Uldis Saveljevs. Mēs un mūsu mirušie.

Ja mēs paskatamies uz cilvēka apziņu, tad mēs varam izdalīt 3 pamatstāvokļus:

1. nomods, 2. starpstāvoklis starp dziļu miegu un nomodu, (sapņu stāvoklis),
2. dziļa miega stāvoklis.

Ja mēs paskatamies uz cilvēka apziņu, tad mēs varam izdalīt 3 pamatstāvokļus:

1. nomods, 2. starpstāvoklis starp dziļu miegu un nomodu, (sapņu stāvoklis),
2. dziļa miega stāvoklis.

Nomoda stāvoklī mēs darbojamies un parasti neko par gara pasaulēm nezinam. Dziļā miega stadijā mēs ar savu apziņu esam ārpuss sevis – kosmosā, visās lietās un no rīta atgriežoties sava fiziskajā „mājoklī” – ķermenī, parasts cilvēks neko daudz neatceras par piedzīvojumiem nakts sfērā, jo tēlainās atmiņas darbība rodas no dvēseles, kura naktī ir miesu atstājusi, iedarbības uz fiziskajām smadzenēm. Tomēr ir starpstāvoklis, kurā mēs varam pārdzīvot garīgās pasaules pārdzīvojuma atblāzmu – un tas ir stāvoklis starp nomodu un miegu. Sapņi ir tilts uz nakts sfēru.

Ir zināms, ka cilvēks ir mikrokosmos kurā spoguļojas pasauļu kārtība. Tā iesvētītie un gara zinātņu skolotāji vienmēr ir runājuši par par pasaules Garabūtni kuru ir iespējams pārdzīvot gadaritē.

Gadaritē novembra mēnesim tieši atbilst šis starpstāvoklis starp miegu un nomodu. Tas ir krēslas laiks. Šī krēsla ilgst gandrīz visu dienu, kad nav īsti ne tumsa, ne gaisma. Mūsu seņči, kuri vēl ir spējuši redzēt garīgajās sfērās šajā laikā īpaši pārdzīvoja mirušo klātbūtni. Gan seno latviešu tradīcijas, gan katoļu baznīcas visu svēto diena, pat mūsdienās par atrakciju pataisītais haloweens ir šī senā redzējuma vēsturiskās liecības.

Lasītājs var uzdot pamatotu jautājumu: kapēc mēs mūsdienās neko tādu vairs neredzam? Kāpēc mums ir jātic, ka saskarsme ar mirušo pasauli ir iespējama?

Uz šādu jautājumu var dot sekojošu atbildi: vispirms jau tā nu nepavisam nav taisnība, ka cilvēkiem nav šīs mirušo pasaules pieredzes. Lielākā daļa cilvēku noteikti zinās stāstīt par zīmīgiem notikumiem vai redzējumiem, kas saistās ar aizgājušiem tuviniekiem un draugiem. Bet mūsu pašreizējā kultūra kurā valda materiālisma un pragmātisma gari nikni apkaro un apsmej visu saistīto ar nopietnu gara dzīvi, ka cilvēkiem ir neērti runāt par savām atklāsmēm.
Bet galvenais iemesls ir tas, ka pasaules attīstības gaitā evolucionē un attīstās arī cilvēka apziņa. Tā senās gaišredzības spējas tiek aiztātas ar stingru „es” pārdzīvojumu kuram pateicoties cilvēce ir spējusi veikt nozīmīgus zinātnes atklājumus, bet par to bija jāsamaksā dārga cena kuras rezultāt mēs tagad jūtamies tik ļoti šķirti no garīgās pasaules. Tagad cilvēces pienākums ir iegūt jaunu gaišredzību atšķirīgu no senās, kas balstās uz apziņas saglabāšanu pārejot garīgās pasaules slieksni.
Pasaule vienmēr ir zinājusi cilvēkus, kuri savās gara spējās ir krietni priekšā pārējiem, un šie iesvētītie var būt mums kā palīgi un skolotāji mūsu pūliņos.
Tos ziņojumus kuri tiek saņemti no iesvētītajiem, katrs var pats pārbaudīt viņu pareizību. Protams, tas prasa lielus pūliņus un neatlaidīgu darbu.

Sekojošais izklāsts balstīsies uz autora necilo garīgo pieredzi pamatotu antroposofiskās garazinātnes pamatlicēja Rūdolfa Šteinera atziņās.

——-

Cilvēks par savu aiziešanu parasti jau zina iepriekš. Ne vienmēr tā ir racionāla zināšana, drīzāk neskaidras nojausmas, pat svinīgi fatālas izjūtas. Arī apkārtējie var manīt izmaiņas šādā cilvēkā. Atceros Krievijas TV redzētu interviju ar kādu Nord Ost bijušo ķīlnieku. Šajā intervijā viņš apliecināja, ka no cilvēkiem kuri vēlāk aizgāja bojā, nāca īpašas noskaņas. Atceros pats kādu savu paziņu, kurš dažas dienas pirms savas it kā pēkšņās nāves, kļuva apskaidrots, neparasti labvēlīgs, šīs pasaules rūpes pārtrauca viņu uztraukt. Un tā ir, cilvēka augstākais Es savā aiziešanas priekšvakarā jau atskatās uz nodzīvoto un raugas uz mūžīgo.

Psihologs K.G.Jungs ir izpētījis, ka cilvēka zemapziņā mītošais augstākais Es, jau ilgu laiku pirms nāves to zina. Un cik dīvaini no materiālistiskā viedokļa tas nebūtu, tas viņu nemaz nesatrauc.

Neparasti svinīgs ir arī cilvēka pats aiziešanas brīdis. Tas ir kā svētkalpojums kurā fiziskajā pasaulē garīgā pasaule ienāk ar spēcīgu manifestāciju. Parasti cilvēks mirst vienatnē, vai to cilvēku klātienē, kuri var viņam garīgi palīdzēt. Tukša palicēju vaimanāšana aiziešanu traucē un palielina aizgājēja sāpes.

Pie aizgājēja gultas ir nepieciešams lasīt garīgu literatūru un domāt garīgas domas. Ieteicams lasīt Jāņa ev. 15. nod., u.c. Evaņģēlija vietas. Tas lai nekavē palicējus to darīt pat tad, ja slimnieks ir komas stāvoklī.
Atceros no savas pieredzes, kad es kā jauns students tiku lūgts garīgi aizlūgt par kādu cilvēku kuram ārsti noteica aiziešanu vistuvākajā laikā. Kad es ar piederīgajiem ierados slimnīcā šis cilvēks jau bija komā. Piederīgie neveikli atvainojās, ka pa velti mani traucējuši. Man tā bija pirmā reize kad es pildīju šādu pienākumu, un protams šī situācija mani mulsināja. Te sarunā iejaucās pieredzējis ārsts un nopietni lūdza nekavēties šī uzdevuma izpildē. „Jums tas ir jādara. Viņš jūs noteikti uztvers un sapratīs,” nopietnā balsī pateica šis ārsts. Lasot nodaļu no Jāņa ev. mēs pamanijām, ka aizejošā cilvēka smagā gārkšana pārgāja ritmiskā elpošanā, bet galvenais, viņa seja pieņēma apskaidrotu izteiksmi. Pusstundu pec mūsu aiziešanas viņš mierīgi šķīras no šīs pasaules.

Vēlāk manā praksē bija vēl vairāki līdzīgi gadījumi. Visi viņi ir palikuši atmiņā ar neparasti svinīgo noskaņu.

Kad Garīgās Pasaules Sliekšņa pāreja ir notikusi, palicējiem ir nepieciešams aizvērt aizgājēja acis, nedaudz paklusēt – ļaut lai šis svinīgais brīdis izskan dvēselē. Tad iedegt sveces un turpināt lasīt piemērotu literatūru. Lasīt var balsī, mirušais to vēl dzird, bet galvenais ir lasīto dziļi pārdzīvot savā sirdī.

Ko šādā brīdī pārdzīvo mirušais? Pirmais mirklis viņam ir neparasti gaišs un svinīgs. Ir nokritis kāds aizskars un mirušais ir iegājis garu pasaulē kuru zemes dzīves laikā viņš tikai ir apjautis. Tagad tā viņam ir realitāte. „Es esmu gars starp gariem!”, viņš pārdzīvo. Pamošanās garu pasaulē nāves brīdī ir viens no skaistākajiem mirkļiem cilvēka esamībā.
Pēc tam mirušais redz savu nodzīvoto dzīvi plašā panorāmā. Viņš redz vienlaicīgi visus savas dzīves notikumus kā vienotā attēlā. Mirušais apcer savu nodzīvoto dzīvi! Vinš meklē augstāku jēgu šai dzīvei. Cik labi ir, ja palicēji spēj veltīt mirušajam savas labās domas, apdomāt to, kāda nozīme aizgājējam bija viņu dzīvē. Tas palīdz mirušajam pašam labāk tikt skaidrībā ar nodzīvotās dzīves augstāko jēgu kas tik ļoti un radikāli atšķiras no mūsu sabiedrības pieņemtajiem standartiem par to.

Apmēram trīs dienas pēc sliekšņa šķērsošanas mirušais ir savā ēteriskajā jeb dzīvības ķermenī. Tā ir smalka miesa kura dod dzīvību fiziskajai miesai. Izjūtas atrodoties ētermiesā ir līdzīgas kā dzīvojot fiziskajā miesā. Šajā laikā mirušais arī ierodas atvadīties no tuviniekiem kuri atrodas tālumā. Mirušo dzīvības miesā nav grūti ieraudzīt, sevišķi tuviniekiem. Šis fakts arī izskaidro tos daudzos gadijumus, kad frontē kritušie, vai citādā nāvē mirušie ierodas no lieliem attālumiem atvadīties no saviem piederīgajiem.

Jāatceras, ka aizgājējs vēl atrodas daļēji saistīts ar atstāto fizisko miesu, tāpēc šajā
laikā pie mirušā fiziskā līķa ir ieteicams turpināt lasīt gara literatūru un veltīt aizgājējiem labas domas. Viņi ir jāsagatavo nākošā sliekšņa pārejai. Ap aizgājēja fizisko līķi jādedzina sveces.
Tas bija labi zināms mūsu senčiem un arī Senajās Baznīcās kur obligāti tika ievērota aizgājēja apstāvēšana dienu un nakti. Mūsdienās līķis tiek aiztransportēts uz morgu, kur nevienu neinteresē nāves garīgais aspekts un piederīgie vairāk rūpējas par bēru norises materiālā aspekta kārtošanu. Tas viss rada aizgājējam lielas ciešanas.

Pēc apmēram trim dienām mirušais atstāj savu ētermiesu un ieiet astrālajā pasaulē. Tagad sākas darbs pie cilvēka zemes pieredzes pārstrādes, tikai šoreiz izejot no augstāka redzes viedokļa. Mirušais pārdzīvo visus savus zemesdzīves darbus un notikumus. Kad viņš atskatā tiek līdz kādam notikumam kur viņš kādam citam cilvēkam ir nodarījis sāpes, tad tagad vinš izjūt tieši tādas pašas ciešanas pats. Bet nevis tāpēc kā kādreiz pārprastā baznicu mācībā tiek stāstīts, ka grēciniekus svilina un moka velni ellē, bet gan tāpēc, ka tagad cilvēks ierauga savus darbus no dievišķi garīga viedokļa. Viņam atveras gara acis, viņš nu patiesi saprot, kāda nozīme viņa dzīves notikumiem ir kopīgajā pasauļu esamībā. Šis redzējums mirušajam rada dziļas sāpes. Šīs sāpes vinš kā impulsu savā bezapziņā, labot nodarīto, paņem līdzi savā nākošajā zemes dzīvē. Tā veidojas cilvēka karma..

Arī otrādi, pie saviem cēlajiem un labajiem darbiem mirušais pārdzīvo savu labo darbu sekas uz sevi.
Jāatzīmē, ka šajā zemes dzīves pārskatā piedalās mirušā sargeņģelis un arī citas garīgas būtnes. Katru reizi, kad mirušai nonāk līdz kādam savam zemesdzīves sliktam darbam, viņš pārdzīvo it kā nosodījumu, kas strāvo no šīm cēlajām par mirušo daudz augstāk stāvošajām būtnēm. Un tas vēl vairāk pastiprina viņa sāpes un mirušā apziņa it kā sāk dzist. Pie labajiem darbiem viņš sajūt pozitīvu apstiprinājumu no šo augsto, garīgo būtņu puses un mirušā apziņa pastiprinās.

Ezotērikā šo stāvokli nosauc par kamaloku. Tas ilgst apmēram vienu trešdaļu no cilvēka zemesdzīves laika. Precīzāk, tik ilgi cik mirušais ir gulējis savā zemes dzīvē.
Tā mēs varam stadīties priekšā, ka cilvēks kas nomiris 70 gados kamalokā atradīsies divas reizes ilgāk, nekā tas kas nomiris 35 gados.

Arī dzīves atskats norit pretējā virzienā t.i., mirusais vispirms redz notikumus kas ar viņu notikuši pirms pašas nāves, tad nedaudz senākus notikumus, un tā viņš aiziet līdz savai bērnībai, tad līdz savam dzimšanas brīdim fiziskajā pasaulē. Šajā mirklī mirušais noliek savu astrālo miesu, kurā viņš ir atradies kamalokas laikā un pāriet zemākajā gara sfērā jeb apakšējā dēvahanā. Līdzi viņš ir paņēmis to atziņu pērli, kuru viņš caur ciešanām ir ieguvis kamalokas laikā. Tagad sākas tīri garīga esamība, cilvēks ir kļuvis tīrs gars, un to aprakstīt zemes valodas vārdos ir gandrīz neiespējami. Jānorada gan, ka parasti pēc kāda laika cilvēka garabūtnes apziņa tiek dzēsta un tikai iesvētītie un augsti attīstītas cilvēkbūtnes var apzinīgi ieiet augstākajā dēvahanā un apzinīgi pārdzīvot kosmisko pusnakts stundu kas ir viduspunkts starp nāvi un jaunu dzimšanu. Šajā mirklī cilvēka garabūtne sāk gatavot savu nākošo zemesdzīvi. Tad norit ceļš pretējā virzienā. Te pārdomas jāpārtrauc, jo tālāks apskats izietu ārpus šī raksta tēmas.

U.Saveļjevs


http://www.antroposofija.lv/
 


23.08.2005

Komentāri:

 iglali, iglali@apollo.lv 15:25:00 05.09.2005 
Manuprāt,ārkārtīgi svarīgs raksts ar ļoti spēcīgu tēžu izklāstu šodienas Latvijai pa godu tapēc,ka tik daudz tiek lietotie spirituālie,atvainojiet,psihiatriskie ieroči pret sabiedrību pa masveidā,teiksim,zem nosaukuma 'sinhrofazotroni' utml. no kosmosa (satelītiem),kara kuģiem (zemūdenēm) utt.,hm,slepenā,protams,veidā,ko var konstatēt tikai 'UFOlat' firmas fanātiķi ar savām ierīcēm ('PZ-18').

P.s.
Cilvēku fiziskie ķermeņi no fāzeriem šiem jeb magnetohodrodinamiskajiem lāzeriem,tātad,sinhrofazotronu-kvantu ģeneratoriem utml. saņem nepārtrauktu fizikāli terminētu jonizāciju,kuras deva nekad nedrīkst pārsniegt noteiktu normu,jo...līdzko doza ir par lielu,sākas psiholoģiskas novirzes,rodas Parapasaules (Aizsaules) redzējums halucināciju veidolā,protams,maksimālos gadienos iestājas letāls iznākums,kad cilvēks savu misiju turpina jau kā aizsaulietis un pecnāvē ejoša persona.

Piebilde.
Manuprāt,vairāk bibliskie dati ir jāanalizē caur Svēto Garu.
Jūs jautāsiet,kas tas tāds ir,vai tam ir materials ķermenis?
Mana māte te teiktu:'Visu gribi zināt-ātri vecs paliksi!',bet Es Jums atbildēšu,ka Sv.Gars priekš tā,lai Jūs nepakļautos no Sahadža jogas utml. maharišisma puses diktētai zombēšanai, fizikālo koloīdu nozīmē ir nekas cits kā holesterīns,jā,baisa atziņa,bet patiesi iesaku visiem budisma piekritējiem pat,reizēm uzkost kādu speķa šķēli,ja nav citas izejas atgriezties pie skaidra saprāta.

Jautājums.
Visiem komentāru foruma dalībniekiem tak vajag sākt iedziļināties,aptvert,ka vajag panākt ātrākus izziņas līdzekļus,ka jāņem palīgā Augstākā saprāta (kibernētiskās) nianses,lai visu pagūtu te izlasīt,cik daudz visa kā ir ticis sadrukāts par godu ...antrosofiskai 'reliģijai'-Psihiatrijai jeb SVĒTAJAI INKVIZĪCIJAI mūsdienās no A lidz Z,vai ne?

 Spogulis, Jona 18:17:17 26.08.2005 
:-)
Nedzen cilvēku apgrēcībā:-)(stūrī,no kura nav izejas)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 17:26:16 26.08.2005 
Rosa....man tochno nekas nedrebees - driizaak Tev pashai :)
Sahadza-Jogiem neviens nevar uzbrukt - jo Vinjus aizsargaa Svetais Gars !

 Jona,  16:26:45 26.08.2005 
:)

Aivar, varbūt, lai visiem būtu mierīga nedēļas nogale, dod goda vārdu, ka Tu un M. neesat viena un tā pati persona.
Turot roku uz Bībeles...

 Rosa,  15:48:45 26.08.2005 
lieciet taču mieru Aivaram, paskatieties takš uz sevīm, kā jums kājas drebēs kad būs lielā tiesa!!!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 15:40:27 26.08.2005 
Hi....Izskataas - ka jaunaa sadalja 'Kristietiba' solaas buut interesanta...Viens 'Meldis' ir ko veerts :)

 RV, Meldis 15:39:53 26.08.2005 
Mees ljoti to ieveerojaam ka tavs draugs Aivars ir daudz cietis..armijaa bijis,cekaa spidzinats,kalnus redzeejis un snabi daudz izdzeeris..un vel maldu maciibaas izgajis cauri...

Taadelj pajautashu Tev Meldi..driikst? Nu un ka ir cietis?Tas dod kaadu atlaidi vinjam?

 Karlsons, Meldi 15:33:44 26.08.2005 
tu tak neguli ar Aivaru vienā gultā?! ...

 Meldis, RV 15:18:25 26.08.2005 
Aivars jau bieži man ir teicis,lai es palasu e- mistiku.Lai piedalos sarunās.Es te palasījos un nosvīdu aiz bailēm.Paskat kā te vistas saķērca uz manu vienu komentu.Jūs esiet vājprātīgi.Jums jau Aivars sapņos drīz rādīsies.Kad ciemojos pie Aivara garāmbraucot,tad arī piesēžos pie viņa datora.Vienu gan varu teikt.Nemeklējiet kašķi ar Aivaru.Visus pārmetumus par Dieva vārdu sūtiet Dievam.Aivars pārāk daudz ir izcietis lai ar jums apgultos vienā gultā.Jūs esiet vājprātīgi.Mistiķi.

 MB, Diablo 14:45:57 26.08.2005 
atsuti ko interesantu;-)) bus ko palasities;-)

 Diablo, RV, MB 14:43:04 26.08.2005 
Latvietības daudzinājuma nekad nevar būt par daudz!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:40:35 26.08.2005 
Labais....Sen taa nebiju smeejies - kaa shodien :)

 Karlsons, Girt 14:40:29 26.08.2005 
man viss redzams no jumtu augstumiem;-))) Dievs ir jūsos bet es esmu uz jumta!
Bet zaļumi - tā ir laba lieta:)

 Girts pirms zaļumiem, RV, Karlso,  14:37:04 26.08.2005 
BINGO!!!

:o)))

 Karlsons, Meldi 14:29:55 26.08.2005 
A no kurienes ir Dievs? varbut viņam ari ta pati ip? :D

 RV, Meldis 14:29:10 26.08.2005 
Vienkarshi pajautaju ,jo Jums ir vienada ..ip-adrese.. ar Aivaru..tikai tadelj apjautajos...sory kja aizskaru tavas jutas...

 Meldis,  14:26:02 26.08.2005 
Es jums par Dievu.Jūs par Meldi.
Aivars par Kristu.Jūs par Aivaru.
Maitasputni cer uz mirušu miesu.
Ticīgie uz Dievu.

RV!Ļoti pareizs jautājums.Tāpat arī apjautā Dievu.No kurienes Viņš ir.

 MB, Diablo 14:23:43 26.08.2005 
par šo tēmu ir daudz labākas lapas - http://tradition.lf.lv/ un
http://www.saulesjosta.lv/ ;-)))

 RV, Diablo 14:21:06 26.08.2005 
Ir sadalja N-Latvija...neveelies paveidot?:-)))

 Diablo, tautai 14:17:50 26.08.2005 
Trūkst arī sadaļa par latvisko kultūru, vēsturi un reliģiju...

 Karlsons, Gunti 13:34:10 26.08.2005 
nezkapec tikai aizverta sahadzjogas sadaļa?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:32:55 26.08.2005 
Trukst nodaljas: 'Austrumu Filozofija' ....

 RV, Meldis 13:26:03 26.08.2005 
No kuriene Tu esi?

 Karlsons, Meldi, Aivar 13:24:51 26.08.2005 
paskat tik, jums par godu Kristietibas sadaļa atvērta:DDDD

 Meldis,  12:44:29 26.08.2005 
Pateicos ,,zinātniekiem,,par manu klonēšanu-tronēšanu,,.
Ne jums,bet mums maitasputniem,kas ēd Himalajos sakapātos apbedītos cilvēkus.)))

((( ,,Tad nu nedariet viens otram pāri,bīstieties savu Dievu,,
,,Kad tu būsi bē'dās un visas šīs ciešanas tevi nākotnē skars,tad tu atgriezīsies pie Tā Kunga,sava Dieva,un tu klausīsi Viņa pavēles,,.
,,gudram viņa saprāts ir virzīts uz visu taisnīgo,bet neprašu vairāk saista viss greizais,,

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 12:35:04 26.08.2005 
'Kungs Jezu Kristu, Dieva Dels , - apzhelo mus, greciniekus' Shi ir ta saucama kristigas meditacijas lugshana - izmegjiniet - nenozhelosiet !

 Karlsons, Gunti, Aivar un pārējie 12:10:48 26.08.2005 
nesekojiet Budam, nesekojiet Kristum, neskatieties uz viņiem bet skatieties uz ceļu ko tie rāda;-)

 Aivars, Jonai 11:55:08 26.08.2005 
...,,Šis noslēpums ir liels,to es attiecinu uz Kristu un draudzi,,...
Nu ko,māsiņ,paskaidrošu šo noslēpumu.
Augšminētajā nodaļā ir dubultsapratne.Priekš ģimenes, lūk,šī uzrakstītā,bet brāļiem un māsām;šajā nodaļā teikts:,,kas mīl savu sievu,tas mīl sevi pašu.Sapratne ir par bausli-,,Mīli savu tuvāko kā sevi pašu,,.
Vienas draudzes cilvēki mīlot savu sievu(draudzi,kurā viņi kalpo),izpilda šo te nesaprotamo bausli;,,mīli savu tuvāko,kā sevi pašu,,.Tur tā arī teikts :šis noslēpums ir liels,es to attiecinu uz Kristu un draudzi.
Tātad,ja tu esi atdevusi savu sirdi Jēzum,Tu sāc kalpot draudzē(sieva),un uz tevi sāk iedarboties šis te bauslis-,,Mīli savu tuvāko kā sevi pašu,,.Kristieši nevar nemīlēt Jēzus draudzi,ja viņi patiesi nodarbojas ar kalošanu,misiju.Viņi pārdzīvo par savas draudzes ,,miesu,, visā pilnībā,kā par savu cilvēka ķermeņa miesu ierindas cilvēks.
Bībele māsiņ atklājas,ja tu pirms lasīšanas lūdz Jēzu.lai viņš tev palīdz saprast.Un viss notiks.Bībele ir Jēzus inspirēta.Tāpēc tikai tādā veidā var atklāties noslēpumi.
Ikdienā ar kādu sarunājoties,arī Tu tak vispirms viņu uzrunā.Vai ne?
Es gan RV grbēju teikt,ka izvēlētais lapas nosaukums nav tas labākais.Viņš veido misisku pieeju un sapratni.Bet mums jāiet uz saprašanu pie mūsu IZZIŅAS AVOTA.Man mazāk interesē kā tas tulkojas.Latvietim mistika ir ar citu sapratni.Latvietim mistika ir -mistika.Noslēpumu var atklāt.Mistika ir mistika.
Vai Daniela grāmatu esiet palasījušies?
Drīz sāksim.
Man jau jāskrien.

 Aleksandrs - Girtam,  11:36:13 26.08.2005 
Sakarā ar cilvēka pamatstāvokļiem un pašapziņu ieteicu iepazīties ar Ramana Maharši mācību: http://ramana.narod.ru/

 Jona, RV, Aivars 11:11:39 26.08.2005 
Šo sapratīs...ceru...

Aivar, neļauno nu! Par sevi varu droši teikt, ka 'Jona' ir tālu no ideāla un ir bijuši gadījumi, kas esmu aizvainojusi cilvēkus.
Aivar, ja kaut kā aizvainoju Tevi, lūdzu, piedod! Neuztver kritiku tik sāpīgi, ne jau mēs tie galīgie kritiķi. Svarīgi, ka Tu neesi remdens (tikai pārlieku jau nu temperamentīgs! ;)!Kas bijis, pagājis. :) Pīrādziņ, nāc ārā un turpinām visi draudzīgi spēlēties! ;)

 Girts Aivaram,  11:10:06 26.08.2005 
Gribās kaut ko Tev pateikt, bet nezinu kā. Sāga ap budismu un, beidzot gadījums ar faķīru/klonu (vai citu ko ...) Meldi... Varbūt, ka pat pareizāk būtu neteikt neko ...

Tev ir fantastiska sirds! Tomēr - varbūt izlasi to, ko nupat rakstīju te Diablo. Padomā par to, tas nekas, ka tajā textā nav Bībeles termini iekšā.

Dodos ar bērniem dziļos zaļumos. Lai jums visiem vēl izdodas šajā nedēļas nogalē basām kājām pa silto zemīti pastaigāt! Sajūtiet kā zāles stiebri kutina potītes! Sajūtiet kā smaržo ūdens ezerā, upē! SAJŪTIET TO! Veiksmi visiem!

 Girts Diablo,  10:59:17 26.08.2005 
Palasīju 'iekšējos rakstus' un radās vēlme šo to piemetināt par vakar aizsākto zināšanu un apzināšanos.

Zināšanas un apzināšanās ir tiešā veidā nesaistītas, dažādas lietas. Tomēr, zināšanas, protams, ietekmē apzināšanos, pie kam, manuprāt divejādi.

1) zināšanas veicina apzināšanos, jo pateicoties zināšanām tu vari pie daudz kā nonākt, piemēram, pie tā, ka tas, ko tu meklē, nav tur, kur tu to meklē; bez tam, zinātne tagad izskaidro daudz ko.
2) ir paradokss. Zināšanas viennozīmīgi palielina ego. Savukārt, ego ir vislielākais (ja pat ne vienīgais!) šķērslis uz apzināšanos. Līdz ar to, zināšanas var kļūt par apzināšanās bremzi.

Interesants moments, kas man liekas te pieminams. Manuprāt (tas atkal ir mans lietu traktējums, varbūt pūšu garām), kristietībā Jēzus diženums ir tas, kā priekšā izšķīst pat vislielākais ego (ja, protams, cilvēks ieiet dziļi šajā reliģijā). Līdz ar to, pat cilvēks ar ārkārtīgi 'piesūcinātu' ego tā izšķīšanas brīžos iegūst spēju apzināties un tādejādi piedzīvot fantastiskas lietas.

Protams, ka sadzīvē jau tas ego tāpat nekur nepazūd (un diskusijas šeit arī pieder pie sadzīves!). Un tad nāk arā podi!

Ego (prāts) neparko negrib, ka tas tiek stumts nost no sava troņa (var tikt lietots arī termins 'pjedestāls' :o))) ) un atzīt kaut ko ne to sevis par pareizu pieņemto (arī tad, ja tā ir dogma). Protams, ka līdz ar to apzināšanās diženums ir pazudis pilnīgi! Cilvēks, kurš tikko bijis šķietams gara gigants, pārvēršās apmātā radījumā, kas pilnīgi ir identificējies ar šo ego.

Interesants jautājums - kas šajā gadījumā ir sāpju jušana (šad tad šāds texts te paretam pasprūk)? Da nekas cits, kā troņa šķobīšanās!

Ui, re kā pabeidzu ar kaut ko citu nekā sāku. Nu kam negadās ...
:o))))

 RV, Jona 10:37:23 26.08.2005 
:-)))))
tomeer man mac shaubas vai A. to sapratis:-(((

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 09:51:10 26.08.2005 
Labs ritinshs. Es piekritu cien.Aivars taadaa noziimee - ka arii budistus nesaprotu. Shri Mataji saka : sekojiet Jezum Kristum nevis - kristieshiem, sekojiet Budam nevis - budistiem, sekojiet Muhamedam, nevis muhamedaanjiem.
Tas noziimee to - ka musdienaas visas religijas to sekotaaji ir degradeejushi. To vietaa naks jauna - Dieva un Dieva Sveetaa Gara izveidota Tira Religija - kura atjaunos Dharmu(10 bausljus) un Dieviskjo Taisniibu un Milestiibu !

 Jona,  09:48:43 26.08.2005 
'mistika' -
- franču mystique < sengrieķu mystikos ‘ar mistēriju saistīts, noslēpumains’.
1. Tieša saskarsme ar dievišķo kā īpaša Dieva žēlastības izpausme.
2. Kaut kas neizskaidrojams, pārdabisks, mīklains.
29 Noslēpumainās lietas visas pieder Tam Kungam, mūsu Dievam... /5.Mozus 29:29/

11 ... Jums ir dots Dieva valstības noslēpums; bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. /Marka 4:11/

25 ... evaņģēlijs un vēstījums par Jēzu Kristu, kurā atklājas noslēpums, kas mūžiem bijis neizpausts. /Rom.16:25/

32 Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu un draudzi. /Ef.5:32/Super! Super! Super! ;))

 Sfinksa, :(((( 07:09:13 26.08.2005 
Nav neviena, ar ko parunāties par augšminēto tekstu..... Man šķita, ka par to te būs diskusijas, bet nekā....:(((

 RV, Aivars 06:57:52 26.08.2005 
Man palika ljoti skumji ja tu nezini vaarda mistika noziimi...
Svetie raksti ir viena liela mistika....
Pat cipari un skaitlji kas tur ir mineeti...ir loti mistiski kur nu vel citas alegoriskie staasti un apraksti..
jo Tu pats tos nevari izskaidrot......

Tomeer liels paldies Tev, ka to Tu godiigi atziisti...un sarunasim taa Aivar, ja Tev pasham daudz nav skaidrs, tad ludzu citus neliidzini ar zemi..jo Tu jau ne citus nolidzini, bet tikai sevi..
Netaisi luudzu antireklaamu kristietibai!

 Aivars, Meldim 02:08:42 26.08.2005 
Super!Super !Super!

 Aivars,  01:58:41 26.08.2005 
0:35 esmu mājās.Bija smaga diena.Sākumā ar sievu iestājāmies augstskolās;viņa mūzikas akadēmijas maģistros,es ģitāras klasē bakalaurā.Vakarā, Vidrižos ,vienā piena fermā bija svinīgs pasākums,sakarā ar to ,ka uzstādījām pirmo lielo govju barošanas robotu.Tur cilvēki vienkārši,nav liekuļi,ko domā - tā arī saka.Tagad atvēru datoru un e-mistika pilna ar samazgām.Kādi mēs latvieši tomēr esam padibenes.Tas nu tā .Pārdomām.Domājam garīgi ,bet uzvedamies kā maitasputni.
Jā tā jocīgi.Es tā tīri draudzīgi izkratu savu sirdi,ka braucu pasvinēt kāzu jubileju.Atgriežos pie datora.!!!???
Eu!Aivar,kur tu esi?Kad rakstīsi par skaitļiem!?Ja tu nevari,tad tu neesi mūsējais!
Aivars jums atbild:Maz laika,jo jāstrādā,jābrauc pa Latviju,jākalpo Dievam.Bet to,ka Aivars palūdza izlasīt Daniela grāmatu,tikai tad varam sākt sarunu;neviens it kā pat nav piefiksējis.
Rv! Par kristīgās sadaļas atvēršanu šajā lapā es uzskatu kā par lielu godu no Dieva puses.Tas ir ļoti atbildīgs darbs.Es tādas bezatbildīgas publikācijas ar sātana vārsmām ,kas te bieži pavīd ,netaisos veidot.Pie datora aiziet milzīgi daudz laika.Pa to laiku es varu uzrakstīt vienu dziesmu Dievam par godu,jo tad zinu,ka tur būs kāda jēga.
Man tikai Tev viens jautājums. - kā savienot kristīgu sadaļu lapā,kuras nosaukums jau pats par sevi nes nevis kārtību ,bet nekārtību.Ticība Dievam nav mistika.Tā ir perfekta patiesība.Bez kādiem komentāriem.īstenībā ir arī žurnāls,kurš tāpat saucas.Un tur ikviens kristietis pateiks,ka pārsvarā antikrista gars pārvalda šo žurnālu.Ir valstis,kur šāda veida ņirgāšanās par svētumiem ir aizliegta.Piem. Armēnijā ir budisma invāzija pat aizliegta,kaut gan,gan sātans izdomās kā Armēniju nolikt uz ceļiem.Bībele saka:daudzi nāks manā vārdā,maldu mācības pieņemsies spēkā.Un to jau var redzēt arī te Latvijā, kādus spēkus sātans koncentrē.
Bet ticīgie to jau sen zināja,ka tādi laiki pienāks šeit Latvijā,jo pats Dievs mums to ir paudis,ka mēs diemžēl ši m antikrista garam zaudēsim. ,, TAM TIKA DOTS KAROT AR SVĒTAJIEM ,UN TOS UZVARĒT,, (Jāņa atklāsmes grāmata -13. 7.).
Kristīgā praviete E.Vaita apraksta Jēzus sišanu krustā.Viņa redz ko dara tajā brīdī Dieva eņģeļi,un ko,-sātana eņģeļi.Dieva eņģeļi raud,ir gatavi izrauties un atpestīt Jēzu no mokām,bet Dieva norīkotie sargi to nepieļauj,jo tas ir paša Dieva plāns nomirt par mums idiotiem.Sātana eņģeļi tajā pašā laikā gavilē,jo viņiem ir cerības uz mūžigu dzīvošanu.
Tas Tev GUGA pārdomām par antikrista gara definīciju.Domāju Tev būtu labs tandēms ar Pēteri Kļavu.
Par saviem budista piedzīvojumiem pašlaik paklusēšu.Cik saprotu,ka Tu to neesi praktizējis,un tev ir tikai teorētiska poņa.Domāju ,mēs pie šis tēmas vēl atgriezīsimies ne reizi vien.Pie budisma kraha visās jomās es neesmu vainīgs,kā klosteros,tā sadzīvē.Daži pēc Tibetas okupācijas ir atjēgušies ,ka uz purvu tas viss gāja.Uz purvu.
Dievs māca:ja jūs nestaigāsiet manus ceļus,tad es jums uzsūtīšu svešiniekus...Ja ar budistiem viss būtu kārtībā,tad pēc mācības par pravietošanu,viss notiktu savādāk.Tur jau tā lieta.ka grēks klosteros vairs neļāva dot pareizas pravietošanas spējas.Kā tad Tibetas valdībā varēja rasties nodevēji,kas pārdeva savu zemi?Kur tad ir šī smalkā 'budistu līderu pravietošanas spēja.
Negribu nemaz runāt par sarkanajiem khmeriem,kuri izkāva miljoniem budistu.Ļoti daudzi tajā laikā aiz izmisuma pievērsās Jēzum Kristum ,un guva mieru savām dvēselēm.
Un neliecies nu gudrs.Es mācījos to,ko man mācīja.Manas pravietošanas spējas bija tādas pašas,kā tiem ,kuri pazaudēja ar savām izcilajām pravietošanas spējām savu valsti.Ja tagad budismā ir noticis kāds pagrieziens,-es to tikai apsveicu.Kaut gan, skatoties Latvijā,kur budisti sāk izmantot Jēzu Kristu savās mācībās,varu ar pilnu atbildību teikt,ka tas ir pēdējo laiku antikrista gara ievazāšana Latvijā.


 RV,  22:37:01 25.08.2005 
Ar MB un RV visu var sarunaat..:-))))....ar MB kaa tiko runaajaam par to cik daudz mums ir kristieshu, bet neveelas neviens vadiit sadalju:-((((kaut ka neriimeejas ar Svetajiem rakstiem...

 guga,  22:02:32 25.08.2005 
Domaaju ar RV sarunaasim - varbuut varam nopubliceet kaadu rakstu par to, kaa saakas celjsh budismaa, kaadas ir galvenas skolas un novirzieni, un arii par to, kas ne reti Rietumu pasaulee saucas budisms, bet taads nav. Tiiri akadeemiski izgliitojoshos noluukos. Vispaar to vajadzeetu par visaam galvenajaam religjijaam, bet par budismu iipashi, jo par nevienu citu religjiju Rietumos nav tik daudz gadiijumu, kad tiek uzurpeets shis nosaukums negodiigos noluukos - dazhadaa veidaa un ar dazhaadu meerkjiem. Musulmanji sevi ljoti labi aizsargaa, Hindu un kjiinieshu religjijas savukaart ir paaraak saistiitas ar kultuuru un liidz ar to diezgan taalu no universaalas izplatiishanaas iespeejas - ja neskaita Krishnas apzinjas kustiibu, kas meegjina to dariit, bet par cik taa censhas ieviest arii vienkaarshotu induistisku kultuuru sadziivee, tai tomeer ir visai ierobezhotas izplatiishanaas iespeejas; citaadi hindu Skolotaaji biezhaak pashi aicina saglabaat katram savu religjiju un maaca vairaak meditaacijas tehnisko pusi kaa religjiju.

 Girts Meldim,  21:02:02 25.08.2005 
Vo johaidī, vot tas tik ir nummurs! Man aš žoklis atkārās!

Aivara izteicieni, Aivara rakstības stils un pat gramatiskās kļūdas identiskas Aivaram (Aivars uzrunu teikumā atdala tikai no vienas - uzrunas beigu puses, nevis no abām, kas ir gramatiski pareizi, ja uzrunas vārds neatrodas pašā sākumā. Protams, te štrunts par kļūdām, mēs visi laižam šķībi, sāls ir identiskumā!)

Redzu divus variantus:
1) Meldi, Tu esi Aivara klons :o))))) Protams, viss var gadīties.
2) Aivar, nu Tu esi sašmucējies :o((((( Būs atkal pjedestāls nostrādājis.

 Jona,  20:26:24 25.08.2005 
Neesmu telepāte, bet varu saderēt, ka Meldis ir tas pats Aivars (bet melot, Aivar, ir nāves grēks! ;))
Neviens te gan nerej, tikai jautā... Cilvēkam, kas sevi pasniedzis kā pašu pareizāko JK sekotāju , taču nebūs grūtības atbildēt? Tā tad būtu dezertēšana...P.S. Nu neņem taču ļaunā, Aivar, mēs te visi tikai 'mācāmies elpošanu'. :)))

 Meldis, Guga 19:53:52 25.08.2005 
Vai kā sunīši parēja uz Aivariņu.Jā zēni,Dieva vārds ir griezīgs zobens.Un sevi var nomierināt tikai rejot.Šitāpat uz Jēzu arī rēja.
Guga , tev tak Aivars rakstīja,ka maz atcerās.Tomēr zināšanas par budistu dzīvesveidu viņam ir pamatīgas .To nevar noliegt.Skaidrs ,ka Aivars speciāli vairs daudzko nerakstīs.Pazīstu Aivaru labi,jo arī elpošanu man viņš savā laikā ir mācījis.Tā kā garām vecīt.Ja viņš ko nepasaka,vai aizmirsis,tāpēc jau cilvēks nav jāzākā.Tev tāda mode atrast blusu.
Ko jūs tur pārējie rejat,kā uz spitālīgo.Viņš ir darbā.Tiko sazvanījos.Gaidiet Aivaru,pašlaik variet pariet uz saviem tuviniekiem.

 guga,  15:57:52 25.08.2005 
Un piekriitu Gjirtam, saskanja ar budismu:))) (patiesiibaa arii saskanjaa ar Kristus maaciibu manupraat) galvenais ir laba sirds, un liekas, ka Aivaram ir laba sirds, ko jau es esmu teicis sheit ne vienreiz vien. Bet taa kaa mute runaa no sirds pilniibas, tad arii teiktajaa der ieklausiities. Cits jautaajums, ka Aivaram arii der ieklausiities reizeem, ko citi saka, un ne jau nu tik dikti saapinaaties uzreiz, bet padomaat. Bet, protams, katrs dara, kaa grib.

 guga, P.S. 15:44:05 25.08.2005 
Lai gan reizeem atkal varbuut kaa reize ar taam gruutaakajaam lietaam jaaciinaas lai kaut ko jaunu iemaaciitos. Pilniiba noziimee arii pilnu sapratni. Vismaz taa man kaadreiz maaciija un man liekas, ka taa arii izskataas logjiski.

 guga,  15:41:31 25.08.2005 
Kas nu kuram vieglaaks. Kaa likums cilveeks seko tam, ar ko vinjam ir ieksheeja saite, un tas prieksh vinja arii ir visvieglaaks. Tieshi taapat kaa vienam muuzika, citam ziimeeshana, bet citam autinju kjiileeshana ikdienas dziivee labaak padodas, tieshi taapat arii ar gariigo praksi.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 15:23:04 25.08.2005 
Paldies GUGA par jauko atbildi. Visvieglaakaa ir Kundalini meditacija - kura atjauno cilveka organismu un nes ari citiem labumu. Musu uzdevums ir nevis begt prom no sabiedribas 0 bet iekljauties tajaa un to parveidot uz labo pusi.

 guga,  14:56:54 25.08.2005 
'meditācija ar priekšmetiem,iziešana astrālā,sapņu kontrolēšana,telepātija,trešās acs piesaiste' - kaut kas peec New Age izskataas, ne no budisma.

Pirmkaart budisms saakas ar patveeruma pienjemshanu. Citaa reizee parunaasim par to siikaak.
Taalaak visaas - kaa Ziemelju ta Dienvidu budisma skolaas ir sastopamas sekojoshas pamata meditacijas prakses (ar nelielam nianseem) - 1)analiitiskaa meditacija par a)cilveeka dziives veertiigumu; b)par to, ka viss ir paarejoshs; c)par to, ka viss pasaulee ir savstarpeeji saistiits; d)par līdzjūtības un mīlošas laipnības būtisko lomu; 2)shamata - raamaa miera staavoklja meditacija (pirmajaa tuvinajumaa uzmaniibu fiksee uz elposhanas procesu); 3)vipashjana jeb tieshaa uztvere par lietaam, par kuraam tika pirms tam mediteets analiitiskajaa meditacijaa (un arii par citaam lietaam), kaa analiitisko meditaciju un shamatas prakses rezultaats.

Taalaak jau atkariibaa no taa vai taa ir Hinajana, Mahajana, Tantrajana vai Dzogchens.

 Diablo, Ģirtam 13:51:15 25.08.2005 
Varētu pat piekrist...

 Girts Diablo,  13:40:12 25.08.2005 
Vo tas ir labs jautājums, kā lai to izstāsta.

Es mēģināšu ar vienu citātu.

'Ejiet nedaudz dziļāk. Aizveriet acis. Skatieties sevī iekšā. Saglabājiet klusumu. Kamēr jūs nepietuvosieties absolūtajam klusumam sevī, jūs nekad sevi neiepazīsiet. Es nevaru jums to izstāstīt. Nav veidu, kā to paskaidrot. Katram ir jāatrod pašam ....

To, ko es saucu par meditāciju, var saukt arī par sevis iekšējās meklēšanas līdzekli.

Nejautājiet man. Nejautājiet nevienam. Atbilde atrodas jūsos un jums jāiet dziļi sevī, lai to atrastu. Tā atrodas tuvu - jums tikai jāpagriežas par 180 grādiem, lai tai piekļūtu.

Un jūs būsiet pārsteigts, ka jūs neesat jūsu vārds. Ka jūs neesat jūsu seja. Ka jūs neesat jūsu ķermenis. Un pat prāts ne!

Jūs esat daļa no Esamības visā tās krāšņumā, diženumā, svētlaimē un visā tās ekstāzē'

Tas atkal bija Ošo. Nu nevarēju savādāk atbildēt uz to, ko Tu man prasīji.

 Diablo, Ģirts 13:23:15 25.08.2005 
Par kādu Azināšanos ir runa?

 Girts,  13:12:05 25.08.2005 
Sorry, aicinājums pie pirmsiepriekšējās temas!

 Girts,  13:10:10 25.08.2005 
Man gan liekas, ka Aivara tekstos ir daudz labu momentu iekšā. Teksti varbūt ir citā terminoloģijā, kas tā ne visai tūlītēji pavelk, bet tas jau nemaina būtību.

Katrs mēs varam kaut kam nepiekrist (arī es nepiekrītu), taču tapēc jau nav jābrauc ar apvainojumiem. Te tak nav lauku zaļumballe, kur tādā veidā attiecības risināt (lasi - barot ego!)!

Par to ākstu (ne ļauni!) runājot - domāju, Gunta publiskais aicinājums pie iepriekšējās tēmas ilgi paliks nepārspēts. 8. gadi SJ nav bijuši velti! :o)))))))

 Girts Diablo,  12:27:38 25.08.2005 
Protams, ka 'gudrāks' nenozīmē 'nemirstīgāks'! Zināšanas tiešā veidā nav ekvivalents nemirstībai.

Runa iet par APZINĀŠANOS. Tas ir nosacīti nesaistīts jēdziens ne ar gudrību, ne ar zināšanām.

 RV, Aivar! 12:02:32 25.08.2005 
Jautaju tresho reizi. Vai esi ar mieru shajaa lapa veidot sadalju 'Kristietiba'?Atrbildi vai nu ' jaa' vai 'nee'!

 RV, Diablo 11:58:40 25.08.2005 
Sarunasim ka bez personigam pieziimeem par otru cilveku!!!!..
Visi mes esam savaa zinja aaksti.....
Man tikai ir jautaajums Aivaram vai vinjsh biezhi nepilda solito?

 Diablo, RV 11:54:44 25.08.2005 
Tad kamdēļ nebeidzamie strīdi forumā, par vienīgajiem parizajiem ceļiem. Tas jau sāk nomākt... Protams, pāris galma ākstiem (tipa Aivars) jābūt, kas mūs izklaidē:)))

 RV, Diablo 11:37:54 25.08.2005 
Tur nu es tev pilnibaa piekriitu:-)

 Diablo, RV, tautai 11:34:15 25.08.2005 
Zināšanas, gudrība nav ekvivalents nemirstībai. Formula gudrāks, tātad nemirstīgāks, manuprāt nepastāv:)))

 RV, Diablo 11:22:33 25.08.2005 
Protams ka maac shaubas:-((((
Ir brizhi kad netici ne Dievam,ne Velnam, ne pats sev...

 Diablo, tautai 11:08:34 25.08.2005 
Ja jau reiz mēs esam nemirstīgi, tad kapēc lieki nodarboties ar galvas lauzīšanu par to, kas būs pēc tam...? Lasot forumu man rodas iespaids, ka lielais vairums par savu nemirstību nemaz nav tik pārliecināti:))) Jā, starp citu zināšanu daudzums nav ekvivalents nemirstībai. Ko teiksiet?

 Jona, Girts 10:43:43 25.08.2005 
Šat tad tā krutāk 'panesamies' mēs visi. Bet tikai viens ļoti karstasinīgs :) šeit pasludinājis sevi par vienīgo vienīgās patiesības zinātāju un pārstāvi , hmm... ;)12 Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši./Mt.7/

Izejot no šā (visas bauslības kopsavilkuma) - nez kā Aivaram patiktu, ja tagad viņam nostātos pretī kāds tikpat 'tolerants' muslims? Ar savu Korānu un savu vienīgo patiesību.
Bet viņam taču galvā tieši tas pats – TIKAI Korāns, TIKAI Allahs un TIKAI Viņa pravietis Muhameds!


Aivar!

Un tikai to vien tagad nesaki, ka islāms nepareizs, ka islamā neviens nav dziedināts, nav brīnumi Dieva vārdā darīti utt.! :))

 Girts Jonai,  10:27:43 25.08.2005 
Es jau ar te reiz ieminējos Aivaram par agresivitāti ...

Tas jau laikam ir katram viens no grūtākajiem uzdevumiem - nostāties aci pret aci ar savu ego un reizēm atzīt to, ko neparko negribās atzīt. Sevišķi raksturīgs (kas paradokss!!!) tiem, kas sākuši apzināti garīgo ceļu iet. Es jau ar šad tad noraujos ... :o(((((

 Jona,  10:23:02 25.08.2005 
Turpinot reinkarnācijas tēmu:

Pāvesta Jāņa Pāvila II laikā vienam Vatikāna bīskapam bija apstājusies sirds. Pāvests, padzirdējis par tam sekojošajiem visai neparastiem viņa piedzīvojumiem TUR, painteresējās, vai šams tur redzējis Dievu. Bīskaps atstāstīja parasto klīn. nāvē pabijušo pieredzi (tunelis, spoža bet nežilbinoša gaisma, visapteverošas mīlestības izjūta) un pie reizes vēl to, ka atgriežoties no Turienes izgājis cauri Vatikāna sienām un nokļuvis pāvesta ģērbistabā... un precīzi aprakstījis pāvesta garderobi. :) Pēc tam ieguvis paranormālas spējas.

 Jona, Aivars 10:19:33 25.08.2005 
Jāpiekrīt gugam - nu kāpēc neklausīji savam budisma skolotājam, Aivar... bet viņš pareizi teica - nu nebiji Tu apguvis tādu līmeni, lai izietu astrālajos plānos. Tad nebrīnies, ka gandrīz nojūdzies, jo satikies ar zemākajiem astrālajiem radījumiem (Kosmosa likums - līdzīgais pievelk līdzīgo).
Tevī ir pārāk liels Ego, un tādu iekšēju agresivitāti es, atklāti sakot, neesmu vēl i-netā sastapusi. Nekur, ne šeit, ne m&r, ne lielajos Delfos... piedod, bet tā man tiešām liekas.
Visi Tev nepareizi, visu tautu (iesk. mūsu senčus) reliģijas no Sātana... :(

Par tiem budistu bērnu spīdzinātājiem :) - mums kā kristiešiem pieklātos vispirms noslaucīt savu durvju priekšu. Vislielāko pakalpojumu Sātanam izdarījuši tieši 'kristieši', ķeceru svilinātāji un lielinkvizitori. Ar Nīkaju sākot. Plēsīgie vilki avju drēbēs.

P.S. Kāpēc neatbildi uz jautājumiem? Sarunu biedri 'par zemiem'? ;)


 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:10:48 25.08.2005 
SENA LEGENDA. Sensenos laikos uz planetas Venera valdija gudras sievietes un vinju prieksgala bija Dieviete Parvati. Redzot ka Zeme smok zem Tumsas Speku Juuga - Dieviete Parvati iesaucaas - miiljaas Maasas - kas ar mani dosies iemiesoties uz Zemi -= lai glabtu turienes cilvekus no verdzibas un ienest Gaismu shajaa Tumsiibaa. Uz sho saucienu atsaucaas 144.000 Gari - kuri lidoja uz Zemi un kljuva par vienkarshiem cilvekiem - lai vairaakaas reinkarnaacijaas mainiitu Zemi un taas cilveekus uz labo pusi - lai Laiku Beigaas atgriezstos savaa Valstiibaa - Paradiizee - atpakalj.

 Girts, Aivaram,  10:10:35 25.08.2005 
Vispirms, man liekas, ka tas ir labi, ka kāds pieslēdzās sarunai (šajā gadījumā Guga). Tāpēc jau te ir forums un ja kadam ir ko teikt, tad pārējos tas tikai potenciāli bagātina.
:o))))))
Izlasīju uzmanīgi, ko Tu saki par Mūžīgo Sevī un man liekas mēs principā runājam par vienu un to pašu. Protams, ka tas ir neizmērojams spēks, protams ka tā ir totāla aizsardzība (vienos austrumu rakstos, iespējams, pat Tevis peltajā Bhagavadgītā, bija vārdi: ja Dievs ir ar tevi - no kā tu baidies? Ja Dievs nav ar tevi - uz ko tu ceri?). Pārējais ir detaļas, uz kurām še nav vērts fokusēties.
:o))))))
Nevaru komentēt ne budismu (to pārzinu ļoti virspusēji), ne Tavu kādreizējo aizraušanos ar to, jo nezinu, cik dziļi esi bijis iekšā. Tāpēc Tavus argumentus iz budisma pat nevaru pieņemt zināšanai :o(

Par reinkarnāciju. Viena teikumā varu mēģināt pateikt tā: cilvēks atgriežās cilveka ķermenī (nevis mērkaķa, maitas putna u.c.) uz zemes tikmēr, kamēr caur ciešanām un apzināšanos nesadedzina visas saites, kas neļauj nokļūt pie Dieva. Te var braukt iekšā ļoti dziļi arī mehānismā, bet atkal - tās būs detaļas.

Veiksmīgu darbošanos visiem!

 RV, Aivar! 10:08:02 25.08.2005 
Taa ari par skaitljiem neko nesagaidiju:-(((...Tu biezhi nepildi to ko esi publiski apsolijis?

 RV, Girts 10:06:39 25.08.2005 
Tev ir labas spejas uzlikt domas uz papiira, man patika par 'dzirksti':-)))

 guga, Un veel 09:17:56 25.08.2005 
Ciinjas maaksla ir bijusi kopta visaas religjijaas, arii kristietiibaa brunjenieku ordenjos. Ja ciinjas maaksla ir bez gariigaa elementa klaatbutnes, tad ir beediigi rezultaati - tas ir tikai viss, ko man liekas var pakomenteet no Tavas pieredzes, bet ciinjas maksla pati par sevi nav budisms.

 guga, Aivar 09:07:22 25.08.2005 
Un kaut arii budisma klosteros tieshaam uznjem jau no berniibas, vinjus tur neviens nespiidzina ne ar kaadiem necilveeciigiem apstakljiem - tieshi otraadi, shie beerni ir visumaa labi apruupeeti, saliidzinot ar apstakljiem daudzaas Austrumaazijas gjimenees. Protams, ir stingra discipliina, bet ne necilveeciigi apstaaklji. Un katrai gjimenei budisma zemees ir liels gods, ja kaads no beerniem ir muuks.

 guga, Aivar 09:01:36 25.08.2005 
Jo vairaak Tu runaa, jo vairaak ir skaidrs, ka Tev nav bijis nekaadu nopietnu budisma gaitu. Jeb katraa zinjaa tas, ko Tu par budismu sauc, nav budisms. Tu pat nevari pateikt, kas ir jaadara lai kljuutu par budistu.

 guga, Aivaram 08:58:54 25.08.2005 
Nav vis nekaadi dazhadi postulaati, tas ir galiigs absurds - ir visaam budisma skolaam kopeejie postulati, ko nosaka Vinaja - viena no 'Trīs mācību grozu' sastāvdaļām, un ka katrs klosteris veido savu skolu ts ir veel jo vairaak absurds - protams, budismaa taapat kaa jebkuraa religjijaa ir novirzieni, bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitaami - katraa zinjaa vinju ir daudz mazaak kaa kristiaanismaa., Vinaja nosaka, kas ir un kas nav jaadara. To ko Tu te runaa par budismu Tu esi saklausiijies no kaut kaa tml. kaa 'Lobsangs Rampa' - ebreju okultaa rakstnieka piem., kam stingri njemot nav itin nekaadas sakara ar budismu tieshi taapat kaa Tev vai veel kaut ka tml.
Tripitaka ir Svetie Raksti pilniigi visaam budisma skolaam.

 Aivars, gugam 02:50:24 25.08.2005 
Par baušļiem.Tie nav nekādi baušļi.Nejauc.Ikdienas budists ir tāds pats cilvēks kā latvietis,vai meksikānis.Budisms ir tautas nacionālā tradīcija,dzīves veids,ķermeņa un ikdienas saskaņas veidošana.Budisms īstenībā nav tendēts uz Dievu,bet vairāk uz īpatnēju dzīves veidu.
Mūku dzīve ir vairāk kā noslēgta kalpošana ar ļoti nopietnu indivīda apmācību ,sākot no bērnibas ,līdz miršanai.Mūku postulāti ir ļoti dažādi.Katrs klosteris pat veido savu skolu un tādā veidā tā izplatās.Kas vienā klosterī aizliegts,tas citā atļauts.
Man visvairāk patika Tibetas mūku piekoptās tradīcijas.Es arī dažas apguvu,kur bija kopā medicīna,aizstāvēšanās cīnas ,meditācija,meditācija ar priekšmetiem,iziešana astrālā,sapņu kontrolēšana,telepātija,trešās acs piesaiste.Nu jau aizmirsies.Tad lūk te šie baušļi,kā tu saki,viņi jau ar to iestrādājas.Tu viss esi tajā mācībā.
Man nav tiesību rakstīt par efektiem,ko tas viss dod.Varu tikai pateikt,ka neiesaku nevienam iet budisma virzienā.Tas ir ļoti bīstams pasākums.Es gandrīz nojūdzos.Un kur ir garantija,ka ar kādu tas nenotiek šodien.Kaut kas no budisma atzara ir arī G.S .
Man pietiek ar to ,ka es šīs valstiņas esmu ielaidis savā sirdī,un man viņas ir ļoti tuvas.It sevišķi Tibeta.Tā ir ļoti unikāla tauta.Tāpēc jau mums nav jāpieņem šis dzīves veids.Mēs esam latvieši.Arī unikāli.Dievs dod to ,ko katra tauta vēlas un mākslīgi savienot galvu pie rumpja nevajadzētu.It sevišķi jau tādu mācību,kur skaidri un perfekti nepasaka,kas ir sātanisms un viņa ieroči.Es te runāju par garīgās dzīves sfēru,ko mēs neredzam,bet tā praktizējas ar katru cilvēku.Augļi esam mēs.G.Sarī ir auglis.Taisnību sakot,man sīkumi ir aizmirsušies un un negribu viņus reanimēt.Tepat aiz muguras ir grāmatas,varētu jau pašpikot,bet gribu būt atklāts;man viss principā no tā visa jau ir aizmirsies.

 Aivars, Gugam 02:15:33 25.08.2005 
Pirmāmkārtām es runāju ar Ģirtu.Un šī te saruna bija no visas sirds.Es te netaisos ar kādu spēkoties.Tu principā neko neapgāz ,bet pasaki ,ka es neesmu ticīgais.Un man ļoti sāp Tavi vārdi.Arī Tavam Dievam sāp.Neaizmirsti to.Kad Tu kādu tuvāk nepazīdams,pazemo,tad zini ,ka arī Tu tiec pielīdzināts un salīdzināts . Tu nezini manus ikdienas darbus.Nezini ar ko nodarbojos.Viss ,ko te paužu ir rakstīts Bībelē.Ja Tev kas nepatīk,tad sūti argumentus uz debesīm,ka Viņš nepareiz ir inspirējis savu vārdu Bībelē.
Kur man te kas ir greizi teikts?Kaut vienu teikuma lāsi,mīļais draugs.Lūdzu!
Es par savām budista gaitām te jau esmu rakstījis un rakstījis.Cik var.
Tev atkal vajadzīgi šabloni.Labi.Ja neiekļaušos,tavās grāmatās,tad piedod.Izdzīvo pats kaut vienu budista dienu.Gadiem meditē,lūdzies,piesauc.Tikai gribu redzēt,kas ar Tavu sirdi notiks.Nu tas pats,kas šodien.Būtisku izmaiņu nebūs.
Es piedzimu Latvijā,ne Tibetā.Man nav bijušas iespējas dzīvot zēnu klosteros,kur jau no mazotnes bērni tiek spīdzināti pie visādiem necilvēciskiem apstākļiem.Turpretī Jēzus visus bērnus aizstāvēja.Viņš pats būdams maziņš varēja pa dievnamu iet iekšā un ārā kad vēlas.Tā ir liela atšķirība.Jā mani nepētīja apmācītie budistu gaišreģi,vai esmu īstā inkarnācija,vai tikai tāds kājslauķis lielajā budisma hierarhijā.Tikai nezkāpēc tie ,kas pa tempļiem dzīvo sev nokārto tās lepnākās inkarnācijas.Jo tak iebalzamēt šo izredzētos vajadzēs ar godu.Tāpat kā ļeņinu.
Jau 80.jos gados sāku interesēties par šo sfēru un pakāpeniski gāju ,kā izrādījās budisma virzienā.Kādi gan man vajadzīgi nosacījumi.Mans austrumu cīņu treneris ļoti spēcīgi deva grūdienu iet pa šo ceļu.Es biju aizgājis ļoti tālu ,līdz pat (tagad rakstīšu pēdiņās,jo as neatbilst dzīvai mācībai),,dvēseles iziešanai no ķermeņa.Man viss veicās.Cik atceros,tad budisma skolotāju ieteikumi ir nelīst šajā sfērā,ja neesi īsti tīrs.Es uzskatīju,ka esmu tīrs,bet tikai tagad saprotu,ka Dievs mani jau tad sargāja no traģiskiem soļiem.Man ļoti labi attīstījās arī telepātijas vingrinājumi.Sāku kontrolēt dzīvi savos sapņos.Tā ir ļoti augsta tehnoloģija.
Tikai kaut par vienu nozari pateikšu kur strādā Dievs,kur sātans.--Toreiz ,kad redzēju pravietiskus sapņus,tie piepildījās perfekti,bet vienmēr iznāca tā,ka arī izmainīt neko nevarēju.Vienkārši tas notika.Piem.-Reiz redzēju sapni,ka avarēšu pie Cēsu armijas daļas.Divus mēnešus tur nerādījos.Sapnis tomēr bija mazliet neskaidrs,jo netika uzrādīts blakussēdētājs mašīnā.Izrādījās ,ka mans draugs vēlāk no Rīgas brauca,un tieši tajā vietā avarēja.
Lūk,bet ja sapni uzrāda Dievs,tad,tas ir daudz savādāk.Tu pie slikta sapņa lūdz Dievu,un Dievs protams atbild uz tavām lūgšanām,un izveido citu veiksmīgu situāciju.Tā strādā Dzīvais Dievs,bet tas ,,dievs tikai grib mums sataisīt sūdus.
Tagad esmu redzējis ļoti nopietnus sapņus pat par maniem ticības brāļiem.Esmu pārbaudījis šos sapņus apjautājoties un ir izrādījusies taisnība.
Dievs nekad nemelo.Nekad.Man Dievs ir arī atklājis kas notiks turpmāk.Tagad ir tikai cilvēka morālās pazemošanas sākums.Ko mēs vēl pieredzēsim,to pat nepaust labāk.Labāk tad mūs kā tautu lai nogalina,nekā grūž tik pazemojošā dzīves veidā.
Zini Guga,Tā jau nav pirmā reize,kad Tu man pasaki,ka es neesu ticīgais.Teikt :pēc Tavas uzvedības te forumā ;pēc taviem rakstiem nesapas.Tad nosauc kādu latvieti,kurš ir ticīgs pēc Tava rakstu kalniņa.
Es protams esmu ticīgs,jo mīlu Jēzu Kristu ar visu sevi,prātu un neprātu.Viņš ir pārveidojis manu dzīvi,manas sievas dzīvi,manu tuvinieku..es bieži spēlēju lielās un mazās auditorijās un redzu cilvēku sejās bieži asaras.Ja tās sāk plūst spēlējot tikai no paša sarakstīta instrumentāla skaņdarba,tad zinu,ka mana atgriešanās no budisma uz kristietību nav bijusi velta.

Man ar kaunu nākas atcerēties ,kad Jelgavā savā autorvakarā stāstīju cilvēkiem par skaitļu maģiju,ko tiko biju apguvis,kas pašam dzīvē nesa tikai kapitālas ciešanas un sirds nemieru.
Nobeigumā Mīļais Guga,saprotu arī kāpēc Tu iejaucies manā un Ģirta sarunā.Redzu jau Tev cauri.Mīļais brāl,tas ir izmisums.Jo Ģirts diemžēl ir tuvāk ticībai nekā Tu.Un Tu šoreiz pakalpoji ragainim.Lai Tev ,,veicas,,arī turpmāk.

 guga, Aivaram 22:36:49 24.08.2005 
Tikai, kad Tu saki, ka Tu esi bijis budists - tas nu gan, Aivar, nav pat smiekliigi. Ja esi bijis budists, lūdzu, atbildi divus jautājumus. Pirmkārt, kāda formāla procedūra ir jāiziet lai kļūtu par budistu? Otrkārt, kādi baušļi ir jāievēro pasaulīgam budistam, kādi mūkam - kā minimums - noskaiti, lūdzu?

 guga,  22:22:16 24.08.2005 
Protams, var jau buut man tikai liekas... katram vispirms jaaatbild par sevi buus, ne par citiem, tas jau gan arii.

 guga, Aivaram 22:19:07 24.08.2005 
Ar Tevi arii notks izmainjas. Ja Tu vinju ielaidiisi sevii. Shobriid man liekas nav nekaadu izmainju.

 Aivars, Ģirtam 22:12:02 24.08.2005 
Ko nozīmē mūžigais sevī.Kā to saprast?Principā Tu neko nepateici.Jēzus māca,ja tu Viņu gribi ielaist sevī,kā Tu raksti; mūžīgais sevī,tad nu draudziņ, līdz galam.
Mūžīgais sevī nozīmē - atgriesties no grēkiem,
likties kristīties Jēzus,Tēva,Svētā gara vārdā.
Mūžigais sevī nozīmē,ka tu tagad esi jauns radījums,jo ,,kas bijis ,pagājis,,(bībele),visi Tavi grēki tiek dzēsti.Visi.
Mūžīgais sevī nozīmē saprast,ka uz ļaunajiem darbiem Tevi pavedināja ragainis,un Jēzum tas ļoti sāp.Jēzum vienmēr ir sāpējis par cilvēces neprātu.Tādēl Viņš nāca uz šo zemi ,un arī Tevis dēļ ,Ģirt ,izlēja asinis,lai Tu kļūtu tīrs un ,neviens nevarētu Tev pārmest par visu slikto.
Mūžigais sevī nozīmē izraudāties nopietni,no visas sirds,piesaukt Jēzus vārdu,lūgt Viņa palīdzību visās lietās.

Piedod Ģirt,Mūžigais Tevī nav kāds tukšums,bet neticams spēks,varens,milzīgs...tas sgrauj visu,visu atjauno Tevī un līdzcilvēkos,ja tikai Tu Viņu patiesi nosauksi par savu Dievu.Izmaiņas notiks tajā pašā dienā.
Jēzus teica:es aizeju,bet Manā vietā es lūgšu Tēvu ,lai Viņš sūta Patiesības Garu(Svētais Gars) un VIŅŠ mājos jūsu vidū.Ticīgais saņem milzīgu ķermenisku aizsardzību.Tā ir kā uguns,kas pret ļauno cīnās perfekti.Tikai mūsu prāts,bieži vien pats sagrēko.Bet tā jau ir cita tēma.

Ja Tev šķiet,ka es par reinkarnāciju nesaprotu,tad pastāsti Tu.Kā saprast reinkarnāciju.Un kā tas sasaucas ar Dieva vārdu,kur rakstīts,ka sātans saka cilvēkam,kurš ir mūžiga būtne:,,tu nemirsi,,

Es Ģirt ,daudzus gadus esmu bijis budists,un š o smalko sfēru esmu ļoti uzmanīgi pētījis un praktizējis.Varam diskutēt.Lūdzu.Nav problēmu.

Tikai neaizmirsti vienu,ka cilvēks jau vienreiz ir bijis mūžīga būtne.Dievs to ir apsolījis,ka ticīgie atkal tādi būs.
Tad nafig man kļūt par kaut kādu neredzamu dvēseli,bez jebkādas nākamās dzīves,bez jaunas zemes,kur dzīvot?Tad beigās vēl iemiesoties kādā maitas putnā ,kurš rij āfrikā nomirušus nēģerus.

Tad padomā vēl vienu lietu.-Un tas ir galvenais;
Kāda varētu būt sātana mācība,lai varētu pazudināt cilvēkus.Tīri praktiski.Neaizmirsti,ka tai jābūt pēc iespējas līdzīgai Jēzus mācībai.Var būt izlasi par Kalnu,vai tepat G.S maldu mācibu.Šķiet nav lielas atšķirības no bībeles.To pat neticīgais saprot,kur nu vēl tāds ,kurš atdevis savu dzīvi Jēzum.

 guga, Jonam 22:03:54 24.08.2005 
Ikvienu cilvēku, kā ticīgo tā neticīgo, uztur Dievs. Ir ļoti jauka jūdu līdzība par Ābramu un neticīgo. Tūksnesī pie Ābrama jau pie vakara gadās ienākt viesim. Viesmīlības likums tūksnesī agrāk bija svēts (tāpat kā senatnē arī Sibīrijā vai pie latviešiem - latviešu pasakās, kur teikts, ka var gadīties, ka viesis ir pats Dievs). Nu tad Ābrams, protams, gatavs uzņemt šo cilvēku un pabarot un pārguldināt. Bet pie vakariņām viesis sāk smieties par Ābrama lūgšanu. Ābrams saskaistas un izdzen viesi naktī. Nu mierīgi lūgs Dievu, bet Dievs saka Ābramam, kāpēc Tu viesi izdzini... Kungs, bet viņš Tevi negodā. Ābram, es šo cilvēku varu jau tik daudz gadu paciest, bet Tu nevarēji vienu nakti, kur Tava pacietība? Un Ābrams skrēja naktī un atveda viesi atpakaļ savā namā dziļi atvainodamies tam par viesmīlības likumu pārkāpumu.

 guga, Jonam 21:55:23 24.08.2005 
Jaa, arī tas, lai gan kaut vai tajā pašā Bībelē 1 Mozus arī ir tas skaidri un gaiši pateikts:)))...

 guga, Girtam P.S. 21:53:45 24.08.2005 
Ar Rakstiem gan es saprotu ne tikai Biibeli, bet visu, kas ir jebkad rakstīts no šīs Dziļākās Esamības.

 Jona,  21:52:10 24.08.2005 
Girts:

Mēs nešaubīgi esam 'dievišķās dzirksts' daļiņas. Citādi mēs Dievu nemaz neatpazītu, nebūtu nekā, kas mūsos atsaucas. Bet no Dieva Dēla sirds uz katru no mums plūst gaismas stars (pēc Delpera), pat uz neticīgajiem ... šā vai tā, mēs visi esam Vienoti Viņā.
Tikai brīvā griba dažreiz sakāpj galvā un tad mēs uzvedamies visos iespējamos veidos. ;))


guga:

Nujā, kādreiz arī apaļa Zeme bija baisākā ezotērika. ;)

 guga, Girts 21:51:05 24.08.2005 
Un tas dziļākais ES - Mūžīgais Sevī, tā apzināšanās iet laikam jau roku rokā ar apziņas paplašināšanos un apzinīguma robežu paplašināšanos. Bet Rakstos ir arī aprakstītas dažādas iespējas, kas ar cilvēku notiek un var notikt.

 guga, Jona 21:38:38 24.08.2005 
Nav runa par spekulaacijaam. Ikviena noziime, ko tas vai cits cilveeks speej ieraudziit (jo ir liidz tai izaudzis - varbuut varam teikt arii taa, es domaaju gariigi izaudzis, kas pirmkaart noziimee izaugt tikumos, un augstaakais no tiem ir pazemiiba, tad raamums utt,. un tad gudriiba naak pati no sevis kaa daavana, jo gudriiba nav no cilveeka pasha - resp. taa nav no ego un racionaalaa praata, kaa jau te Girts teica) - taatad ikviena noziime, ko cilveeks speej ieraudziit vai ko vinjam ir dots ieraudziit, ir absoluuti skaidra, tad, kad Tu vinju ieraugi. Cita lieta, ka to taapat ne vienmeer vari pateikt citiem. Visbiezhaak tas nav iespeejams, jo ko nevar ieraudziit to nevar ieraudziit. Tieshi taapeec arii par to perlju beershanu cuukaam priekshaa. Kaa jau bija teikts tajaa Roberta Svobodas citaataa - ezotrika rodas ne no taa, ka kaut kas nav uzrakstiits vai to nevar uzrakstiit, ezoterika rodas no taa, ka cilveki to nesaprot. Nav nemaz citas ezoterikas - ne jau taas graamatas, kas saucas ezoteriskaa literatuura, ir kaut kaada ezoterika - ja jau buutu ezoterika, tad kaa tad varuzrakstiit graamatas par to:)))...

 Jona, guga 21:24:20 24.08.2005 
Jā, bet ar to pašu arī spekulāciju maisam gals vaļā.
Pagrūti iedomāties, kāda papildus nozīme varētu būt sacītajam, ka izglābsies, teiksim, divi no pieciem. ;) Lai vai ko tur atrastu vēl, tas taču paliek spēkā? Cita lieta ar visiem tiem auniem un āžiem un ragiem pierē, bet zināms pamatskaidrojums, kas ar to jāsaprot, arī tur ir iedots.

 Girts,  21:23:13 24.08.2005 
Atļaušos pakavēt jūsu uzmanību ar dažām pārdomām. Mēģināšu rakstīt lēni, latviski un drukātiem burtiem, lai domas saprotami klātos ārā. Redzēs, vai sanāks.

Mēs jau še nonācām (vimaz daži!) pie izpratnes par pirmo grēku. Atkārtošos - pirmais (un galvenais!) grēks ir nezināšana jeb neapzināšanās - Dievišķās Esamības neapzināšanās, līdz ar to sevis nošķiršana no pārējās pasaules (lasi arī - Dieva!), nonākšana sava prāta (lasi - ego!) varā (pēc augļu nobaudīšanas no laba un ļauna atzīšanas koka un sākšanu pasauli dalīt: labs - ļauns, balts - melns, utt). Visi pārējie sūdi - ciešanas, sāpes, elle zemes virsū rodās no tā. Ego - tas ir placdarms darbībām tam, ko Aivars sauc par Sātanu - iespējams, visu ego ekgregoram (Sfinksas lietotais termins) vai kolektīvajai apziņai.

Mēģināsim ieiet nedaudz dziļāk. Reiz kautrīgi ieminējos, ka apzināšanās faktiski ir līdzvērtīga mūžīgai dzīvošanai. Apzinoties Dievišķo Esamību, Mūžīgo Sevī, iespējams, cilvēks nonāk pie secinājuma (pie kam, nevis ar prātu - tam ir grosh cena, bet sirdī), ka nāves kā tādas jau nav. Cilvēka prāts ir tas, kurš dala baltajā un melnajā, kurš dala upes krastus labajā un kreisajā. Izņemam no upes ūdeni - tas viss taču ir viens!

Bībeles tēzi par mūžīgo dzīvošanu es saprotu tieši tā - savas Esamības, Mūžīgā Sevī apzināšanos. Nebūs tā, kā te Strautnieks postulē, ka mūžīgi dzīvos 20 - 30 gadus veci cilvēkbērni (šamais tā arī neatbildēja uz jautājumu - a ko darīt tiem, kas kropļi) un nodarbosies ar sexu 4. dimensijā! Šāds mūžīgās dzīvošanas traktējums pieļauj tāpat atnākt uz zemes cilvēka ķermenī un pēc tam aiziet.
Interesanti, Aleksandrs rakstīja, ka Kristus saviem sekotājiem atvēra Adžna čakru. Es, protams par to nekā nezinu, taču sāls ir tajā, ka Adžna čakra (3. acs!) vistiešākā veidā ir saistīta ar Esamības apzināšanos!

Atļaušos ieiet vēl dziļāk. Lai man piedod Bībeles raxtu korifeji, šo traktējumu neesmu nekur sastapis, taču tas tā atnāca. Bībele ir pilna ar alegorijām. Bībeles jēdziens 'Dieva Dēls' daudzās vietās man traktējas kā šis Mūžīgais Sevī. Mūžīgais Sevī - kāpēc tā nevarētu būt Dievišķā dzirksts (daļa Dieva) katrā cilvēkā - līdz ar to Dieva Dēls?

Jāņa 1. vēstulē 5. nod 10 - 15 pantos (cipari un teksts pēc atmiņas, nav pie rokas Bībele) ir texts - 'Kam Dieva Dēls ir, tam ir dzīvība, kan Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības'. Respektīvi, kas apzinās Mūžīgo Sevī, tam ir sapratne par mūžīgo dzīvošanu. Tas ir pestīts!

Līdz ar to, Mūžīgās Dzīvības gadījumā reinkarnācija kā tāda vairs nav aktuāla un pieļauju, ka tāpēc tā arī neparādās Bībelē viennozīmīgā veidā.

Lai nu kā tur būtu (savā augšminētajā izklāstā nepretendēju uz Absolūto patiesību, tas ir tāds manu pārdomu un Iekšējo Rakstu lasīšanas auglis!) - var pieņemt, ka Bībele ir Dieva inspirēta, ka tā ir Dieva raksti. Taču - atkārtošos no pagājušajām reizēm - interpretators ir cilvēks. Vienalga, vai tas būtu Aivars, Mulders (mans respect - gudrs vīrs!), vai kāds cits. Kāpēc ir jābūt tik pārliecinātiem, ka nointerpretēts vienmēr ir pareizi?

Aivar, es patiešām ZINU, ka Tavs interpretējums par reinkarnāciju ir nepareizs. Ir gadījies ar reinkarnācijas lietām līdzīgi kā ar pirksta iemērkšanu ūdenī, pēc kā tu vienkārši ZINI, ka ūdens ir slapjš, neatkarīgi no tā, ko pat to kāds kaut kur raksta.

Piedidiet, ka tā izplūdu, bet īsāk nesanāca. Faktiski, vajadzēja izklāstīt vēl sīkāk, lai domas novadītu. Vispār jau, pēc šodienas Lietuvas brauciena smadzenes kaukā lāga nedarbojas. Taču varbūt citā gadījumā es šito visu nemaz nebūtu rakstījis...

 guga, Jona 20:58:58 24.08.2005 
Jaa Jona, burtiskaa noziime ir absoluuti skaidra. Tas, protams, neizsleedz daudzu simbolisku skaidrojumu iespeejas kaa teica Sfinksa. Gudri cilveeki staasta, ka Sveetajiem rakstiem ir vienlaiciigi daudzas noziimes - tieshi tas tos padara par kaut ko vairaak kaa parastu lasaamvielu.

Bet bazniica gan pati ir simbols (kaut vai skat. vietas par nopleesto templi, kas tiks uzcelts trijaas dienaas)...

 Jona, Sfinksa 20:51:37 24.08.2005 
4 Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu: simts četrdesmit četri tūkstoši bija apzīmogoti no visām Israēla bērnu ciltīm.
5 No Jūdas cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti, no Rūbena cilts divpadsmit tūkstoši, no Gada cilts divpadsmit tūkstoši,
6 no Ašera cilts divpadsmit tūkstoši, no Naftaļa cilts divpadsmit tūkstoši, no Manases cilts divpadsmit tūkstoši,
7 no Simeona cilts divpadsmit tūkstoši, no Levija cilts divpadsmit tūkstoši, no Isašara cilts divpadsmit tūkstoši,
8 no Zebulona cilts divpadsmit tūkstoši, no Jāzepa cilts divpadsmit tūkstoši, no Benjamīna cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti.

9 Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās.../Atkl.7/Vai tad skaidrāk vēl var uzrakstīt? Tas 144 000 kā galīgais cipars laikam cēlies no neuzmanīgas lasīšanas, bet tie domāti tikai israēļi. Pārējo būs daudz daudz vairāk. ;)

 Jona (viņa!), Aivars 20:38:27 24.08.2005 
'...Tu neesi bijis ticības brālis un nepārzini tādas patiesības,kuras atklāj Dievs.Mēs neesam līdzvērtīgi diskusijas partneri.Atrodi kādu cilvēku,kurš ir ticīgs pēc Jēzus novēlējuma,bet kurš ir arī mācījies ezotēriku,spiritismu,un citas garīgās sfēras,tad varam turpināt sarunu.Ja gribi būt līdzvērtīgs diskusijas partneris,tad sāc pats...'

?? :))


27 Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. /Jn.10/

Es Kristus balsi atpazīstu ne tikai Bībelē. Ja Tu ne, tā Tava problēma. Pārzinu gan Rakstus gan ezotēriku pieklājīgā līmenī. Tā ka tas vēl ir jautājums, kurš no mums līdzvērtīgāks. ;)

Tu neatbildēji pēc būtības. Es uzrādīju, ka TIEŠI BĪBELĒ ir apsolītas 'nākamās lietas'. Tātad ar šiem Rakstiem nekas vēl nebeidzas!

'Būtu sarakstītas veselas grāmatas,ka Dievs ir samelojies.'
Pričom DIEVS samelojies?? Samelojušies aizvēsturiskie baznīckungi un tas nudien nav viens un tas pats!'Tu ... nepārzini tādas patiesības,kuras atklāj Dievs... '
'Mēs neesam līdzvērtīgi diskusijas partneri... '
'Tev vēl ir tāls ceļš ejams... '
'Es ,kurš tiešām dzīvoju ar Dievu... '


Nu nu... man pilnīgi elpa aizrāvās... :) Ā, un vēl tak Brastiņš antikrists! Mjā...........

 Aivars, Par skaitļiem 19:33:42 24.08.2005 
Lai saprastu ciparu nozīmi sāciet lasīt Daniela grāmatu.Izlasiet vairākas reizes.Tad runāsim.Mēs kopā atklāsim tik fantastiskas lietas!
Sfinksa!Tos skaitļus ar galvām pašlaik liec mierā no atklāsmes grāmatas.Palasi no Daniēla par gadu un laiku skaitļiem.
Es ļoti atvainojos visiem,bet tiešām nebija laika piesēsties pie datora,jo bija jānodod objekts.
Šovakar ar sievu braucam uz Gaujas vienu mīļu krastu nosvinēt divu mēnešu kāzu jubileju.
Dievs jūs visus mīl un es arī!

 Aivars, Diablo 19:26:10 24.08.2005 
Vāvulīt! Es tiešām neatbildēju par Bhagavangītu?Tu esi pārliecināts?Varbūt pašķirsti atpakaļ.

 Aivars , Jonam 19:19:13 24.08.2005 
Jona!
Es tiešām neatkāpjos no saviem vārdiem.Un šīs pasaules ticīgie to nedarīs.Par to daudzi ir gājuši bojā un ies.Ar vārdiem mani nepaņems.
To ,kas šajā rakstā publicēts es jau zināju 80.tajos gados.Esmu izstudējis milzum daudz literatūras.Tieši tādu pašu rakstu es arī toreiz būtu nopublicējis.
Tas ka tie ir meli apstiprina tas,vai pēc tiem var dzīvot,mainīt sevi uz labo pusi,atbrīvoties no netikumiem...
Daudzi ir mēģinājuši iet pa šo ceļu,bet visi ir nonākuši pie Bībeles autoritātes,kā vienīgās Dieva inspirētās patiesības.Jā tas skan mazliet skaļi,bet Tev nav man tiesību pārmest,jo Tu neesi bijis ticības brālis un nepārzini tādas patiesības,kuras atklāj Dievs.Mēs neesam līdzvērtīgi diskusijas partneri.Atrodi kādu cilvēku,kurš ir ticīgs pēc Jēzus novēlējuma,bet kurš ir arī mācījies ezotēriku,spiritismu,un citas garīgās sfēras,tad varam turpināt sarunu.Ja gribi būt līdzvērtīgs diskusijas partneris,tad sāc pats.Nav problēmu.
No mana skatu punkta Tev vēl ir tāls ceļš ejams.Bet tas nav kā pārmetums,bet iedrošinājums skatīties uz priekšu.
Un nevajag sevi mierināt ar sasniegumiem.Es ,kurš tiešām dzīvoju ar Dievu, uzskatu,ka man vēl Viņš atklās milzīgus apvāršņus.Piedod, tajās inkarnācijās var jau ticēt ,bet kam tas vajadzīgs?Dzīvo ar Dievu šodien!Kāpēc atlikt uz rītu?
Par, it kā noslēptajiem reinkarnācijas rakstiem no bībeles, arī ir kapitālākie sātana meli,jo ja tāda mācība par vairākām atdzimšanām būtu,tad bībeli varētu izmest miskastē.Tad gan visi brēktu,ka tas nesapas ar Dieva apsolījumiem.Būtu sarakstītas veselas grāmatas,ka Dievs ir samelojies.Bet Bībelē sarakstītais vispār ir visos laikos piepildījies.Un piepildās tagad.Un piepildīsies rīt.Dievs nav tas ,kurš melo.Varbūt nocitē kādu mācību,kura aptvertu pasaules vēsturi no pasaules sākuma ,līdz tās galam.Lūdzu!
Ja Dievs bībelē visu perfekti ir pastāstījis par vēsturi,tad kādēļ viņam sameloties par ko citu?Dievs ir Mīlestība.Mīlestības raksturs vispār nemelo.Ir gan cilvēki ,kuri visos laikos bezatbildīgi tulkojuši un pārrakstījuši Bībeli,bet priekš tiem ir Jāņa atklāsmes grāmatas beigās teikts,kas ar šiem cilvēkiem notieks.
Cilvēks diemžēl nav gars,un Dievs ir pateicis,ka viņš iznīcinās visus,kuri nepakļausies Viņam.Arī gars ir Dieva pārziņā ,tāpat kā eņģeļi,dēmoni,serafi,būtnes...Visi kas nepakļausies Dievam tiks iznīcināti.Tas skaidri un gaiši ir teikts gandrīz visās Bībeles nodaļās.
Izvēlies !

 Sfinksa,  18:52:29 24.08.2005 
Es arī nevaru tos ciparus sagaidīt!:(((
Jāņa atklāsmes grāmatā aprakstīti 7 redzējumi, tie savukārt pilni ar n-tajiem ciparu cipariem- septiņi eņģeļi, četri zvēri utt.
Ir minēts viens interesants cipars- 144 000. Tie ir Dieva izredzētie, kurus Tas apzīmogojis uz zemes, lai tiktu pasargāti no pēdējo laiku posta. Nu tas ir atkal kārtējais simbols. Šis skaitlis notekti nenozīmē skaitu, bet tajā ir apslēpta nozīmīga garīgā informācija. Es to sapratu tā, ka ar šo ciparu ir apzīmētas draudzes.
Bet es neesmu teologs un mana sapratne atkal ir tikai subjektīva.:))) Gaidu, ko Aivars pastāstīs:)

 RV, Diablo,Karlson 17:37:29 24.08.2005 
Neapbizhojiet Aivaru!
Man iterese konkreti cipari kurus Biibele min(par izglabtajiem)

 Diablo, Karlsons 17:13:11 24.08.2005 
Nē, nē, nē... Runa bija par oriģināliem komentāriem.
Sv. Aivars izteica pat apgalvojumu, ka spēj uzrakstīt alernatīvu Bhagavadgītai:)))

 Karlsons, Diablo 17:00:51 24.08.2005 
kā tu nesaproti, viņš gatavojas;-))))) katram Bhavadgītas pantam liks pretī Bībeles pantu, vienu atbilstošu un vienu pretēju;-)

 Diablo, Aivaram 14:54:57 24.08.2005 
Nepiemirsti, ka forumā mums visiem solīji, ka publicēsi komentārus Bhagavadgītai...:))) Jeb tava vāvuļošana arī ir jauzskata par komentāriem?

 Jona, Aivars 13:00:22 24.08.2005 
Nekāds sektantisms ne arī muļķības. Mums ir jākrāj, jāpaplašina savas zināšanas, t.sk. arī par TURIENI. Jūs ar Mulderu tagad gribot negribot sākat pārstāvēt otru grāvi - farizeju nometni. Kad nekas jauns ārpus jūsu akceptēto Rakstu pēdējā vāka vairs netiek pieņemts. Kaut gan tieši Rakstos mums apsolīts:

12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. /Jn.16/

Ir tiešām dīvaini šodienas kristiešiem joprojām aizstāvēt pāratdzimšanas noliegumu. Vajadzētu taču ņemt vērā, ka reinkarnācijas ideju izmeta no Rakstiem absolūtā patvaļā. Pirmos 500 gadus kristieši pie tās turējās un, ja ja nu kur jāmeklē ragainais, tad te - zināmajā Nīkajas koncilā, kas aizsāka ķeceru vajāšanas (ar šausminošo sārtu sēriju finālā...). Laicīgā (!) despota imperatora Konstantīna inspirētu.
(Bez visa cita – incantas paralēles ar mūsdienām – kā laicīgie iznireļi piespieda kaut vai mūsu Baznīcu atzīt caurcaurēm sātanisko ESu ar tās perversijām...)Varētu jau neticēt klīniskās (pēc)nāves pieredzēm un liecībām par smalko pasauli un tās likumiem (tipa – maldi un tufta, nekur nav bijuši, neko redzējuši). Ja vien to pašu nerunātu pasaules lielākās reliģijas un neaptstiprinātu gaišreģu un praviešu liecības. Pēdējā laikā – arī jaunākais fizikā.

 Aivars, RV 10:51:51 24.08.2005 
Par skaitļu atšifrējumiem Bībelē ir tiešam unikāla sistēma.Varbūt vakarā uzrakstīšu šīs sistēmas unikumu.

 Aivars,  10:49:22 24.08.2005 
Kad vakar aizvēru datoru,nodomāju,gan jau pirmais ieriesies ne pa djēlu Diablo.

 Diablo, Aivaram 09:44:02 24.08.2005 
Ko nu māžojies puis, atkal esi sarakstījis veselu romānu;)))

 RV, Aivars 07:38:03 24.08.2005 
Ka Aivars izprot izglabto cilveku skailtlus kuri tiek mineeti Biibele?

 Aivars,  22:51:55 23.08.2005 
Labvakar.
Būtu jau labi,ka katrs pirms nāves varētu noskatīties vidjiku par to kādus sūdus dzīvē izdarījis,bešku paraudātu un pie Dieva uz tusiņu.
Diemžēl Dievs par nāvi un tālāko pēcnāves norisi skaidro savādāk;
Jāņa atklāsmes grāmata 20 - 12.,,mirušie tika tiesāti pēc tā ,kas rakstīts grāmatās,pēc viņu darbiem...,,
Tad šķiet Sālamana grāmatā teikts,ka mirušais vispār neko nespēj vairs domāt,jo tur ir arī teikts ,ka gars atgriežas atpakaļ pie Dieva.
Man arī draugs pirms iespējamās nāves redzēja visu savu dzīvi sekundes laikā,kad viņu sagrāba strāva un nelaida vaļā.Visi gadījumi,kad cilvēki stāsta pēc nāves redzēto,īstenībā ir dzīvi palikušie.Tātad viņi nav nomiruši.Tad kad smadzenes jau ir atrofējušās,neviens cilvēks nekad neko nepastāstīs.Tāpēc ,ka viņa smadzenes jau sāk izirt.Ir izņēmuma gadījumi,kad Pats Dievs pieceļ cilvēku,pat jau smirdīgu.Jo Dievs vienīgais kā radītājs to spēj.
Visi šie stāsti par ,,pēcnāvi,,nav miruša cilvēka stāsti.Tikpat ātri sekundes simdaļās veselus notikumus mēs redzam arī sapņos.Man daudzi sapņi un redzējumi piepildās.
Ko tad Dievs māca?
Viņš māca mobilizēties uz citu;nekavējoties sakārtot attiecības ar Viņu,saprast ko Viiņš no tevis vēlas un viss.Un Dievs vēlas ļoti mazu lietu;atgriezties no grēkiem,nedzīvot ar sirdsapziņas pārmetumiem par noziegumiem,bet tūdaļ sākt jaunu dzīvi,jo tu šodien vari arī nomirt.Dievs saka:kas bijis ,bijis viss pagājis,tu tagad esi jauns radījums.Un Dievam būs skumji,ka tu nebūsi ierakstīts DZĪVĪBAS GRĀMATĀ.Bībelē ir tekts,tajā pašā 20 nodaļā.ka izglābtas būs visas tautas uz pasaules.Protams arī latvieši.
Bet tikai tie tiks izglābti,kuri būs viņam ticējuši,nevis ragainim.
Vajadzētu padomāt:kāda tad ir ragaiņa melīgā mācība?Kā viņš pazudina cilvēkus?
Nu tieši jau ar to ,kas šajā rakstā pausts.Tādi sīki žagariņi par sataisītajiem sūdiem.Tie ir meli.Pārāk daudz cilvēki apzināti veido visādas sektantiskas mācības lai parautu sev līdz pēc iespējas vairāk cilvēku,kuri interesējas par garīgajām lietām.Jaunajā derībā ir teikts,ka tiks pievilti pat izredzētie.Tāpēc neiesaku spēlēties ar uguni.It sevišķi ar ragaiņa sagatavoto priekš atkritumu katliem.
Dievs elli nepiedāvā.Dievs piedāvā izglābšānos.Tad kāpēc mums pēc izglābšanās formulas nedzīvot?Kam mums vajadzīgas visādas muļķības?
Sātans piedāvā iznīcību,jo viņš zin,ka viņa un viņa līdzskrējēju laiks drīz tiks piepildīts.
Viss notika tajā dienā ,kad Jēzu piesita pie krusta.Sātans līksmojās,jo viņš domāja ,ka Dievs aizies bojā.Bet Viņš piecēlās augšā.Un ir Valdnieks.Un gatavo mums jaunu zemi un jaunas debesis(Jāņa atklāsme 21 ...es redzēju jaunu zemi un jaunas debesis),(,,Es noeimu jums sataisīt jaunu vietu,,Jaunā derība)
Tagad sātanam nekas cits neatliek kā ārdīties.Un jo vairāk viņš ārdās ,jo tuvāk nāk laika zīmes,kad nāks Jēzus un satrieks visus melkuļus.

 RV,  21:16:31 23.08.2005 
Atceroties sarunu ar Peteri Kljavu..vinjs labi pasaciija..ka tur 'tai pasaule 'mees busim tadi pashi mulkji kaa sheit, kas tad var peksnji tur mainities:-))))
Un vel ko cilveki tik traki uztraucaas par to kas un kaa tur buus, BUTU LABAAK UZTRAUKUSHIES PAR SHO MIRKLI KAS TU ESI UN KO DARI:-)))))))

 RV, Karlsons 20:37:12 23.08.2005 
Klau, kaa Karlsoniem tai pasaule propeleers griezhas?:-)

 Karlsons, Uldi 20:06:55 23.08.2005 
kā garu pasaulē var būt 2x ilgāks laika posms ja tur nav ne laiks ne telpas?

 MB, Sfinksa 20:05:09 23.08.2005 
bet lūdzu;-)

 Sfinksa, MB 15:14:47 23.08.2005 
Vai varam te rakstīt ar garumzīmēm, kā es to daru? Vai jūsu lapa atpazīst arī vecās Windows versijas tekstus?

 Sfinksa, Gugam 13:58:56 23.08.2005 
OK! Parunāsimies vakarā:)))

 guga, Sfinksai 13:54:24 23.08.2005 
Vakaraa buus vairaak laika, kad vienkarshi seedeeshu hotelii un dowlodoshu vajadziigo informaaciju no sava darba servera, bet shobriid veel kaads briidis varbuut buus, cita starpaa. Peec briizha gan buus jaaiet.

 guga, P.S. 13:51:57 23.08.2005 
Jo shtrunts par teorijaam, teorijas, taas ir tikai praata konstrukcijas, bet liecibas ir vienmeer buutiskas.

 Sfinksa, Gugam 13:50:33 23.08.2005 
Vai varam, parunāties, ja tikai Tev ir laiks, par auģšminēto tekstu? Man ir sava pieredze, kā mirušie nodod informāciju. Tas arī ir šokējoši, bet šobrīd jau man saprotami.:)))

 guga, Sfinksai 13:47:44 23.08.2005 
Varbuut ir verts pieveersties shii raksta teemai, jo taa ir iipashi svariiga teema no gariigaa viedoklja. Pie tam, kas svariigi, Uldis ir daliijies ar mums savaa pieredzee un mazliet liecinaajis.


 guga, Sfinksai 13:29:01 23.08.2005 
Vispaar jau saskanjaa ar rakstiem miilestiiba arii ir Dievs pats:)))...
Bet miilestiiba, ko griekjiski raksta agapee, ne taa, ko sauc eros, tomeer arii eros ir kaada dalja no shiis universaalaas visaptveroshaas miilestiibas. Eros, kad taas ir patiesas juutas, dabiski satur universaalo komponentu.

 guga, Sfinksai 13:24:07 23.08.2005 
Par to segumu - protams, taa nevar buut tiesa. Ja kada maaciiba pastaav 2000 gadu (bet patiesiibaa daudz ilgaak, jo Kristus tachu teica, ka vinjsh bija veel pirms Aabrama - un agriinie bazniicas teevi taa arii skatiijaas uz sho lietu, ka zinaamaa noziimee kristietiiba ir vienmeer bijusi pasaulee), tad lai kaa arii nebuutu, lai arii aareejaa bazniica pa laikam ir bijusi vienkaarshi laiciigaas varas kalpone, lai arii nezin kas var but sagroziits un izpratnes ir tik dazhaadas, bez seguma tas viss nevar buut bijis. Tas pats par sevi skaidrs.

 Sfinksa, Gugam 13:22:42 23.08.2005 
Mīlestība ir Dieva dāvana, sex ir mīlestības izpausmes turpinājums. Strap diviem cilvēkiem, kuri saprot Dievu.:))))

 guga, Sfinksai 13:17:42 23.08.2005 
Nu ja - taa miilestiiba lai buutu galvenais, un tad tas sekss arii var buut taas izpausme. Taa man liekas. Tehnikas, teorijas... tas viss arii ir OK, jo cilveeks ir apziniiga buutne - no taa izriet, ka ir labi, ja visu mees daraam ar apzinju, apziniigi, nevis vienkarshi instinktu liimenii, bet tik un taa tas viss ir ljoti, ljoti sekundaari. Un veel par cik un cik mees speejam koncentreties seksaa uz otru, ne sevi... - un veel kas ir svariigi, lai tai pat laikaa tas otrs mums neaizsedz paareejo pasauli, lai taa miilestiiba buutu apzinjas paplashinaashanaas ne sashaurinaashanaas.

Ja taa ir apzinjas sashaurinaashanaasm, kas arii ne reti gadaas, kad kaada kaisliiba aizsedz visu citu pasaulee, tad kaut kas arii nav kaartiibaa ar taadu miilestiibu.

 Sfinksa, Gugam 13:13:44 23.08.2005 
'Kristietība, mācība kurai nav seguma..'
Dīvaina tēze....
Caur Kristu daudzi ir fiziski un garīgi dziedināti, tas ir fakts. Es tā cilvēka teikto nesapratu. Viņš vienkārši ir uzrunāts, bet nav vēl sadszirdējis.

 guga, Aivaram 13:03:17 23.08.2005 
Lai cik tas arii jociigi nebuutu antroposofijas un kristietiibas attieciibas ir visparadoksaalaakaas attieciibas kaadas vien var iedomaaties, jo lai kaa tas arii nebuutu Shteiners savaa laikaa ir staaveejis kaa klints poziicijaa, ka Kristus loma vesturee ir unikaala un pilniiba aizstaaveejis kristietiibas pamatkoncepcijas shajaa zinjaa. Tas arii bija galvenais iemesls manupraat kaapeec vinjsh nevareeja sadziivot ar teosofiem, visi paareejie motiivi ir pastarpinaati, bet sheit ir buutiska konceptuaala atshkjiriiba.

Vinjsh tikai uzkstatiija, ka kristietiibu nepiecieshams bagaatinaat ar tiesho mistisko pieredzi - ar gara zinaatni kaa vinjsh to sauca. Vinjsh pat izveidoja savu Jaanja bazniicu - veelaak gan vinjsh laikam daljeeji mainiija savus uzskatus jautaajumaa par shiis 'Jaanja bazniicas' noziimi, bet patiesiibaa detaljas shajaa jautaajumaa tas pats Uldis Saveljevs kaa cilveeks ar gana garu maaciitaaja darba pagaatni noteikti var labaak izstaastiit.

Tajaa pashaa laikaa kristietiiba sava pamatmasaa antroposofiju noliedz kategoriski - lai gan es tieshaam nezinu, ja palasa taadu dedziigu antroposofisko literaatu kaa Baltijas vacieshu literatuuras klasikji, bijusho riidzenieku Manfreedu Kiberu - kas gan normaalam kristietim vareetu buut iebilstams pret 'Mazaas Veronikas triis liesmaam' vai staastiem par mazaako braali klasiskaa minoriitu stilaa. Ja nu vieniigi reinkarnacijas doktriinas pienjemshana traucee, bet Kibers tachu saka, ka taa ir vinja pieredze - ko var iebilst pret kaada cilveeka pieredzi... Kliegt, ka taa ir nepareiza pieredze - nu to var dariit, protams.... Bet cilveeka pieredze ir cilveeka pieredze.

 Sfinksa, Guntim 12:38:04 23.08.2005 
Es lasīju kādu rakstu par to , ka cilvēki jau sen zaudējuši sapratni par dvēselisko smalkumu un attiecību kultūru, kas slēpjas intīmajā sfērā. Seksa patiesā būtība nav jāuztver kā fiziskā labsajūta, bet kā informācijas apmaiņas rituāls. Caur intīmām attiecībām, pieskārieniem partneri viens otram nodos dzīvības uzturēšanai svarīgu informāciju. Savstarpēja ķermeņa saplūšana dod īpaša zināšanas dvēseliskajā līmenī, lai mēs dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.
Tas bija A.Līvmanes raksts žurnālā 'Sarunas par to', augusta izdevums, Nr.10. Izlasi to un tad padiskutēsim.:)))

 Spogulis,  12:37:24 23.08.2005 
Chau Gunti! Parunaajam par seksu ?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 12:10:28 23.08.2005 
Chau Sfinksa! Parunaajam par seksu ?

 Sfinksa,  11:48:41 23.08.2005 
Manuprāt jums nav izpratnes par šo tēmu, kas pasniegta augšminētajā rakstā. Varbūt jums pat nav liela dzīves pieredze un tas arī var būt pamats jūsu neizpratnei par šo tēmu. Ne jau rakstītais ir tumsonība, bet jūsu neizpratne par lietām. Atvainojiet! :)

 Spogulis, Aivars 11:21:25 23.08.2005 
Kristietība, mācība kurai nav seguma,nav pat vērts apspriest.Tumsonība.

 Aivars,  10:45:32 23.08.2005 
Mācība,kas veidota kā hipotēze.Kapitālas muļķības.Nav pat vērts apspriest.Tumsonība.