Patiesība par apgalvojumiem

Franču psihologs Emīls Kuē /Emil Kue/ (1857-1926, izstrādājis uz pašiedvesmu balstītu fizioterapeitisku metodi) neatklāja nekā jauna nepareizajā psiholoģisko principu izpratnē, kas ir tik populāra Amerikā, kad skanīgi formulētā apgalvojuma formā paziņoja: “Ar katru dienu es visās nozīmēs kļūstu arvien labāks un labāks”.
Kopumā atziņu, kuras vērstas uz to, lai ietekmēt fizisko, mentālo un materiālo stāvokli, vērtība un lietderība Rietumu pasaulē tiek uztverta absolūti nepareizi. To pašu var teikt arī par praktiskās psiholoģijas pamatiem. 

Franču psihologs Emīls Kuē /Emil Kue/ (1857-1926, izstrādājis uz pašiedvesmu balstītu fizioterapeitisku metodi) neatklāja nekā jauna nepareizajā psiholoģisko principu izpratnē, kas ir tik populāra Amerikā, kad skanīgi formulētā apgalvojuma formā paziņoja: “Ar katru dienu es visās nozīmēs kļūstu arvien labāks un labāks”.


Kopumā atziņu, kuras vērstas uz to, lai ietekmēt fizisko, mentālo un materiālo stāvokli, vērtība un lietderība Rietumu pasaulē tiek uztverta absolūti nepareizi. To pašu var teikt arī par praktiskās psiholoģijas pamatiem.


Austrumos cilvēki, būdami pazīstami ar dzīves mistiskiem likumiem, labi saprot, ka vienkāršs apgalvojums par veselības vērtīgumu nenesīs šo tik vēlamo stāvokli vidē, kur tas neeksistē. Patiesie mistiķi visās valstīs, it īpaši tie no viņiem, kuri dziļi uztver rozenkreiceru atziņas, apzinās, ka noteiktiem apgalvojumiem noteiktos apstākļos ir vērtība un sava vieta notikumu attīstībā, bet viņi apzinās arī to, ka neīsts un nedrošs apgalvojums ir ne tikai bezvērtīgs, bet arī kaitīgs.


Kā apgalvojums “man ir lieliska veselība un es esmu pilnīgā harmonijā ar Visaugstāko” var ietekmēt personas fizisko stāvokli, ja tā, izrunājot šo teikumu, cieš no slimības vai nelabvēlīgu apstākļu izraisītām sāpēm? Sāpes, kā mēs to uzzināsim vienā no nākamajām nodaļām, nav kaut kas tāds, ko var deklarēt par neeksistējošu kā apstākli, kas ir nepieņemams pēc dabas likumiem vai neatļauts pēc Dieva gribas. Tās ir ietvertas Dieva radību kopumā un ir pilnīgi dabiskas sekas ķermeņa slimībai vai nenormālam fiziskam jeb mentālam stāvoklim. Sāpēm vienmēr ir pamats eksistēt un izpausties. To iemesls var būt pretdabisks un parasti nav nenovēršams. Toties sāpes kā slimības rezultāts ir pilnīgi dabiskas un attaisnotas dievišķā nozīmē.


Tāpēc apgalvot, ka sāpju nav, kad tās ir pilnībā jūtamas, nozīmē mēģināt noliegt to eksistenci, kuras, savukārt, ne tikai loģiski pastāv, bet tām ir arī pārliecinošs iemesls savai pastāvēšanai. Tās ir motīvs, kas ir domāts lai mums palīdzētu, ja vien mēs to apzināmies. Tāpēc par nelabvēlīgu stāvokli, no kura vajadzētu atbrīvoties, nepieciešams uzskatīt ne pašas sāpes, bet gan to iemeslu. Bet no slimības vai nenormāla fiziska jeb mentāla stāvokļa nav iespējams atbrīvoties, paziņojot tos par neeksistēšanu.


No nabadzības, neveiksmēm biznesā un materiālām grūtībām nav iespējams atbrīvoties, paziņojot, ka tās nepastāv, ka tās ir iedomas un ka tās var svītrot no apziņas vai “izmest no galvas”, noliegt to pastāvēšanu. Sievietēm un vīriešiem, kas tiecas atvieglot savu parādu jūgu, palīdzības lūgums Kosmiskiem Spēkiem (the Cosmic – rozenkreiceru termins, kas neparādās vārdnīcās. Apzīmējums “kosmoss” neatklāj pilnībā to jēgu, kāda tam tiek piedēvēta saskaņā ar rozenkreiceru tradīciju. No teosofijas viedokļa visprecīzākais tulkojums ir Kosmiskie Spēki), lai gūtu pietiekošu līdzekļu daudzumu ar apgalvojumu “es esmu parādā, bet visas Kosmisko Spēku bagātības ir manā rīcībā”, ir nekas cits kā mēģinājums novērst pašapziņu no pastāvošas problēmas un iemidzināt objektīvo uztveri ar neīstu, iedomātu apstākļu radīšanu, kas uz kādu laiku var paildzināt jautājuma pienācīgu risinājumu. Šādā histērijas stāvoklī, kas ir paša izprovocēts, iespējams noticēt, ka viss ir labi un ka nav nepieciešama piepūle vai pat domas citā virzienā.


Cilvēks, kurš ir kritis narkotiku atkarībā, aizmirsdams visas ikdienas rūpes, bēdas un problēmas, aizrāvies ar miegu vai rosina savas iedomas ar grandiozām bagātības un pārticības ainām, ir tāds pats melīgu metožu upuris kā tas, kurš pasludina esošās problēmas par nepastāvošām, bet iedomātas vērtības par patiesi eksistējošām.


Kā var saprast no iepriekš minētām piezīmēm, mistiķis, kas pārzina Dabas likumus un kosmisko procesu darbību, saprot, ka, lai ietekmētu apstākļus, viņa varai pār notikumiem un savas gribas pielietošanai jābūt koncentrētai uz apstākļu iemeslu izmaiņu, nevis uz šo iemeslu izpausmju noliegšanu. Kļūdaina izpratne par apgalvojumiem veidojas no austrumu un mistisko principu nezināšanas, kuri veido psiholoģijas un apziņas darbības pamatlikumus.


Īsts mistiķis apzinās, ka ir nepareizi un nepamatoti atzīt (atklāti vai slepeni) nereālu apstākļu esamību. Viņš nepiekritīs tam, ka viņam arī turpmāk būs jācieš no sāpēm, slimības, jādzīvo nabadzībā vai jāizjūt dzīvošanas līdzekļu nepietiekamību. Viņš pat ies vēl tālāk un noliegs, ka šīm parādībām piemīt spēks, lai viņu pakļautu sev. Viņš ir stingrs savā nostājā, noliedzot visvareno spēku, ar kuru ir apveltītas visas materiālās parādības viņa dzīvē, lai kontrolētu viņa eksistenci un aprobežot labvēlīgas kosmiskās ietekmes uztveri. Bet mistiķis neatzīst tādas parādības un izslēdz tās no savas dzīves nevis ar apziņu, ka tādas parādības neeksistē, bet gan ar pārliecību, ka šīs parādības nevar turpmāk pastāvēt un nav tas, par ko tās izliekas, un tāpēc tām ir jāpakļaujas viņa gribai.


Nākošajās nodaļās mēs redzēsim, ka, tāpat kā sāpes ir dabīgs rezultāts, kuram ir cēlonis, tāpat arī nabadzība un eksistences līdzekļu trūkums vai pat nepietiekoši grezna dzīve ir rezultāts, kuram ir cēlonis, bet uz cēloni nepieciešams iedarboties.


Ja kādam neciešami sāp zobs, patiešām, būs bezjēdzīgi un absolūti nekonsekventi attiecībā pret Kosmosa un Dabas likumiem apgalvot: „Man nesāp zobs un es esmu harmonijā ar visumu”. Šāds apgalvojums neietekmēs ne zobu problēmu, kuras cēlonis izpaužas kā sāpes, nedz arī ko citu, ar to saistītu. Nav arī nekādu pierādījumu, ka cietējs šajā laikā atrodas harmonijā ar visumu. Praktizējošs mistiķis, kurš nelidinās hipotētisku atziņu mākoņos, kuras balstās uz teorētiskiem postulātiem, kādus formulējuši slaveni jaunu psiholoģijas virzienu dibinātāji, zina, ka nepieciešams kontrolēt sava gribasspēka izmantošanu, sava prāta radošās spējas, lai nekavējoties mainītu apstākļus, kuri kļuvuši par zobu sāpju īsto cēloni. Tāpēc viņš novērš sāpes, neizvēloties nekādus nepamatotus negatīva rakstura spriedelējumus.


Mistiķis, kuram ir šādas zināšanas, izbeidz savas mokas, novērš sāpju cēloni, un parāda, ka viņš spēj atrasties „harmonijā ar visumu” un tiešām „ir dievišķās mīlestības bērns”.


Cilvēks, kuram nav līdzekļu, lai atrisinātu finansiāla vai jebkura cita rakstura problēmas, konstatē, ka apgalvojums: „Man nav jāuztraucas, jo man viss ir diezgan”, nedod atvieglojumu, bet vienīgi traucē un aizkavē tāda lēmuma pieņemšanu, kurš patiešām sniegtu gaidīto atvieglojumu. 


Nākošajās šīs grāmatas nodaļās, kuras satur īpašus praktiskus ieteikumus zināmu mistikas likumu pielietošanā, būs paskaidrota pareiza apgalvojumu pielietošana. Ievada mērķis ir atbrīvot jūsu prātu no jēdzienu nepareiza izskaidrojuma, kuri jums varētu būt par apgalvojumiem, kādus populārā veidā izklāsta lektori, kuri par visuma mistikas likumiem zina mazāk nekā par ļaužu aizspriedumiem, un kuri domā, ka dažas lekcijas psiholoģijā nodrošinās meistarību visu dzīves problēmu atrisināšanā.


Tādēļ, ja vēlaties gūt panākumus turpmāko rekomendāciju apgūšanā, visu, ko esat lasījuši vai uzzinājuši par apgalvojumiem, nepieciešams atlikt malā. Bet, ja personīgi iepazīdamies ar apgalvojumiem esat pieraduši tos izmantot, un, sakarā ar to valdzinošo pievilcību nevarat atteikties no tā, ko esat izlasījuši vai dzirdējuši, tad vismaz uz laiku nolieciet tos lādītē pie savām relikvijām un šīs pasaules vērtībām, kamēr iepazīsieties ar jaunajām idejām, ko piedāvā šī grāmata un tās apgūsiet. 


Pēc tam, kad jums būs pazīstami jaunie uzskati tikpat labi kā vecie, kādā lietainā svētdienā varat izvilkt vecos uzskatus no krātuves, salīdzināt ar jaunajiem un izlemt, kuri no tiem kļūs jums par dzīves vērtību un rotu. Taču, kamēr jauno instrumentu nebūsiet apguvuši tikpat labi kā veco, un, kamēr jaunajām metodēm neveltīsiet tikpat daudz laika to efektivitātes demonstrēšanai kā vecajām, nesekmīgi cenšoties īstenot savas cerības, jums nav tiesību spriest, kuri no tiem jums der labāk, un jūs nebūsiet pret sevi godīgs, ja noraidīsiet to, kas jums tagad tiek piedāvāts.


Tādēļ jaunajām idejām pievērsieties ar atvērtu sirdi, bez aizspriedumiem un māņticības, ļaujiet tām parādīt savu loģisko pamatojumu. Balstieties uz veselo saprātu, un jūs drīz sapratīsiet, ka nonākat jaunu iespēju pasaulē, dzīvē ar jaunu realitāti.


dr.H.Spensers Luiss
http://www.lasitava.lv/


27.04.2008

Komentāri:

 iusis 16:18:41 24.11.2009
86.0.110.114

aizgajuši pavisam talu.nomaldījušies. komentārus lasot noguru.bija interesanti vispār. katrs no mums grib,lai otrs piemērojās viņa uzskatu skalai.katrs kaut ko vērtīgu ir atradis un grib ar to padalīties.viss ko es ,mīļīe, te redzu,ir pārlieku liela ,nekontrolēta dedzība. ir jāciena otra uzsskats.savas domas jāizsaka,tad,ja kāds par to palūdz.

 Valters, Edgaram 13:40:57 05.05.2008
84.237.201.17

Avots: Vebstera (nav sakara ar N. Vebsteri) enciklopēdiskā vārdnīca, 1994. gada izdevums.

 Valters, Edgaram 13:39:33 05.05.2008
84.237.201.17

pats vārds assasin, ko šodien lieto, lai apzīmētu ne tikai nolīgtu, bet nereti jebkuru slepkavu ienācis Rietumeiropas valodās krusta karu laikā. Vārds cēlies no 'hashshāsh', kas arābu valodā nozīmē 'tas, kurš zelē vai ieelpo hašišu'. Šādi sauca asasīnu sektas algotos slepkavas, jo tie upuriem uzbruka narkotiku reibumā.

 Edgars,  11:43:58 04.05.2008
77.38.231.129

Uj, nepareizā diskusija!

Te būs: Tad vēl viena interesanta lieta no Vebsteres. Viņa apraksta, kā Asasinīdi izrīkojās ar neofītu. Neofīts ieradās pie Galvenā Meistara un tika sazāļots ar hašišu. Viņu ieveda skaistā dārzā, kur bija skaisti ziedi, putni utt. TAd viņu atkal aizveda pie Lielmeistara un tas neofītam teica, ka viņš bijis paradīzē. Un tad, ja viņš vēlas tur atkla nokļūt, tad viņam jāklausa pavēlēm - jāizpilda slepkavības, utt.

 Modris, Edgaram,  02:57:57 04.05.2008
80.233.142.78

'Manā skatījumā reliģija patiešām ir priekš tautas masām un patiesi viedajam tā nav vajadzīga.'

Skatoties pēc tā, ko mēs saucam par reliģiju. Cits vārds reliģijai ir joga. Tajā ir daudzas pakāpes. Salīdzinājumā ar skolu - tam, kas jau iet augstskolā, ābece nebūs interesanta, jo viņš to jau ir apguvis, tomēr pirmajā klasītē iegūtais nekur nav pazudis, un students izmanto to pašu alfabetu, ko iemācījās pirmajā klasē. Tādēļ nevarētu teikt, ka tās normas, ko ieaudzina reliģija, nebūtu pareizas arī viedajam, tomēr viedais tās dziļāk izprot pēc būtības, kamēr tauta vairāk neaģē uz formu. Un tādēļ viedais zina, ka ir gadījumi, kad forma ir pretrunā saturam, piemēram, svētais Krispens zaga ādas, lai pašūtu nabago bērniem pastaliņas. Kas viņš bija? Tie, kas reaģē uz formu, teiks, ka zaglis, bet viedie, vērtējot pēc satura, nosauca viņu par svēto. Tādu izņēmuma gadījumu nav mazums. Tur ir atšķirība - primitīvi cilvēki vadās no rupjiem, vispārējas lietošanas baušļiem, bet attīstītie redzēs atšķirību pēc satura un vadīsies pēc tā. Tādēļ arī slavenais izteiciens: 'Kas atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim'.

 Edgars,  01:17:50 04.05.2008
77.38.231.129

Turpinājums par Vebsteri.
Parāda saikni starp grieķu u.c. mistiķiem un atsevišķām islama sektām. Apraksta, kā šajās islama sektās neofītam māca, ka reliģijā minētie aizliegumi un likumi ir domāti tikai vispārējai morāles normu uzturēšanai tautā un ka patiesi viedajam tas viss vairs nav vajadzīgs.
N.Vebstere arī min, ka iesvētīšanu modelis, kas tika izmantots islama slepenajās biedrībās arī vēlāk tika izmantots brīvmūrnieku ložās. Bet kas to visu aizgādāja uz Rietumiem. Vebstere saka, ka templieši.

Piezīme Valtneram: neko nezinu par islama vēsturi. Bet atkal - kāpēc tiek pasniegts tā, ka ja kāds neatzīst reliģiju par pietiekamu autoritāti un dara pēc sava prāta, tad viņš ir ļaunais? Manā skatījumā reliģija patiešām ir priekš tautas masām un patiesi viedajam tā nav vajadzīga.

 Modris, Skautam,  00:34:13 04.05.2008
80.233.142.78

OK, dzīvi vajag baudīt.

 skauts, Modrim,  00:30:44 04.05.2008
87.226.70.165

Esu izlasījis to grāmatu krievu valodā, bet gribu lielāku skaidrību...un baudu arī :)))

 Modris, Skautam, Edgaram,  00:23:09 04.05.2008
80.233.142.78

Jā, un politika ir viena lieta alkatīgam cilvēkam un pavisam cita - altruistiskam kalpotājam pasaulei. To nevar vienpusīgi aplūkot tikai no kādas vienas puses, tā ir dažādu spēku sadursmes vieta. Nav jau obligāti jākļūst par profesionālu politiķi, bet būt ieinteresētam pozitīvu spēku ietekmes palielināšanā - tas nu gan būtu katra cilvēka pienākums.

 Modris, Skautam,  00:18:03 04.05.2008
80.233.142.78

Starp citu, Skaut, Alises Beilijas grāmata 'Kompilācija par seksu' ir par pareizām un nepareizām attiecībām starp dzimumiem, nevis par to, kā gūt lielāku baudu no dzimumsakariem, šeit vispār ir ļoti maz par seksu parastā izpratnē, tas ir dziļi filozofisks darbs, Meistara Džvala Khula sniegtie padomi par pareizu attiecību veidošanu star dzimumiem.

 Modris, Skautam,  00:10:06 04.05.2008
80.233.142.78

Jā, ego ir jāizaudzē, jo tas kalpo kā motivējošs spēks daudziem darbiem, ar kuriem attīsta spējas, bet bez šīm spējām cilvēks dvēselei nevar būt efektīvs instruments. Es atceros kā skolā pedagogi, ierosinot bērnos egoistisku godkārību, visai sekmīgi piedabūja viņus mācīties, kas citādi nebija iespējams. Ego audzina un izmanto ne paša ego dēļ, bet gan tā darba dēļ, ko tas ir spējīgs izdarīt, kamēr vēl nav ieslēdzies no dvēseles nākošais motivējošais spēks. Cauri Dabai cilvēku pārsvarā ved ego, nevis dvēsele. Dvēsele kļūst noteicoša, kad cilvēks ir pienācis klāt tiltam, kas ved pāri aizai uz pavisam citu pasauli, ko vairs nesauc par Dabu, bet par Cilvēci (Cilvēce ir Saules Logosa jeb Dieva astrālais ķermenis, kamēr Daba ir Viņa fiziskais ķermenis).

 Edgars, Valteram,  21:44:24 03.05.2008
77.38.231.129

http://www.youtube.com/watch?v=0u6lCBnRoHQ

Te mans mīļākais komiķis Džordžs Kārlins labi pajoko par balsošanas bezjēdzīgumu.

 skauts,  21:29:35 03.05.2008
87.226.70.165

Jā, jāizaudzē ego, jākļūst par lauvu, jāizkāpj no karmas rata, bet pēc tam var atgriezties..., kā lai nospļaujās? :)))

 skauts, Modrim,  21:27:49 03.05.2008
87.226.70.165

Politika!? :)))

 Modris, Edgaram,  20:53:19 03.05.2008
80.233.142.78

'JĀ! UN TAD VIŅAM NOSPĻAUTIES PAR POLITIKU! :D'
Nē, manuprāt, tieši otrādi. Tad viņš vairs nav egoists. :)

 Modris, Skautam,  20:49:35 03.05.2008
80.233.142.78

Es Tev paziņošu, kad tā iznāks (būs vēl jāpagaida kādus 2-3 mēnešus).

 skauts, Modrim,  19:54:42 03.05.2008
87.226.70.165

Varētu uztaisīt darījumu? Es tev uz kontu pārskaitu naudu, bet Tu man atsūti grāmatu.

 Modris, Skautam,  19:36:06 03.05.2008
80.233.142.78

Šī grāmata ir pārtulkota, bet vēl nav izdota, - jāpagaida.

 Modris, Edgaram,  19:34:45 03.05.2008
80.233.142.78

Vispirms jau arī vajag savu ego paplašināt, lai pēc tam to atmestu.

 skauts, Modrim,  19:24:21 03.05.2008
87.226.70.165

Ar sasmērēšanos, es laikam, vairāk domāju šķirošanu, izpratni, apziņas attīrīšanu..., tas ir, nosākuma vaidzētu ieraudzīt kop ainu lai pēc tam zinātu, ko, kur šķirot..., bet šī tēma mani nasaista. Labāk pasaki, lūdzu, vai kaut kur var iegādāties 'Kompilācija par seksu' latviešu valodā?

 Edgars,  18:59:14 03.05.2008
77.38.231.129

Tāpēc vēlreiz saku - tas ir taktikas jautājums. Pēc katra izvēles tā teikt.

 Edgars,Modrim,  18:57:11 03.05.2008
77.38.231.129

Interese par politiku var būt apziņas paplašināšana, bet var arī būt sava ego paplašināšana: skat kā māku dzīvot - mācīšu ne tikai savu ģimeni, bet arī savu valsti utt. Un cik es gudrs esmu, jo orientējos politikā. Es saprotu, kas notiek pasaules aizkulisēs.

Tas tā vispārīgi...ne uz vienu konkrēti netēmēju.

 Modris, Skautam,  18:56:04 03.05.2008
80.233.142.78

Runa jau nav tik daudz par nesasmērēšanos, cik par attīrīšanos. Vai Tu domā, ke mēs esam tik tīri un balti, ka būtu jāuztraucas par sasmērēšanos? Ba... Es esmu redzējis to cilvēku tīrību, kas, kā šķita bija ļoti tīri, bet tad viņus ielika apstākļos, kad viņiem bija jāizvēlas... nu, un tad visi līdz tam nepamanītie netīrumi izvēlās ārā kā pēc vēdera aizcietējuma, kad ir lietots purgens, he, he, he...

 Edgars,Modrim,  18:51:15 03.05.2008
77.38.231.129

'''Pienāk laiks, kad nekas vairs uz šīs Zemes nesaista.' Tas ir labi, ja kādam tāds laiks pienācis, jo tad to sauc par dzīvi bez pieķeršanās, tad cilvēks ir laimīgs un viņam ir vienalga - dzīvot vai nedzīvot, jo dzīve no relatīvas pārvēršas par nepārtrauktu esamību.''

JĀ! UN TAD VIŅAM NOSPĻAUTIES PAR POLITIKU! :D

 skauts, Modrim,  18:33:01 03.05.2008
87.226.70.165

Ne tik strauji..., pa manam var dzīvot nesmērējoties, nu, ja, bet tad nesanāk dzīvē iesaistīties un nosākuma laikam jāiemācās neiesaistīties, citādi var pārāk ātri sasmērēties :)))

 skauts, Edgaram,  18:30:03 03.05.2008
87.226.70.165

Par ēterisko centru Londonā neko nezinu, tāpat 2. staru, bet R centrs iespējams un tāds, kurš virza ASV karu...

 Modris, Edgaram,  18:22:47 03.05.2008
80.233.142.78

'Visu pasaulē pastāvošo politisko, ekonomisko un sociālo problēmu pamatcēlonis ir cilvēku egoisms.' Nu, protams, bet kā gan sauc to, kas izvairās no šo problēmu pārdomāšanas un atrisināšanas, a...a? Laikam jau par egoistu, vai ne?

 Modris, Edgaram,  18:05:04 03.05.2008
80.233.142.78

Interese par politiku ir apziņas paplašināšana pāri savas ģimenes un draugu lokam, pārdomājot savu dzīvi plašākos ietvaros. Cik plašos? Tik plašos, cik vien spēj!

 Modris, Edgaram,  17:59:10 03.05.2008
80.233.142.78

'Pienāk laiks, kad nekas vairs uz šīs Zemes nesaista.' Tas ir labi, ja kādam tāds laiks pienācis, jo tad to sauc par dzīvi bez pieķeršanās, tad cilvēks ir laimīgs un viņam ir vienalga - dzīvot vai nedzīvot, jo dzīve no relatīvas pārvēršas par nepārtrauktu esamību.

 Modris, Edgaram,  17:55:14 03.05.2008
80.233.142.78

'Tu taču piekritīsi, ka galvenais dzīvē ir apziņas izaugsme.' Jā, bet ir jājautā par paņēmieniem, kā vislabāk to apziņu izaudzēt.

 Edgars,  17:53:13 03.05.2008
77.38.231.129

Un zināmā mērā dzīvē patiešām nav ko līst. Pienāk laiks, kad nekas vairs uz šīs Zemes nesaista. Kāda jēga tad dzīvot? Tad vienīgais iemesls paliek kalpošana.

 Modris, Skautam,  17:50:44 03.05.2008
80.233.142.78

'...sanāca tā- dari, ko gribi tāpat sasmērēsies :)))'. Nu, redz, Tu strauji pieaudz gudrībā, man prieks, he, he, he...

 Edgars, Skautam,  17:48:26 03.05.2008
77.38.231.129

Domāju, ka Maitreja izvēlējās Londonu triju iemeslu dēļ:
1. Londona ir Rietumu pasaules vidū. Un pastāvošo pasaules problēmu ārējie cēloņi nāk no Rietumiem;
2. Londonā ir viens no 7 Zemes ēteriskajiem centriem.
3. Lielbritānija atrodas uz 2. Stara. Maitreja ir Hierarhijas galva. Hierarhija ir Otrā Stara departaments.

B. Krēme gan neko tādu nav teicis. Tā ir tikai mana hipotēze.

 Edgars,Modrim,  17:45:19 03.05.2008
77.38.231.129

Tas par līšanu politikā ir taktikas jautājums. Tu taču piekritīsi, ka galvenais dzīvē ir apziņas izaugsme. Visu pasaulē pastāvošo politisko, ekonomisko un sociālo problēmu pamatcēlonis ir cilvēku egoisms.
Mana taktika ir pamatcēloņa novēršana.

 sakauts, Modrim,  17:18:23 03.05.2008
87.226.70.165

Tu tiešām nevari iedomāties dzīvi bez politikas :D:D..., sanāca tā- dari, ko gribi tāpat sasmērēsies :)))

Jā, jā tā ir viņi ir pelnījuši Maitreju :)))

 Modris, Skautam,  16:55:58 03.05.2008
80.233.142.78

Dzīve bez politikas ir noteikta veida politika, kas ir izdevīga kādiem politiķiem, kuri ir ieinteresēti kādas grupas politiskajā pasivitātē (piemēram latviešu politiskajā pasivitātē), jo tā veicina šīs grupas (piemēram, latviešu tautas) atomizēšanos.
Maitreja nenāk no Londonas, bet ieradās Londonā, izvēloties to par savas darbības fokusa punktu. Kādēļ? Laikam jau angļi to ir pelnījuši...

 Modris, Edgaram,  16:50:30 03.05.2008
80.233.142.78

'Bet nu paverdzināt pasauli nevienam neizdosies. Dumpinieki vienmēr atrodas.'

Paverdzināt pasauli tiešām nevienam neizdosies, tomēr ne jau dumpinieku, bet gan VMH un Dieva Plāna dēļ. Vai tiešām kāds var iedomāties paverdzināt Dievu, kura daļiņa - kā garīga dzirksts - ir katrs cilvēks?! :D, :D, :D...

 skauts, Modrim,  16:48:37 03.05.2008
87.226.70.165

hehehe - Modrim nepastāv dzīve bez politikas!
Pasaki lūdzu kāpēc Maitreja nāk no Londonas, kas viņam tur darāms?

 Modris, Edgaram,  16:43:55 03.05.2008
80.233.142.78

'Taču personīgi es izvēlos nelīst politikā. Nav ko smērēties.' Jā? Tad arī dzīvē nav ko līst, tās pašas 'nesasmērēšanās' dēļ, he, he, he...

 Modris, Valteram,  16:39:13 03.05.2008
80.233.142.78

'Retorisks jautājums:
vai apgalvojumi par vietējo (Šķēle, Lembergs, utt,) un ārzemju (Šorošs, Berezovskis) oligarhu un pasaules lielvaru (ASV un Krievijas galvenokārt) ietekmi Latvijas politikā Tavuprāt arī ir 'sazvērestību teoriju mīļotāju' izdomājumi?'

'Un zoodārza sapulce, kur izlēma par Zatlera kandidatūru - plānprātiņu murgi?'

Es galīgi nesaprotu, par ko Tu te runā? Kāds tam sakars ar manis teikto?


 Edgars, Valteram,  15:48:29 03.05.2008
77.38.231.129

Arī taisnība. Bet pareizais ceļš, manuprāt, ir pa vidum.
Var stāvēt malā kaut vai tāpēc, lai paustu protestu sistēmai.
Kamēr citi piedalās vēlēšanās un spiestā kārtā balso par mazāko no ļaunumiem, tu pats vari izvēlēties nepiedalīties šīs sistēmas atbalstīšanā, bet rīkoties pastāvīgi; ja paveicas - apvienoties ar domubiedriem, lai sniegtu lielāku artavu kopējam labumam.
Es īpaši nepaļaujos uz valdību. Manā skatījumā iekšējā organizētība ir tas, kas vajadzīgs šai tautai (un jebkurai citai).
Protams, Valter, informētība arī var noderēt šim nolūkam.


Bet nu paverdzināt pasauli nevienam neizdosies. Dumpinieki vienmēr atrodas.

 skauts, Valteram,  15:25:56 03.05.2008
87.226.70.165

Paši radāt to politiku..., kaut vai šajā saitā nu tādu politiku esat uzrīkojuši..., tas manuprāt, protams,.,.

 Valters, Edgaram 15:09:33 03.05.2008
87.110.78.24

Tu vari līst vai nelīst politikā, bet politika līdīs Tevī, manī, mūs visos. Tu esi politikā kura ir itvisur, gluži kā atmosfēra, kas ietver mūsu planētu. Tāpēc jo vairāk Tu zināsi, jo pareizākus lēmumus (kaut vai balsojot kādā referendumā vai parakstoties zem kādas petīcijas) varēsi pieņemt un līdz ar to kaut nedaudz virzīt lietas uz to pusi, uz kuru pats gribi.

Edmunds Bērks teica, ka ļaunumam nevajag neko vairāk, kā vien to, lai labais paliek malā! Zelta vārdi.

 Valters, Edgaram 15:03:54 03.05.2008
87.110.78.24

Jā, apgalvojums ir, bet jautājums, kur pierādījumi, ka Vebsterei vispār bijušas šādas iepriekšējās dzīves atmiņas? Kāpēc neviens neatsaucās uz kādu viņas rakstītu tekstu, kur to varētu izlasīt?

 Edgars, Valteram,  09:46:22 03.05.2008
77.38.231.129

KAs attiecas uz Modra citētajām Vebsteres atmiņām, te būs no tevis paša dotā linka:Settling down in England she commenced to write, and a strong literary obsession overcame her that she had lived in eighteenth­century France . Like the “Ladies of Versailles”, the more she read about the French Revolution the more she remembered !

 Edgars,  09:40:26 03.05.2008
77.38.231.129

Un pat, ja pastāvētu tāda vispasaules sazvērestība - ko tu izdarīsi?
Ej pats savu ceļu, mācies, izzini, kalpo, paplašini ap sevi gaismas klātbūtni, ieslēdz šajā klātbūtnē arvien vairāk cilvēku, kam tā vajadzīga.
Taču personīgi es izvēlos nelīst politikā. Nav ko smērēties.
Un par tām sazvērestības teorijām...Tas, ka kāds tās zina kaut ko maina?
Vienmēr būs tie, kas valda un tie pār kuriem valda. Un neko tur nevarēs darīt, lai kādas grāmatīņas rakstītu. Ja šādas grāmatiņas patiešām būtu kādam drauds, tad to autori jau sen būtu novākti. (pa laikam jau tiek, he-he).
Personīgi es saskatu jēgu darbā pie cilvēku apziņas - tas mans lauciņš.
Tie, kuri jūtas spēcīgi politikā, nu lai tad iet tajā, raksta savas teorijas utt. Kas zin varbūt jau kaut ko arī mainīs.

 Edgars,  09:32:16 03.05.2008
77.38.231.129

Uz Elifasu Levi HB tiešām bieži atsaucas, bet arī bieži labo.
Kabala manā skatījumā ir apdriskātas seno ēģiptiešu (un atlantu) gudrības paliekas.
Tas, ka jūdu rabīni tur tādas lietas sarakstījuši attiecībā uz savu izredzētību un gojiem, tas tā varētu arī būt (un arī lielā mērā ir), taču, ja izmanto Kabalu ''Slepenās Doktrīnas'' sniegtajās atslēgās, tad tas ir vērtīgs darbs.
Rakstus un mācības vienmēr izkropļo valdošā reliģiskā elite. Bībele manā skatījumā un kristiešu teksti ir visvairāk izkropļotie raksti. To gan Vebstere noignorē.


Un ja izdara vispārīgu atkāpīti tam visam. Tad kāds secinājums? Visas mācības var izmantot gan labam, gan ļaunam. Tas, ka kāds tās izmanto ļaunam un līdz ar to diskreditē visu savu grupu, vēl nevar tikt izmantots kā arguments par visas mācības vai kustības raksturu.
Vara un patiesība ir reti pavadoņi. Kārtējo reizi es nonāku pie Krišnamurti atziņām, ka īstā patiesība ir meklējama sevī pašā.
Un tāpēc personīgi es izvairos no visādām ideoloģijām, organizētām reliģiskām (vai okultām) kustībām. Jo tās vienmēr ir saistītas ar varu. Un kad ir vara, tad kāds vienmēr padodas kārdinājumam. Līdz šim nezinu nevienu kustību, kura būtu palikusi tīra. Pat ne budisms - vienalga lai ko tur par to saka.

 Valters, Edgaram 02:55:42 03.05.2008
87.110.78.24

Man vajag sevi palabot:
'Es viņu uztveru nopietni, kad viņa nonāk līdz 18. gadsimtam un sāk rakstīt kā vēsturniece.'
vietā prātīgāk būtu teikt 'daļā apgalvojumu un konstatējumu es viņu uztveru...'

Jo, piemēram, viņas manihejisma vērtējumam es 100% pievienojos.

 Valters, Edgaram 02:23:54 03.05.2008
87.110.78.24

Interesanti, ka vairākkārt, kritizējot gnostiķus vai citus grupējumus Vebstere atsaucās un citē kabalistu Elifāsu Levī, īstajā vārdā abatu Alfonsu Luisu Konstantu, kuru savukārt kā autoritāti bieži citē HB.

 Valters, Modrim 01:59:43 03.05.2008
87.110.78.24

Un zoodārza sapulce, kur izlēma par Zatlera kandidatūru - plānprātiņu murgi?

 Valters, Modrim 01:58:36 03.05.2008
87.110.78.24

Retorisks jautājums:
vai apgalvojumi par vietējo (Šķēle, Lembergs, utt,) un ārzemju (Šorošs, Berezovskis) oligarhu un pasaules lielvaru (ASV un Krievijas galvenokārt) ietekmi Latvijas politikā Tavuprāt arī ir 'sazvērestību teoriju mīļotāju' izdomājumi?

 Valters,  01:48:10 03.05.2008
87.110.78.24

Starp citu, tas, ka Vebstere ir kristiete, pie tam pārliecināta kristiete zināmā mērā liek man šaubīties par Modra pieminēto apgalvojumu par viņas iepriekšējās dzīves atmiņām. Pie tam nekur, kur šis it kā fakts pieminēts nav norādes uz avotiem.

Tieši tāpat, šī paša apstākļa dēļ, lieki meklēt objektīvu analīzi un patiesību viņas spriedumos par Ješua - esēni, utml. Es viņu uztveru nopietni, kad viņa nonāk līdz 18. gadsimtam un sāk rakstīt kā vēsturniece.

 Valters, Edgaram 01:32:44 03.05.2008
87.110.78.24

Manuprāt, mūsu diskusijas sakarā, Tev būtu bijis prātīgi sākt Vebsteres lasīšanu ar 'Franču revolūciju'. Bet attiecībā uz pārējo, ja kritizē, tad kritizē pēc būtības. Piemēram, Vebstere min piemēru no Zohara, kur teikts, ka žīdu dvēseles ir augstvērtīgākas nekā goijiem. Tev šķiet, ka tā ir kabalas nomelnošana vai tamlīdzīgi. Tad pamēģini mani pārliecināt, kāpēc man tas būtu jāpieņem 'par labu esam'.

 Edgars,  00:03:52 03.05.2008
77.38.231.129

Starp citu par Jēzus tēvu...savulaik Ošo jokoja par to. Viņš teica, ka jau Marija ieņēma Jēzu no Svētā Gara, tad Svētais gars nav nekas cits kā Dieva dzimumloceklis.:D:D

 Edgars,Modrim,  00:01:42 03.05.2008
77.38.231.129

Es jau arī zinu to stāstu. Man kustināt nav nepieciešams, jo es arī zinu VMH sniegto informāciju, bet tikai vai Valters zina?
Personīgi man vienalga, kas ir Jēzus tēvs, jo tas jau nemazina viņa īpašo lomu cilvēces apziņas izaugsmes veicināšanā.

p.s. Pandira jeb Pantera - abi vārdi pareizi.

 Modris, Edgaram,  23:56:55 02.05.2008
80.233.142.78

Arī es esmu lasījis, ka Jēzus bioloģiskais tēvs ir bijis sīriešu izcelsmes Romas leģionārs ben Pantera (vai Pandira?), un viņu ar Jēzus māti vienojušas patiesas mīlestības saites, nevis netiklība, tomēr Marijas (Mirjamas) grūtniecība, ņemot vērā ortodoksālo ebreju vidi, varēja viņai radīt lielas briesmas, tādēļ Jāzeps (arī esēnis, tāpat kā Marija) apprecējis viņu. Nevainīgajai ieņemšanai ir pavisam cits saturs, nevis fizioloģiskais. Man liekas, ka šo jautājumu pārāk kustināt nebūtu vajadzīgs, VMH ir devusi pietiekami daudz informācijas par Jēzus un Kristus kopīgo misiju.

 Edgars,  23:53:04 02.05.2008
77.38.231.129

Bet kas attiecas uz Vebsteri...trīs nodaļas esmu pieveicis šajā grāmatā...
Nu galīgi man vairs nepatīk. Kabala tiek bez maz vai nolamāta par ļaunumu. bet gnostiķi par mācību jaucējiem, kas Eleisīnu mistērijas padarījuši par prostitūciju, utt.
Pārmet jūdiem tiekšanos pēc reliģiskās varas, bet kristiešu baznīca sanāk ko nevainīgs jēriņš?
Un atkal parādās vecie pārpratumi ar čūskas un velna simboliku. Viņai vajadzēja palasīt ''Slepeno Doktrīnu''!
Tiešām man Vebstere rādās kā kristiešu fašiste.
Ja tāds ir iesākums, pat negribas tālāk lasīt...
ja tāds ir iesākums

 Edgars,Modrim,  23:48:17 02.05.2008
77.38.231.129

Es arī nenostājos kāda pusē. Tu pārprati - vienkārši aprakstu situāciju. Neesmu jau nekāds sociālists. Tu zini, kas es esmu.

 Modris, Edgaram,  23:43:25 02.05.2008
80.233.142.78

'...sazvērestību teoriju mīļotājiem un anti-masoniem sociālisms ir ļoti nemīļš.'
Nesteidzies tik ātri nostāties kāda pusē, Edgar! Esi pats savā pusē un paturi brīvību spriest pašam! Es, piemēram, arī nevarētu teikt, ka man sociālisms būtu tik ļoti mīļš, it īpaši reālais, kādu mēs to piedzīvojām, he, he, he...
Bet sazvērestību teoriju autoriem arī reizēm var būt taisnība (piemēram, par NLO noliegšanu, kurā redz valdību sazvērestību).
Par Ozoliņa grāmatu es Tev piekrītu, esmu to lasījis un varu tikai ieteikt to izlasīt ikvienam.

 Edgars,  23:30:18 02.05.2008
77.38.231.129

Un skat, Vebstere nepiekrīt, ka Jēzus bija esēnis! Nu gan...arvien mazāk man sāk patikt viņas pro-kristietiskā nostāja...It kā piederība esēņu kopienai mazinātu Jēzus īpašo lomu....nu traki, traki...

 Edgars,  23:25:39 02.05.2008
77.38.231.129

Interesanta vieta Noras Vebsteres grāmatā. Viņa atsaucas uz autoriem,kuri savukārt atsaucas uz ebreju tekstiem par to, ka Jēzus (Ješu) bija Betlēmes frizieres Mirjamas (Marijas), kura bija salaulāta ar Johanānu (Jāzepu), dēls no savienības ar kādu netikli Jozefu Pandiru. Tālāk: Jēzus tika bērnībā aizvests uz Ēģipti, kur tika apmācīts maģijā. Tad viņš atgriezās Palestīnā.Bet tā kā Jēzus nodevās netiklībai, tad viņš tika izslēgts no sinagogas un kļuva par bēgli Galilejā. Tur uz Tempļa vada akmenī bija iegravēts neipaužamais Dieva vārds. Šo akmeni savulaik tempļa būvniecības laikā bija atradis arī ķēniņš Dāvids un noglabāja to Vissvētākajā vietā (Holy of the Holies). Jēzus to zināja un ieradās šajā Vissvētākajā Vietā, izlasīja Dieva Vārdu un tad pārrakstīja uz pergamenta, kuru nēsāja sev zem ādas (!).Tas ļāva viņam veikt brīnumus un pāliecināt cilvēkus, ka viņš ir Jesajas pareģotais Dieva Dēls. Taču Jūda palīdzēja notvert Jēzu un tiesāt viņu un vēlāk viņu sodīt.

Nu zināms stāsts par to Pandiru, bet kāpēc tik emocionāla reakcija uz to? Viņa (Nesta Vebstere) grib pateikt, ka jūdi uzskatīja sevi par izredzētajiem, un tā kā viņi nesaņēma tam apstiprinājumu no Jēzus, kurš bija ieradies kā Mesija visiem cilvēkiem (ne tikai jūdiem), tad rabīni, lai ieriebtu Jēzum ierakstīja savos rakstos šādas lietas par Jēzu. Vēl Nora Vebstere tur piemin veselu sēriju notikumu par to, kā vairākkārtīgi no kristiešiem tika slēpti Talmuda (u.c.) raksti un pat plēstas lapaspuses laukā utt, lai tikai kristieši, kuri sāka apgūt viņu valodu, nepiekļūtu viņu zināšanām.

 Edgars,  21:33:30 02.05.2008
77.38.231.129

http://www.e-misterija.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=673&mode=thread&order=0&thold=0

E-Mistērijā arī lūk ir ļoti atbilstošs raksts mūsu sarunai. Sk. arī komentārus.

 Edgars,  20:25:43 02.05.2008
77.38.231.129

Jā, par to sociālismu...spriežot pēc ''YouTube'' ievietotajiem video komentāriem, sazvērestību teoriju mīļotājiem un anti-masoniem sociālisms ir ļoti nemīļš.
Kas attiecas uz Krēmi, pret kuru šie cilvēki arī vēršas, tad viņš iestājas par sociālisma un kapitālisma sintēzi, paņemot labāko no abiem.

Kas attiecas uz Napoleonu, tad es domāju, ka viņš nav vērtējams kā viennozīmīgi sliktais tēls. Viņa likumu par cilvēktiesībām (mūsdienu valodā izsakoties) pēdas vēl joprojām ir atrodamas daudzu mūsdienu valstu konstitūcijā. Un galu galā viņš izbeidza revolūciju, kas bija izgājusi ārpus sliedēm.
Viņš arī ieviesa zināmu stabilitāti Francijai, kura bija krietni cietusi (un ne tikai revolūcijas dēļ).
Napoleona kļūda bija tikai tāda, ka viņam par daudz sakāpa galvā un viņš laikus neapstājās ar saviem karagājieniem.
Domāju, ka zināmā mērā tā ir nevis uzvara, bet gan zaudējums, ka Napoleons tika izsūtīts.

P.S. Manā skatījumā laba grāmata ir Jāņa Ozoliņa ''Napoleons Bonaparte'' (Valters&Rapa, 1936 (?))

 Modris, Valteram,  20:22:13 02.05.2008
80.233.142.78

Nu, - par to tulkošanu - ne jau visu, bet pamattēzes gan varētu cerēt no Tevis gaidīt, vai ne?

 Modris, Valteram,  19:47:21 02.05.2008
80.233.142.78

He, he, he... nedomāju gan, ka Tu būtu nabadzīgāks par mani... Taču par vācu tekstiem... kā redzi, es pārtulkoju gan, hm...

 Modris, Valteram,  19:45:31 02.05.2008
80.233.142.78

Nu, kur tas patiešām bija izdarāms mierīgā reformu ceļā (kā Anglijā, piemēram), tur to tā arī izdarīja. Tomēr par Franciju un Krieviju - vai šajās valstīs tas bija iespējams - man ir šaubas.

 Valters, Modrim 19:44:34 02.05.2008
87.110.78.24

Tev ir tādas pat priekšrocības kā man, tikai attiecībā uz tekstiem vācu valodā, kuru savaukārt nepārvaldu es...

Tulkot Vebsteri būtu patīkams darbs, tikai šobrīd par saviem līdzekļiem nevaru to atļauties. Inflācija un rēķini, zinies...

 Valters, Modrim 19:08:40 02.05.2008
87.110.78.24

Kā jau Edgars teica (ja pareizi saprotu, ko viņš domāja) Vebstere tieši to arī norāda, ka vecais režīms Francijā bija netaisnīgs un visādā ziņā reformējams, taču tā vietā, lai to izdarītu mierīgā ceļā dažādi iekšēji un ārēji graujoši spēki, izmantojot situāciju, izdarīja to, ko izdarīja.

 Modris, Valteram,  18:28:39 02.05.2008
80.233.142.78

1997. gada 'Viedas Vēstu' 1. numurā bija publicēts, manuprāt, lielisks Vernera Langes raksts 'Sociālisma vērtību spožums un posts 20. gs. beigās'. Viņš rakstīja: 'Runāt par šo tēmu šodien ir riskanti. Plašsaziņas līdzekļu ietekmētā sabiedriskā doma sociālismu apveltī gandrīz pilnīgi tikai ar negatīvām etiķetēm. Lai gan sociālisms šo kauna zīmi pats ir nopelnījis, tomēr šī standartizētā sociālisma un nebrīvības, diktatūras, netaisnas valsts, vājas saimniecības, izpostītās apkārtējās vides utt. pielīdzināšana neatbilst vēsturiskajai patiesībai.
Lai pievērstu uzmanību problēmas nepieciešamajam vēsturiskajam pārskatam, vispirms būtu jāsniedz salīdzinājums ar Franču revolūcijas vērtībām. Šodien ar šo vēsturisko notikumu saistās galvenokārt jēdzieni 'brīvība, vienlīdzība un brālība'. Bet šajā revolūcijā bija arī giljotīna; revolucionāri nogalināja ne tikai monarhus, bet arī cits citu; revolūcijas beigās pie varas nāca Napoleons; viņa karagājieni izpostīja Eiropu, viņa gāšana bija reakcijas uzvara un priekšnoteikums 'svētās sasvienības' izveidošanai. Tomēr 19. gs. beigās galīgā buržuāziski-kapitālistiskās sabiedrības uzvara jau kļuva neapšaubāma.
Revolūcijas vārdā izdarītie noziegumi ir iegrimuši dziļā aizmirstībā, kamēr vecākajās vēstures grāmatās Franču revolūcija tika attēlota galvenokārt kā postošu noziegumu virkne. No šīm vēsturiskajām reminiscencēm nevar izveidot pilnīgu analoģiju ar modernā sociālisma likteni, tomēr tas sniedz norādījumu par vēsturisko notikumu vērtēšanas relativitāti. Tas liek neuzticēties priekšlaicīgiem vērtējumiem...'

 Edgars,Modrim,  17:59:25 02.05.2008
77.38.231.129

Tas nekas - viņas grāmatā tas arī pieminēts. Tik un tā vērts izlasīt. Kad izlasīšu, tad pateikšu savas domas.

 Modris, Valteram,  17:53:28 02.05.2008
80.233.142.78

He, he, he... Tev ir zināmas priekšrocības, jo Tu esi lasījis viņas grāmatas, bet es - tikai rakstu par viņu Wikipedia enciklopēdijā, tādēļ es šeit nevaru būt Tev līdzvērtīgs sarunu partneris. Tomēr man nepatīk šāds sarunu stils, kad Tu atsaucies uz kaut ko, kas nav pārbaudāms nezinošam angļu valodu. Varbūt, ka tieši Tu esi iekritis, bet varbūt, ka man nav pareizi priekšstati? Kas to lai zina? Tādēļ, ja Tu vēlies Vebsteres uzskatus popularizēt, tad pieliec pūles un iztulko kādus viņas darbus. Vai arī sameklē norādi uz kādiem vācu vai krievu tulkojumiem. Tomēr a priori es uzskatu, ka Lielā Franču revolūcija bija objektīvas nepieciešamības izsaukta, tāpat kā revolūcija Krievijā, un nekādi spēki to nevarētu izsaukt mākslīgi, lai ko arī neteiktu Vebstere vai kāds cits.

 Valters, Modrim 17:00:52 02.05.2008
87.110.78.24

Modri, Tu neizcelies šeit ar gudrību, bet tiražē pretējās puses demagoģiju. Vai Tu zini, kā tiek veidota argumentēta vēsturisku pētijumu kritika? Domāju, ka nojaut. Tikpat labi es varētu atrast kādu kristieti, kas Tevi nosauktu par 'Sātana kalpu' un tad uzpūties citētu šo apgalvojumu, kā argumentu Tevis nolīdzināšanai vienā vai otrā jautājumā.
Vai varbūt atgādināt, kā polittehnoloģijā izmanto personīgus un iracionālus motīvus, lai cīnotos ar neapgāžamiem faktiem un logiskiem spriedumiem?
Esmu izlasījis divas Vebsteres grāmatas un neesmu nekur uzgājis neko citu, kā vien uz faktiem, avotiem un analīzi veidotu skatījumu. Tur nav nekādas vīzijas, nekādi tukši un no gaisa grābti apgalvojumi. Viņas darba struktura ir loģiska un zinātniska. Šaubīgus avotus viņa norāda un to izteikumus papildina ar mazāk šaubīgiem. Domāju, uz viņas Franču revolūcijas pamata bez problēmām varētu aizstāvēt doktoru, protams, iepriekš līdzīgi kā viņa 3 gadus pastrādājot Britu muzeja un Francijas nacionālās bibliotēkas arhīvos, iepazīstoties ar visiem darbu sarakstīšanā izmantotajiem oriģinālmateriāliem un sacerējumiem.

Starp citu, ja pameklēsi internetā, atradīsi 'zinošu laužu' vēstijumus, ka šī iepriekšējās reinkarnācijas atklāsme pār Vebsteri esot nākusi Indijā...

 Modris, Valteram, Edgaram,  16:17:17 02.05.2008
80.233.142.78

'...Auf einer weiteren Reise durch die Schweiz hatte Webster im Winter 1910 ein mystisches Erlebnis: Sie glaubte fortan, die Inkarnation einer Comtesse zur Zeit der Französischen Revolution zu sein, deren Familie unter dem Terror der Jakobiner zu leiden hatte. Seitdem vertrat sie deutlich monarchistische und gegenaufklärerische Positionen, wie es auch die französische Gräfin ihrer Phantasie getan hätte.'

'...Kādā citā ceļojumā pa Šveici 1910. gada ziemā Vebsterei bija mistisks piedzīvojums. Pēc tam viņa ticēja, ka ir pārdzimusi Franču revolūcijas laika komtese, kuras ģimene bija cietusi no jakobīņu terora. Kopš tā laika viņa pārstāvēja skaidri monarhistiskas un pret apgaismību vērstas pozīcijas, kā jau tas arī piederējās viņas fantāzijas grāfienei...', he, he, he... Viņas darbi pieder tā sauktajam vēstures revizionismam, ko tā īsti par zinātni nesauc, he, he, he... Viņas darbi ir populāri Ku Kluks Klana vidū, he, he, he... Es laikam esmu muļķis, ka tā irgājos, he, he, he...

 Edgars,  16:04:33 02.05.2008
77.38.231.129

Izlasījis vēl neesmu Linnu (zinu tikai par ko tā grāmata). Viņš man tikai stāv lasāmo grāmatu sarakstā. KAd būs laiks, tad izlasīšu.

 Valters, Edgaram 14:42:14 02.05.2008
87.110.78.24

Ja jau Tu esi lasījis Linnu, tad Tev vajadzētu būt pietiekoši labam priekšstatam par šo tēmu un zināsi, no kādas partijas (Bunda) izauga Krievijas sociāldemokrātija, kas savukārt sadalījās menševikos un boļševikos. Par Bundu ir daudz teksti internetā.
Tomēr, ja vēlēsies izpētīt šīs lietas detalizetāk, dziļāk, tad Linna nederēs. Linna nav vēsturnieks, bet publicists. Viņš arī daudzus šaubīgus jautājumus (atšķirībā no Vebsteres, ko ceru jau būsi pamanījis) pasniedz kā drošus faktus.

 Edgars, Valteram,  08:15:05 02.05.2008
77.38.231.129

Pastāsti tad sīkāk. Tas man atgādina grāmatu ''Zem Skorpiona zīmes''.

 Valters,  03:18:53 02.05.2008
87.110.78.24

Arī boļševisms ir viens tāds mezgla punkts, kura ideoloģijā sadūrās politiskā cionisma un iluminātu ietekmes.

 Valters, Edgaram 03:14:46 02.05.2008
87.110.78.24

Vēstures studijas pierāda, ka faktiski lielāko daļu politisko notikumu var definēt kā 'sazvērestību', jo tos slepenībā izplāno kāda lielāka vai mazāka cilvēku grupa un īsteno, izmantojot dažādus aizsegus, māņu manevrus, ekonomiskus, kulturālus, politiskus un militārus palīglīdzekļus. Problēmas rodas, kad 'sazvērestības' jāizseko ilgtermiņā un starptautiskā arēnā - kā tas ir gadījumā ar iluminātiem. Parasti tad pārsedzās dažādu interešu ('sazvērestību') īstenotāju aktivitātes un saprast, kas ir kas var būt grūti. Tomēr nav neiespējami.

 Edgars,  00:52:31 02.05.2008
77.38.231.129

O! Un kādas interesantas lietas par šo lēdiju atklājas...fašiste izrādās bijusi. Tad nav brīnums, ka ebreji nepatīk...;)..bet nu tas vēl neko neliecina...palasīšu tālāk to grāmatu. par to boļševismu tā aizdomīgi lasu.

Un Čērčilu arī pārliecinājusi - nu apsviedīga dāmīte bijusi.

 Edgars, Valteram,  00:45:24 02.05.2008
77.38.231.129

Protams, ka nē. Tas labi, ka neesi sazvērestības teoriju cienītājs, jo man šie cilvēki derdzas - viņi ir tik iedomīgi - domā, ka ir sapratuši patiesību, kamēr pārējie snauž ilūzijā. Saskatījuīses ''Matrixu'', ''Da Vinči kodu'', utt un domā, ka zina patiesību.

Lasu tavu Nestu (Ligzdu? :D:D) Vebsteru...pagaidām izskatās daudzsološi. Lielos vilcienos sakrīt ar to, ko Blavatska raksta ''Slepenajā Doktrīnā''...tīk man, ka ir uzbraucieni ''izredzētajiem'' ebrejiem.

Nav arī pārāk daudz tur to lpp, kāds varētu notulkot. Negribi, Valter? ;)

Mazliet tikai kaitina, ka vietām parādās vecmodīga angļu valoda (grūti uztvert)

 Valters, Edgaram 00:06:22 02.05.2008
87.110.78.24

Nevarētu teikt, ka man ļoti interesē sazvērestības teorijas. Mani drīzāk interesē patiesā vēsture. Vai Tu, piemēram, par 'sazvērestības teoriju' nosauksi arī Molotova-Ribentropa pakta slepenos pielikumus?

 Edgars,  23:57:06 01.05.2008
77.38.231.129

Un jautājums visiem:''Kā jūs domājat, kas notiks 2012. gadā?''
Personīgi es uzskatu, ka nekas - tas viss ir New Age bullshits.

 Edgars, Valteram,  23:52:36 01.05.2008
77.38.231.129

Paldies par linku! Izskatās interesanti. Piekrītu tam ko tu saki par Michael Tsarione. Tas viss tiešām ir bullshit, bet es vairāk domāju citus viņa darbus. paskaties viņa interviju par teozofiju - tur ir arī vairākas prātīgas domas

http://www.youtube.com/watch?v=9hzfykdnf8M

un pārējās daļas.

Protams, es nevaru piekrist par to, ka viņš ''noliek'' Beiliju, bet pārējais puslīdz ir ok.

 Valters, Edgaram 23:29:30 01.05.2008
87.110.78.24

Tevis ieteiktais īrs šķiet nav nekāds vēsturnieks, bet pasaku sacerētājs.
Īri kā populis mater, ļaunie milži, kas 2012. g. līdīs ārā no apakšzemes (kā marsiešu nāves mašīnas 'Pasauļu karos'), utml. Tev tas šķiet saistoši?
Viņa saitā atradu dažus interesantus linkus uz citām lapām (anti-cionisti žīdi, piemēram) - tas arī viss.

 Valters, Edgaram 23:08:16 01.05.2008
87.110.78.24

Patiešām Tev būtu vērts izlasīt manis minētās vēsturnieces Nestas Vebsteres grāmatas, kuras angļu valodā lasāmas internetā: http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/webster_index.html
Viņa tieši to arī savos darbos parāda, kurš un kāpēc Taviem vārdiem 'sapiš' brīvmūrniecību.
Domāju Tu gribētu uzzināt, kāpēc vācu brīvmūrnieku ložu alianses Lielmeistars, Braunšveigas hercogs Ferdinands 1794. gadā publicēja manifestu, adresētu visām ložām, kurā paziņoja ka ordenis tiek slēgts, jo tā iekšienē 'radusies spēcīga sekta, kura par savu moto pieņēmusi saukli par vispārēju labumu un cilvēku laimi', bet patiesībā 'saindējusi cilvēci un iegrūdusi to postā uz vairākām paaudzēm'.
Vai nav interesanti, ka visas galvenās apsūdzības par iluminātu graujošo darbību caur brīvmūrnieku ložām nākušas no pašu bijušo brīvmūrnieku puses?

Starp citu, brīvmūrnieku jautājums ir aktuāls tikai 18. un 19. gs. norišu pētniecībā. Jau 19. gs. II pusē ilumināti pārgāja uz citām, savam laikam atbilstošām struktūrām. Kur viņi ir šodien?

 Edgars, Valteram, syin-yuang@inbox.lv 22:52:36 01.05.2008
77.38.231.129

Ja tev tik ļoti interesē sazvērestības teorijas, tad es tev personīgi iesaku īru vēsturnieku Michael Tsarione.

 Edgars, Valteram,  21:28:00 01.05.2008
77.38.231.129

Savukārt ''īstie brīvmūrnieki''(kuri ievēro visus labos ideālus un principus), Krēme, TB, Lucis Trust iestājas par apziņas revolūciju, kas izsistu cilvēkus no viņu pšapmierinātības un garīgās snaudas.

Un tas, ko tu teici par Franču Revolūciju. Ja pareizi tevi sapratu, tad tu domā, ka par cilvēku giljotinēšanu atbildīgi brīvmūrnieki, kas ''palaida'' šo revolūciju? Tu taču piekritīs, ka tajos laikos valdīja liels juceklis. Revolucionāri lielā mērā bija neizglītoti franču pāķi, kas tikai nu gribēja slaktēt un laupīt pa labi un pa kreisi. Arī paši revolūcijas ideologi un līderi beigu beigās neizbēga no giljotīnas. Tā kā nevarētu tev piekrist, ka tā ir brīvmūrnieku vienpusēja vaina, ka cilvēki tika nogalināti.

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 21:14:26 01.05.2008
77.38.231.129

Kas attiecas uz vēsturi, tad šo to es esmu lasījis. Piemēram, Jezuītu ordeņa slepenās instrukcijas. Pēc tām ir skaidri noprotami šo ''kristiešu'' labie nodomi. Un tā kā man zināms, ka jezuīti tika iesūtīti dažādās slepenās biedrībās, tad kļūst skaidrs kāpēc tie paši brīvmūrnieki pagrima. No sākuma sapiš brīvmūrniekus, tad brīvmūrnieki iestājas Teozofu Biedrībā, sapiš TB un tā tā ķēde aiziet. Pa visu šo laiku paralēli notiek savstarpēja indukcija - Vatikāns ietekmē slepenās biedrības, slepenās biedrības ietekmē Vatikānu (līdz ar to visa tā iluminātu simbolika Vatikānā, utt.) Tad plus vēl tas, ka daudzi politiķi, uzņēmēji u.c. ietekmīgi cilvēki pieder kādai ložai - un tas ir vispārzināms. Pievienojiet tam visam slepenības auru. Un tā rodas auglīga augsne visādām sazvērestības teorijām. Droši vien, ja es nezinātu šo organizāciju vēsturi un principus, tad es arī sacerētu šādas teorijas.

Es te negribu noliegt, ka brīvmūrnieki ir ''vainīgi'' pie revolūcijām, dažādām kustībām utt. Es arī nenoliedzu, ka masoni ir ietekmīgs spēks šajā pasaulē. Tas, ko es apgalvoju, ir, ka šādu organizāciju vārds ir nepamatoti diskreditēts. Galu galā viņu uzdevums arī ir ietekmēt pasaules notikumus. Un kas tur slikts? Vismaz kāds kaut ko dara. Tas pret ko es esmu pret, ir tas, ka šīm organizācijām tiek piedēvēts ''ļauno spēku'' statuss - visām bez izņēmuma. Vajag šķirot - ne visi brīvmūrnieki ir kaut kādi ''ļaunuma impērijas=NWO'' veidotāji. Personīgi es lielāko daļu brīvmūrnieku ierindotu grupā ''pašapmierināti mietpilsoniski idioti, kas spēlē okultisma teātri''.

Es arī apšaubu ideju par to, ka notiek pasaules paverdzināšana. Pat, ja ir spēki, kas to cenšas izdarīt, tad es vispār apšaubu kaut kā tāda iespējamību - nevar paverdzināt 6 miljardi cilvēku - vienalga lai kā tu viņus mānītu.

Ja vispār ir kaut kas līdzīgs NWO paverdzināsanai utt., tad tas jau rit pilnā sparā kādus 150 gadus. Ne jau paverdzināšanas briesmas slēpjas ''pasaules valdības'' idejā. Tā verdzība, kas patiešām ir briesmas, ir cilvēku pašapmierinātība - rietumnieka standarta dzīve - egoistiska patērētāju sabiedrības locekļa, kura vienīgās intereses ir kā pielikt savu māgu, braukt ar skaistu mašīnu, dzīvot skaistā mājā, būt tik skaistam kā Holivudas zvaigznes. Īstais mūsdienu verga etalons ir vidusmēra amerikānis ar resno vēderu, kurš dirn savā dīvānā pie televizora ekrāna ar alus pudeli rokās un skatās futbola kausa izcīņu, pa to laiku kamēr viņa IQ slīd arvien zemāk zem 90. Un ja viņam tas viss tiek nodrošināts, tad viss pārējais viņam pofig. Tādējādi verdzība nekad nav bijusi atcelta - tā tikai nomainīja formu un tagad saucas ''demokrātija'', un tiek nodrošināta ar Mamona (mantas, naudas, dolāra - sauc kā gribi) kultu.

Un vēl, ko es gribu tev teikt, Valter...Padomā, kas ir brīvmūrnieki, New Age, Krēmes utt. ienaidnieki? Fundamentālie kristieši un puse Vatikāna aiz viņiem (otra puse brīvmūrnieki - :D:D). Lūk viņi, manuprāt, arī palaiž visas tās sazvērestību teorijas. Kas nebūtu nekāds brīnums, zinot piemēru ar jezuītiem u.c.

 Valters, Edgaram 20:18:16 01.05.2008
87.110.78.24

Tavā 'apoloģētikā' citētā sieviete šķiet ir mazizglītota kristiešu frakcijas pārstāve, kura operē ar neargumentētiem un nesakarīgiem apgalvojumiem. Arī pats Tu izskatās neesi lasījis nevienu nopietnu darbu par šīm tēmām. Droši vien pat nezini, kas šajā jomā ir publicēts...
Princips: lasījis neesmu, bet mēsls neliecina par personas inteliģenci, bet Tu taču gribi tāds būt?

 Valters, Edgaram 20:03:05 01.05.2008
87.110.78.24

Jā, Edgar, sazvērestību nav. Nekur un nekad nav bijis. Viss notiek stihiski. Arī lietussargu revolūcijas un godmaņpapa centieni atvieglot mazkvalificētā austrumu darbaspēka ieplūšanu Latvijā. Domā vien tā, ja labpatīk.

 Valters, Modrim 19:59:05 01.05.2008
87.110.78.24

Tikai 1 no 10 giljotinētajiem piederēja 2. kārtai (resp. aristokratijai). Tā, lūk, revolucionāri rūpējās par tautu - cērtot galvas labākajiem no tās vidus.

 Edgars, Valteram, syin-yuang@inbox.lv 19:55:47 01.05.2008
77.38.231.129

Uff...kā esmu noguris no šīm sazvērestības teorijām. Pateikšu tev tikai, ka nepiekrītu tev par to NWO utt. Ja vēlies uzzināt manas domas šajā sakarā sīkāk, tad palasi manu rakstu ''Apoloģētika'', kas ievietots šepat e-mistikā dažus rakstus iepriekš, kur es aprakstu kā pamatīgi izstrīdējos arvienu kundzīti, kas domā tāpat kā tu.

 skauts,  19:10:33 01.05.2008
87.226.70.165

heheheheeee Modris rādio pārklausījies :)))

 Modris,  19:04:34 01.05.2008
80.233.142.78

Kļūda, kļūda!!!: 'splēptās' vietā ir jābūt 'apslēptās' :).

 Modris, Valteram,  19:01:56 01.05.2008
80.233.142.78

He, he, he... Labi rūkts, lauva! :)
Jā, tas tiesa, ka brīvmūrnieki iestājas par nāciju likvidēšanu, bet ne par nacionālo kultūru likvidēšanu. Tieši tam, lai radītu apstākļus kultūrai pēc iespējas vairāk cilvēkiem, arī notika šī Lielā Franču revolūcija. (Mana kultūras definīcija: 'Kultūra ir uz cilvēka spēju attīstību speciāli orientēts darbs un augstākais rezultāts, nolūkā īstenot pilnu viņā splēptās gaismas potenciālu'.)
Pieminēt kaut kādus darbus vēsturē nav vērts. Ja Tu tos esi izstudējis, tad tiem Tev ir jābūt prātā. Vai arī citē tos, vislabāk tulkojumu veidā latviešu valodā, he, he, he...

 Valters, Modrim 18:46:13 01.05.2008
87.110.78.24

Revolucionāras klačas, Modri, izplati Tu. Pret ko tad, ja ne pret franču nacionālo kultūru bija vērsti revolucionārie jaunievedumi: izdomāts kalendars, izdomāta reliģija, izdomāta morāle, kas tiek pamatota ar izdomātām vērtībām. Un vai tad Bavārijas iluminātu ordenis, kura ietekme franču revolūcijas izraisīšanā ir milziga, tieši neiestājās par nāciju likvidēšanu? Par to ir gana daudz materiālu vācu valodā. Par vēstures norisēm es spriežu lasot grāmatas un izvērtējot tajās sniegtos faktus un viedokļus. Piemēram, Nestes Vebsteres darbu 'Franču revolūcija: demokrātijas eksperiments'. Diemžēl pieejams tikai angļu valodā, tāpēc nevaru ieteikt Tev to izlasīt.

 Modris, Valteram,  17:18:02 01.05.2008
80.233.142.78

Nenodarbojies ar klačiņām: Lielā Franču revolūcija bija vērsta pret feodālismu un monarhiju, nevis pret nacionālajām kultūrām, un tā iestājās par tām brīvībām, kuras Tu baudi tagad, neriskēdams ar savu ādu vai galvu. Idealizēdams pirmsrevolūcijas laika Franciju, Tu laikam sevi iedomājies kāda muižnieka vai karaļa ādā, bet Tu labāk padomā par sevi kā par zemnieku vai ierindas pilsētnieku tajos laikos. Tas Tev ļaus skaidrāk saskatīt lietas būtību.

 Modris, Valteram,  17:10:46 01.05.2008
80.233.142.78

Es tikko kā iztulkoju vienu fragmentu no M. Hendeļa grāmatas, kurā viņš nāciju pastāvēšanu uzlūko kā visu karu cēloni un gandrīz vai par visa ļaunuma sakni. Kari beigšoties, kad visas nācijas beigšot pastāvēt. Ja tā ir rožkrustiešu pozīcija (un rožkrustieši 20. gs. sākumā apvienōjās ar brīvmūrniekiem), tad tā ir viņu, un nevis VMH pozīcija, ko izteica Maitreja, Kurš iestājas par vienotību daudzveidībā. Nācijas netiks iznīcinātas, bet gan iekļautas cilvēces vienotībā, ko pārstāvēs pasaules valdība - ANO (bez Drošības Padomes, kas ir jālikvidē, kopā ar pasaules tautu gribu kropļojošajām dažu lielvalstu veto piesībām).

 Valters, Edgaram 15:54:29 01.05.2008
87.110.78.24

Kāpēc Tu domā, ka tie spēki, kas vēlas izveidot pasaules valdību darbojas vispārējā labuma motivēti? Man gan šķiet, ka tie ir tie paši tumsas kalpi, kas skaistu ideju aizsegā darbojušies nacionālo valstu un tradicionālo kultūru graušanā jau kopš franču revolūcijas laika.

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 14:36:23 01.05.2008
77.38.231.129

Un tāpēc, jau arī ne tikai pārtika un ekonomiskā palīdzība nepieciešama Āfrikai, bet arī izglītības programmas, korupcijas novēršana utt...Ja viņi grib kaut ko mainīt savās zemēs, viņiem jāSADARBOJAS ar Rietumiem. Ubagu lomas spēlēšanas neko neatrisinās.

 Edgars, Valteram, syin-yuang@inbox.lv 14:34:00 01.05.2008
77.38.231.129

Piekrītu Tev...Pat netaisos to noliegt. Diemžēl afrikāni ar savu stulbumu paši daudz ko sabojā,. Bet tieši tāpēc saistībā ar tiem virsaišiem un diktatoriem, nepieciešama ātrāka ANO pilnvaru paplašināsana - ANO jākļūst par tādu kā ''pasaules valdību'' ar savu armiju utt, kas vajadzības gadījumā varētu iejaukties valstu vietējos bruņotajos konfliktos, lai nodrošinātu mieru pasaulē.

 Valters,  14:17:03 01.05.2008
87.110.78.24

Man gan šķiet, ka Āfrikas badi vairumā gadijumu ir viņu pašu savstarpējo slaktiņu un virsaišu alkatības un varaskāres izraisīti. Kur tad ir rietumu vaina, piemēram, Tutsi genocīdā? Protams, Rietumi ir izmantojuši un turpina izmantot Āfriku un citas pasaules daļas. Tomēr nevar uz lietām skatīties tikai vienpusīgi.

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 14:16:58 01.05.2008
77.38.231.129

Varbūt kad kāds terorists nonesīs galvu kādam pašapmierinātam rietumu politiķim, tad varbūt pār pārējo prātiem nāks apskaidrība - ka dalīšanās ir vienīgā izeja. Šī planēta var saražot 10% vairāk nekā vajag, lai visi cilvēki būtu paēduši - problēma ir tikai netaisnīga resursu sadale.

 Edgars, Matakam, syin-yuang@inbox.lv 14:14:43 01.05.2008
77.38.231.129

Vainīgie NAV jāsoda. Karmas Likums nav sodīšana, bet gan seku atgriešanās pie to radītāja - tā ir vienkārša, bezkaislīga likumsakarība. Nevienu nesoda un neatalgo. ''Sods'' vai ''atalgojums'', ''veiksme'' vai ''neveiksme'' ir tikai cilvēku emocionālā reakcija uz Karmas Likuma darbību.
Tas, kas IR jādara, ir jārada pareizie cēloņi. To var panākt ar dalīšanās principa ieviešanu. Bet tā kā tas netiek darīts, tad Rietumi jau iepazīst sava savtīguma un pašapmierinātības sekas - imigrantu plūsma, terorisms.
Ja tas tā turpināsies, tad drīz jau sakarā ar pārtikas resursu trūkumu un pieaugošo cilvēku skaitu uz Zemes, nebūs vairs tālu arī līdz bruņotajiem konfliktiem.

 Edgars, Matakam, syin-yuang@inbox.lv 14:09:10 01.05.2008
77.38.231.129

Uh? Tu kaut ko pārprati...Es neteicu, ka ''būt par 'mazatīstītu' ir neveiksme un piedzimt Āfrikā ir neveiksme''. Un es arī neteicu, ka afrikāņi ir ''mazattīstīti''.
Tas bija runāts par dvēselēm vispārīgi. Turklāt, ja piedzimšana notiek saskaņā ar grupas likumu, tad jau tas norāda uz vidēju attīstības pakāpi. Bet kāda starpība tur ar tām pakāpēm. Tas, ko es gribu teikt, ka afrikāņu dvēseļu iemiesošanās Āfrikā ir šo dvēseļu karma, bet tas, ka Āfrikā ir bads ir rietumnieku radītas sekas. Un tā kā cēlonis ir politiķu un korporāciju vadītāju alkatība un savtīgums, tad viņu ''vaina'' (jeb pareizāk sakot ''karmiskā atbildība'') ir tā, ka šie afrikāņi, kuriem bija paredzēts dzīvot, lai attīstītos, sprāgst badā un nenotiek viņu apziņas izaugsme (nu vismaz ne tik lielā mērā, kā, ja viņiem būtu normāli dzīves apstākļi). Plus vēl tā kā rietumu sabiedrībai kopumā nospļauties par to, kas notiek Trešajā Pasaulē, tad tā arī viņu atbildība, ka dalīšanās princips vēl nav pienācīgā kārtā īstenots.

 Mataks,  13:02:37 30.04.2008
10.225.20.55

Modri, ja tu saki, ka kāds 'cits/i' ir VAINĪGS pie piedzimšanas tur vai citur, tad varbūt arī teiksi, ka vainīgie JĀSODA?

 Mataks,  13:00:45 30.04.2008
10.225.20.55

Edgar, tatad pēc tavas teorijas sanāk, ka būt par 'mazatīstītu' ir neveiksme un piedzimt Āfrikā ir neveiksme? Un tas, ka tur ir 'TIK' slikti ir rietumnieku VAINA?

 Edgars, Matakam, syin-yuang@inbox.lv 12:32:07 30.04.2008
77.38.231.129

Kāpēc afrikāņu dvēseles piedzimst Āfrikā? Uz to jau bija atbildēts B.Krēmes atbildē (izlasi vēlreiz!) - saskaņā ar grupas likumu notiek šo dvēseļu iemiesošanos. Ir trīs likumi, kas nosaka dvēseles iemiesošanos.
Mazattīstītajiem indivīdiem viņu piedzimšanu nosaka evolūcijas likums - un viņiem ir maza izvēles brīvība attiecībā kur un kā piedzimt.
Vidēji attīstītajiem indivīdiem viņu iemiesošanās notiek saskaņā ar grupas likumu - katra dvēsele ir uz noteikta stara, un kad ievajagas šī stara enerģijas pasaulē, ad dvēseļu grupa, kas ir uz šī stara un ir savstarpēji karmiski saistītas, iemiesojas un ienes šī stara enerģijas pasaulē.
Mācekļu iemiesošanās notiek saskaņā ar Upura jeb Kalpošanas likumu - viņi paši (ar Meistara palīdzību) izvēlas kur un kādos apstākļos piedzimt, lai vislabāk varētu īstenot savu dzīves misiju.

 Edgars,  12:26:09 30.04.2008
77.38.231.129

Gribēju atbildēt tev, Matak, bet Modris jau to pašu pateica. Ja tu piedzimtu Āfrikā, šaubos, vai tu smietos. Karma ir viena lieta, bet kas pavisam cits ir tas, ka cilvēkam ir liegtas attīstības iespējas. Dvēsele iemiesojas, lai notiktu apziņas paplašināšana un tā varētu lielākā mērā izpaust savu dievišķumu, bet par kādu apziņas attīstību gan var būt runa, ja viss par ko cilvēks domā ir izdzīvošana. Un tā nav viņa brīva izvēle, bet gan spiesta lieta.
Karma tas nav tikai, ko rada viens cilvēks. Ir arī tautas karma un cilvēces karma. Un ja kaut kādi tur rietumnieki visu sapiš, tad nav tā afrikāņu vaina, ka visiem tagad jācieš. Un es te domāju arī globālo piesārņojumu, mežu izciršanu un karus.
Parasti notiek tā, ka cilvēks neizpērk visu savu karmu vienā dzīvē, jo tādā gadījumā dzīve būtu neizturama. Karmas atstrāde notiek pakāpeniski - Karmas Kungi neuzliek cilvēkam vairāk no viņa karmas pūra, nekā cilvēks ir spējīgs panest. Taču afrikāņu gadījumā viņu dzīve patiešām ir neciešama. Ne savas brīvas izvēles, bet gan spiestā kārtā viņu dzīvē ir vairāk mīnusu nekā vajag. Domāju (un ceru, ka tā arī būs) viņu nākamajā dzīvē tiks kompensēts par nevajadzīgajām ciešanām šajā dzīvē un viņu karmiskā pūra lāde jau būs krietni iztukšota.

 Eze, Matakam 10:03:19 30.04.2008
87.99.92.3

Nu gan tu iekarsi... 'nav paveicies' ļoti labi raksturo to, ka dzīve ir loterija. Var jau lietot arī 'paveicies', bet šoreiz tā bija atbilde uz noskaņu 'netaisnība'. Tas viss ir labāk nekā 'pats pelnījis' nāvi, badu utt.

Ar cilvēka piedzimšanu ir tāpat kā ar kokiem - citam zīle iekritusi grāvmalā, citam patiltē, citam koptā pļaviņā, citam nekoptā bomžatņikā, citam vietā, kur nekas netraucē tai izaugt par staltu koku un gadsimtus nodzīvot.

 Mataks,  09:12:26 30.04.2008
10.225.20.55

Modri, pats tu krīti galējībās piesaukdams dvēseļu pētniekus un pretstatot tiem Maitreju...
saki 'nav paveicies' ? kapēc tad tur viņi dzimst? aiz nejaušības? varbūt tev nav paveicies tur nepiedzimt? varbūt tev nav paveicies un esi piedzimis alkoholiķu ģimenē? varbūt tev nav paveicies piedzimt karaliskā ģimenē?

kāds vispār piedzimšanas vietas izvēlei sakars ar veiksmi? tikai aprobežotā personīgā skatu punktā.
he he.

 skauts,  20:38:48 29.04.2008
87.226.70.165

Laikam jau pareizāk bija teikt par 2, neviss pa 2, ja viņi ēstu pa 2 nebūtu tik liela nabadzība :)))

 skauts,  20:29:26 29.04.2008
87.226.70.165

Āfrika iespējams varētu būt normāli attīstīta, ja viņu dimanta un zelta raktuves nepiederētu tiem, kas grib ēst pa diviem.

 Modris, Matakam,  16:12:27 29.04.2008
80.233.142.78

Jā, 'viņiem nav paveicies', jo nav viņu INDIVIDUĀLA vaina, ka viņi ir piedzimuši jaunattīstības zemē. Cita lieta, ka viņi pieder grupai, kuras karma attiecas arī uz viņiem. Un kas ir īstais cēlonis viņu nabadzībai un ciešanām - viņu senā karma, kas tagad tiek izdzīvota, vai arī 'attīstīto valstu' jaunradītā karma, kas noslogo visu pasauli, kā saka Maitreja? Kas tur smieklīgs? Paskaidro, lūdzu!

 Mataks,  15:37:10 29.04.2008
10.225.20.55

ha ha ha... 'viņiem nav paveicies'

 Edgars,  11:00:20 29.04.2008
77.38.231.129

Karma nav tikai sekas kādai iepriekšējai rīcībai (cēlonim), bet karma ir arī šo cēloņu radīšana. Šāda radīšana notiek nepārtraukti. Lielā mērā šeit lomus spēlē mūsu domas. ''The Secret'' patiesībā izmanto Karmas Likumu - ''ko sēsi, to pļausi'' - tikai ar domām tiek iesēts tas, ko vēlas nopļaut.

 Edgars, Matakam, syin-yuang@inbox.lv 10:52:06 29.04.2008
77.38.231.129

Bez tam akla naudas iegāšana Āfrikā arī nekam neder. To var izmantot tikai ārkārtas gadījumos, kad vajadzīga humanitārā palīdzība karā cietušajiem vai cietušajiem dabas kataklizmā. Šai problēmai jātiek risinātai ANO līmenī, kas nenoliegšu tiek arī darīts. Vienīgi G8 valstis traucē, jo viņas jau ir īstās pasaules valdnieces un ANO vēl pilnā mērā nedarbojsa kā tautu pārstāvniecība un ''pasaules valdība''. Es domāju, ka attīstības valstīm ir jāsadarbojas ar attīstītajām valstīm, lai būtu kaut kāds progress. Attīstītajām valstīm būtu jānāk pretī. Piemēram, tās varētu dzēst nabadzīgo valstu parādus, lai nav tā, ka viņas nemitīgi atmaksā parādus un neko nevar uzkrāt. Tāpat es domāju, ka vajadzētu izveidot tādu fondu, kur visas valstis ieguldītu savus pārpalikumus. Tad no šī fonda varētu dot visām valstīm pēc vajadzības. Tā būtu reāla dalīšanās principa ieviešana praksē. Tikai lai tas īstenotos ir ļoti svarīgi, lai ANO tiešām kļūst par reālu varas orgānu, nevis lielvalstu spēļu placi.
Kamēr tas tā nav kaut kādi diktatori var savās valstīs izvērst genocīdu un visiem par to ir nospļauties. Pa to laiku, kamēr ANO sadabū karavīrus un aizgādā uz šīm valstīm, miljoniem cilvēku jau ir nogalināti. Ja ANO būtu tiešām spēcīgs varas orgāns, kurš risina globālos jautājumus, ar savu pastāvīgu armiju utt., tad, piemēram, Balkānu konflikti būtu prasījuši mazāk upuru. Un ASV un Ķīna jau sen būtu atzinusi Kioto protokolu.

 Edgars, Matakam, syin-yuang@inbox.lv 10:39:40 29.04.2008
77.38.231.129

J. Jūs esat teikuši, ka tagadējo dzīves situāciju radījusi pagātnes karma. Vai arī miljoniem badā mirstošo cilvēku dzīves situācija nav pagātnes karmas radīta? Vai viņi nav ielikti bada stāvoklī savu pagātnes slikto darbu dēļ? Ja nē, šķiet, ka tādā gadījumā karmas likums nav darbojies taisnīgi .

A. Es domāju, ka visi piekritīs, ka nav neviena, kas saprastu Karmas Likuma darbību labāk par Maitreju, Kristu. Tomēr Viņš ir teicis: ‘’Šie cilvēki mirst tikai tāpēc, ka viņiem nav paveicies piedzimt citā pasaules vietā’’. Viņi nav ‘’ielikti bada stāvoklī pagātnes slikto darbu dēļ’’, bet ir iemiesojušies saskaņā ar grupas likumu. Ģimenes un cilšu grupas, kurām viņi pieder, iespējams, gadsimtiem ilgi ir dzīvojušas šajos rajonos.

Viņi cieš badu tāpēc, ka attīstītās valstis ir uzurpējušas varu un iznieko trīs ceturtdaļas pasaules pārtikas resursu, jo *mēs* varam atļauties maksāt tirgus cenu. Daudzas attīstības valstis eksportē pārtiku, kas nepieciešama to izsalkušajiem pilsoņiem, lai nopelnītu līdzekļus, par kuriem iepirkt būtisko importa naftu un mašīnas. Turklāt, tā kā lielākā daļa investīciju nāk no ārzemēm, lielākā daļa ieguvumu no šo valstu attīstošās industrijas tāpat aiziet uz ārzemēm. Viņi nekad nevar noķert attīstītās valstis, jo bagātās valstis diktē starptautiskā tirgus noteikumus – tā, lai pašas gūtu labumu. Tāpēc vaina nav *viņu* pagātnes sliktajos darbos, bet gan *mūsu* alkatībā un dalīšanās trūkumā, sakarā ar ko mēs radām lielu karmisko slodzi visai pasaulei. Karma ir aktīvs nevis pasīvs process, kurš uzliek atbildību mums visiem.

(No jautājumiem un atbildēm ar B.Krēmi žurnālā ''Share International'')

 Modris, Matakam,  23:17:42 28.04.2008
80.233.142.78

Tev ir nosliece krist no viena grāvja otrā, tas ir, vai nu tā vai otrādi. Tev nekādi neizdodas apjēgt, ka vienlaikus ir abējādi. Un vēl: es Tev ieteiktu nekad necensties domāt otra vietā un pierakstīt viņam savu viedokli par to, ko viņš (kā Tev liekas) it kā domā.

 Mataks,  20:55:11 28.04.2008
77.38.228.154

Modri, ik vienam ir izvēle. Un arī izvēle uzskatīt sevi par apstākļu sakritības upuri un ciest visu mūžu ;) un aizmirst ka ir arī citas izvēles iespējas.

 skauts,  18:34:28 28.04.2008
87.226.70.165

Piekrītu Edgaram!
Filmu līdz galam nenoskatījos, jo tiek malts viens un tas pats...
Viens vīrs tur teica: 'Es pelnu 80 tūk.g., bet tad es sev noliku mērķi nopelnīt 100 tūk, g. un man tas izdevās. Es sarakstīju grāmatu , 'Cāļa zupa dvēselei'...' Smieklīgi vai tas viss ir domāts lai šitā izdarītos!? Grāmatu viņš tiešām sarakstīja... :)))
Autori varētu sevi izlabot uztaisot filmai otro daļu ar pilnīgāku priekšstata radīšanu par mijiedarbības likumiem. Es ticu, ka viņi to var un viņi tam ir jau pat naudu nopelnījuši :)))

 Modris, Matakam,  18:14:09 28.04.2008
80.233.142.78

Pamatā esošais netaisnīgums pasaulē pastāv tādēļ, ka cilvēki piesavinās to, kas viņiem nepieder. Saules gaisma, zeme, izrakteņi, lietus, ūdeņi utt. nav cilvēka radīti, un katrā cilvēku rokām radītajā produktā ir šī cilvēku neradītā daļa, kas pieder visiem bez izņēmuma, tādēļ šai daļai ir jātiek atlīdzinātai pārējiem 'līdzīpašniekiem' ar dalīšanās starpniecību. Runa ir par vispārējām cilvēktiesībām: katram cilvēkam ir tiesības dzīvot un attīstīties uz šīs Zemes, ja vien viņš nedara ļaunu pārējiem.

 Modris, Matakam,  17:43:41 28.04.2008
80.233.142.78

Skat, Tu esi ļoti oriģināls, jo domā, ka pasaulē valda taisnība, he, he, he... Tas tā ir karmas dēļ, vai ne? Tomēr - kur paliek cilvēku brīvā griba? Kā arī tas, ka jebkurš indivīds pārsvarā izdzīvo savas grupas, un nevis savu individuālo karmu?

 Mataks,  17:12:56 28.04.2008
10.225.20.55

Edgar, kas Tev liek domāt, tas, kas notiek pasaulē netaisnība? Iepriekš piesauci karmu, varbūt karma VAINĪGA?

The Secret padomu varētu un vajadzētu pielietot, lai darītu labāku pasauli, bet diez vai to izdarīsi miljonus iegāžot Āfrikā... tam sekas var būt ievērojami traģiskākas...

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 16:39:32 28.04.2008
77.38.231.129

Un ar laiku, kad cilvēks būs kļuvis pietiekami attīstīts, dvēsele rūpēsies par to, lai cilvēkā attīstītos nepieķeršanās. Ja cilvēks ir nepieķēries, tad viņam nav vai ir maz vēlmju, viņš vienkārši dzīvo. Viņš var izmantot ''The Secret'' tehnikas, bet vairāk nevis savu vēlmju apmierināšanai, bet gan radošam darbam citu labā. Domāju, ka cilvēks, kurš pietiekami ilgi būs sev ''sagādājis'' vēlmju īstenošanos ar ''The Secret'' metodēm, kļūs garlaikots un viņš dabiskā veidā zaudēs interesi par šādu ''noņemšanos''. Galu galā ir jānonāk pie secinājuma, ka tāpat, kā cilvēka organismā tiek nodrošinātas katras šūnas vajadzības, tā arī Visuma Spēki nodrošina cilvēka vajadzības. Kad tas ir saprasts, tad zūd jebkādas eksistenciālas bailes, un ar kaut kādu vēlmju īstenošanu arī kļūst slinkums ''māžoties''.

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 16:32:59 28.04.2008
77.38.231.129

''The Secret'' darbojas - to es nenoliegšu. Pats jau sen esmu to pārbaudījis: ''Enerģija seko domai''. Taču šī patiesība filmā ir izteikta trivializētā veidā. Ir ļoti daudz '''bet''...
Piemēram, dvēselei ir noteikts plāns attiecībā uz savu personību. Ja personība vēlas kaut ko, kas ir pret dvēseles mērķiem, tad, lai kā cilvēks iztēlotos un vizualizētu un lūgtu sev vēlamo lietu, viņš to nedabūs. Ja cilvēks vēlas kaut ko, kas ir pretrunā ar Dievišķo Plānu, kura labā dvēsele darbojas, tad viņš arī to nedabūs. Labākajā gadījumā cilvēks saņems atskārsmi par savas vēlmes ''nepareizumu''.
Tad vēl...Filmā teikts, ka visi cilvēki nevēlas vienu un to pašu, tāpēc visiem pietiks tā labuma, ko viņi vēlas. Bet vai patiešām? Manuprāt, lielais vairums cilvēku vēlas aptuveni vienu un to pašu - komfortablu un nodrošinātu dzīvi, kurā viņi varētu neko citu nedarīt, kā nodoties savu vēlmju īstenošanai. Holivudas kinozvaigznes, bagātie uzņēmēji un mūzikas zvaigznes dzīvo tieši tādu dzīvesveidu. Pēc viņu biogrāfijām, spriežot, viņi ļoti labi ir pielietojuši ''The Secret'' izteiktos padomus, turklāt arī pareizi apietas ar naudas enerģiju - visu laiku to apgroza. Tajā pašā laikā, kad Rietumu bagātnieki rīko dz/d svinības par 1 milj. dolāriem vai iegādājas pulksteni par 250 tūkst., kaut kur Āfrikā miljoniem cilvēku mirst badā. Par to naudu, ko šīs zvaigznes iztērē uz niekiem, varētu nodrošināt Āfrikas ciematu gada garumā. Tādējādi man rodas stipras šaubas par to, vai visiem pietiek... Visiem pietiktu tikai tad, ja cilvēki mazāk pievērstos savām egoistiskajām vēlmēm, bet vairāk domātu par taisnīgu resursu sadali šajā pasaulē (un it īpaši tas attiecas uz valstsvīriem un korporāciju vadītājiem).

 Mataks,  08:33:51 28.04.2008
10.225.20.55

Edgar, theSecret darbojas! Karma ir tikai sekas kaut kādai iepriekšējai rīcībai.

 Edgars, syin-yuang@inbox.lv 07:47:12 28.04.2008
77.38.231.129

Šo rakstu vajadzētu izlasīt filmas ''The Secret'' veidotājiem, kuri iedomājas, kas Kosmoss ir tāds kā džins, kura vienīgā vēlēšanās ir izpildīt visas mūsu vēlmes.
Viņi paņem vienu Likumu ''What you think, is what you get'' un pasludina par galveno Visuma likumu. Lai gan patiesībā vēl ir Karmas likums un noteikts dzīves plāns, ko dvēsele ir paredzējusi savai personībai un centīsies ievirzīt savu personību šajās sliedēs. Tāpat stāvokli, kādā mēs atrodamies lielā mērā arī nosaka grupas (tautas,cilvēces) karma.
Kaut kā filmā ''The Secret'' tas tiek aizmirsts. Šāda naiva filma var derēt tikai vidusmēra dumjajiem amerikāņiem.