Svētā lūgšana

Kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca.


Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen.

Kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Uzrunas vārdi:


Mūsu Tēvs debesīs!


Ko tas nozīmē?


Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs Viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu.


Pirmā lūgšana


Svētīts lai top Tavs vārds.


Ko tas nozīmē?


Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas arī mums būtu svēts.


Kā tas notiek?


Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs kā Dieva bērni arī svēti pēc tiem dzīvojam. To palīdzi mums, mīļais Debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. No tā pasargi mūs, debesu Tēvs!


Otrā lūgšana


Lai nāk Tava valstība.


Ko tas nozīmē?


Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis; bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums.


Kā tas notiek?


Kad debesu Tēvs mums dod savu Svēto Garu, kura žēlastībā Viņa svētajiem vārdiem ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā.


Trešā lūgšana


Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.


Ko tas nozīmē?


Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums.


Kā tas notiek?


Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki, un kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt, – proti, velnu, pasauli un mūsu miesas prātu; bet Dievs mūs stiprina un uztur nešaubīgus Viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir Viņa žēlastība un labais prāts.


Ceturtā lūgšana


Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.


Ko tas nozīmē?


Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūgšanas, pat ļauniem cilvēkiem; bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi.


Kas tad ir dienišķā maize?


Viss, kas nepieciešams miesas uzturēšanai un vajadzībām: ēdiens, dzēriens, apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi vadītāji, laba valdība, labs laiks, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.


Piektā lūgšana


Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.


Ko tas nozīmē?


Mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai debesu Tēvs neņem vērā mūsu grēkus un to dēļ mūsu lūgšanu neatraida, bet lai Viņš savā žēlastībā dod visu ko lūdzamies, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds piedosim un labprāt darīsim labu tiem, kas grēko pret mums.


Sestā lūgšana


Un neieved mūs kārdināšanā.


Ko tas nozīmē?


Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam.


Septītā lūgšana


Bet atpestī mūs no ļaunā.


Ko tas nozīmē?


Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai debesu Tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs.


Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Ko tas nozīmē?


Mums varam būt pārliecināti, ka tādas lūgšanas Debesu Tēvam patīk un Viņš tās uzklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs uzklausīt. Āmen, āmen – tas ir: patiesi, patiesi, tam būs tā notikt.


 


Mārtiņa Lutera “Mazais Katehisms”


12.01.2008

Komentāri:

 Waldis,   22:58:56 20.01.2008
87.110.0.106

Citējot:
Erdheims fiksē, ka bezapzinātība (zemapziņa, mans iestarpinājums) tiek sabiedriski organizēta un ka lielākoties tā norisinās institūcijās, kas organizē publisko dzīvi. Tas ko sabiedrība nedrīkst zināt (jo šādas zināšanas traucē kundzības īstenošanu), tiek padarīts par neapzinātu, izvēršot ideoloģiju, kuras ietvaros cilvēks arī funkcionē.
Citāta beigas. I Šuvajevs 'Dzīļu pshio loģija' 274 lpp

Zemapziņas valoda ir jūtu valoda - patīk, nepatīk. Tas ir tas pats kas teikts par ļaunā un labā atpazīšanas augļa baudīšanu pirms cilvēku izdzina no Paradīzes.
Zemapziņas piesaisti ideoloģijai panāk ar enkuru (pēc NLP terminoloģijas) uzlikšanu.
Bezgalīgi daudz reizes atkārtots apgalvojums tiek pieņemts nekritiski. Tā ir sludināšana.

 guga,   17:18:23 12.01.2008
62.85.19.217

P. Pragjānanandas komentāra 'Mūsu Tēvs' lūgšanai fragments:
Šī lūgšana garīgo zināšanu dārgums un realizācijas lūgšana. Ikdienu mums jāvelta centieniem pārvarēt cilvēka dzīves negativitātes, lai sasniegtu mieru, līdzsvarotību un iekšējo piepildījumu. Jēzus meditācijas laikā viņa mācekļi varēja novērot pilnīga viņa sejas un visa ķermeņa transformāciju. (Luke 9:29, Mark 1:35)
Meditācija ir klusa lūgšana. Parastas lūgšanas laikā cilvēki runā uz Dievu. Dziļā meditācijā Dievs runā uz cilvēku. Indusu Mahanirvāna Tantrā ir teikts: 'Labākā garīgā prakse ir būt vienmēr kopā ar Dievu, ikvienā darbā un situācijā, ar ikvienu elpu, katrā momentā. Vidējais ceļš ir meditēt. Parastākais veids ir skaitīt lūgšanas un himnas ar muti. Un visparastākais - ārējie rituāli'.

 ...,   17:03:34 12.01.2008
62.85.19.217

šodien tie, kas sevi sauc un uzskata par kristiešiem, ne reti daudz vairāk nodarbojas ar pļāpāšanu kā tie, ko šie 'kristieši' uzskata par pagāniem. Nosaukumi, tie ir tik viltīga lieta. Tad ej nu sazini, kuri ir tie 'pagāni' un kur tie 'kristieši', jo 'ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas Mana Debesu Tēva prātu dara'. Jo ne 'klausītāji', bet 'darītāji tiks atzīti par taisnotiem'.

 Logos, >>Paldies  01:06:02 12.01.2008
78.84.150.134

6 Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.
7 Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.
8 Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.
9 Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds...

http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/matejaevangelijs/Matejaevangelija06.htm