Enerģētiskā sistēma

Izpratne par enerģētiskajiem kanāliem, kas ir ķīniešu tradicionālās medicīnas pamatjēdziens, iesniedzas tālā Ķīnas senatnē. Saskaņā ar to cilvēka ķermenī darbojas trīs sistēmas: asins­rite, ūdens pārvade un enerģētiskā sistēma. Kanālu enerģētiskā sistēma savieno ķermeņa virspusi ar iekšējiem orgāniem. Katrā no šiem kanāliem eksistē ievērojams bioloģiski aktīvo punktu (BAP) daudzums. Bioloģiski aktīvie punkti ir šo kanālu ieejas (izejas), un caur tiem notiek cilvēka ci un apkārtējās vides, Kosmosa ci apmai­ņa un mijiedarbība. Cilvēkam ir pieci galvenie punkti, kas nodroši­na viņa saikni ar apkārtējo vidi: Laogun (uz plaukstām), Juncjuan (uz pēdām) un Bajhuej (galvvidū). Tie ir lielāki nekā pārējie, un tieši šie punkti pirmās pakāpes laikā tiek visaktīvāk izmantoti ci enerģijas uzņemšanai un izstarošanai.

Izpratne par enerģētiskajiem kanāliem, kas ir ķīniešu tradicionālās medicīnas pamatjēdziens, iesniedzas tālā Ķīnas senatnē. Saskaņā ar to cilvēka ķermenī darbojas trīs sistēmas: asins­rite, ūdens pārvade un enerģētiskā sistēma. Kanālu enerģētiskā sistēma savieno ķermeņa virspusi ar iekšējiem orgāniem. Katrā no šiem kanāliem eksistē ievērojams bioloģiski aktīvo punktu (BAP) daudzums. Bioloģiski aktīvie punkti ir šo kanālu ieejas (izejas), un caur tiem notiek cilvēka ci un apkārtējās vides, Kosmosa ci apmai­ņa un mijiedarbība. Cilvēkam ir pieci galvenie punkti, kas nodroši­na viņa saikni ar apkārtējo vidi: Laogun (uz plaukstām), Juncjuan (uz pēdām) un Bajhuej (galvvidū). Tie ir lielāki nekā pārējie, un tieši šie punkti pirmās pakāpes laikā tiek visaktīvāk izmantoti ci enerģijas uzņemšanai un izstarošanai.


Ar parasto redzi šo kanālu sistēmu nav iespējams saskatīt, to nav iespējams atklāt, arī preparējot cilvēka vai dzīvnieka ķermeni. Neskatoties uz labajiem rezultātiem dažādu slimību ārstēšanā ar adatu refleksoterapijas metodēm, kas lika šo virzienu pētīt arvien rūpīgāk, tieši iepriekš minētā iemesla dēļ Rietumos šīs kanālu sistēmas eksistenci ilgu laiku apšaubīja. Rezultātā tika izstrādātas metodes, kas ļāva precīzi noteikt kanālu un bioloģiski aktīvo punk­tu izvietojumu.


Daudzās valstīs ārkārtīgi populāra ir metode, ar kuras palīdzī­bu tiek mērīta elektropretestība starp punktiem. Ja divi punkti atrodas uz viena kanāla, tad pretestība to starpā ir mazāka nekā starp dažādu kanālu punktiem. Zinātnieku grupa Ķīnā atklāja, ka uz atšķirīgiem kanāliem izvietotu punktu skaņas signāli ir atšķirī­gi, līdz ar to pēc konkrētā punkta skaņas signāla ir iespējams noteikt tā piederību kādam no kanāliem. Pēc elektropretestības palielināšanās vai skaņas tembra izmaiņām ir iespējams noteikt, kurš no punktiem aizvērts un kurā kanāla daļā traucēta enerģijas vadītspēja.


Mūsdienu pētījumi uzrādījuši kanālu sistēmu, kas Ķīnā tika atklāta jau sen, vieni vēstures avoti liecina, ka tas noticis pirms apmēram 2000 gadiem, kādos citos – pirms vairāk nekā 5000 gadiem. Rodas pilnīgi loģisks jautājums: kā gan tajos laikos bija iespējams atklāt šo ar aci neredzamo sistēmu? Tikai mūsu gad­simtā parādījās šādu pētījumu veikšanai atbilstoša tehnika. Patiesībā atbilde ir pavisam vienkārša – mēs paši esam šāds instru­ments. Mūsu organisms ir visprecīzākais, vismūsdienīgākais instruments. Pareizi ar to rīkojoties un to trenējot, izzūd gandrīz visas ķermeņa iespēju robežas.


Izšķir 12 galvenos kanālus – žeņ un 8 brīnumu kanālus -maj. Divpadsmit galvenie kanāli ir saistīti ar divpadsmit galvenajiem orgāniem, kuri saskaņā ar ķīniešu tradicionā­lo medicīnu drīzāk ir nevis anatomiski atsevišķi orgāni, bet gan veido atsevišķas funkcionālas sistēmas. Kanāliem ir zari -kolaterāles, kas veido tīklu un savieno visas ķermeņa daļas vienotā sistēmā. Galvenos kanālus parasti salīdzina ar upēm, bet brīnumu kanālus – ar ezeriem. Tie ir saistīti ar galvenajiem kanāliem, tomēr saglabā paši savus maršrutus. Brīnumu kanālu pamatfunkcija ir galveno kanālu regulēšana un ci sadalīšana to starpā. Ja galvena­jos kanālos veidojas ci pārpalikums, tas tiek novadīts uz brīnumu kanāliem, savukārt, ja rodas ci nepietiekamība, tā tiek ievadīta gal­venajos kanālos no brīnumu kanālu rezervēm. Svarīgākie no galve­najiem kanāliem ir priekšas vidējais kanāls Žeņmaj (darbības jeb apaugļošanas kanāls) un aizmugures vidējais kanāls Dumaj (vadības kanāls). Žeņmaj pārvalda galvenos iņ kanālus, bet Dumaj -jan kanālus.


Ja ci brīvi pārvietojas par cilvēka kanālu sistēmu, cilvēks ir vesels un visas viņa sistēmas funkcionē normāli. Ja kādā no kanālu posmiem veidojas sastrēgums, kanāla bloķēšanās un rodas šķēršļi brīvai ci cirkulācijai, cilvēks saslimst. Šai saslimšanai var būt lokāls raksturs, taču reizēm tā var radīt funkcionālus traucējumus arī citos tuvējos orgānos vai ķermeņa zonās, kas saistītas ar attiecī­go kanālu.


Tādēļ saskaņā ar ķīniešu medicīnas priekšstatiem kanālu noslēgšanās (bloķēšanās) vietās vienmēr rodas slimības vai, rau­goties no otras puses, funkcionālo traucējumu un slimības skartajās ķermeņa daļās vienmēr ir vērojama pilnīga vai daļēja kanālu noslēgšanas un enerģijas cirkulācijas traucējumi.


Organisma enerģētiskajā sistēmā ietilpst arī daņtjaņ lauki. Jēdziens daņtjaņ tradicionāli ir saistīts ar cigun sistēmām. Pats termins ir cēlies no daoiskās sistēmas. Daņ ir koncentrēta, sabiezi­nāta, ārkārtīgi spēcīga enerģija. Tjaņ ir lauks, zona, rajons. Tādēļ terminu daņtjaņ bieži tulko kā “enerģētisko rezervuāru” jeb “katlu”. Ci enerģijai ir iespējami divi stāvokļi: koncentrētais (šajā stāvoklī tā līdzinās vielai, ko iespējams saskatīt un sataustīt) un retinātais (tā līdzinās gāzei). Sasniedzot zināmu trenētības pa­kāpi, mēs varam kontrolēt ci stāvokli. Praktizēšanas sākuma stadijā ir jāpievēršas zonai, kurā enerģiju sajust ir visvieglāk. Būtībā daņtjaņ apzīmē vietu, kurā ir iespējams uzkrāt, pārveidot un kvalitatīvi uzlabot no apkārtējās vides saņemto ci enerģiju.


Džun Juaņ cigun sistēmā izšķir trīs rezervuārus jeb “katlus”. Tomēr, par trijiem daņtjaņ mēs runājam tikai praktizēšanas sākuma stadijās, jo tieši tās ir zonas, kurās visvieglāk koncentrēt un sajust enerģiju. Turklāt šajās zonās eksistē atšķirīgas enerģijas struk­tūras (līmeņi). Turpinot praktizēt, tiek sasniegts stāvoklis, kad ir iespējams sakopot enerģiju jebkurā ķermeņa daļā, jebkurā no BAP. Pietiekami intensīvi koncentrējot enerģiju vienā punktā, var apgalvot, ka šajā punktā atrodas attiecīgais daņtjaņ. Tādēļ tiek uzskatīts, ka intensīvas cigun praktizēšanas rezultātā daņtjaņ var atrasties jebkurā ķermeņa punktā. Apakšējā daņtjaņ praktizēšana tiek izmantota veselības uzlabošanai, fiziskā ķermeņa sakārtošanai, dzīves laikā patērētās enerģijas atjaunošanai, glabāšanai un kvalitātes uzlabošanai.


Darbs ar vidējo daņtjaņ palielina cilvēka spēku. Šeit tiek stāstīts nevis par vispārpieņemto fiziskā spēka jēdzienu, bet gan par spēju uzņemties saistības, par ticību savām spējām atrisināt visdažādākās situācijas, ar kādām varētu nākties saskarties. Bieži vien nākas sastapties ar cilvēkiem, kuri atsakās no kāda darba vai uzdevuma, to pat vēl nesākuši, tikai savas nedrošības dēļ, baido­ties, ka nespēs to novest līdz galam. Viņus uztrauc konkrētā darba apjoms vai kādas citas grūtības, kas varētu rasties izpildes procesa gaitā. Šiem cilvēkiem nav ne jausmas par sarežģījumiem, kas varē­tu šajā ceļā rasties, tomēr viņi jau iepriekš baidās, ka varētu netikt galā. Vidējā daņtjaņ praktizēšana ļauj iegūt ticību saviem spēkiem. Augšējā daņtjaņ praktizēšana attīsta mūsu spējas, intelektu un garu, paplašina uztveres kanālus, rada psiholoģisko noturību, jo īpaši stresa situācijās.


Jāpiezīmē, ka nodarbošanās ar jebkura veida cigun ļauj uzkrāt un palielināt ci enerģiju, tomēr ne visas metodikas ļauj paaugstināt cilvēka attīstības vispārējo līmeni. Tas saistīts ar faktu, ka atseviš­ķas metodikas tiek izmantotas, piemēram, tikai veselības uzla­bošanai vai cīņas mākslu apgūšanai, un līdz ar to ir tikai kādas sistēmas daļa, nevis atsevišķa sistēma.


Katram ir jāuzstāda pašam savi mērķi un uzdevumi. Ja cilvēka mērķis ir, piemēram, veselības uzlabošana, tad pietiek ar jebkuras cigun skolas atsevišķu metožu apgūšanu. Augstāku mērķu īstenošana prasa atbilstošas metodes, kas ap­gūstot bāzes elementus, ļauj nonākt līdz pasaules kopainas nedalāmības un savas vietas tajā izpratnei.


Sjui Mintans


08.01.2008

Komentāri:

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru  22:06:05 10.01.2008
85.115.122.27

Ir kāda praktiskā pieredze un rezultāti no Latvijas 'cigun'praktizētājiem ?

 Kaiva,   19:25:42 09.01.2008
10.16.0.11

Labs raksts.

 Valters,   17:37:26 09.01.2008
87.110.78.24

Tulkojums nav visai labs. Atsevišķu punktu nosaukumi, kuri ci-gun literatūrā parasti rakstās atsevišķi, šeit sarakstīti vienā vārdā. Arī 'brīnumu' kanālu vietā labāk būtu teikt 'brīnišķīgie', - krieviski tos tulko kā 'čuģesnije'.