Krišnamurti domas


  1. When one loses the deep intimate relationship with nature, then temples, mosques and churches become important.

Brīdī, kad cilvēks pazaudē savas intīmi dziļās attiecības ar dabu, tempļi, mošejas un baznīcas iegūst savu svarīgumu.


  1. When one loses the deep intimate relationship with nature, then temples, mosques and churches become important.

Brīdī, kad cilvēks pazaudē savas intīmi dziļās attiecības ar dabu, tempļi, mošejas un baznīcas iegūst savu svarīgumu.


   1. You may remember the story of how the devil and a friend of his were walking down the street, when they saw ahead of them a man stoop down and pick up something from the ground, look at it, and put it away in his pocket. The friend said to the devil, “What did that man pick up?” “He picked up a piece of the truth,” said the devil. “That is a very bad business for you, then,” said his friend. “Oh, not at all,” the devil replied, “I am going to help him organize it.”

Jūs droši vien atcerieties gadījumu, kad sātans ar savu draugu gāja pa ielu un ieraudzīja cilvēku, kurs apstājās, pieliecās, kaut ko pacēla no zemes, paskatījās uz to un ielika sava kabatā. Draugs jautāja sātanam: “Ko šis cilvēks pacēla?” Sātans atbildēja: “Viņš pacēla gabaliņu patiesības.” “Tad jau tas nav labi priekš tevis,” draugs sacīja. “Nē, tā nav,” sātans atbildēja, “es tūdaļ došos cilvēkam palīgā tajā ievest kārtību.”    1. The flowering of love is meditation.

Mīlestības ziedēšana ir meditācija.


.  1. The constant assertion of belief is an indication of fear.

Pastāvīga ticības aizstāvēšana ir baiļu indikācija  1. Religion is the frozen thought of man out of which they build temples.

Reliģija ir cilvēku sasalusi doma, no kuras tie būvē tempļus.  1. We all want to be famous people, and the moment we want to be something we are no longer free.

Mēs visi velamies būt slaveni, un brīdī, kad mēs vēlamies kļūt par kaut ko, mēs vairs neesam brīvi.  1. A man who is not afraid is not aggressive, a man who has no sense of fear of any kind is really a free, a peaceful man.

Cilvēks, kas nebaidās, nav agresīvs. Cilvēks, kurā nav baiļu, ir patiesi brīvs un miera pilns cilvēks.  1. The ending of sorrow is the beginning of wisdom. Knowledge is always within the shadow of ignorance. Meditation is freedom from thought and a movement in the ecstasy of truth. Meditation is explosion of intelligence.

Beidzoties bēdām, sākas gudrība. Zināšanas vienmēr atrodas neziņas ēnā. Meditācija ir atbrīve no domām un ceļš uz patiesības ekstāzi. Meditācija ir inteliģences eksplozija.  1. Your belief in God is merely an escape from your monotonous, stupid and cruel life.

Tava ticība Dievam galvenokārt ir bēgšana no savas monotonās, muļķīgās un gļēvās dzīves.


 


/Ģirts/


 


11.01.2011

Komentāri: