Meistara – skolotāja izvēle, iniciācija, praktiskais darbs ar Reiki.

 “Mācīties – tas ir atklāt to, ko mēs jau zinām. Darbība parāda, ka mēs jau to zinām. Mācīt – tas ir ļaut citiem saprast, ka viņi to zin tāpat kā mēs.” A. Krouli
“Lai katrs vispirms pats kļūst tāds, kādiem viņš māca būt citiem.” E.Blavatska
“Par meistaru cilvēks kļūst tad, kad viņš iemācās darīt savu darbu ar mīlestību…” V. Žavoronoks


http://www.reiki.lv/

  “Mācīties – tas ir atklāt to, ko mēs jau zinām. Darbība parāda, ka mēs jau to zinām. Mācīt – tas ir ļaut citiem saprast, ka viņi to zin tāpat kā mēs.” A. Krouli
“Lai katrs vispirms pats kļūst tāds, kādiem viņš māca būt citiem.” E.Blavatska
“Par meistaru cilvēks kļūst tad, kad viņš iemācās darīt savu darbu ar mīlestību…” V. Žavoronoks


Savas dzīves laikā mēs sastopamies ar daudz un dažādiem skolotājiem. Dažus no viņiem izvēlamies vairāk vai mazāk apzināti, lai viņi palīdzētu mums mūsu ceļā. Daži ir mums blakus neilgu brīdi, savukārt daži paliek ar mums daudzus gadus. Cik mums var dot skolotājs, atkarīgs no viņa kompetences, uzticības savai lietai, mūsu intereses un laika, cik ilgi mēs esam gatavi būt skolnieka lomā.


Lai sāktu strādāt ar Reiki, cilvēkam vispirmām kārtām nepieciešama iniciācija un apmācība, kā apieties ar šo universālo dzīves enerģiju. Reiki skolotājam nav obligāti jābūt  garīgajam skolotājam. Reiki meistaram ir pietiekami, ja viņš pārvalda savu amatu, t.i., spēj dot iniciāciju, kas srādā, un iemācīt skolniekam dziedniecības pamattehnikas. Tādējādi Reiki ceļa sākums patiesībā ir ļoti vienkāršs. Taču Reiki meistars var kļūt arī par garīgo skolotāju, ja  viņš turpina strādāt pats pie savas garīgās attīstības un rūpējas arī par skolnieka garīgo izaugsmi


Kāpēc vajadzīgs garīgais skolotājs?


Acs nevar redzēt pati sevi – tādam nolūkam ir vajadzīgs spogulis. Cilvēks var saprast un patiesi pieņemt to, kas viņš ir, tikai cita, tīra, mīloša un patiesa cilvēka spogulī. Priekš tam citam cilvēkam nebūt nav jābūt nepārtraukti tīram, mīlošam un patiesam. Vai tas maz kādam iespējams? Pietiekoši ir, ja viņš ir šajā kvalitātē tikšanās brīžu laikā, kuras ir svarīgas skolnieka garīgajai izaugsmei.


Kā atrast garīgo skolotāju?


“Negaidīsim no garīgi orientētiem cilvēkiem galējas patiesības vai mūžīgo problēmu risinājumus. Viņi meklē sirsnīgas, cilvēciskas patiesības, informāciju un zināšanas, ar kurām var dalīties ar citiem un kuras pastāvīgi var pilnveidot. Garīgi orientēti skolotāji nesasniedz mērķi, bet iet pa dzīves jēgas meklējumu un mīlestības ceļu ilgāk un uzmanīgāk, nekā viņu skolnieki.


Garīgie skolotāji pievērš uzmanību nevis ar zemām cenām un moderniem novirzieniem, bet ar to, kas viņi paši ir un ar to vēstījumu, kuru viņi nes. Pat no vislabākajiem skolotājiem ir maz labuma, ja viņi nav atvērti saviem skolniekiem. Attiecību  skolotājs/skolnieks ilgums ir atkarīgs no tā, cik skolnieks ir gatavs virzīties uz priekšu.
Garīgos skolotājus ne vienmēr saprot, bet  viņi dalās ar savu sapratni. Nopietns skolnieks izjūt nopietnas šaubas attiecībā par ceļu un skolotāju.


Garīgo skolotāju pamatuzdevums – nevis dot atbildes, bet gan uzdot jautājumus.Garīgie skolotāji neizmanto skolniekus ekonomiskā vai seksuālā plānā, kā arī nepadara tos atkarīgus no sevis.”   Walter Lubeck


Vēlreiz par Reiki meistaru.


Reiki skolotājs ir vispirmām kārtām sava amata meistars. Filisa Furumoto definē Reiki meistaru kā “initiator, teacher and mentor”. Meistaru, kura garīgā līnija sākas no Mikao Usui, un kurš savā darbā pieturas pie Usui aizsāktajām metodikām, formām un tradīcijām, pieņemts saukt par tradicionālo Reiki meistaru. Pēc būtības meistarā it kā savienojas Reiki divi aspekti – Dievišķā Spēka un Universālās Dzīvības Enerģijas aspekts no vienas puses un dziedniecības prakse kā instruments, kas ļauj šo enerģiju pielietot praktiski, no otras puses.


Meistars ir ne tikai speciālists, kurš brīnišķīgi pārvalda roku pozīcijas un dažādas dziedināšanas tehnikas, plaši un skaisti izklāsta Reiki principus, pārvalda simbolus, un ir dziļi izpratis Reiki mācību. Reiki zināšanas nav intelektuālas pēc būtības, tās tiešā veidā tiek nodotas no Sirds uz Sirdi. Tāpēc Reiki meistars vispirmām kārtām ir cilvēks ar atvērtu Sirdi. Viņš vada skolniekus pats ar savu dzīves veidu, darba stilu un rakstura izpausmēm. Viena no meistara pamatīpašībām – atbildības uzņemšanās par sevi un saviem skolniekiem. Tā lielā mērā nosaka viņa darba rezultātus. Meistaru raksturo arī tas, ka viņš turpina praktizēt Reiki dziedniecību gan ar citiem cilvēkiem, gan vispirmām kārtām pats ar sevi. Īstu meistaru var atpazīt pēc viņa nepārtrauktā un pastāvīgā darba pašam ar sevi. Tieši tas dod viņam iespēju vadīt arī skolniekus. Reiki meistars, lai cik viņš arī nebūtu izcils, tomēr ir tikai cilvēks ar saviem trūkumiem un dažādām rakstura īpašībām, taču neiztrūkstoši viņā būs mīlestība, līdzjūtība, atklātība, sirsnība, pacietība, miers, sapratne, iejūtīga sadarbība, pieņemšana, pienākums, spēja uzupurēties, mērķtiecīgums. Un tas viss balstīts uz prieku! Meistars ir cilvēks, kas iet pa Ceļu, cilvēks, kas spēj piecelties pēc kritiena, izdarīt secinājumus no situācijas un iet tālāk un celties augstāk. Un, jo augstāka ir viņa meistarības pakāpe, jo ātrāk viņš pārvar savu neveiksmju periodu. Savas kļūdas un neveiksmes viņš izmanto, lai paceltos uz augšu.


Tātad – “savs” skolotājs būs ne vienmēr tas, kurš skolniekam būs vispatīkamakais, bet gan tas, kurš pamudinās skolnieku iet savu Ceļu, neļaus novirzīties, novērsties vai atkāpties.


Kā saglabāt saikni skolnieks/skolotājs?


Saikne ar mūs iniciējušo meistaru ir būtiska mūsu attīstībai un veiksmīgam turpmākajam ceļam. Tā ir būtiska gan skolniekam, gan arī pašam skolotājam, pat ja viņam jau ir liels darba stāžs. Priekš viņiem abiem šī saikne ir garants skolnieka turpmākai virzībai, kas sargā no kritieniem un lamatām, strupceļiem un viltīgiem sānceliņiem, palīdz pārvarēt dažādas krīzes situācijas dzīvē. Šo saikni vēlams balstīt  ne tik daudz uz draudzību, pielūgsmi vai iemīlēšanos, bet gan uz dziļu garīgu savstarpēju sapratni un vienotību. Kāda ir skolnieka saikne ar viņu iniciējušo meistaru, tāda ir arī viņa saikne ar Reiki.
Nav ieteicams pārāk ātri pārraut šo saikni.no skolnieka puses. Reizēm ir vajadzīga šī vadošā un atbalstošā roka mūsu garīgās izaugsmes procesā un mēs paši to nemaz nespējam novērtēt. Taču gadās arī skolotāji, kas kā dzeguzes pamet savus skolniekus likteņa varā, novada iniciāciju un viss, pat neinteresējas par viņu turpmākajām gaitām. Jāapzinās arī tas, ka skolotājs nevar noiet ceļu skolnieka vietā vai izdziedināties slimnieka vietā. Katram ar sevi jāstrādā pašam, gan praktiski, gan cenšoties izprast situāciju un uzdodot jautājumus. Ja nav jautājumu, tad arī nenotiek attīstība. Jautājums jau sevī daļēji satur atbildi. Skonieku patiesībā neviens nemāca. Ists skolnieks mācās pats. Meistars tikai ierāda Ceļu. Meistars necentīsies izaudzināt sekotāju, fanātiķi, dogmātiķi, vai aklu ārējās formas kopētāju, bet gan Skolnieku. Īsts Skolnieks ir tas, kurš iet tālāk par savu Skolotāju,  kuram Mācība ir dzīvs un augošs organisms, kurš pastāvīgos meklējumos papildina un padziļina savu pralsi, saglabājot tās nemainīgo būtību.


Pati efektīgākā Garīgās Attīstības Skola patiesībā ir pati Dzīve. Viņa ir arī pati efektīgākā Skolotāja. Pirmais un vienīgais apmācības veids šajā skolā ir – paklausīgums, jeb ieklausīšanās. Ieklausīšanās kā māka sadzirdēt to. ko saka priekšā Dzīve.


Mīlēsim Dzīvi!


Iniciācija.

 Iniciācija ir viens no svarīgākajiem Reiki elementiem. Tas ir skolnieka iesvētīšanas process, kas atjauno viņā saikni ar visas Visuma dzīvības Pirmavotu un ievada viņu dziedniecībā. Tā ir universāla, kosmiska ceremonija, kas pieejama visu ticību un pārliecību cilvēkiem. Pēc būtības iniciācija ir Dievišķās Mīlestības un Svētības plūsma, kas tiek dota cilvēkam, kad tas ir sasniedzis tādu apziņas pakāpi, kad ir gatavs tai atvērties. Iniciācija atjauno un aktivizē Dievišķo Sākotni, kas radīšanas brīdī ir ielikta katrā cilvēkā pēc Radītāja ieceres un cilvēka apziņā atjaunojas saikne ar viņa Augstāko Es un visas dzīvības Pirmavotu – Radītāju.

Tas ir svēts rituāls, īsts brīnums, kas nav izprotams, bet ir izjūtams, izbaudāms. Šeit realizējas Reiki kā dzīvās mācības princips – lai sāktu strādāt ar Reiki, ir jābūt šai dzīvajai saiknei ar skolotāju. Iniciācijas laikā skolotājs aktivizē skolnieka aurā un visos viņa kermeņos, sākot ar vissmalkāko un beidzot ar fizisko, Reiki enerģijas plūsmu 

Ir jūtams un pilnīgi iepējams, ka Reiki iniciācijas laikā augsti attīstītas un mūsu fiziskajām acīm skaidri neredzamas gaismas būtnes strādā  caur Reiki skolotāju un vada šo iniciācijas procesu atbilstoši Dieva prātam un svētībai. Līdzīgu gaismas būtņu darbības un palīdzības aprakstu varam lasīt Barbaras Brennan grāmatā “Hands of light”. Reti kuram tas ir dots, taču, ja cilvēkā ir attīstītas gaišredzības spējas, var saskatīt gan skaistus auru starojumus iniciācijas brīdi, gan dažādu gaišu būtņu siluetus telpā.

Cilvēki pēc iniciācijas, stāstot par saviem pārdzīvojumiem un redzējumiem šajā brīdī, reizēm apraksta skaistas būtnes, skaistas vietas paralēlajās pasaulēs un skaistus dabas skatus, kurus tie gara acīm redzējuši, fiziski sēžot  istabā uz krēsla. Iniciācija ir pasakains, brīnumains pārdzīvojums, kura laikā cilvēkā ieplūst milzīgs daudzums dziedinošas, attīrošas Reiki enerģijas. Tamdēļ tas vienlaicīgi ir arī ļoti efektīgs dziedniecisks seanss. Ir pilnīgi iespējams arī, ka cilvēks neko nav jutis, neko nav redzējis iniciācijas brīdī. Tas nav galvenais šinī momentā. Katram cilvēkam viņa subjektīvās izjūtas ir savādākas un tādas, kādas ir tieši viņam un nevienam  citam. Katram cilvēkasm viss notiek tā, kā tieši viņam ir vajadzīgs pašreizējā momentā. Pēc iniciācijas ir pārejas peirods, kas ilgst aptuveni 21 dienu, kad arī fiziskais ķermenis, kurš ir visblīvākais in visinertākais, pamazām attīrās un sakārtojas un pielāgojas smalkajai, spēcīgajai Reiki enerģijas plūsmai.

Pēc Reiki meistaru tradīcijas iniciācijas process tiek turēts noslēpumā un tiek nodots tikai tam skolniekam, kurš apgūst meistara skolotāja pakāpi.

Iniciācijas brīdī realizējas vēl viena būtiska Reiki tradīcija –  turpinās garīgā Skolotāju līnija, pa kuru Reiki mācība tiek nodota no skolotāja skolniekam un kas ir nozīmīgs šīs mācības patiesuma un kvalitātes garants. Katram Reiki skolotājam un skolniekam ir sava garīgā līnija, skolotāju dzīvā ķēdīte, pa kuru no Mikao Usui līdz viņam nonākusi šī dzīvā mācība.


 


 Praktiskais darbs ar Reiki.


 Pēc iniciācijas sākas Reiki praktiķa darbs attiecīgajā pakāpē, kuras iniciāciju viņš ir saņēmis. Pirmajā pakāpē cilvēks uzzina, kādas ir roku pozīcijas, secība, kā praktiski  izpildīt dziedniecisko seansu, kā strādāt ar sevi, kur un kā vēl var pielietot Reiki ikdienas dzīvē. Pamazām, ikdienas darbā ar Reiki cilvēkam nostiprinās ticība, izveidojas pirmās praktiskās iemaņas, veidojas pieredze. Jo vairāk cilvēks strādā ar sevi, jo stabilāk, pārliecinātāk viņš jūtas un dziļāka ir viņa izaugsme Tā ir arī ieiešana pasaulē pavisam jaunā kvalitātē. Esot pastāvīgā saiknē ar Visuma enerģiju, praktiķis harmonizē savu paša enerģiju, dziedina savu ķermeni un saprātu. Tiek ielikts pamats stabilai veselībai, laimīgam un pilnvērtīgam mūžam. Izmantojot iegūtās zināšanas par cilvēka enerģētisko uzbūvi un dziedniecības pamattehnikām, ir iespēja palīdzēt ne tikai sev, bet arī  citiem cilvēkiem un visam dzīvajam uz Zemes.


 


reiki.lv17.06.2005

Komentāri:

 Anonimais 19:51:04 07.01.2011
78.84.80.139

Centisos palikt anonims, bet par reiki diemzel nevaru teikt neko labu. Reiki sludina labestibu, gaismu, patiesus brinumus. bet diemzel es tam nevaru piekrist.

Padomasim kapec par reiki iniciaciju prasa naudu? zinu atbilde bus ka to ieviesa pats reiki iesacejs, jo tada veida gribeja panakt lai skoleni nepamet sho vinja macibu, bet neskiet divaini, ka diez ko labi cilveki taja visa neiesaistas? tikai tie kas var to atlauties. Tas gluzi nav godigi, jo tiem kam ir nauda, tas var atlauties, bet ja nu tam kam nav tad ne. be ja nu tam kam nav naudas dvesele ir daudz tiraka un gaisaka neka tam kam ir, un vins var but nav naudas kars ka tiem kam ta ir. Briziem skiet reiki ir ka slepta piramida, uz kuru tikai pelna naudu, nevis palidz cilvekiem, ta isti paskatoties plasi pazistamo skolotaju macibas, nauda tiek uzstadita ka v iena no reiki sastavdalam. Tad kur ir logika? Ja ta maca mums nepiekerties materialam vertibam, bet patiesiba dara to preteji? kas zin varbut tad kad reiki izdomaja ieviest samaksu par iniciacijam, vins izdomaja tadu ka sava veida pieturesanas metodi: tu maksa, tatad macisies pie manim, jo naudu tu samaksaji, un besa tu negribesi palikt. iespejams ka tie skolnieki vienkarsi kas neturpinaja macities pie vinja atklaja reiki daudz nepilnibu, un savtiguma, tapec izvelejas aiziet, vai ari atklaja reiki sleptas puses.

 Evija ,  10:46:50 15.07.2006 
Notiks Reiki kursi Rigas 5.medicinas koledza . Reiki skolotaja Berit Susrud brauc uz Lv no Norvegijas ,tapec butu pratigi pieteikties jau ieprieks lidz 1.septembrim pie Inetas Deksnes pa telefonu +479003317 vai ideksne@yahoo.no .Kursu maksa ir tikai 30 ls.Sikako informaciju var iegut pie Inetas Deksnes.

 Evija ,  20:28:30 02.06.2006 
man ir paties prieks ,ka ir tads Reiki ,kur var iemacities panemt energiju sev un to dot citiem ,pat augiem un dzivniekiem .

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 12:35:21 23.06.2005 
Chau.
Kajkits balts kakjits balts Melns ar rozaa kjepinjaam Mana milja meitene speeleejas ar taam :)Guntis Ligo Ligo !

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:08:27 18.06.2005 
Visiem arsteties gribetajiem: Sahadza-Joga jus izarstes bez maksas un bez sekaam naakotnee.
http://chelny.sahajayoga.ru/libr00b.htm

 guga, ja vajag manu viedokli:))) 12:15:06 17.06.2005 
Mans viedoklis - katraa zinjaa sheit mineetie teicieni un raksta saturs liek padomaat - padomaa pats un izdomaa, kaa tas ir varbuut. Attieciibaa uz Krouli, Gunta pieziimes sakaraa - vinju lielaakoties literatuuraa apziimee kaa 'slikto okultistu', tas tiesa, Cherchila skolotaajs esot bijis un iedevis tam Victory ziimi, ko izplatiit masaas, ka pretsparu Hitlera sveicienam. Nezinu, neesmu nekaads speciaalists, bet, ja pats konkreeti nezinu, nemeegjinu arii pienjemt visus apgalvojumus taa vienkaarshi kaa patiesiibu - labaak to astaat vienkaarshi 'dlja razmishljenjija', un maaciities no visa, ar ko naakas saskarties - ' paarbaudiet visu, to, kas labs paturiet', katraa zinjaa te mineetajos citaatos ir rezons manupraat.

P. S. Tie, kas rakstiija uz jostaam 'Dievs ar mums', taapat nebija nekaadi nevainigie jeerinji, vinjiem pozitiivie okultie simboli - svastika pozitiivajaa virzienaa utt. bija tikai liidzeklis konkreetu merkju sasniegshanai, par ko vinji arii droshi vien dabuuja iekshaa, kad atkaapes no principiem palika paaraak lielas. Bet arii par to es taa viennoziimiigi nenjemos spriest - viss ir parasti krietni sarezhgjiitaak kaa tas izskataas un 'netiesajiet lai netaptu tiesaati'...

 Girts, Guntim,  11:46:23 17.06.2005 
Atklāti sakot, nu pārsteidz Tava 'one way ticket' domāšana un lietu uztvere.

Šis nav SJ saits!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:06:30 17.06.2005 
Cien. RV - Juus tikai ar shadu attieksmi graujiet pashi savu prestizhu :)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:05:16 17.06.2005 
Vel gaidisim cien. Aivars un cien. GUGA viedokljus.

 RV, Guntis Strautnieks  10:04:33 17.06.2005 
Tev pa godu izliksim arii:-)))))

 Diablo,  10:01:45 17.06.2005 
Raksts ņemts no konkrēta avota un nav rediģēts, tamdēļ pārmetumi e-mistikai domāju nav korekti.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 09:39:46 17.06.2005 
Labs iesakums ar A.Krouli citatu rakstam par reiki. Alisters Krouli un Shandors La Vejs bija SATANISMS IDEOLOGI UN PAMATLICEJI. Kaa saka - taads taadu pievelk.
E-Mistika leeni velk uz 'saatanisma' sludinaashanu Latvijaa.