaalamans.

Cerams, ka veel uzsnigs liidz sveetkiem un buus sniedzinjhs balts uz skujinjaam arii:))).

Visu Tev labu - un kad atkal paliec skumjsh, padomaa shaadaa globaalaa perspektiivaa, padomaa kaut
vai par to, kas notika Juudejaa 1. vai veel jo vairaak 2.juudu kara laikaa. Tad var saprast, ka
patiesiibaa Dievs ir devis mums dziivot sveetiigaa laikaa, kad ir gana ko eest tomeer, ir visumaa
jumts virs galvas utt. Es domaaju vismaz cilveeku vairumam. Un ir laika pat par gariigaam lietaam
domaat cilveekiem. Un cilveeku vairums ir tomeer bagaati ar labestiibu, es par to esmu
paarliecinaajies ne vienreiz vien. Protams, arii cuuciibu pietiek, bet taas nav domineejoshaas.
Labestiibas un sirsniibas ir vairaak.

 Girts Aivaram,  13:53:03 15.12.2005 
Par tiem meemaa ieklājieniem - ja godīgi, man gan liekas, ka mēmais un rakstītājs ir dažādi cilvēki.
Katrā ziņā, tekstu redakcija ir krietni atšķirīgāka nekā savulaik bija Aivaram ar Meldi ... :o)))

Bet par to vadīšanu Tev pievienojos! Var to tā formulēt, ka cilvēks tiek vadīts. Tajā pat laikā
cilvēkam ir dota izvēles iespēja - tikt vadītam, vai nē. Ziņotājs ir sirdsapziņa. Ja vien cilvis to
vēlas sadzirdēt.

Paldies par daudz jaukajiem vārdiem, ko še sarakstīji!

 Aivars, Gugam 13:21:03 15.12.2005 
Ja tiešām tas jautātājs esi Tu,- varu teikt,ka mūziķiem tagad iet ,,karsti,,.Vakar
nakt atlidoju no Nīgranedes.Protams pa ceļam norāvos uz policijas; 10 ls vējā.Man tas ir parasts,ja
braucu uz Kurzemi,iekrītu.Tomēr sešas stundas ceļā,liek just .Vienkārši - ātrāk gribas mājās.
Pie mums ,Cēsu pusē,līst.Aizgāju gulēt ap 5 rītā,pavēros pa logu,un likās,ka esmu pavasara
iespaidā.Tāda nereāla sajūta.Nemaz pēc ziemas.Dziedu par ziemassvētkiem,bet teksti vienā
sniegā.Pagāšgad pat sakomponēju vienu dziesmu par ziemsvētkiem bez sniega.Tā nu mums ar tām golfa
straumēm drīz būs kā Izraēlā.Ābolus rausim no kokiem kad gribēsim.
Novēlu Tev panašķoties ar gaismas vārdiem.Man patīk Donovs.Viņš ir viens no mūslaika
viedajiem.Vai esi lasījis Džibrāna pravieti?-Strarpkontinetāla gaisma!Vai ne?
Sekoju arī līdz Latvijas ,,ārprātībām,,.Strauji tuvojamies pie jaunas garīgas
okupācijas.Ja zaudēsim tur,tad zaudēsim arī īstas agresijas gadījumā.Man reizēm ir ļoti skumji.Spēku
dod draugi,kuri ar savu stipro stāju tomēr dod cerību,ka viss vēl nav zaudēts.
Trīs reizes nedēļā dodos uz Rīgu uz skolu.Štoperi novedīs mani pie tā,ka laikam iegādāšos
helikopteru.Cik tā Rīga ir kļuvusi neinteresanta no automašinu ārprāta.
Novēlu šo Kristussvētku gaismas laiku no visām pusēm uz Tevi...

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:19:13 15.12.2005 
Lai shim rezgalim spriezh tiesu Dievs un Svetais Gars...Jo mees visi neesam engelji un Sveetie - ka
varam citus tiesaat :) Piedoshana atrisina probleemas par 90 %....
Ar draudzigu humoru - lai takshs raksta ....gan jau pasham apniks :)

 Diabolos,  09:40:19 15.12.2005 
Intuitīvi jūtu, ka nav tā īstā IP...

 mb,  09:27:52 15.12.2005 
pieliku ip un proksi nikiem no vienas adreses - tiesu spriediet paši;-)

 Diabolos, tautai 08:34:42 15.12.2005 
IP jau tā arī nav parādījies... Man pietiks prasmju tālāk pašam noskaidrot, kurš ir vainīgais:)

 Aivars, Gugam ,sfinksai 03:28:06 15.12.2005 
Ceru,ka jūs ar laiku arī sāksiet atpazīt to,kas traucē uz šīs pasaules Dievam
manifestēties,jo meli par Dievu pieaugs.To Dievs pats ir paudis.
Tas ir antikrista gars.ļoti gudrs,tālredzīgs,nelietīgs.Jāņa atklāsme - ,,Viņš zaimos
visu kas ir svēts,,.
Zaimi var nozīmēt arī ņirgāties,apmelot,lišķēt ,nodot,gnīdoties...

 Aivars,  03:21:18 15.12.2005 
Palasīju mēmā ieklājienus šajā forumā.Skaidrs,ka viņš ir arī ,,mazais brālītis,, pats.
Jo šajā nodaļā bija svētīgas,emocionālas,ļoti skaidri formulētas Dieva patiesības.
Atpazīstot garīgos spēkus,kad viņi sāk sevišķi trakot, varu droši teikt,ka ragaiņa
aizstāvjiem mūļi palika karsti ,no tā ,kā te manifestējās Dievs.
Protams tas cilvēks nav vainīgs,bet tas ,kas viņu jau ir sācis vadīt.Labi ,ka vēl ir
drosme briesmu brīdī pamelot tālāk,lai galīgi neizgāztos.Viņš vienkārši nezināja,ka to var lapas
veidotāji atpazīt.

 meemais/visiem, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 23:40:49 14.12.2005 
Labvakar.Šodien pieķēru savu sīko brāli, pie kaut kā neiedomājāma.Viņš ir tas , kas šeit ākstījās.
Tas vairs neatkārtosies. Es atvainojos viņa vietā visiem , kas no viņa ''spēlītēm'' ir kaut kādā
veidā morāli cietuši, tikuši aizvainoti...

 Sfinksa, Gugam 23:19:36 14.12.2005 
Sveiks! Kas te šodien notika ar tiem niku izmantošanas procesiem? Kāpēc MD nepaziņoja to rakstītāja
IP? Tas nozīmē, ka viņš to zina, bet neizpauž? Kāds tam motīvs?
Tie, kas sarakstās forumā, viens otra morāli ir iepazinuši un vigli pateikt, ka kāds izmanto nikus
savām spēlītēm.
Īstais laiks MD komentāram, ja viņs spēj būt atklāts! Kā Tu domā?

 guga, Aivaram 22:15:03 14.12.2005 
Sveiks, Aivar! Kaa iet dziivee? Aarpus evagjelizaacijas es domaaju, tajaa ikdienas dziivee.

 Aivars, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 20:25:12 14.12.2005 
Lai gan es pats joprojam neiprotu Dievu, tikai akli izpildu kautkaadas dogmas

 Pēteris Ēteris, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 19:57:07 14.12.2005 
sveiciens Klavai..=)

 Aivars, Silvijai 14:30:27 14.12.2005 
Dievs saka arī mūsdienās tiem ,kuri viņam ko jautā.Ir jāsāk vienkārši uzticēties
Viņam.Lūgšana Jēzus vārdā ir visu jautājumu atbilde.Atbildes ir vairākos variantos.- Miegā,pēkšņā
gara aizraušana',momentālā darbībā,ja tev draud briesmas...
Ko ir teicis Dievs,to var meklēt Bībelē,jo principā tā ir Dieva inspirēta un visus
vārdus,kas ir rakstīti Bībelē,var attiecināt,kā uz Dieva teikto.
Ikdienā Dievs dod atbildes, vienkārši atverot bībeles lappuses.Pamēģiniet.Ja ,kas ir
uz sirds?-atveriet Bībeli ,,uz dullo,, -redzēsiet,ka tur būs tas jautājuma risinājums.
Bībele ir pasaules visunikālākā vērtība.Viņā izpaužas Dieva mūžigās vērtības un
patiesības.Visi pārējie raksti ir jāsalīdzina ar Bībeli,lai varētu atšķirt,-ko izdomājis cilvēks,
-ko teicis Dievs, caur Viņam uzticamiem praviešiem.
Dieva vārds ir jāuztver arī kā pavēle,tad tu būsi viņa apsardzībā un nekādas ,,mīļās
enerģijas,,tevi neskars.

 guga,  23:38:40 13.12.2005 
Es shodien shajaa portaalaa neesmu neko teicis... 21:01 manis portaalaa nebija. Kaads paaakstiijaas
aciimredzot.

 Diabolos, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 22:14:49 13.12.2005 
..Ok atvainojos visiem tas esmu es kas seit aakstaas..=( Piedodiet

 Diabolos, tautai 21:07:19 13.12.2005 
Mieru tikai mieru. Kāds ar mūsu nikiem izklaidējas. MB pārbaudi IP un nopublicē, kurš ir tas idiots.
OK?

 guga, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 21:01:28 13.12.2005 
bez komentariem..=(

 Diabolos/Guntim, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 21:00:32 13.12.2005 
Es gribu..=)

 saule/Guntim, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 20:59:14 13.12.2005 
Es par Tevi biju labākās domās.

 silvija, SILVIJA1@sveiks.lv 20:43:21 13.12.2005 
Jautājums Aivaram, ja viņš, varbūt, izlasa- kā Jūs varat ZINĀT, KO IR UN KO NAV TEICIS DIEVS? Visiem
mūsdienu ''kristiešiem'' būtu ļoti ieteicams pārlasīt vienu no evanģēliju pantiem, kur Kristus
skaidri pasaka,ka daudzus Viņa Vārda valkātājus VIŅŠ laiku beigās atteiksies pazīt. Manuprāt,
Pēteris Kļava savā darbā ir daudz tuvāk ĪSTAJAM KRISTUM nekā visu baznīcu mācītāji un baznīcēni.

 Guntis Strautnieks,, guntis.str@mail.ru ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 15:05:54 13.12.2005 
Lai gan, lai paliek, kas tad man.!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:47:04 13.12.2005 
http://www.sahaja.ru PS Cien - E-Mistika - lugums iznjemt aaraa apakshmineeto komentaaru - jo tas
nekaadi nav saistits ar manu personu !

 Guntis Strautnieks/saule, guntis.str@mail.ru ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 23:13:53 12.12.2005 
ho4e6 minet o pacana?

 Sfinksa, Aivaram:) 19:40:25 12.12.2005 
Paldies par komentāriem, man patīk, ka raksti no sirds!:)))

 saule,  17:30:07 12.12.2005 
pretpoli pievelkas, un liidziigais pievelk liidziigo, jo abiem ir kas taads, kaa nav otraa... viss
ir liidzsvaraa...

 mērkaziņa, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 16:53:08 12.12.2005 
Kā īsti ir-līdzīgais pievelk līdzīgo, vai pretpoli pievelkas.Nu ņemsim kaut vai sievieti un
vīrieti.

 Upe z.m., Aivaram 21:39:54 10.12.2005 13:55:36 11.12.2005 
Vakar pateici tik precīzi, ka nevarēju aizmigt un vēl šodien nevaru atjēgties, - ienācu vēlreiz, lai
Tev to pateiktu.

Negaidīju. Paldies.

 PatiesibasMekletajs,  13:25:11 11.12.2005 
Sveiki!
man te ienaaca praataa taada doma (geniaala, protams), ka juus savaa portaalaa vareetu izveidot
sadalu Graamatu plaukts, kur buutu ievietotas graamatas elektroniskaa veidaa par ezoteeriku,
religiju utt. Nu atbilstosi juusu portaalam.
Dazas, kuras esmu pats skaneejis, varu piedaavaat apskatiit te:
http://andrlv.tripod.com/
Piemeram:
http://andrlv.tripod.com/DzivaUguns.zip

Lai nerastos probleemas ar autortiesiibaam, tad var pat veidot tajaa pasaa tripod kontus
gramatas1.tripod.com gramatas2.tripod.com utt un portaalaa ievietot tikai linkus uz turieni. Kaut
gan LV likums pielauj, ka maaciibu meerkiem var reproduceet autoru darbus bez vinju piekrisanas, ja
vien buutiski netiekot paarkaaptas vinju tiesiibas.

 Aivars,  21:59:44 10.12.2005 
Rīgā bija viens gadījums.
Saulkrastos vienu čigānu nometa no kura tur stāva.Vietējie ārsti aizveda ,,neglābjamo,,uz Rīgu.Arī
tur visi ķirurgi atteicās operēt.Nav iespējams.Ar to cilvēku ir cauri.
Viens ķirurgs tomēr pateica;Es viņu operēšu.Pēc operācijas ārsti neticībā sarunājās par
iznākumu.Tad tas ķirurgs ieteicās.Pateiksimies Dievam.Viņš to darīja ,nevis es.Šis ķirurgs nometās
ceļos,arī pārējie.Un šis ķirurgs pateica pateicību Jēzum.
Tagad tā čigāna liecība.Kristīgajā žurnālā.
Atgriezies no biznesa darījumiem,mājās ieraudzīju ,ka sieva guļ ar citu.Aizgāju uz krogu,pa dzērumu
uzaicināja viena pie sevis uz mājām,iedzērām.Tad tiku smagi piekauts un mani izlidināja pa
logu.Operācijas laikā zem narkozes sapnī redzēju kā eņģeļi palīdz manam ķirurgam mani savest
kārtībā.
Tagad tas čigāns jau ir kristietis.Viņš bija neticīgs.
Kāpēc gan Pēterim Kļavam neņemt pieredzi no ši ārsta,bet meklēt antikrista piedāvātās ārstniecības
metodes?Nu ,tāpēc,ka te Latvijā bezatbildīgi cilvēki māca mums savas mīlestības,,formulas,, ,kurām
nav Dieva asaru akcepta.
Viss ir ļoti vienkārši- apmēram tas pats,kas Dievam,bet no antikrista gudrās grāmatu krātuves.
Pamēģiniet saskatīt atšķirību starp dažādām kultūrām,reliģijām.Tās ir stipri līdzīgas.Bet
to nav teicis Dievs,bet cilvēki.Parasti tas sākas no viena gudrīša tautā;tad viņa kults jau
pārvēršas par apsēstību visos.Un tā tas izplatās pa visu pasauli.Bez Mīlestības simboliem,bet ar
teorijām par mīlestību.

 Aivars, sirsniņām 21:39:54 10.12.2005 
Re kā saskrējāmies!Man puns pierē!
Čau ,mīļie!
P.Kļava jau pilda savu mīlestības misiju.Viņš ārstē bērnus. garīgajā sfērā viņš vēl nav
aizrāpies līdz Dievam.Diemžēl austrumu mācības traucē sasniegt augstāko Mīlestības pilotāžu.Viņš
izmanto ,,sižetus,,no austrumiem.Īstie sižeti nāk no debess puses.To var dot vienīgi VIŅA vārds-
bībele.Nezinītim - ?Vienkārši sirds kultūra.
Mēlestība tiek ielaista cilvēkā caur Mīlestības akceptu.Ja cilvēks izvēlās mācības,kuras
noved viņu pie antikrista publiskām aizstāvības runām,tad viņam vienkārši nav šīs Dievišķās uguns
sienas.Pareizo asaru.Viņš nespēj atšķirt dievu no Dieva.Un tas viņam likumsakarīgi netiek dots.Te
neder kompromiss un kaut kādi pastāsti par ,,absolūtajām enerģijām,,.Šīs enerģijas formulē
zinātnieki.Mīlestības enerģijas tasne ir caur patiesu asaru karstuma līkni.
Mīļie! Esiet ticīgi Dievā.Enerģiju kultūra lai paliek zinātnei.Zinātne nekādīgi nespēj
un nekad nespēs formulēt asaru dabīgu uzkaršanu.Ir mazs noslēpums.-to dara ,ko mēs ieklausīdamies,
dzirdam un sajūtam.Sāpēs kļūstam jo sevišķi nopietni.Šis noslēpums dzīvo tumsā,bet staro milzīgu
gaismu tiem,kuri patiesi atdodas Dievam,nevis visādām kultūrām un filozofijām.
Tā ir sirds .Vai ne?

 Sfinksa, Girtam 20:56:01 10.12.2005 
Paldies par Tavu komentāru, tas man palīdzēja dziļāk izprast šo interviju!
Mīlestība tikai tad ir patiesa, ja nav šī naida! Piekrītu, bet kāpēc tas liekas tik neiespējami?
Tevī arī nav naida, jo tad jau nebūtu nonācis pie šis atklāsmes.:) Man nav naida ne pret ko, visi
ir pelnījuši mīlestību, un ko izstarosim, to arī saņemsim, kā Guga teica. :))))

 Girts Sfinksai, Aivaram,  20:23:54 10.12.2005 
Labvakar Sfinksa, labvakar Aivar!

Sveicieni virtuālajā telpā pirmstrešāsadventesvakarā! Uzgribējās kādu domu iesviest, bet nevis lai
oponētu. Varbūt viedokļu dažādībai.

Par to mīlestību - domāju, ka PK runāja par mīlestību, kurai nav pretmeta - naida. Par patiesu
beznosacījuma mīlestību! Un tā mīlēt patiešām var reti kurš. Tā Jēzus varēja. Noteikti, ka šodien
var vēl kāds. Bet lielākais daļai laikabiedru nav pat sapratnes, par ko ir runa, jo ar jēdzienu
'mīlestība' asociējās kaut kas cits.

Jautājums par emocijām ir gana dziļš, manuprāt. Domāju, ka saprotu, ko PK vēlējās pateikt, taču
grūti rast vārdus, lai to īsi uzklabinātu uz datora. Emocija ir kaut kas neapzināts (ja emocijas
apzin, rodas sajūtas!). Savukārt, jau labi pasen paudu, ka neapzināšanās faktiski ir primārais grēks
(augļu nobaudīšana no laba un ļauna atzīšanas koka!). To var tā sasaistīt un tā, manuprāt, PK bija
domājis.

Par Māti Terēzi nezinu, ko teikt. Uzdrošinos apgalvot, ka to darbu, ko padarīja viņa, patiešām var
padarīt tikai apsēsts vai patiesi mīlošs cilvēks. Nezinu, kas PK lika izvēlēties pirmo. Varbūt kaut
kur kaut ko saklausījies (līdzīgi kā ar Grabovoju), jo nezinu, vai viņš Māti Terēzi ir personīgi
saticis.

Lai jums jauks vakars!

 Sfinksa, Gugam 19:19:02 10.12.2005 
Paldies par stāstu! Sirsnīgi un patiesi!:)))

 Sfinksa,  19:13:49 10.12.2005 
'...Es neesmu saticis nevienu cilvēku, kurā mājotu mīlestība...'
Dīvaini, ka tā var būt?!!! Man žēl ša cilvēka, ja viņš saka patiesību. Ja cilvēks ir Dievišķās
enerģijas izpausme un Dievs ir Mīlestība, tad arī cilvēks ir daļiņa no visas absolūtās Mīlestības.
Mīlestība ir jebkurā no mums, kā pirmsākums, kā sākotnējā enerģija, kura radījusi mūsu dvēselei
materiālo ķermeni.
Emocijas ir dvēseles stāvoklis. Ja viss ir Dieva radīts, tātad Dievs tās ir paredzējis. Cik saprotu,
tikai robotiem nav emociju, tikai mākslīgais intelekts.
Ja māte Terēze bijusi apsēsta, tad jāsāk domāt, ka visi ar empātiju un mīlestību apveltītie cilvēki
ir apsēsti pozitīvajā nozīmē, jo karu un naidu vienam pret otru jau viņi nesludina gan.:) Aivars to
jauki komentēja.:) Redziet, es domāju, ka, ja Dievs cilvēkam ir devis tik lielu dāvanu- tik daudz
mīlestības, tad ar nodomu, ka tā ir jādāvā tālāk tiem, kuriem tās ir par maz. Vai tā ir apsēstība?
Nu nē, tikai dabiska cilvēcības pazīme. Tad jau mēs te visi forumā esam apsēsti, jo mīlestība nāk no
jums visiem.:))) To nevar nesajust!
Varbūt es to P.K. komentāra jēgu neizpratu līdz galam..... Nu tad lai viņš man piedod....

 Aivars, jautājums 16:01:46 10.12.2005 
Protams sātans ar saviem ieročiem un viņa pakļautības armiju.

 Aivars, Viedoklis 15:34:52 10.12.2005 
Kā jau sen šajā forumā pamatoju par P.Kļavas ,,apsēstību,, attiecībā pret Grabovoja
mācību,tad varu ,pārlasot šo interviju papaust šā foruma dalībniekiem,ka P.Kļava tā arī nav sapatis
par šo..augsto instalāciju,,.
Principā Kļava vēl arvien ir šīs te ,,augstās instalācijas ,,ietekmē.To var saprast
tā,ka kādreiz savā starpā kāvās divi sātaniski monstri- Hitlerts un Staļins.Arī te -Grabovojs
zaudēja,-Kļava palika.Es vairākkārt esmu atkārtojis ļoti būtisku lietu,ka ar Dieva vārdu aizliegts
manipulēt.Tas ir svēts.
P.Kļava turpina Grobovoja tradīcijas savā apziņas līmenī.Proti - nepareiza Dieva
formulēšana:,,Dievi neraud,,.
Par kādiem ,,dieviem viņš runā?Vajadzētu paskaidrot.Vai par tēliem,kas bija senajās impērijās ,vai
par tiem ,kurus te tirgo Alfas veikalā.
Ja viņš ar to bija domājis Tēvu,Dēlu un Svēto Garu,tad garām.Un pamatīgi garām.Mēs zinām ,ka
Jēzus raudāja ,būdams uz šīs grēcīgās zemes.
Tad vēl viena būtiska ,,nesapratne,,par lietu kārtībām :,,Mātes Terēzes darbība bija
apsēstība,nevis mīlestība,,.Man tas ir šoks.Tas ir pat apvainojums tiem ,kuri Dieva mīlestībā iet
palīdzēt nelaimē nonākušajiem.Tā nav apsēstība.Tā ir Dieva mīlestības pavēles izpildīšana - ..Tīra
un neapgānīta kalpošana ir šī:pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās,sevi no pasaules pasargāt
neapgānītus,,.(Jēkaba 1.-27.)
Varu tikai piebilst ,ka mīlestības augstākā kultūra ir tieši līdzjūtība.Apsēstie ar tādām lietām
nenodarbojas.Esmu tam liecinieks.Ceru ,ka arī jūs.
Tad vēl.P.Kļava pauž: Emocijas ir mērkaķa īpašiba...
Zinu no kuras filozofijas tas ceļas.Tas ir pārspīlēta budisma interpretācijas rezultāts.Budisma
meditācijas paņēmienu tehnoloģija piedāvā šo ,,pofigismu,,.Bet te nav nekāda sakara ar mūsu
ikdienu.Tieši otrādi.Ikdienā mums ir jābūt emocionāliem.Ja tādi nebūsim ,tad tiešām varēsim patiesu
mīlestības kalpu nosaukt par apsēstu.
Tāds nav Dieva vārds.P.Kļava tāpat kā Grabovojs veido,piedāvā nepatiesības.Es ļoti ceru,ka
tāpat kā viņam vajadzēja laiku,lai apjaustu Grabovoja mahinācijas,tāpat viņš arī apjautīs sava prāta
,,mahinācijas,,.Un no Gardas ,,gudrību krātuves,,turēsies pa gabalu.

 jautajums,  14:57:44 10.12.2005 
ko nozīmē - 'aiz viņa stāv ļoti augsta instalācija' ?

 Alcheimers, Salmo 01:39:47 10.12.2005 
Visiem ne; man kļuva. ;)

 Salmo, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 20:20:00 09.12.2005 
..tjip..visiem uzreiz kljuva labaak no vinja atvainosanos

 Alcheimers,  18:30:54 09.12.2005 
Paldies Pēterim Kļavam par spēju publiski atzīt savu kļūdīšanos (nav nemaz daudz tādu, kas to
var).
Paldies arī gugam par stāstiņu, manai sirdsbalsij patika. :)

Abet par nomiršanu un pēcnāves likteni... es kādreiz (neatkarīgi no literatūras) nospriedu tā -
katram notiks tieši tas, kam viņš patiesi tic. Ateisti 'iekritīs melnā vatē' un pazudīs, budisti
reinkarnēsies augstākā vai zemākā pasaulē atbilstoši savai karmai, kristieši nokļūs savā
paradīzē/ellē, u.t.t. Kā gugas pasakā - 'peec savas sirds staavoklja'... Un visiem liksies, ka tieši
viņiem bijusi taisnība! ;)))

 Arfa,  16:38:00 09.12.2005 
Saule, dariishu to pie pirmaas izdeviibas:-)))

 Arfa,  16:37:09 09.12.2005 
Marusja, mees sanjemam to, ko izstarojam. Ljoti labs veids, kaa uzzinaat, ko iisti izstarojam:)

 Marusja,  16:16:40 09.12.2005 
Man ļoti uzrunāja, likās kā dvēseles radinieks brālis Žozefs savā liecībā, kā viņš iepazina sevi un.
dzivibasstraumes.lv

 Marusja,  16:14:31 09.12.2005 
Neviens nepienaaks un nepateiks tos vaardus, kurus esi taa gaidiijis, peec kuriem esi briizziem
skumis savaa dziljaakajaa buutiibaa. Tik daudz cietsirzzu vai nepatiesu cilveeku apkaart, pat starp
tiem, kam tas buutu sveets pienaakums par Miilestiibu liecinaat. Tapeec zuud ticiiba Tam, jo mees
liekam ceriibu uz cilveekiem!

 meemais, ip=10.20.237.2; =217.198.224.13; 15:48:18 09.12.2005 
..ir labs..nav ko piebilst...tik jautajums paliek viens...cik es no makulaturas dabuusu par
Grabovoja gramatam...nu ja..=))

 saule/arfa,  14:57:45 09.12.2005 
to vinam pajautaa pati.:-)

 saule,  14:56:31 09.12.2005 
...jaa, dievi neraud , kaa cilveeki to dara, vini to 'izraud ' savaadaak... - varbuut ... pati
neesmu redzeejusi.

 Arfa, saule 14:54:30 09.12.2005 
Agraak Kljava teica, ka sievietees ir miilestiibas avots...vai taa ir savas izredzeetiibas sajuuta?

 Arfa,  14:52:53 09.12.2005 
Gunti, ir taads teiciens: ja Dievs grib kaadu sodiit, tad vinjsh atnjem tam homora izjuutu:-)))

 saule,  14:52:27 09.12.2005 
Emocijas ir dzīvnieciskums. Jo dievi neraud
kaads ir redzeejis dievu, lai pateiktu, ka vinsh neraud??? varbuut reanimatologs pats sevi uzskata
par dieva liidzinieku... varbuut pareizaak buutu teikt, ka emociju neesamiba ir dziivnieciska...

 Arfa,  14:51:05 09.12.2005 
Man patika shis staasts, Guga:-))) Mans jautajums bija par sho dalju:
'Luuk taada pasaka... Es jau nezinu, tas jau tikai taads Maktub pastaastinjsh. Bulgakovs
'Meistaraa
un Margaritaa' piesauc 'katram lai notiek peec vinja ticiibas...', nezinu, bet kas ir ticiiba?!'

 guga, Arfa 14:48:53 09.12.2005 
Arfa, mana sirdsbalss runaa ar mani, Taveejaa ar Tevi, ne otraadi:))). Man likaas interesants shis
staasts, un likaas, ka ir veerts ar to padaliities, saprotu, ka Tev ne visai patika. Vai Tava
sirdsbalss iebilst pret to?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:25:32 09.12.2005 
Paldies - ja kads ir tik aprobezhots - ka iet pats sevi izniicinaat - tad man ar shaadu cilveeku nav
pa celjam !!!

 Arfa,  14:16:15 09.12.2005 
Guga, jauki, bet ko saka tava sirdsbalss?

 Arfa,  14:12:29 09.12.2005 
Gunti, labaak ar draugiem kopaa uz elli. Vismaz jautraak:-)))

 Diabolos, Guntim Strautniekam 12:30:43 09.12.2005 
Pilnīgi piekrītu tevis teiktajam. Tikai lielākai daļai ļautiņu šī vienkāršā atziņa nav izprotama:(

 guga,  11:12:16 09.12.2005 
Ko satraucies, Gunti? Ja jau pats esi uz vieniigaa pareizaa celja, nav iemesla satraukumam.

Bet gudros rakstos staav rakstiits, ka cilveeks netiks tiesaats peec taa, kaadaam maaciibaam vinjsh
tur it kaa seko dziives laikaa, bet gan peec savas sirds staavoklja. Hindu raksti neskaitaamaas
vietaas apgalvo, ka cilveeka taalaako likteni reinkarnaaciju procesaa nosaka peedeejaa doma naaves
briidii, bet tibetieshu raksti saka, ka tikai speeja saglabaat tiiro apzinjas staavokli naaves
briidii (bet to savukaart nosaka tikai un vieniigi cilveeka ieksheejaa tiiriiba) vai speeja ar
speeciigu koncentraaciju izshaut sevi uz augshu uz kaadu no tiirajaam pasauleem, ko uztur augstaakie
gariigie skolotaaji - buddhas un bodhisatvas var nodroshinaat pestiishanu, bet, ja cilveeks to
nespeej, tad karmiskajaa reinkarnaaciju procesaa viss atkariigs no iesaknjojushamies emocionaalajiem
un domaashanas ieradumiem - teiksim naida domaam starpstaavoklii varot buut ljoti postoshas sekas
utt.

Ir ljoti labs staastinjsh (ir redzeets gan atkal dazhaadu ticiibu versijaas) par to, kaa blakus
maajaas kaadaa pilseetaa dziivoja prostituuta un sveetais. Sveetais ceelaas katru dienu pirms
saulleekta, pavadiija vairaakas stundas godticiigaa riita meditaacijaa un vakaraa atkal seedaas
mediteet un pavadiija vairaakas stundas godticiigaa vakara meditaacijaa liidz veelai nakts stundai.
Un taa bija sagadiijies, ka kad sveetais gaaja guleet vinjsh ikreiz vareeja redzeet kaa prostituuta
gaaja uz darbu pa savas istabas logu un prostituuta vareeja pa logu redzeet taisoties uz darbu kaa
sveetais beidz vakara meditaaciju. Un no riita preteeji - prostituuta atgriezhoties no darba un ejot
guleet vareeja redzeet, kaa sveetais saak riita meditaaciju un svetais uzsaakot riita meditaaciju
vareeja redzeet kaa prostituuta atgriezhas no darba.
Nu un taa vienam otru verojot prostituuta katru reizi nodomaaja - jaa ir gan tas mans kaiminjsh
sveets cilveeks, cik nozheelojami, ka es esmu tik pagrimusi; un sveetais katru reizi nodomaaja, cik
nozheelojama taa pagrimusii prostiituuta un slava Dievam, ka vinjsh ir man devis tik gudru praatu
taa nedariit.
Un taa nu gadiijaas, ka abi shie - gan sveetais, gan prostituuta nomira arii reizee. Un prostituuta
redz gaismas engjeli (dievu Vishnu indieshu versijaa), kas nolaizhas pie taas - un vinja saka, 'Juus
droshi vien esat sajaucis, cieniijamais, juus peec taa tur sveetaa blakus dziivoklii', bet engjelis
saka, 'nee, nee miiljaa, Tu savu dziivi esi vadiijusi pazemiibaa un alkaas peec augstaakaa, mees te
neko nejaucam...', bet pie sveetaa naak kaada nemaz ne tik gaisha buutne kaa vinjsh buutu gaidiijis,
un vinjsh arii saka taapat - 'juus droshi vien esat sajaucis, juus pie taas tur prostituutas, kas
blakus dziivoklii', un atbilde skan - 'nee, nee, mees te neko nemeedzam jaukt, Tu visu savu dziivi
esi vadiijis iedomiibaa un sevis lieliishanaa, un taadas dziives auglji vispirms jaaizpeerk'...

Luuk taada pasaka... Es jau nezinu, tas jau tikai taads Maktub pastaastinjsh. Bulgakovs 'Meistaraa
un Margaritaa' piesauc 'katram lai notiek peec vinja ticiibas...', nezinu, bet kas ir ticiiba?!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:41:37 09.12.2005 
Pat taa saucamaa 'sabiedriibas kreejuma' paarstavji iekriit uz 'viltus guru' un demoniskaam
maaciibaam un religijaamm...Par nozheelu ari citus ievelkot liidzi...Viens Tumsas speeku kalps
savaac vienu dalju greciniekus - otrs demons savaac otru dalju- un visi draudziigaa pulcinjaa dodas
uz elli...